Osalemine teadusüritustel

Iris Audova

Konverents "Läänemeresoome idapiir" Rõuges 24.–26. okt 2002, ettekanne "Paarist läänemeresoome idapiiri ületavast morfoloogilisest paralleelist".

Emakeele Seltsi koosolek 16. okt 2002, koos Sven-Erik Soosaare ja Kristiina Rossiga ettekanne "Eesti etümoloogiasõnaraamatu vajadused ja võimalused".

Tiiu Erelt

Peterburi II keelepäev 13.4.2002. Ettekanne "Eesti kirjakeele normimisest".

Emakeele Seltsi, ELi Infosekretariaadi, Eesti Õigustõlke Keskuse, Haridusministeeriumi ja Postimehe korraldatud sõnavõistluse lõppüritus 28.11.2002. Ettekanne "Võistlussõnade keeleline analüüs".

Emakeele Seltsi ja TÜ eesti keele õppetooli ettekandekoosolek Tartus 18.12.2002. Ettekanne "Huno Rätsep ja eesti keelekorraldus".

Anu Haak

Suomalais-virolainen leksikografian seminaari – Soome-eesti leksikograafiaseminar Helsingis 28.–29.5.2002. Ettekanne "Kakskeelse suursõnaraamatu märksõnavalikust".

Marje Joalaid

Konverents "Läänemeresoome idapiir" Rõuges 24.–26.10.2002. Ettekanne "Kui kaugele itta ulatusid vepsa alad?".

Jelena Kallas

Noorte filoloogide rahvusvaheline konverents Tartus 26.–28.04.2002. Ettekanne "Autentne tekst teise keele õpetamisel".

TÜ ja TPÜ kraadiõppurite seminar Andineemel 14.–15.06.2002. Ettekanne "Autentne tekst eesti keele kui võõrkeele õpetamisel".

Konverents "Eesti keel teiseks keeleks. 20 aastat eesti keele kui võõrkeele eriala TPÜs" Tallinnas 22.11.2002. Ettekanne "Eesti keele kui teise keele õpetamine õppijakesksemaks".

Marja Kallasmaa

ICOS-e 21. kongress Uppsalas 19.–24. 08. 2002. Ettekanne "Estonian Swedish place-names: some appellative and toponymic aspects".

Sümpoosion "Rahvaluule lummas" Tartus 8.04.2002. "Mõtteid kohanimedest".

Külli Kuusk

Tartu Ülikooli uurijaseminar 29.mai 2002. Ettekanne "Piiblitõlketeooriatest".

TÜ ja TPÜ kraadiõppurite ühisseminar Andineemes 14.juuni 2002. Ettekanne "Piiblikeelest".

ETF sõnavaragrantide päev 6.detsember 2002. Ettekanne "Ühe "õndsa" sõnaperekonna tähendusest".

Meelis Mihkla

Konverents "Eesti keel teaduskeelena ja Euroopa Liit" Tallinnas Küberneetika Instituudis 25.04.2002. Ettekanne "Eestikeelsus infoühiskonnas".

Veski päev Tartu Ülikoolis 27.06.2002. Ettekanne "Kas eesti keelel on infoühiskonnas tulevikku?".

22. Fonetiikan päivät Espoos 30.–31.08.2002. Ettekanne "Modelling the Estonian General Questions with the kas-particle".

Keeletehnoloogia päev Tartu Ülikoolis 17.12.2002. Ettekanne "Kas-küsimuse modelleerimisest" koos Krista Kerge ja Hille Pajupuuga.

Tiina Leemets

Soome-eesti leksikograafiaseminar (Helsinki, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 28.-29.05.2002). Ettekanne "Anglitsismidest “Eesti keele sõnaraamatus ÕS 1999"".

Margit Langemets

Rakenduslingvistika konverents 11.–12.04.2002. Ettekanne "Kas ükskeelne või kakskeelne sõnaraamat?"

Soome-eesti leksikograafiaseminar KKTK-s 28.–29.05.2002. Ettekanne "Ideaalne kakskeelne sõnaraamat – mis ja milleks?"

Sõnavaragrantide päev Tartu Ülikoolis 06.12.2002. Ettekanne "Polüseemiast eesti keeles".

