Konsultatsioonid ja nõustamine

Tiiu Erelt

Keelenõuanne kuni 1,5 päeva nädalas.

TÜ-s Raile Aripmanni bakalaureusetöö „Avaliku halduse terminoloogia” ja Helena Uleksini bakalaureusetöö „Kristliku dogmaatika terminoloogia” juhendamine.

Anu Haak

Murdearhiivi kasutajate abistamine ja murdealane nõustamine (ca 10 tundi).

Õpilas- ja üliõpilasekskursioonidele eesti murrete ja murdearhiivi tutvustamine (3 ekskursiooni 4 rühmas).

Laekunud uue murdematerjali arvelevõtmine, kataloogimine ja arhiveerimine.

Marje Joalaid

Eve Alender, Kairit Henno, Annika Hussar, Peeter Päll, Evar Saar  “Nimekorralduse analüüs” (Haridusministeeriumi ja Eesti Keele Instituudi koostööleping 10-10/346 (2002)) –  valmistekstiga tutvumine ja omapoolsete märkuste tegemine.

Marja Kallasmaa

Käidud konsulteerimas Maeve Leivot KNABi (ETOPi) asjus 240 tundi.

Kohanimekogude kasutajate nõustamine (ca 24 tundi).

Margit Langemets

Nõustanud Piret Volli magistritöö kirjutamist (töö teema: "Tähenduse konnotatiivne aspekt ja selle kajastamine ükskeelses sõnaraamatus").

Juhendanud rühmatööd TÜ ja TPÜ kraadiõppurite seminaril Andineemel (14.-15.06.2002).

Tiina Leemets

Keelenõuanne 1,5 päeva nädalas (telefoni, kirja ja meili teel, ekspertiisid jm).

Sirje Mäearu

Keelenõuanne 1,5 päeva nädalas, sh nõuanded Marika Kullamaale (Tartu Ülikool), Väino Esklale (Aiandusliit), Leidi Veskisele, keelenõukirjad Elsa Pajumaale (Teadlastemaja) ja Ave Lukasele (Tööstus-Kaubanduskoda).

Piret Norvik

26.02. antud konsultatsiooni Helmut Elstrukile kirderannikumurde kohta (u 1 t).

Harjumaa Muuseumi rändamisenäituse "Tulekud ja minekud" jaoks esitatud vastavaid tekste Kuusalu murrakust koos P. Norviku helilindistatud murrakunäidetega. Samuti abistatud sellekohase ilmunud materjali leidmisel (u 8 t). Harjumaa Muuseum saavutas 7 muuseumi vahelisel võistlusel III koha.

Nõustatud Turbuneeme küla elanikke selle küla nime puudutavates küsimustes (u 1 t).

Lüganuse Moldova küla keelejuhtide kohta jagatud teavet järeltulijaile (u 2 t): otsitud helilinte ja paljundatud neilt litereeritud tekste.

Peeter Päll

Keelenõuanne 1 päev nädalas.

Keelenõukirjadele vastamine (sh e-posti teel).

Kohanimenõukogule materjalide ettevalmistamine (10 t).

Isikunimeseaduse eelnõu ja selle rakendusaktide ettevalmistamises osalemine (24 t).

Päivi Rintalale (Turust) EKI kohanimekogude tutvustamine (1 t).

Põhikaardi kohanimede vormistamise juhendi retsenseerimine (koostaja Meeri Lakson, Eesti Kaardikeskus, 2 t).

Ekspertiisid Keeleinspektsioonile Tallinna nime, Vene kodanike isikunimede ja Narva-Jõesuu mitteametlike nimede teemal; Tallinna Kesklinna kriminaaltalitusele dokumendi keelelise autentsuse asjus (koos Tiiu Ereltiga); Kaitsepolitseiametile Interneti-lehekülje keelekasutuse kohta jm.

Maire Raadik

Keelenõuanne 1,5 päeva nädalas.

Kristiina Ross

Juhendanud TÜ germaani diplomandi Karin Karrot (bakalaureusetöö Georg Mülleri saksa keelest) ja EHI anglistika õppetooli diplomandi Evelin Banhardit (bakalaureusetöö Shakespeare’i sõnamängude tõlkimisest).

Lembit Vaba

Konsultatsioonid eesti sõnavara päritolu kohta (nt. paas, räni), leedu ja läti perekonnanimede õigekiri (5 t)

Silvi Vare

Konsultatsioonid eesti keele sõnamoodustusest TPÜ üliõpilastele (u. 12 tundi).

Jüri Viikberg

Peamiselt telefonipäringud (nt EKI kohta, murdesõnade tähenduse või sõnade päritolu kohta), keskmiselt 2-3 tk kuus.

Ülle Viks

Turid Farbregd: NEEN-i grammatikaprobleemid (4 tundi).

Silvi Vare: sõnamoodustussõnaraamatu probleemid (16 tundi).

EKSS toimetajad: grammatikaprobleemid sõnastikus (2 tundi).

Anne Tamm (eesti-hollandi sõnaraamatu töörühma juht, Ungari): eesti grammatika esitamise probleemid (8 tundi).

Anu Laanemets (taani-eesti sõnaraamatu töörühma juht, TÜ): sõnastiku struktuur ja eesti grammatika esitamise probleemid (6 tundi).