Eesti murrete ja lähisugukeelte sektor

(lühemalt: murdesektor, MRD)

Juhataja: dr Kristiina Ross, tel 6442406, Kristiina.Ross@eki.ee

Sihtfinantseeritav teadusteema ”Eesti murrete ja lähisugukeelte grammatika ja sõnavara”, teemajuht dr Kristiina Ross.

Aasta olulisemad tulemused

1. Viidi lõpule akadeemiline tekstipublikatsioonide sari “Eesti murded 1 – 8”. Aasta jooksul ilmus kaks viimaseks venima jäänud köidet:

Võru murde tekstid. Koostanud H. Keem ja I. Käsi, toimetanud A. Sepp. – Tallinn, 2002. – 498 lk. (Eesti murded 6).

Saarte murde tekstid. Koostanud V. Lonn ja E. Niit, toimetanud E. Juhkam. – Tallinn, 2002. – 688 lk. (Eesti murded 7).

2. Alustati eesti keele etümoloogilise sõnaraamatu paberväljaande koostamist. Iris Audova ja Sven-Erik Soosaar koostasid märksõnastiku ja töötasid välja sõnaartiklite struktuuri.

3. Eesti murrete sõnaraamatu 12. vihik loovutati trükikojale; 13. vihik on loovutatud küljendajale.

Sihtfinantseeritava teema täitmine

1. Hargla murraku andmebaasi koostamiseks töötati välja sisestusjuhend, sisestusprogrammi spetsifikatsioon ja teisendusprogramm (mis teisendab sedeliformaadi andmebaasi formaadiks. Nende alusel sisestati kogu materjal (17 650 sedelit). Morfoloogiline analüüs on pooleli, sest Kaire Pihelgas lahkus aruandeperioodil EKIst ning Taimi Rosenberg läks lapsehoolduspuhkusele ja sobivaid kandidaate nende tööd jätkama ei ole leitud.

2. “Väike murdesõnastik I–II” ühendati murdeatlasega ühiseks andmebaasiks (vt EKI koduleheküljel www.eki.ee/dict/vms).

3. On alustatud “Eesti murrete sõnaraamatu” andmebaasi põhimõtete väljatöötamist”.

4. Rahvusvahelise projekti “Läänemeresoome keelteatlas” raames on EKI oma ülesanded täitnud. Projekti lõpetamine venib teiste osapoolte tõttu.

5. M. Kallasmaa monograafia “Lääne-Eesti loodusnimed” on toimetatud ja läheb trükki 2003. a. alguses.

6. Toponüümikaalane andmebaas on Internetti üles riputatud; andmebaasi täiendatakse jätkuvalt.

7. Vilja Oja kaitses doktoriväitekirja “Linguistic Studies of Estonian Colour Terminology” (2001); ilmus Mari Kendla magistriväitekirja tulemusi kajastav monograafia “Lääne-Eesti kalanimetused”

Teema raames töötatakse veel mitme suurema projektiga: