Teadusartiklid indekseeritavates ja eelretsenseeritavates väljaannetes

Iris Audova (2003), Die ostseefinnischen Deverbativa auf *-pa/-pä und *-ja/-jä in der Funktion des adjektivischen Attributs. – Linguistica Uralica XXXIX  nr 1, lk 1–19.

Martin Ehala, Heiki-Jaan Kaalep, Annika Kilgi & Ülle Viks (2003). Tänapäeva eesti kirjakeele uurimine. Morfoloogia. – Emakeele Seltsi aastaraamat 48, 2002. Eesti keele uurimise analüüs (koost Mati Erelt). Tallinn, lk 36–48.

Tiiu Erelt (2003). ÕSi toimetaja selgitab. – Keel ja Kirjandus nr 6, lk 448–460.

Tiiu Erelt, Heli Laanekask (2003). Written Estonian. – Estonian Language. Edited by Mati Erelt. Linguistica Uralica. Supplementary Series / Volume 1. Tallinn: Estonian Academy Publishers, lk 273–342.

Reet Kasik, Silvi Vare & Krista Kerge (2003). Tänapäeva eesti kirjakeele uurimine. Sõnamoodustus. – Emakeele Seltsi aastaraamat 48. Eesti keele uurimise analüüs. Eesti Teaduste

Akadeemia Emakeele Selts. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 49–62.

Piret Klesment, Aga Künnap, Sven-Erik Soosaar & Rein Taagepera (2003). Common phonetica and grammatical features of the Uralic languages and other languages in northern Eurasia. – Journal of Indo-European Studies. Vol. 31. No 3 & 4,  363–390.

Margit Langemets (2003). Leksikoloogia. – Emakeele Seltsi aastaraamat 48. Eesti keele uurimise analüüs. Koostanud Mati Erelt. Tallinn: Emakeele Selts. Lk 98–134.

Margit Langemets; SirjeMäearu & Ülle Viks (2003). Leksikograafide elust: LEXICOM 2002 ja EURALEX 2002. – Keel ja Kirjandus nr 1, lk 42–51.

Tiina Leemets (2003). Inglise laenud sajandivahetuse eesti keeles. – Keel ja Kirjandus nr 8, lk 571–584.

Meelis Mihkla, Hille Pajupuu & Krista Kerge (2003), Modelling and perception of the Estonian general questions with the kas-particle. Proceedings of 15th International Congress of Phonetic Sciences. Barcelona, 539–542.

Merilin Miljan (2003). Number in Estonian sign language. – Trames nr  3, 203–223.

Kaili Müürisep, Tiina Puolakainen, Kadri Muischnek, Mare Koit, Tiit Roosmaa, Heli Uibo (2003). A New Language for Constraint Grammar: Estonian. – Proceedings of the International Conference Recent Advances in Natural Language Processing.. Borovets, Bulgaria, lk 304–310.

Vilja Oja (2003). Hobu oli võik, lehm oli leet. – Keel ja Kirjandus nr 2, lk 101–107.

Vilja Oja (2003). Semantic maps in Atlas Linguarum Fennicarum. – Stefan Warchol (toim.) Proceedings of the 3rd International Congress of Dialectologists and Geolinguists. III международный конгресс диалектологов и геолингвистов. Lublin, July 24–29, 2000. Lk 121–132.

Vilja Oja (2003). A geolinguistic comparison of some Finnic lexical issues. – Linguistica Uralica XXXIX nr 2, lk 81–91.

Hille Pajupuu, Krista Kerge & Meelis Mihkla (2003). kas-küsimus kõnesünteesis. – Keel ja Kirjandus nr 10, lk 752–759.

Peeter Päll (2001, de facto 2003). Estonian Place Names Act: Linguistic Emphasis in Legislation. A World of Names. Essays in honour of Dr Peter E Raper, Chairman of the United Nations Group of Experts on Geographical Names and President of the Names Society of Southern Africa. Edited by Lucie A Möller and J U Jacobs. Nomina Africana Vol. 15 (2001) numbers 1 & 2, 121–125.

Peeter Päll (2003). Standardization of Estonian-Swedish toponyms. – Namn och språk i när och fjärran. Hyllningsskrift till Marianne Blomqvist den 24 september 2002. Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet utgivna genom Mirja Saari. Redigerad av Ann-Marie Ivars under medverkan av Pirkko Lilius, Anne-Marie Londen och Mirja Saari. Helsingfors, s. 25–34.

Peeter Päll (2003). Türkmeeni ja usbeki nimede kirjutamine. – Keel ja Kirjandus 2, lk 125–130.

Tiit Roosmaa,Mare Koit, Kadri Muischnek, Kaili Müürisep, Tiina Puolakainen, Heli Uibo (2003). Eesti keele arvutigrammatika: mis on tehtud ja kuidas edasi? – Keel ja Kirjandus nr 3, lk 192–209.

Maire Raadik (2003). Development of Estonian Banking Terminology in the 1990s. – Terminology and Technology Transfer in the Multilingual Information Society. Proceedings of the 2nd International Conference on Terminology. In Commemoration of E. Drezen’s 110th Anniversary. Riga, 21-25 October 2002. Ed. Valentîna Skujiòa. IITF-Infoterm. LLI of LU. Vienna – Riga, pp. 134–139.

Tiit Roosmaa,Mare Koit, Kadri Muischnek, Kaili Müürisep, Tiina Puolakainen, Heli Uibo (2003). Eesti keele arvutigrammatika: mis on tehtud ja kuidas edasi? – Keel ja Kirjandus nr 3, lk 192–209.

Kristiina Ross (2003). Viimane misjonilingvist Eduard Ahrens eesti kirjakeele reformijana. – Keel ja Kirjandus nr 5, lk 321–330.

Heete Sahkai (2003). Demonstrative Doubling in Spoken Estonian. – Trames nr 2, lk 120–144.

Sven-Erik Soosaar  (2003). Ornithonymica estica-hungarica. Észt-magyar összevetés III. (A III. észt-magyar kontrasztív konferencia elõadásai). –  Folia Estonica (Tomus VIII),  Szombathely,  103–116.

Urmas Sutrop (2003). Names are more than names: A note about the name Uexküll. – Semiotica 147 (1–4), lk 421–427.

Lembit Vaba (2003). Ränist ja kremlist, rohkem siiski ränist. – Keel ja Kirjandus nr2, lk 108–112.

Lembit Vaba (2003). Kust on tulnud meie langud? – Keel ja Kirjandus nr 10, lk 779–780.

Ene Vainik (2003). Soolisest ja ealisest spetsiifikast emotsioonisõnavara loetelukatsetes. – Keel ja Kirjandus nr 9, lk 674–692.

Jüri Viikberg & Ott Kurs (2003). Estonians in the Crimea. – Yearbook of Population Research in Finland XXXIX, lk 171–180.

Ülle Viks (2003). Eesti vasted Soome-eesti suursõnaraamatus. – Keel ja Kirjandus nr 8, lk 599–606.

Piret Voll (2003). Tähenduse konnotatiivsest aspektist ükskeelses sõnaraamatus. – Keel ja Kirjandus nr 4, lk 251–270.