Helle Metslang

Eesti-soome kontrastiivseminar Joensuus, aprill 2002, ettekanne "Eesti küll ja soome kyllä".

Vilja Oja

11. rahvusvaheline dialektoloogia uurimismeetodeid käsitlev konverents Methods XI 5.–9. aug. Joensuus. Ettekanne "A geolinguistic comparison of some Finnic lexical issues".

Hille Pajupuu

22. Fonetiikan Päivät Espoos 30.–31.8.2002.Ettekanne "Modelling the Estonian general questions with the kas-particle" koos Krista Kerge ja Meelis Mihklaga.

Tiina Puolakainen

Konverents "Rakenduslingvistika Eestis" Tallinnas, 11.–12.04.2002. Ettekanne "Eesti keele morfoloogilised ühestajad".

8. Eesti Matemaatika Päevad Käärikul, 26.–28.06.2002. Ettekanne "Eesti keele formaalne grammatika: mudelist rakendusteni".

Keeletehnoloogia päev Tartus, 17.12.2002. Ettekanne "Morfoloogiline ühestamine: uus väljakutse".

Peeter Päll

ÜRO kohanimeekspertide rühma Balti jaotise 4. istung Riias 25.04.2002. Ettekanne Eesti Keele Instituudi kohanimeandmebaasist.

ESi ja EKI ettekandekoosolek 26.06.2002 Valdek Palli juubeli tähistamiseks. Ettekanne "Kohanimekogud praegu ja tulevikus".

21. rahvusvaheline onomastikateaduste kongress (ICOS) Uppsalas 19.–24.08.2002. Ettekanne "Conventional names or exonyms in Estonian", sektsiooni (kaas)juhatamine.

8. ÜRO kohanimekorralduskonverents ja 21. UNGEGNi istung Berliinis 26.08–06.09.2002. Dokumentide "Report of Estonia" (kaasautor), "Report on the current status of United Nations romanization systems for geographical names" jt esitlemine, 3. tehnilise komitee (kaas)juhatamine jm.

Marianne Blomqvisti juubelisümpoosion "Namn och språk i när och fjärran" Helsingis 27.09.2002. Ettekanne "Standardization of Estonian-Swedish Toponyms: a Nuisance, a Necessity or a Privilege?".

Konverents "Läänemeresoome idapiir" Rõuges 24.–26.10.2002. Ettekanne "Mõtteid Seto- ja Pihkvamaa kohanimedest".

Maire Raadik

2nd International Conference on Terminology in commemoration of E. Drezen’s 110 anniversary. Rīga, 21.–25.10.2002. Ettekanne "The Development of Estonian Banking Terminology in the 1990s".

Kristiina Ross

Baltisaksa pastorid – meie keelesugulased. Tallinna Pedagoogikaülikooli keelepäeval 14.03.2002.

Piiblitõlke käsikirjad Ajalooarhiivis. ES aastakoosolekul 26.03.2002.

Arnold Kask ja kirjakeele ajaloo tulevik. ES ja TÜ eesti keele õppetooli ühine ettekandekoosolek "Arnold Kask 100", 6. sept. 2002.

The meaning of -mees (‘man’) and -naine (‘woman’) as last components of Estonian compound words. Viini ülikoolis 3.10 rahvusvahelisel sümpoosiumil "Gender in Finno-Ugristics".

Organiseerisin eesti-läti ühisseminari "Common Roots of Latvian and Estonian Literary Languages" 18.10.2002; lühiettekanne "The process of translating the Old Testament into Estonian".

Heete Sahkai

Eesti keele õppetoolide teadusseminar 2002/2003. Ettekanne "Kategoriaalselt määratlematute elementide analüüsimise strateegiad".

Maria-Maren Sepper

TPÜ ja TÜ kraadiõppurite ühisseminar Andineemel 14.–15. juunil 2002. Ettekanne "Evidentsiaalsus eesti kirjakeeles".

TPÜ teadusseminar Tallinnas 14.11.2002. "Evidentsiaalsuse väljendamisvahendid eesti keeles".

Urmas Sutrop

Konverents "Adposition of Movement" Leuvenis 14.–16.01.2002. Ettekanne "Contact-induced similaritiesin the systems of the adpositions of movement (directional cases) in Finnic, Mordvinic and Baltic languages".

