Loengukursused

Tiiu Erelt

TÜ eesti keele õppetoolis keskastme loengud "Eesti keelekorraldus" (10 tundi).

Külli Kuusk

EHI eesti kultuuriloo õppetoolis keskastme soome keel.

Sirje Mäearu

EMA koolimuusika üliõpilastele 2002. aasta kevadsemestril "Eesti keel" (34 tundi).

TPÜ eesti filoloogia üliõpilastele 2002. aasta kevadsemestril "Õigekeelsus ja keelehoole" (20 tundi).

Helle Metslang TPÜ professorina

TPÜ-s:

keskastmele „Eesti keele süntaks I, II“ (72 tundi);

erikursus „Eesti keele grammatika probleeme keeletüpoloogilisel taustal“ (20 tundi);

magistriõppele „Tüpoloogiline vaatenurk keeleuurimises“ (20 tundi);

erikursus „Keeletüpoloogia“ (20 tundi);

ülemastmele koos Anu-Reet Hausenbergiga seminar „Kontrastiivlingvistika“ (16 tundi);

kursuseosa "Sissejuhatus erialasse" (4 tundi).

Hille Pajupuu

TPÜ-s üleülikooliline valikaine „Kultuuridevaheline kommunikatsioon“ (48 tundi).

Peeter Päll

TÜ eesti keele õppetoolis eesti nimekorralduse kursus (24 tundi).

Kristiina Ross

TPÜ Lähis-Ida kultuuriloo õppetoolis alamastme loengusari "Sissejuhatus Heebrea kirjandusse" (10 tundi).

TPÜ Lähis-Ida kultuuriloo õppetoolis alamastme loengusari "Sissejuhatus judaistikasse" (10 tundi).

EHI eesti kultuuriloo õppetoolis ülemastme seminar "Tõlkimise žanrispetsiifika" (30 tundi).

Urmas Sutrop

EHI-s loengukursus "Sissejuhatus keeleteadusesse" (30 tundi) kevadsemestril 2002.

EHI-s seminar "Edward Sapir: Language" (30 tundi) kevadsemestril 2002.

EHI-s kirjaliku tõlketöö "Edward Sapir: Language" juhendamine sügissemestril 2002.

TÜ-s seminar "Fennougristika aktuaalsed probleemid" (koos Ago Künnapiga) (40 tundi).

Lembit Vaba

Kaunase Ülikooli letonistika keskuses loengud läänemeresoome ja balti keelte tüpoloogiast "Language and Sex" (4.-8.03. 2002).

Ene Vainik

TPÜ keeleerialade tudengitele valikaine "Emotsioonid keeles" (40 tundi).

Silvi Vare TPÜ vanemteadurina

TPÜ eesti keele kui võõrkeele eriala üliõpilastele "Eesti keele sõnamoodustus" (40 tundi).

Jüri Viikberg TPÜ dotsendina

TPÜ-s 2002. aasta kevad‑ ja sügissemestril (à 32 + 32 tundi): 1) soome keele struktuur (EV-21; kevad); 2.–4) etnogenees ja eesti murded (E-31, E-21 ja kaugõpe); 5) keeleainese kogumise praktika (EV-41; sügis).