Loengukursused

Mari Bogatkin

2004. aasta sügissemestril peetud TÜ eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakonnas valikainena loengukursus teemal „Kaugemad sugulaskeeled ja uurali keelte kontaktid“ koos prof Ago Künnapiga (kokku 8 tundi).

Tiiu Erelt

Tartu Ülikooli eesti keele õppetoolis ülemastme loengud kevadsemestril „Oskuskeelekorraldus” (12 tundi).

Tartu Ülikooli eesti keele õppetoolis keskastme loengud sügissemestril „Eesti keelekorraldus” (8 tundi).

Merilin Miljan

Kursused “Foneetika ja fonoloogia” Eesti Humanitaarinstituudis (30 tundi) ja TPÜ-s“Foneetika ja fonoloogia” (120 tundi).

Eesti Humanitaarinstituudis kursus “Keele omandamine ja areng” (30 tundi).

Eesti Humanitaarinstituudis kursus “Inglise keele kaasaegne struktuur: süntaks” (30 tundi).

Sirje Mäearu

Eesti Muusikaakadeemia üliõpilastele 2004. a kevadsemestril loengukursus eesti keelest (päevaõppele 34 tundi ja kaugõppele 16 tundi)

Piret Norvik

Kõrgkoolis "I Studium" eesti keele loengud majandusõiguse, ettevõtluse ja ärijuhtimise ülõpilastele.

Hille Pajupuu

Tallinna Pedagoogikaülikoolis valikaine kevadsemestril „Testid keeleõppes“ (32 tundi).

Tallinna Pedagoogikaülikoolis üleülikooliline valikaine sügissemestril „Kultuuridevaheline kommunikatsioon“ (48 tundi).

Kristiina Ross

Tallinna Pedagoogikaülikoolis Idamaade kultuuriloo õppetoolis loengutsükkel „Juudi rahva ja kultuuri etnogenees“ (10 tundi).

Sven-Erik Soosaar TPÜ lektorina

Tallinna Pedagoogikaülikoolis loengukursused „Keelekorraldus“ (32 tundi), „Üldkeeleteadus“ (32 tundi), „Keele variatiivsus“ (32 tundi).

Urmas Sutrop

Eesti Humanitaarinstituudis "Sissejuhatus keeleteadusesse", kevadsemestril 2004 (30 tundi, 3 AP).

Tartu Ülikoolis loeng "Fennougristika aktuaalsed probleemid", kevadsemestril 2004 (40 tundi).

Tartu Ülikoolis loeng „Keel ja murre. Keelepuud ning laineteooria“, sügissemestril 2004 (40 tundi).

Tallinna Pedagoogikaülikoolis loeng „Keeletüpoloogia“, sügissemestril 2004 (40 tundi).

Tartu Ülikoolis lektüürikursus „Altaistika ja paleosiberoloogia“, sügissemestril 2004 (4 AP).

Tartu Ülikoolis lektüürikursus „Uurali keelte ajalooline morfoloogia“, sügissemestril 2004 (4 AP).

Lembit Vaba

Rozentāls-Seuras Helsingis „Latgale keele kursus“ (20 tundi).

Ene Vainik

Tallinna Pedagoogikaülikool, kaasõppejõud (¼ ) lingvistika magistrantidele mõeldud kursuses “Keele psühholoogilised ja sotsiaalsed aspektid” (prof Martin Ehala kursus).

Silvi Vare

Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti keele õppetoolis ja põhjamaade filoloogia osakonnas magistriõppe valikkursus „Eesti keele sõnamoodustus“ (10 tundi).

Jüri Viikberg TPÜ dotsendina

TPÜ-s 2003. aasta kevad‑ ja sügissemestril (à 32 + 32 tundi):

1) kevad: etnogenees ja eesti murded (E-31);

2) kevad: keele- või kultuuriainese kogumise praktika (EV-21);

3) sügis: keeleainese kogumise praktika (EV-41).

4) sügis: magistriseminarid (8 tundi).