Osalemine teadusüritustel

Tiiu Erelt

Moskva keelepäev 12.04.2003. Ettekanne “Eesti kirjakeele praegustest probleemidest”.

Londoni keelepäev 24.05.2003. Ettekanne “Eesti keele arendamisest”.

Marja Kallasmaa

Läänemaa muuseumi X konverents 05.07.2003. Ettekanne "Läänemurde loodus- ja viljelusnimedest".

Külli Kuusk

Rakenduslingvistika konverents Tallinnas 24.–25.04.2003. Ettekanne "Mis on õnnistus?".

Margit Langemets

TPÜ doktorikooli 2002/2003. a teoreetiline seminar 06.03.2003. Ettekanne "Polüseemia probleeme".

TPÜ ja TÜ kraadiõppurite seminar Äksis 30.–31.05.2003. Ettekanne "Regulaarsest polüseemiast eesti keeles".

Iris Metsmägi

IVth International Congress of Dialectologists and Geolinguists Riias 28.07.–02.08.2003. Ettekanne „On the Variation of the Finnic *ja-/jä- and *pa-/pä-Deverbatives in the Attributive Function“.

Meelis Mihkla

II rakenduslingvistika konverents 24.–25. aprill 2003. Tallinna Pedagoogikaülikooli filoloogiateaduskond ja Eesti Keele Instituut. Ettekanne "Eesti kas-küsimuse modelleerimine ja taju" koos Hille Pajupuu ja Krista Kergega.

The 15th International Congress of Phonetic Sciences. Barcelona 3–9 August 2003. Ettekanne "Modelling and perception of the Estonian general questions with the kas-particle" koos Krista Kerge ja Hille Pajupuuga.

Helmi Neetar

4. rahvusvaheline dialektoloogide ja geolingvistide kongress Riias 28.07.–02.08.2003. Ettekanne "Names of points of the compass or winds used around the Gulf of Riga".

Konverents "Linguistic Contacts and Correspondences between Baltic and Fenno-Ugric Languages" Riias 30.10.2003. Ettekanne "Kak latyðskije zaimstvovanija otraþajutsja v lingvistiðeskom atlase pribaltijsko-finskih jazykov".

Vilja Oja

4. rahvusvaheline dialektoloogide ja geolingvistide kongress Riias 28.07–02.08. 2003. Ettekanne “Words for ’blood’ in the Finnic atlas: Cognates and contacts”.

Konverents Linguistic Contacts and Correspondences between Baltic and Fenno-Ugric Languages Riias 30.10. 2003. Ettekanne “Some words with the limited semantic valency”.

Hille Pajupuu

II rakenduslingvistika konverents 24.–25. aprill 2003. Tallinna Pedagoogikaülikooli filoloogiateaduskond ja Eesti Keele Instituut. Ettekanne "Eesti kas-küsimuse modelleerimine ja taju" koos Meelis Mihkla ja Krista Kergega.

The 15th International Congress of Phonetic Sciences. Barcelona 3–9 August 2003. Ettekanne "Modelleng and perception of the Estonian general questions with the kas-particle" koos Krista Kerge ja Meelis Mihklaga.

Peeter Päll

Emakeele Seltsi keelepäev Peterburis 04.–05.04.2003. Ettekanne “Nimed ja nimekorraldus”.

ÜRO kohanimeekspertide rühma Balti jaotise 6. istung Kihnus 28.–30.05.2003. Ettekanne “Eestirootsi kohanimede normimisest”.

ÜRO kohanimeekspertide rühma eksonüümide töörühma koosolek Prahas 24.–26.09.2003. Ettekanne “Endonyms/Exonyms and Writing Systems”.

Rahvusvaheline terminoloogiakonverents “Eesti oskuskeel 2003” Tallinnas 10.–11.10.2003. Ettekanne “Nimed ja terminid”.

Tiina Puolakainen

Konverents “Recent Advances in Natural Language Processing” Borovetsis, Bulgaarias, 10.–12.09.2003. Ettekanne “A New Language for Constraint Grammar: Estonian”.

Maire Raadik

Rahvusvaheline terminoloogiakonverents „Terminology at the Beginning of the Third Millennium” Vilniuses 07.–09.10.2003. Ettekanne „Research of the Situation in the Spheres of Estonian Language Usage as a Means for Mapping the LSP Landscape”.

