Osalemine komisjonides ja nõukogudes

Tiiu Erelt

Ehituse terminoloogiakomisjon.

Raamatukogunduse terminoloogiakomisjon.

Ajakirja Oma Keel toimetuskolleegium.

Emakeele Seltsi keeletoimkond.

Anu Haak

Alfred Kordelini fondi Eesti sihtrahade jaotamise töörühm.

Kairit Henno

Siseministeeriumi isikunimeseaduse eelnõu väljatöötamise komisjoni ekspert.

Marja Kallasmaa

Emakeele Seltsi murdetoimkond.

Rahvusvaheline Onomastikateaduste Nõukogu (selts, ICOS).

Rudolf Karelson

F. J. Wiedemanni keeleauhinnakomisjon.

Margit Langemets

Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu.

Helle Metslang

ETF humanitaarteaduste ekspertkomisjoni lingvistikaekspert.

Euroopa keelteaasta (2001) korraldamise Eesti komitee.

Ajakirja Keel ja Kirjandus toimetuskolleegium.

TPÜ eesti filoloogia magistritööde kaitsmisnõukogu.

Sirje Mäearu

Haridusministeerium emakeele ainenõukogu.

Helmi Neetar

Atlas Linguarum Europae toimetuskolleegium.

Atlas Linguarum Fennicarum toimetuskolleegium.

Tallinna Pedagoogikaülikooli toimetised toimetuskolleegium.

Emakeele Seltsi aastaraamat toimetuskolleegium.

Oma Keel toimetuskolleegium.

ALE Eesti rahvuskomitee esimees.

Vilja Oja

Euroopa keelte atlase Atlas Linguarum Europae (ALE) toimetus­kolleegium. ALE Eesti rahvuskomitee sekretär.

Eesti keele tasemeeksamite korraldamise paranda­mise ja eksami­süsteemi arendamise küsimustes haridusministrit nõustav komisjon.

Kuulun ettevalmistamisel oleva III rahvusvahelise dialektoloogide ja geolingvistide kongressi (toimub 2003 Riias) programmi komiteesse.

Hille Pajupuu

Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse testiarenduse töörühm.

Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu.

Peeter Päll

Võru Instituudi teadusnõukogu.

Kohanimenõukogu (siseministeeriumi juures).

Tallinna nimekomisjon.

Siseministeeriumi isikunimeseaduse eelnõu töörühm.

Emakeele Seltsi keeletoimkond.

Ajakirja Keel ja Kirjandus kolleegium.

Ajakirja Oma Keel toimetuskolleegium.

Rivista Italiana di Onomastica (ajakiri) kolleegium.

Rahvusvaheline Onomastikateaduste Nõukogu (selts, ICOS).

21. rahvusvaheline onomastikateaduste kongress (Uppsala, 2002), nimekorralduse sektsiooni konsultant.

Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu.

Maire Raadik

Emakeele Seltsi keeletoimkond.

Eesti keele strateegia töörühm (valdkond: pangandus).

Kristiina Ross

Ajakirja "Keel ja Kirjandus" toimetuskolleegium.

Ajakirja "Ariadne Lõng" toimetuskolleegium.

Ajalehe "Sirp" toimetuskolleegium.

Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu.

UTKK teadusnõukogu.

Fenno-Ugria juhatus.

EKSA nõukogu.

Urmas Sutrop

Fulbright Commission 2001.

ETF sotsiaal- ja humanitaarteaduste paneel.

Eesti viipekeele seadustamise ühiskomisjon.

EU PHARE Estonian Language Training Programme II. Steering Commitee.

Haridusministeeriumi juures asuv töörühm Bologna deklaratsiooni rakendamiseks Eesti kõrghariduses.

EUROCORES on "The Origin of Man, Language, and Languages" (OMLL) International Expert Review Panel, European Science Foundation, Strasbourg.

Euroopa keelteaasta (2001) korraldamise Eesti komitee.

Ajakirja "TRAMES. Journal of the Humanities and Social Sciences" toimetuse liige (toimetaja).

Eesti-läti sõnaraamatu juhatus.

Soome-eesti sõnaraamatu juhatus.

Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu esimees.

Mai Tiits

Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse testiarenduse töörühm.

Silvi Vare

Euroopa keelteaasta (2001) korraldamise Eesti komitee.

Jüri Viikberg

Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu.

Võru Instituudi teadusnõukogu.

TPÜ Eesti Demograafia Instituudi nõukogu.

Eesti Fennougristide Komitee.

TPÜ eesti ja soome-ugri filoloogia kaitsmisnõukogu.

Emakeele Seltsi abiesimees.

Emakeele Seltsi murdetoimkond.

Ajakirja Oma Keel ja ESA toimetuskolleegium.

Euroopa keelteaasta (2001) korraldamise Eesti komitee.

Rahvastikuministri moodustatud endise NSV Liidu aladel elavate eestlaste toetamise koordineerimise ekspertkomisjon.

Ülle Viks

Soome-eesti sõnaraamatu juhatus.

Eesti-läti sõnaraamatu algatusrühm.

Projekti KeeleWeb allkirjaõiguslik liige

Ajakirja Keel ja Kirjandus toimetuskolleegium.

Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu.