Osalemine teadusüritustel

Tiiu Erelt

Peterburi keelepäev 19.05.2001. Ettekanne "Kirjakeelest ja selle arendamisest".

Emakeele Seltsi kõnekoosolek 13.12.2001. Ettekanne "Keelekorraldaja Elmar Muuk".

Jelena Krõlova

TÜ ja TPÜ kraadiõppurite ühisseminar Kütiorus 08.-09.06.2001. Ettekanne "Autentsed tekstid eesti keele kui teise keele õpetamisel".

Konverents "Emakeel ja teised keeled" 19.-20.11.2001. Ettekanne "Sotsiolingvistilise kompetentsuse arendamine võõrkeele/teise keele õpetamisel".

Margit Langemets

Konverents "Teoreetiline keeleteadus Eestis", Tartu, 15.-16.06.2001. Ettekanne "Generatiivne leksikon".

TPÜ teadusseminar Tallinnas 08.10.2001. Ettekanne "Sõnaraamat keeleteaduses: tähenduse seletamine".

Helle Metslang

Soome-eesti kontrastiivseminar Käärikul 05. 2001. Ettekanne "Soome myös ja eesti ka."

Konverents "Teoreetiline keeleteadus Eestis", Tartu, 15.-16.06.2001. Ettekanne "Grammatikalisatsiooniteooria ja Eesti keeleteadus".

MEuroopa Lingvistikaühingu aastakonverents "Language study in Europe at the turn of millennium. Towards the integration of cognitive, historical and cultural approaches to language", Leuven, 08.2001. Ettekanne "Evidentiality in Estonian". Kaasautorid: Mati Erelt, Karl Pajusalu.

Rahvusvaheline konverents "Väikeste keelte kontaktid" Pühajärvel 11.2001. Ettekanne "Kuuldu olevik. Evidentsiaalsus ja ajasuhted lõunaeesti murretes". Kaasautor Karl Pajusalu.

Meelis Mihkla

21. Fonetiikan päivät Turus 04.-05.01.2001. Ettekanne "Testing the Quality of Estonian Text-to-Speech Synthesis".

Rahvusvaheline keelte arengu konverents "Eesti keel Euroopas", Tallinn, 12.-14.03.2001. Ettekanne "Evaluation the Quality of Estonian Text-to Speech Synthesis and Future developments of TTS System".

Dialogue’2001 International Conference on Computational Linguistics and its Applications, Aksakovo (Venemaa), 29.05.-4.06.2001. Ettekanne "Evaluation the Quality of Estonian Text-to Speech Synthesis and Diphone Corrector for the TTS System".

SPECOM’2001 International Workshop Speech and Computer, Moskva, 29.-31.10.2001. Ettekanne "Quality Evaluation of Estonian Text-to-Speech Synthesis".

Merike Mägedi

TPÜ teadusseminar 17.05.2001. Ettekanne "Kas võõrsõna väärib tähelepanu".

Helmi Neetar

Rahvusvaheline sümpoosion "Finnougrier und Indoeuropäer: Kontakte der Sprachen, Kontakte der Literaturen", Groningen, 22. -24.11.2001. Ettekanne "Zur Verbreitung und Herkunft der Benennungen für Geräte zum Feuermachen in den ostseefinnischen Sprachen".

Piret Norvik

V rahvusvahelise hungaroloogia kongressi 37. sümpoosion "Estonian-Finnish-Hungarian Cultural Relations Before the Second World War", Jyväskylä, 09.08.2001. Ettekanne "Aleksander Veiderma, a rokonnépi mozgalom kezdeményezője".

Vilja Oja

Konverents "Väikeste keelte kontaktid" Pühajärvel 15.-17.11.2001. Ettekanne "Millistele kontaktidele viitab spetsiaalse kasutusega värvisõnavara".

Peeter Päll

ÜRO kohanimeekspertide rühma (UNGEGN) latinisatsioonisüsteemide töörühma istung Londonis 16.-17.05.2001, istungi juhatamine, 7 töödokumendi esitamine, raporti koostamine (ilmus UNGEGN Newsletteris nr 24).

Rahvusvaheline seminar eksonüümide teemal "Geonames 2001", Berchtesgaden (Saksamaa), 01.-02.10.2001. Ettekanne "Evolution and classification of Estonian exonyms" (ühtlasi osalemine 2002. a ÜRO kohanimekorralduskonverentsi näitust ettevalmistava töörühma koosolekul).

