Teadustööde juhendamine

Marja Kallasmaa

Juhendanud TÜ doktoranti Kairit Hennot, doktoritöö "Nimede eestistamine Eestis 1918–1934".

Margit Langemets

Juhendanud Piret Volli, magistritöö "Tähenduse konnotatiivne aspekt ja selle kajastamine ükskeelses sõnaraamatus" (kaasjuhendaja dr Enn Veldi, kaitstud TÜ, 11.03.2003).

Helmi Neetar

Juhendanud TPÜ magistranti Taimi Rosenbergi, magistritöö "Hargla noomeni muutumine" (kaitstud TPÜ, 21.11.2003).

Hille Pajupuu

Juhendanud TPÜ magistranti Pilvi Alpi, magistritöö “Keeletestide ülesandetüüpide analüüs. Eesti keele algtase".

Juhendanud TPÜ magistranti Julia Bogarinovat, magistritöö “Sallivus kultuuridevahelises kommunikatsioonis Eesti näitel”

Juhendanud TPÜ magistranti Sirli Mändlat, magistritöö “Vahetusõpilaste taaskohanemine Eestis".

Juhendanud TÜ Euroopa Kolledži magistranti Rene Altrovit, magistritöö “Kultuuri mõju majandusarengule ELi kandidaatriikide näitel”.

Juhendanud TÜ magistranti Kairi Willemsoni, magistritöö “Hispaania kõnekommunikatsiooni aspekte”.

Kristiina Ross

Juhendanud TÜ magistranti Külli Karpinit, magistritöö “Eesti vaimuliku keele sõnavara”.

Urmas Sutrop

Juhendanud TPÜ magistranti Liisi Piitsa, magistritöö „Sõnade mees ja naine stilistiline värving“.

Juhendanud TÜ doktoranti Sven-Erik Soosaart, doktoritöö „Infinitiivsete verbivormide morfosüntaks neenetsi keeles Siberi areaalsel taustal” (kaasjuhendaja Ago Künnap).

Juhendanud Indrek Petersoni, doktoritöö „Neologismid eesti keeles“.

Juhendanud Ene Vainikut, doktoritöö „Eestlaste emotsioonisõnavara ja selle ealine ning sooline struktuur ja semantika”.

Juhendanud TPÜ psühholoogia eriala doktoranti Neeme Kahuskit, doktoritöö „Semantiliste suhete osa kiireid vastuseid nõudvas sõnaseletusülesandes”.

Juhendanud TÜ doktoranti Heili Oravat, doktoritöö „Inimest iseloomustavad omadussõnad eesti keeles” (kaasjuhendaja Haldur Õim).

Silvi Vare

Juhendanud TPÜ magistranti Jane Lepasaart, magistritöö „Homonüümia tänapäeva eesti keeles”.

Jüri Viikberg

Juhendanud TPÜ doktoranti Mari Kendlat, doktoritöö “Kalanimetused eesti murretes”.

Juhendanud TPÜ magistranti Kairi Veeret, magistritöö “Eesti soomlaste ja Soome eestlaste kõnekeel”.