Teadusartiklid indekseeritavates ja eelretsenseeritavates väljaannetes

Iris Audova (2002). Über die morphosyntaktischen Funktionen der *j- und *pA-Deverbativa in den westlichen uralischen Sprachen. – Linguistica Uralica XXXVIII 1, lk 1–19.

Tiiu Erelt (2002). Keelekorralduse mõttest ja algusest. ─ Keel ja Kirjandus, nr 8, lk 589─590.

Tiiu Erelt (2002). Keelekorraldaja Elmar Muuk 1901─1941. ─ Emakeele Seltsi aastaraamat 47, 2001, Tallinn, lk 193─196.

Marja Kallasmaa (2002). Viga, millega on nalja saanud. – Keel ja Kirjandus nr 1, lk 53.

Helle Metsalng & Karl Pajusalu (2002). Evidentiality in South Estonian. – Linguistica Uralica II, pp. 98–109.

Meelis Mihkla & Einar Meister (2002). Eesti keele tekst-kõne süntees. – Keel ja Kirjandus nr 2 lk 88-97, nr 3 lk 173–182.

Krista Kerge, Meelis Mihkla & Hille Pajupuu (2002). Modelling the Estonian general questions with the kas-particle. Rmt-s Petri Korhonen (ed.) Fonetiikan päivät 2002 – The Phonetics Symposium 2002. Report 67, Laboratory of Acoustics and Audio Signal Processing, Helsinki University of Technology, Helsinki, pp 187–194.

Vilja Oja (2002). Some Semantic Problems in the Translation of Colour Terms. – Symposium on Lexicography X. Proceedings of the Tenth International Symposium on Lexicography May 4-6, 2000, at the University of Copenhagen. Eds. Henrik Gottlieb, Jens Erik Mogensen, Arne Zettersten. Lexicographica. Series Maior 109. Tübingen: Niemeyer, lk. 253–260.

Vilja Oja (2002). Words for Flax in the Finnic Languages. – Linguistica Uralica XXXVIII 2, lk 81–92.

Vilja Oja (2002). Minkä takia pellava on pellava. – Virittäjä 3, 2002, lk. 75–84.

Vilja Oja (2002). The Commentaries to the Lexical Maps of the Atlas Linguarum Fennicarum. – Dialectologia et Geolinguistica (DiG). Journal of the International Society for Dialectology and Geolinguistics 10, lk 77–85.

Hille Pajupuu (2002). Ajakäsituse ning kommunikatsiooni seostest eestlastel. Rmt-s Eesti ja eestlased võrdlevas perspektiivis. Kultuuridevahelise kommunikatsiooni uurimusi 20. sajandi lõpust. TÜ Euroopa Kolledž. Tartu: TÜ Kirjastus, lk 156–164.

Krista Kerge & Hille Pajupuu (2002). Ainepädevuse koolitusvajadus. Rmt-s Martin Ehala, Krista Kerge, Katrin Niglas, Hille Pajupuu, Mait Raava. Eesti keele kui teise keele õpetaja pädevusmudel ja koolitusvajadus. Uurimuskokkuvõte. Tallinn: Phare / Pro Konsultatsioonid, lk 81–117.

Peeter Päll (2002). Personal names of non-Estonians and the legal status of these. — Onomastik. Akten des 18. Internationalen Kongresses für Namenforschung. Trier, 12.–17. April 1993. Band VI. Namenforschung und Geschichtswissenschaften. Literarische Onomastik. Namenrecht. Ausgewählte Beiträge (Ann Arbor, 1981). Patronymica Romana 19. In Zusammenarbeit mit Monique Bourin, Wilhelm F. Nicolaisen und Wilfried Seibicke herausgegeben von Dieter Kremer. Max Niemeyer Verlag, Tübingen 2002, lk 407–411.

Indrek Peterson (2002). Uusi autorileksika uurimisvõimalusi N. Baturini kirjakeelsete luuletuste (1963-81) eripärase sõnavara näitel. – Keel ja Kirjandus nr 10, lk 692–701.

Kristiina Ross (2002). Esialgseid täiendusi Vana Testamendi tõlkeloole – Keel ja Kirjandus nr 2, lk 73–87.

Kristiina Ross (2002). Baltisaksa pastorid ja eesti keel – Keel ja Kirjandus nr 4, lk 225-230.

Kristiina Ross (2002). Arnold Kask ja kirjakeele ajaloo tulevik – Keel ja Kirjandus nr 11, lk 788–792.

Urmas Sutrop (2002). Uurali-draviidi keelevõrdluse bibliograafia. – Piret Klesment (toim.) Keelekontaktidest keelevahetuseni. From language contacts to language shifts. Fenno-Ugristica, 24. Tartu, lk 201–206.

Urmas Sutrop (2002). Loetelukatse ja kognitiivse esiletuleku indeks. – Renate Pajusalu, Ilona Tragel, Tiit Hennoste & Haldur Õim (toim.). Teoreetiline keeleteadus Eestis. Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli toimetised, 4. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 240–254.

Lembit Vaba (2002). Kā tālāk? Dažas domas par Baltijas jūras leksikālo somugrismu pētīšanu latviešu valodā. – Baltu filoloģija XI (1), 21–35.

Ene Vainik (2002). Millest on tehtud eestlaste emotsioonisõnavara? – Keel ja Kirjandus nr 8, lk 537–553.

Ene Vainik (2002). Emotions, emotion terms and emotion concepts in an Estonian folk model. – Trames nr 4 Vol 6(56/51) pp 322–341.

Silvi Vare (2002).Eesti keele sõnaperede sõnaraamatu koostamise põhimõtetest. – Keel ja Kirjandus nr 12.

Silvi Vare (2002). Back-Formation of Verbs in Estonian. – Kogumik: Languages in development. Helle Metslang & Mart Rannut (eds.) Tallin Pedagogical University. Linguistics Edition 41. 196pp.