Kristiina Ross

Rahvusvaheline keelte arengu konverents "Eesti keel Euroopas", Tallinn 14.03.2001. Ettekanne "Kristian Jaak Peterson ja eesti keeleteadus".

TÜ ja Kirjanike Liidu kollokvium "Romaani kirjanduste retseptsioon ja tõlkimine Eestis: in memoriam Aita Kurfeldt" 23.02.2001. Ettekanne "Baudelaire’i tõlgetest: süllaabilise värsisüsteemi võimalikkusest eesti keeles".

Urmas Sutrop

Rahvusvaheline keelte arengu konverents "Eesti keel Euroopas", Tallinn, 12.-14.03.2001. Ettekanne "Eesti lõhnasõnade areng. Lõhnad K. J. Petersoni luules".

Eesti Raamatu Aasta lõpukonverents "Kloostrist internetini", Pärnu, 05.04.2001. Ettekanne "Eesti keele maailmapildist".

Konverents "Teoreetiline keeleteadus Eestis", Tartu, 16.06.2001. Ettekanne "Teooria(te) osast rahvuskeelte instituutide töös".

Ettekannete päev "Analüütilise filosoofia seminar 10", Tartu, 02.09.2001. Ettekanne "Wittgensteini lahendus Russelli paradoksile".

Seminar "Eesti viipekeel ja kurtide keelelised õigused", Tallinn, 26.09.2001. Ettekanne "Viipekeel ja keeleseadus ehk kuidas seadustada viipekeelt".

Lembit Vaba

Groningeni ülikooli soome-ugri keele õppetooli poolt korraldatud sümpoosium "Finnougrier und Indoeuropäer: Kontakte der Sprachen, Kontakte der Literaturen. Finno-Ugrians and Indo-Europeans: Linguistic and Literary Contacts. Internationales Symposium", Groningen 22.-24.11.2001. Ettekanne "Zur Substitution der anlautenden Konsonantenverbindungen im ostseefinnischen Lehnwortschatz (insbesondere im Estnischen)".

TPÜ läänemeresoome keelte õppetooli poolt korraldatud seminar "10 aastat soome ja läänemeresoome filoloogiat Tallinna Pedagoogikaülikoolis", Tallinn, 13.-14.2001. Ettekanne "Miks Kõristus? Sõnaalguliste konsonantühendite substitutsioonist läänemeresoome keelte laenulises sõnavaras (eesti näitel)".

Ene Vainik

Rahvusvaheline keelte arengu konverents "Eesti keel Euroopas", Tallinn, 12.-14.03.2001. Ettekanne "Kristjan Jaak Peterson ja tema eesti keel - identiteet vs. segadus".

Silvi Vare

Rahvusvaheline keelte arengu konverents "Eesti keel Euroopas", Tallinn, 12.-14.03.2001. Ettekanne "Eesti sõnavarakorralduse suundumustest".

Sümpoosium "100 aastat akadeemilist eesti keele õpet Uppsala ülikoolis / 100 Years of Academic Teaching of Estonian at the University of Uppsala" Uppsala, 29.10 2001. Ettekanne "Acquisition of Estonian as a Second Language".

Jüri Viikberg

II Ukraina eestlaste päevade konverents "140 aastat Krimmi eestlust", Beregove, 10.09.2001. Ettekanne "Eestlaste väljarändamine "soojale maale"".

Sümümpoosium "100 aastat akadeemilist eesti keele õpet Uppsala ülikoolis / 100 Years of Academic Teaching of Estonian at the University of Uppsala" Uppsala, 29.10 2001. Ettekanne "Vom Kaukasus bis zum Japanischen Meer. Die Sprachkontakte der estnischen Umsiedler mit den einheimischen Völkern".

Tartu Ülikooli konverents "Язык диаспоры: проблемы и перспективы", Tartu 09.11.2001. Ettekanne "Экспедиция на 'языковые острова'".

TÜ II sotsiaalteaduste aastakonverents 23.11.2001. Ettekanne "Sõnad, mõisted, definitsioonid".

Ülle Viks

SUVI projekti seminar, Kaisankoti, 28.-29.05.2001. Ettekanne "SUVI grammatika".