Osalemine komisjonides ja nõukogudes

Tiiu Erelt

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkonna liige.

Ajakirja Õiguskeel toimetuskolleegiumi liige.

Ajakirja Oma Keel toimetuskolleegiumi liige.

Justiitsministeeriumis loodava õigustoimetajate andmebaasi komisjoni liige.

Sõnavõistluse 2002 žürii liige.

Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige.

Anu Haak

Alfred Kordelini fondi Eesti sihtrahade jaotamise töörühma liige.

Marja Kallasmaa

ES-i murdetoimkonna liige.

ICOS-e (Rahvusvaheline Onomastiliste Teaduste Nõukogu) liige.

Rudolf Karelson

F. J. Wiedemanni keeleauhinna toimkond.

Margit Langemets

EKI teadusnõukogu liige.

Tiina Leemets

EKI kirjastusnõukogu.

Jane Lepasaar

REKK-i testiarenduse töörühma liige.

Nelli Melts

EKI teadusnõukogu liige.

EV Kultuuriministeeriumi Vähemusrahvuste nõukogu esinaine.

Helle Metslang

Ajakirja Keel ja Kirjandus toimetuskolleegium, Eesti keelenõukogu liige, ETF humanitaarteaduste ekspertkomisjoni liige.

TPÜ nõukogu ja valitsuse liige.

TPÜ nõukogu teaduskomisjoni liige.

EKI teadusnõukogu liige.

Eeesti ja soome-ugri keelte alaste magistritööde kaitsmiskomisjoni esimees.

Meelis Mihkla

EKI teadusnõukogu liige.

Sirje Mäearu

REKK-i üleriigilise eesti keele, kirjanduse ja meedia ainenõukogu konsultant.

Helmi Neetar

Emakeele Seltsi aastaraamatu toimetuskolleegium.

Ajakirja "Oma Keel" toimetuskolleegium.

TPÜ Toimetiste (humaniora) toimetuskolleegium.

Atlas Linguarum Europae toimetuskolleegium; Eesti rahvuskomitee esimees.

Atlas Linguarum Fennicarum toimetuskolleegium.

Vilja Oja

Haridusministrit nõustav komisjon eesti keele tasemeeksamite korraldamise parandamise ning eksamisüsteemi arendamise küsimustes.

Ettevalmistamisel oleva III rahvusvahelise dialektoloogide ja geolingvistide kongressi (toimub 2003 Riias) programmi komitee.

Euroopa keelte atlase Atlas Linguarum Europae (ALE) toimetuskolleegiumi liige ja ALE Eesti rahvuskomitee sekretär.

Hille Pajupuu

EKI teadusnõukogu liige.

REKK-i testiarenduse töörühma liige.

Peeter Päll

EKI teadusnõukogu.

Võru Instituudi teadusnõukogu.

Emakeele Seltsi juhatus.

Emakeele Seltsi keeletoimkond.

Ajakirja Keel ja Kirjandus kolleegium.

Ajakirja Oma Keel kolleegium.

Kohanimenõukogu (Siseministeeriumi juures, aseesimees).

Tallinna nimekomisjon.

Isikunimeseaduse eelnõu töörühm (Siseministeeriumi juures).

AS Eesti Entsüklopeediakirjastuse maailmaatlase kolleegium.

Eesti Terminoloogia Ühingu (Eteri) juhatus.

Ajakirja Rivista Italiana di Onomastica kolleegium.

Rahvusvaheline Onomastikateaduste Nõukogu (ICOS, selts).

ÜRO kohanimeekspertide rühma (UNGEGN) latinisatsioonisüsteemide töörühma juht (+liige veel 3 töörühmas).

Maire Raadik

Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige.

Eesti keele seisundikirjelduste töörühma liige (valdkond: pangandus).

Justiitsministeeriumi juures tegutseva keeletoimetajate kvalifikatsiooni komisjoni liige.

Raamatupidamise Toimkonna juures tegutseva raamatupidamise terminoloogiakomisjoni liige.

Kristiina Ross

Ajakirja “Keel ja Kirjandus” toimetuskolleegium.

Ajakirja “Ariadne Lõng” toimetuskolleegium.

Ajalehe “Sirp” toimetuskolleegium.

Emakeele Seltsi juhatuse liige.

EKI teadusnõukogu liige.

UTKK teadusnõukogu liige.

Urmas Sutrop

Vabariigi presidendi akadeemiline nõukogu.

Vabariigi presidendi teadus- haridus- ja kultuurikomisjon.

Eesti keelenõukogu.

Eesti viipekeele ühiskomisjon.

Keeleseaduse töörühm.

Riiklikku programmi “Eesti keel ja rahvuskultuur” (2004-2008) ettevalmistava komisjoni esimees.

Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu esimees.

Ajakirja “TRAMES. A Journal of the Humsnities and Social Sciences” toimetus.

Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti keele ja soome-ugri keelte kaitsmisnõukogu.

International Expert Review Panel of the EUROCORES programme on “The Origin of Man, Language and languages” (OMML) at the European Science Foundation.

EU PHARE Estonian Language Training Programme Steering Commitee.

Mai Tiits

REKK-i testiarenduse töörühma liige.

Lembit Vaba

Emakeele Seltsi aastaraamatu toimetuskolleegium.

Jätkväljaande Baltu filoloģija. Baltu valodniecības žurnāls. Journal of Baltic Linguistics (Rīga) toimetuskolleegium.

Läti Keele Instituudi habilitatsiooninõukogu liige.

Silvi Vare

Emakeele Seltsi juhatus.

TPÜ teadusnõukogu.

TPÜ eesti filoloogia magistrikraadi kaitsmisnõukogu.

TPÜ eesti filoloogia doktorikraadi kaitsmisnõukogu.

Eesti keelenõukogu.

Eesti keele tasemeeksamite süsteemi ja korraldamise küsimustes haridusministrit nõustav komisjon.

Ülle Viks

Soome-eesti sõnaraamatu juhatuse liige.

Eesti-läti sõnaraamatu algatusrühma liige.

Projekti KeeleWeb allkirjaõiguslik liige.

Ajakirja Keel ja Kirjandus toimetuskolleegiumi liige.

EKI teadusnõukogu liige.

Jüri Viikberg

EKI teadusnõukogu liige.

Võru Instituudi teadusnõukogu liige.

TPÜ Eesti Demograafia Instituudi nõukogu liige.

Eesti keelenõukogu liige.

Eesti Fennougristide Komitee liige.

TPÜ eesti ja soome-ugri filoloogia kaitsmisnõukogu liige.

Emakeele Seltsi abiesimees ja murdetoimkonna liige.

Ajakirja Oma Keel ja ESA toimetuskolleegiumi liige.

Väljaspool Eesti Vabariiki elavate eestlaste toetamise koordineerimise ekspertkomisjoni liige.

Piret Voll

Eesti Keele Sihtasutuse kolleegium.

Akadeemilise Emakeele Seltsi revisjonikomisjoni liige.