Magistrandid ja doktorandid

Külli Kuusk

TÜ magistrant. Magistritöö teema "Õnnis-tüveliste sõnade tõlkevasted eestikeelses Piiblis".

Jane Lepasaar

TPÜ magistrant. Magistritöö teema "Homonüümiast tänapäeva eesti keeles", juhendaja dr. Silvi Vare.

Piret Voll

Valminud ja Tartu Ülikoolis kaitsmisele suunatud magistritöö "Tähenduse konnotatiivne aspekt ja selle kajastamine ükskeelses sõnaraamatus", juhendaja dr. Enn Veldi.

Marje Joalaid

Doktoritöö teema "Lõunavepsa makrotoponüümia".

Karit Henno

TÜ doktorant. Doktoritöö teema "Nimede eestistamine Eestis 1918–1934" juhendaja Marja

Mari Kendla

TPÜ doktorant. Doktoritöö teema "Eesti kalanimetused", juhendaja Jüri Viikberg.

Margit Langemets

TPÜ doktorant. Doktoritöö teema "Leksikaalsemantilised suhted hierarhilises leksikonis: polüseemia probleeme", juhendaja dr Helle Metslang.

Indrek Peterson

Doktoritöö teema "Eesti keele uudissõnad", juhendaja dr Urmas Sutrop.

Peeter Päll

Doktoritöö teema "Võõrnimed eesti tekstis", juhendaja prof Tiit-Rein Viitso.

Heete Sahkai

TPÜ doktorant. Doktoritöö teema "Erandite analüüsimise strateegiad keeleteaduslike teooriate raames kliitiliste asesõnade näitel", juhendaja dr Martin Ehala.

Sven-Erik Soosaar

TÜ doktorant. Doktoritöö teema "Infiniitsete verbivormide morfosüntaks neenetsi keeles Siberi areaalsel taustal", juhendajad prof Ago Künnap ja dr Urmas Sutrop.

Ene Vainik

Doktoritöö teema "Eestlaste emotsioonisõnavara", juhendaja dr Urmas Sutrop.