Eesti murrete ja lähisugukeelte sektor

(lühemalt: murdesektor, MRD)

Juhataja: dr Kristiina Ross, tel 6442406, Kristiina.Ross@eki.ee

Sihtfinantseeritav teadusteema "Eesti murrete ja lähisugukeelte grammatika ja sõnavara", teemajuht dr Kristiina Ross.

Aasta olulisemad tulemused

  1. "Eesti murrete sõnaraamatust" ilmus 10. vihik; sõnaraamatu 11. vihik on kiledel loovutatud trükikotta.
  2. "Võru murde tekstide" sissejuhatus töötati põhjalikult ümber. Kõik parandused on teksti sisse viidud, kogu käsikiri loovutatud küljendajale (Esko Oja). Murdetekstide CD-dest valmistati ette kahe plaadi materjalid (Võru murre ja rannikumurre) ning loovutati infotehnoloogia töörühmale (Indrek Kiissel).
  3. Vilja Oja kaitses Tartu ülikooli juures doktoritöö "Lingvistilisi uurimusi eesti värvinimetustest."

Sihtfinantseeritava teema täitmine

  1. Taimi Rosenberg on (alates septembrist) jätkanud Hargla murraku verbi andmebaasi täiendamist. Ülesanne on seotud ETF grantiga (3859), mis lõpeb 2002. a., nii et see peaks sihtfinantseerimise lõpuajaks täidetama. Probleemiks on noomeni osa, kuivõrd Kairi Pihelgas lahkus EKIst.
  2. "Väike murdesõnastik" ühendatakse murdeatlasega 2002. a.
  3. On alustatud "Eesti murrete sõnaraamatu" andmebaasi põhimõtete väljatöötamist; märgendamist alustatakse 2002. a. (juhul kui jätkub rahasid märgendaja palkamiseks).
  4. Rahvusvahelise projekti "Läänemeresoome keeleatlas" raames on EKI oma ülesanded täitnud. Projekti lõpetamine venib teiste osapoolte tõttu.
  5. Valmis käsikiri "Lääne-Eesti loodusnimed"; raamat ilmub 2002. a.
  6. Toponüümikaalane andmebaas riputati 2001. a. Internetti üles; jätkub andmebaasi täiendamine.
  7. Vilja Oja kaitses doktoriväitekirja "Linguistic Studies of Estonian Colour Terminology". Valmimas on monograafia "Eesti värvinimetused".

Teema raames töötatakse veel mitme suurema projektiga: