Muud teadusartiklid

Iris Audova (2003), Paarist läänemeresoome idapiiri ületavast morfoloogilisest paralleelist. – K. Pajusalu, J. Rahman (toim). Õdagumeresoomõ hummogupiiŕ. Läänemeresoome idapiir. Konvõrentú Rõugõn, 24.–26. rehekuu pääväl 2002. (= Võro Instituudi toimõndusõq 15.), lk 29–39.

Marja Kallasmaa (2003). Valdek Pall ja nimed – Emakeele Seltsi Aastaraamat 48 2002. Eesti keele uurimise analüüs. Tallinn, lk 293–298.

Marja Kallasmaa (de facto 2003). 4 korda 10 päeva Kihelkonna kihelkonnas. – Kodumurre 20, Tallinn 2002, lk 74–79.

Margit Langemets (2003). Kas ükskeelne või kakskeelne sõnaraamat? – Toimiv keel I. Töid rakenduslingvistika alalt. Eesti Keele Instituudi toimetised 12. Tallinna Pedagoogikaülikool, Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. Lk 151–177.

Peeter Päll (2003). Petseri- ja Pihkvamaa kohanimedest. – Õdagumeresoomõ hummogupiir / Läänemeresoome idapiir. Võru Instituudi toimõndusõq 15. Võru 2003, lk 130–138.

Tiina Puolakainen (2003). Eesti keele morfoloogilised ühestajad. – Toimiv keel I. Töid rakenduslingvistika alalt. Eesti Keele Instituudi toimetised 12. Tallinna Pedagoogikaülikool, Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. Tallinn, lk 203–215.

Maire Raadik (2003). Panganduskeel. – Eesti kirjakeele kasutusvaldkondade seisundi uuringud. Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti filoloogia osakonna toimetised 4. Toim Maire Raadik. Tallinn, lk 157–171.

Kristiina Ross (2003). Fraseoloogiline etüüd vennatapu ainetel. – Mille anni sicut dies hesterna...: Studia in honorem Kalle Kasemaa. Ediderunt Marju Lepajõe & Andres Gross. (Universitas tartuensis, Faculats theologica). Tartu: Ülikooli Kirjastus. Lk 249–256.

Kristiina Ross (2003). Kristian Jaak Peterson ja eesti keeleteadus. – Toimiv keel: töid rakenduslingvistika alalt. Eesti Keele Instituudi toimetised 12. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. Lk 368–379.

Urmas Sutrop(2003). Development of smell terms in Estonian: Smells in poetry. – Helle Metslang & Mart Rannut (eds.) Languages in development, 173–179. Linguistics Edition 41. München: Lincom Europa.

Ene Vainik (2003). Kas emotsiooniväljendite uurimine on rakenduslingvistika? – Toimiv keel I. Töid rakenduslingvistika alalt. Eesti Keele Instituudi toimetised 12. Tallinna Pedagoogikaülikool, Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. Tallinn, lk 278–288.

Silvi Vare (2003). Back-Formation of Verbs in Estonian. – Languages in development. Helle Metslang & Mart Rannut (eds.). Lincom Europa. Linguistic Edition 41, lk. 123–132.

Silvi Vare (2003). Eesti keele õpe ja vene kooli reform. – Toimiv keel I. Töid rakenduslingvistika alalt. Tallinna Pedagoogikaülikool, Eesti Keele Instituut. Eesti Keele Instituudi toimetised 12. Tallinn, 2003: Eesti Keele Sihtasutus, lk. 289–312.

Silvi Vare (2003). Eesti keel vene koolis. – Eesti kirjakeele kasutusvaldkondade seisundi uuringud. Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti filoloogia osakonna toimetised 4. Toimetanud Maire Raadik. Tallinn: TPÜ Kirjastus, lk. 36–70.