Sõnaraamatutöö

Tiiu Erelt

Valminud on “Õpilase ÕSi” käsikiri (koos Tiina Leemetsaga).

Anu Haak

Toimetanud trükivalmis Eesti murrete sõnaraamatu 14. vihiku kotjama-kroos. Sellest küljendatud kotjama-kreepen (60 lk) ja loovutatud kirjastajale 22.12.03. Osa kreeps-kriimali on küljendatud (12 lk), jäi 14 vihikust üle. Osa kriimama-kroos, 66 lk on toimetatud, kuid küljendamata arvutiteksti.

Silja Grünberg

Vadja keele sõnaraamatu V osa toimetamine.

Evi Juhkam

Toimetanud EMS III kd 16. vihiku käsikirja kuts–kõppu-kappu (15 kasti). Käsikiri on ühtlustamisel, parandused on arvutisse sisestamata. Koostatud EMS III kd 14. vihiku käsikirja kotinõu-krepost.

Rudolf Karelson

Toimetanud “Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu” VI köite 4. vihiku (24. vihiku) käsikirja (v–valama).

Mari Kendla

Tehtud esimene toimetamine EMSi 14. vihiku osas kord – kotinõgel (113).

Tehtud esimene toimetamine EMSi 15. vihiku osas kun – kutnik (167 lk)

Inge Käsi

Sisestatud ca 10 000 märksõna “Võru murde sõnaraamat”

Tiiu Lagle

EVS-i III k korrektuuri lugemine 1290 lk.

Koostanud EVS-i IV köite käsikirja 105 seletava lk (t–taud; 119 väljatrüki lk).

Margit Langemets

Eesti-X-sõnastiku koordineerimine.

"Soome-eesti suursõnaraamatu" lõpetamisega seotud arvutitööd.

"Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu" 23. vihiku küljendamine ja arvutitöötlus.

Tiina Leemets

Valminud on “Õpilase ÕSi” käsikiri (koos Tiiu Ereltiga).

Jane Lepasaar

Eesti-X märksõnastiku koostamine (tähed N, R, S).

Maimu Liiv

EVS-i III k korrektuuri lugemine 1290 lk.

Koostatud EVS-i IV k käsikirja 105 seletava lk (s – seekel; 97 väljatrüki lk).

Sirje Mäearu

2005. a ÕSi ettevalmistus: parandus- ja täiendusettepanekud.

Nelli Melts

EVS-i III köite korrektuuri lugemine 1290 lk.

EVS-i IV köite toimetamine (R – 203 väljatrüki lk).

Iris Metsmägi

Eesti etümoloogiasõnaraamatu koostamine: 377 sõnaartiklit.

Argo Mund

“Eesti keele sõnaraamatu ÕS 1999” ülelugemine paranduste jaoks.

MAE kartoteegi täiendamine u 1000 sedeliga (ÕSi 2005 tarbeks).

Merike Mägedi

Eesti-X sõnaraamatu märksõnastiku koostamine (P, T, Õ, Ä).

Helmi Neetar

Eesti murrete sõnaraamat. III köide. 14. vihik (koorbiits – krepost). Toim Anu Haak & Helmi Neetar

Piret Norvik

Eesti murrete sõnaraamat III kd 14. vihik, I toimetamine: koorbiits – kord1, kormiaadu – korv1, kotinõel – kotjak.

16. vihik, trükkitoimetamine: kõps – käim (15 kasti) (pool kogusest kõps– kõrvaäärne toimetatud ja ühtlasi arvutisse sisestatud), kõrvaäärne–käim (toimetamisel).

Vilja Oja

Eesti murrete sõnaraamatu toimetamine (kär-algulised sõnad).

Meeli Sedrik

Etümoloogilise sõnaraamatu koostamine (laabakil – liig).

Maria-Maren Sepper

Eesti-X sõnaraamatu grammatilise info, täpsemalt verbirektsiooni märkimise põhimõtted. Märkimisjuhend EKI leksikoloogiasektori juhataja Margit Langemetsa käes.

Sven-Erik Soosaar

„Eesti etümoloogiasõnaraamatu“ koostamise põhimõtete väljatöötamine ja 355 sõnaartikli koostamine.

Mai Tiits

Toimetanud "Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu" VI köite 3. vihiku (23. vihik, ilmus 2003, vt monograafiad) käsikirja – 19 kasti.

Tiia Valdre

Eesti-vene sõnaraamatu IV köite eesti osa toimetamine (250 lk).

Leidi Veskis

„Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu“ VI köite 4. vihiku toimetamine

Jüri Viikberg

EMS-i 15. vihikust koostatud käsikirja 3 ap (kromp–krupp).

Ülle Viks

"Eesti-vene sõnaraamatu" 3. köite grammatikakirjete täiendamine ja toimetamine.

"Soome-eesti suursõnaraamatu" kasutusjuhendi ja eesti grammatika ülevaate toimetamine ja korrektuur.

"Eesti vastete morfoloogiasõnastiku" ("Soome-eesti suursõnaraamatu" lisa) koostamine (koos Indrek Heinaga), toimetamine ja korrektuur:

Eesti morfoloogia / Viron muotooppia. – Soome-eesti suursõnaraamat 2. Eesti Keele Instituut, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Tallinn 2003, lk 906–928.

Eesti vastete morfoloogiasõnastik / Viron vastineiden taivutussanasto. – Soome-eesti suursõnaraamat 2. Eesti Keele Instituut, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Tallinn 2003, lk 929–1301. (koos Indrek Heinaga).

ÕS'1999 ettevalmistus Interneti jaoks: sõnastiku struktuurimärgenduse korrastamine ja struktuurikirjelduse koostamine, tüübinumbrite kontroll.

Kakskeelsete sõnastike (vene-eesti, soome-eesti) ettevalmistus Interneti jaoks (koos Indrek Heinaga).

Eesti-X (-prantsuse) sõnastiku põhimõtete ja struktuurikirjelduse (XML-standardi) koostamine (koos Margit Langemetsaga).

Piret Voll

Eesti-X sõnaraamatu sõnaloendi koostamine (4000 märksõna)