Magistrandid ja doktorandid

Külli Kuusk

TÜ magistrant. Magistritöö teema "Õnnis-tüvelised sõnad heebrea barak ja kreeka eulogeia tüvede vastetena", juhendajad dr Siret Rutiku ja dr Kristiina Ross.

Jane Lepasaar

TPÜ magistrant. Magistritöö teema "Homonüümid eesti keeles", juhendaja dr Silvi Vare.

Argo Mund

TÜ magistrant. Magistritöö teema “Traditsiooni ja süsteemsuse põhimõte eesti kirjakeeles”, juhendaja prof Mati Erelt.

Maria-Maren Sepper

TPÜ magistrant. Magistritöö teema “Vahendatuse väljendamine eesti kirjakeele tekstides ühe sajandi jooksul”, juhendaja prof Helle Metslang.

Mari Kendla

TPÜ doktorant. Doktoritöö teema "Kalanimetused eesti murretes", juhendaja dr Jüri Viikberg.

Margit Langemets

TPÜ doktorant. Doktoritöö teema “Leksikaalsemantilised suhted hierarhilises leksikonis: polüseemia probleeme”, juhendaja prof Helle Metslang.

Meelis Mihkla

Doktoritöö teema " Eesti keele tekst-prosoodia teisendus".

Peeter Päll

Doktoritöö teema “Võõrnimed eesti tekstis”. Juhendaja prof Tiit-Rein Viitso.

Heete Sahkai

TPÜ doktorant. Doktoritöö teema "Kategoriseerimisprobleemide lahendamine keeleteaduses", juhendaja prof Martin Ehala.

Meeli Sedrik

Doktoritöö teema „Hiiu murrakute sõnavara“, juhendaja prof Huno Rätsep

Sven-Erik Soosaar

TÜ doktorant. Doktoritöö teema „Infiniitsete verbivormide morfosüntaks neenetsi keeles Siberi areaalsel taustal“, juhendajad prof Ago Künnap ja dr Urmas Sutrop

Ene Vainik

Doktoritöö teema "Eesti keele emotsioonisõnavara semantika". Juhendaja dr Urmas Sutrop.