Osalemine komisjonides ja nõukogudes

Tiiu Erelt

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkonna liige.

Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige.

Ajakirja Õiguskeel toimetuse liige.

Ajakirja Oma Keel toimetuskolleegiumi liige.

Anu Haak

Alfred Kordelini fondi Eesti sihtrahade jaotamise töörühm.

Rudolf Karelson

F. J. Wiedemanni keeleauhinna toimkond.

Margit Langemets

EKI teadusnõukogu liige.

Sirje Mäearu

Eesti Laborimeditsiini Ühingu terminoloogia töörühma liige.

Nelli Melts

EKI teadusnõukogu liige.

Meelis Mihkla

EKI teadusnõukogu liige.

Helmi Neetar

Euroopa keeleatlase (ALE) toimetuskolleegiumi liige.

Emakeele Seltsi aastaraamatu ja ajakirja Oma Keel toimetuskolleegiumi liige.

TPÜ Toimetiste (humaniora) toimetuskolleegiumi liige.

Läänemeresoome keeleatlase (ALFE) toimetuskolleegiumi liige.

Vilja Oja

Haridusministrit nõustav komisjon eesti keele tasemeeksamite korraldamise parandamise ning eksamisüsteemi arendamise küsimustes.

Euroopa keelte atlase Atlas Linguarum Europae (ALE) Eesti rahvuskomitee sekretär.

Hille Pajupuu

EKI teadusnõukogu liige.

REKKi testiarenduse töörühma liige.

REKKi eesti keele kõrgtaseme eksami apellatsioonikomisjoni esimees.

Peeter Päll

Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu.

Võru Instituudi teadusnõukogu.

Emakeele Seltsi juhatus.

Eesti Terminoloogia Ühingu (Eteri) juhatus.

Emakeele Seltsi keeletoimkond.

Kohanimenõukogu (Siseministeeriumi juures) aseesimees.

Tallinna nimekomisjon.

ÜRO kohanimeekspertide rühma (UNGEGN) latinisatsioonisüsteemide töörühma juht (+ liige veel 3 töörühmas).

Isikunimeseaduse eelnõu töörühm (Siseministeeriumi juures).

Sõjanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminoloogiaalane alaline komisjon (Kaitseministeeriumi juures).

Ajakirja Keel ja Kirjandus kolleegium.

Ajakirja Oma Keel toimetuskolleegium.

Ajakirja Rivista Italiana di Onomastica korrespondent.

Rahvusvaheline Onomastikateaduste Nõukogu (ICOS, selts).

Maire Raadik

Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige.

Justiitsministeeriumi juures tegutseva keeletoimetajate kvalifikatsiooni komisjoni liige.

Kristiina Ross

ETF humanitaarteaduste ekspertkomisjoni esimees.

Ajakirja “Keel ja Kirjandus” toimetuskolleegiumi liige.

Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teadusnõukogu liige.

Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu liige.

Emakeele Seltsi juhatuse liige.

Maria-Maren Sepper

Ajakirja Oma Keel toimetuskolleegium.

Urmas Sutrop

Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu liige.

Vabariigi Presidendi teadus- haridus- ja kultuurikomisjoni liige.

Eesti keelenõukogu liige.

Teadusinstituutide nõukogu liige.

Eesti viipekeele ühiskomisjoni liige.

Kreutzwaldi aasta (2003) komisjoni liige.

Keeleseaduse töörühma liige (2002).

Riiklikku programmi “Eesti keel ja rahvuslik mälu” (2004–2008) ettevalmistava komisjoni esimees (2002–2003)..

Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu esimees.

Ajakirja “TRAMES. A Journal of the Humanities and Social Sciences” peatoimetaja (alates 2003).

Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti keele ja soome-ugri keelte magistri- ja doktoritööde kaitsmisnõukogu liige.

‘International Expert Review Panel of the EUROCORES programme on “The Origin of Man, Language and languages” (OMML) at the European Science Foundation’ liige.

‘EU PHARE Estonian Language Training Programme Steering Committee’ liige.

Mai Tiits

Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse testiarenduse töörühma liige.

Silvi Vare

Emakeele Seltsi juhatus.

TPÜ eesti filoloogia magistrikraadi kaitsmisnõukogu.

Eesti keelenõukogu.

Eesti keele tasemeeksamite süsteemi ja korraldamise küsimustes haridusministrit nõustav komisjon.

Jüri Viikberg

EKI teadusnõukogu liige.

Võru Instituudi teadusnõukogu liige.

TPÜ Eesti Demograafia Instituudi nõukogu liige.

Eesti keele nõukogu liige.

Eesti Fennougristide Komitee liige.

TPÜ eesti ja soome-ugri filoloogia kaitsmisnõukogu liige.

Emakeele Seltsi abiesimees ja murdetoimkonna liige.

Ajakirja Oma Keel ja ESA toimetuskolleegiumi liige.

Väljaspool Eesti Vabariiki elavate eestlaste toetamise koordineerimise ekspertkomisjoni liige.

Riikliku programmi "Lõuna-Eesti keel ja kultuur" nõukogu liige.

Ülle Viks

Ajakirja Keel ja Kirjandus toimetuskolleegium.

EKI teadusnõukogu liige.

Eesti-läti sõnaraamatu algatusrühm.