Rahvusraamatukogu, konverents „Rahvuslik enesemääratlus ja emakeeleõpetaja”, 09.09.2003. Ettekanne „Kuus numbrit Oma Keelt”.

Kristiina Ross

Eesti Luterliku Tunni Teenistuse korraldatud kultuurikonverents “Inimesena maailmas” 21.02.2003. Ettekanne “Kultuur on emakeel”.

Eesti Kirjandusmuuseumi ja TÜ konverents “Kohanevad tekstid” 16.05.2003. Ettekanne “Kohanev tõlge”

Eesti Kirjandusmuuseumi fraseoloogiakonverents 24.11.2003. Ettekanne “Eesti piiblifraseoloogia päritolust”.

Maria-Maren Sepper

TPÜ ja TÜ kraadiõppurite seminar Äksis 31.05.–1.06.2003. Ettekanne “Vahendatust väljendavate kaassõnade tekkest kõnelemisverbide baasil”.

TPÜ teadusseminar 8.10.2003. Ettekanne “Lingvistilise tüpoloogia suvekool Gagliaris, 1.09.–12.09.2003”.

Syntactic Functions – Focus on the Periphery, Helsinki 14.–15.11.2003. Ettekanne “On the development of referring adpositions on the basis of verbum dicendi in standard written Estonian”.

TÜ postseminar 17.12.2003. Ettekanne “Lingvistilisest tüpoloogiast”.

Sven-Erik Soosaar

Emakeele Seltsi ettekandekoosolek 16.12.2003. Ettekanne „Etümoloog kaubanduses“.

Urmas Sutrop

Rakenduslingvistika konverentsi sektsioon „Usu keel“ Tallinnas 24.04.2003. Ettekanne „Mis tüüpi on eestikeelne nimetus jumal?“.

Lembit Vaba

4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists. Riga, July 28–August 2, 2003. Ettekanne “Über Probleme bei der Erforschung der ostseefinnisch-lettischen lexikalischen Beziehungen. 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists”.

Eesti-soome kontrastiivseminar Oulus 3.05.2003. Ettekanne ”Miks punk ja tink?”

Ene Vainik

II rakenduslingvistika konverents 24.–25.04.2003. Tallinna Pedagoogikaülikooli filoloogiateaduskond ja Eesti Keele Instituut. Ettekanne “Eestlaste emotsioonisõnavara rikkus ja vaesus”.

FICLA sümpoosium “Subjectivity in Language” Turus 16.–19.06.2003. Ettekanne “On the possibility of objective measurement of a subjective space: the case of Estonian emotion terms”.

Elektrooniline konverents “Dialogue between Private and Public Lives. Reflections on the Relation of the Individual to the Environment in Folklore” (3 March 2003–16 June 2003), artikkel "Hot-blooded" Estonians. On Estonians' folk category of emotions.

Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu ümarlaud “Treeneri keel ja treenitava keel” Tartus 06.12.2003. Ettekanne “Eesti keele emotsioonisõnavara vaesus ja rikkus”.

Silvi Vare

II rakenduslingvistika konverents 24.–25.04.2003. Tallinna Pedagoogikaülikooli filoloogiateaduskond ja Eesti Keele Instituut. Ettekanne „Kui palju peab vene kooli lõpetaja oskama eesti keelt?”.

Rahvusvaheline konverents „Emakeel ja teised keeled IV” Tartus 13.–14.11.2003. Ettekanne „Eesti keele seisundist õppekeelena”.

Jüri Viikberg

Rõuge Võru Instituudi konverents "Keel ja identiteet" 25.10 2003. Ettekanne "Murdenaabrid isekeskis ja omavahel".

TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse seminar "Lõuna-Eesti andmebaasid" Tartus 11.12.2003. Ettekanne "Murdearhiivist ja keelekogudest".

Ajaloo Instituudi konverents "Kultuur ja traditsioon" 22.12.2003. Ettekanne "Kogumisest ja uurimisest Eesti keeleteaduses".

Ülle Viks

II rakenduslingvistika konverents 24.–25.04.2003. Tallinna Pedagoogikaülikooli filoloogiateaduskond ja Eesti Keele Instituut. Ettekanne "Eesti vasted ja nende grammatika "Soome-eesti suursõnaraamatus"".