Loengukursused

Tiiu Erelt

Tartu Ülikooli eesti keele õppetoolis ülemastme loengud “Oskuskeelekorraldus” (12 tundi kevadsemestril).

Tartu Ülikooli eesti keele õppetoolis keskastme loengud “Eesti keelekorraldus” (8 tundi sügissemestril).

TÜ korraldatud Phare projekti raames terminoloogialoengud eesti keelt teise keelena õpetavatele õpetajatele (1 rühm Tartus, 2 rühma Paides, juunis – igale rühmale 4 tundi).

Sirje Mäearu

„Eesti keel” Eesti Muusikaakadeemia koolimuusika üliõpilastele (34 tundi kevadsemestril)

„Emakeel” Euroülikooli tõlketeaduskonna üliõpilastele (20 tundi sügissemestril)

Hille Pajupuu

TPÜs valikaine magistrantidele "Kultuuridevaheline kommunikatsioon" (48 tundi kevadsemestril)

TPÜs üleülikooliline valikaine „Kultuuridevaheline kommunikatsioon“ (48 tundi sügissemestril)

Peeter Päll

Turu Ülikooli valikkursus “Eesti ja eestlaste nimed” (16 tundi kevadsemestril).

Tartu Ülikooli Geograafia Instituudis ülemastme valikkursus “Toponüümika probleemid kaartide koostamisel” (24 tundi kevadsemestril).

Kristiina Ross

TPÜ idamaade õppetoolis alamastmes loengusari “Sissejuhatus judaistikasse” (10 tundi).

Heete Sahkai

Eesti Humanitaarinstituudi kursus "Erikursus romanistikast" (30 tundi).

Sven-Erik Soosaar

TPÜs loengukursused:

Keelekorraldus (48 tundi),

Üldkeeleteadus (32 tundi)

Urmas Sutrop

„Fennougristika aktuaalsed probleemid“ loengukursus Tartu Ülikoolis (40 tundi kevadsemestril).

„Leksikoloogia ja soome-ugri keeleteadus“ loengukursus Tartu Ülikoolis (40 tundi sügissemestril).

Lembit Vaba

Kaunase ülikooli Letonistka keskuses loengukursus ”Läänemeresoome ja balti keelte tüpoloogiast” (8 tundi).

Jüri Viikberg TPÜ dotsendina

TPÜs 2003. aasta kevad‑ ja sügissemestril (à 32 + 32 tundi):

Etnogenees ja eesti murded (E-31);

Väliseesti keel (valikkursus)

Keele- või kultuuriainese kogumise praktika