Konverents "38. Artura Ozola diena" Riias 15.–16.03.2002. Ettekanne “On the concept and origin of the Finnic juma-la ‘God’”

Konverents “Rakenduslingvistika Eestis” 11.–12.04.2002 Tallinnas. Ettekanne (teine autor Liisi Piits) "Sõnavara struktuuri põhi- ja stilistilised teljed".

Seminar "Humanitaarsed teaduskogud" Tallinnas 10.05.2002. Ettekanne (teine autor Jüri Viikberg) "Eesti keele kogud kui rahvuslik rikkus".

Eesti keele päevad Riias 17.–18.05.2002. Ettekanne "Eesti-läti sõnaraamatu tegemise valud ja vaevad".

Soome-eesti leksikograafiaseminar Helsinkis 28–29.05.2002. Ettekanne "Sõnavara struktuur" oli vastu võetud, kuid jäi pidamata.

Balti Assamblee seminar "Väikerahvaste kultuur ja keel globaliseerumise protsessis" Saaremaal 13–15.06.2002. Ettekanne "Languages of small nations in the process of globalization".

Seminar "Common Roots of Latvian and Estonian Literary Languages" EKI 18.10.2002. Ettekanne "General introduction".

ETF sõnavaragrantide päev Tartus 06.12.2002. Ettekanne "Põhisõnavara struktuur".

Lembit Vaba

Aaviku Seltsi konverents Valgas 6.05.2002 "Piirilinna keele- ja kultuurikontaktid". Ettekanne "Läti perekonnanimed ja etnogenees".

Ene Vainik

Rakenduslingvistika konverents Tallinnas 11.–12.04.02. Ettekanne "Kas emotsioonide keeleväljenduste uurimine on rakenduslingvistika?"

Dialoog privaatse ja avaliku elu vahel. Inimese ja keskkonna suhete peegeldus pärimuses. Elektrooniline konverents 18.02.–18.05.2002 Tartus. Ettekanne "Kuumaverelised eestlased. Eestlaste rahvalikust emotsioonikategooriast".

Sõnavaragrantide päev Tartus 07.12.2002. Ettekanne "Ealistest ja soolistest iseärasustest emotsioonisõnavara loetelukatsetes".

Silvi Vare

Konverents "Rakenduslingvistika Eestis" 11.–12.04.2002, Tallinna Pedagoogikaülikool/Eesti Keele Instituut. Ettekanne "10 aastat eesti keele õpetamist teise keelena üldhariduskoolis".

Soome-Eesti leksikograafiaseminar Helsingis, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 28.–29.05.2002. Ettekanne "Eesti keele sõnaperede sõnastiku koostamise põhimõtteist ja probleemidest".

Jüri Viikberg

Emakeele Seltsi ettekandekoosolek 26.06 (V. Pall 75). Ettekanne "Nimi siin või Siberis".

Soome-eesti ühisseminar Focusing on Ethnicity: Finnish-Estonian Demographic Seminar. Tallinn, 03.–04.10.02. Ettekanne "Commentaries on the "Book of the Estonian Nationalities" (Eesti rahvaste raamat)".

Jüri Viikberg & Ott Kurs, ettekanne "Estonians in the Crimea".

Ülle Viks

Rakenduslingvistika konverents Tallinnas 11.04.2002. Ettekanne "Mis kasu on keeleteadusel keeletehnoloogiast".

Soome-Eesti leksikograafiaseminar Helsingis 28.-29.05.2002. Ettekanne "Grammatika Soome-eesti sõnaraamatus".

J. V. Veski päeva konverents Tartus 27.06.2002. Ettekanne "Mis kasu on keeleteadusel keeletehnoloogiast".

Keeletehnoloogia päev Tartus 17.12.2002. Ettekanne "Eesti keele leksikaal-grammatiline andmebaas".

Piret Voll

Leksikograafiaseminar Helsingis Kotimaisten kielten tutkimuskeskuses 28.–29.05.2002. Ettekanne "Konnotatsiooni kajastamine ükskeelses sõnaraamatus".

Sõnavaragrantide päev Tartus 06.12.2002. Ettekanne "Konnotatsioonist eesti keeles".