Eesti murrete ja lähisugukeelte sektor (MRD)

Juhataja: dr Kristiina Ross, tel 6442406, Kristiina.Ross@eki.ee

Sihtfinantseeritav teadusteema 0052487s03 ”Eesti keele geograafiline ja diakrooniline teisenemine”, teemajuht dr Kristiina Ross.

Aasta olulisemad tulemused

1. Eesti ja sugulaskeele sõnavara alalt ilmus kuus artiklit indekseeritavates väljaannetes. Kirjastusele anti üle üks murdesõnaraamatu vihik: Eesti murrete sõnaraamat. III kd 14. vihik. koorbiits-kreen. Lk 617–820 (ilmub 2004. a alguses).

2. Viidi lõpule vadja sõnaraamatu 5. köite toimetamine (loovutatakse kirjastusele 2004. a jaanuaris).

3. Alustati etümoloogilise sõnaraamatu praktilist koostamistööd (esialgsel kujul valmis 800 artiklit).

4. Nimeuurimise alalt ilmus Marja Kallasmaa monograafia “Läänemurde loodus- ja viljelusnimed”.

5. Eesti kirjakeele ajaloo alalt anti välja Ed. Ahrensi keeleliste tööde tõlkekogumik “Uue ajastu misjonilingvist Eduard Ahrens 200” ja osa 17. sajandi käsikirjalisest piiblitõlkest (“Esimene Moosese raamat. Iiobi raamat. Tõlkinud 1687–1690 Andreas ja Adrian Virginius”). Alustati eesti piiblitõlgete konkordantsi koostamist.

Sihtfinantseeritava teema täitmine

Eelnimetatud tulemused kuuluvad ühe osana sihtfinantseeritava teema “Eesti keele geograafiline ja diakrooniline teisenemine” alla. Lisaks loetletutele väärib äramärkimist aasta jooksul ennast õigustanud uue lähenemisnurgaga uurimissuund, mis analüüsib eesti keele grammatilise struktuuri kujunemist uurali ja kontaktkeelte grammatiliste joonte vastastikuste mõjude välja. Sel teemal ilmus 4 artiklit.