Monograafiad

Eesti keele sõnaraamat ÕS 1999, teine, parandustega trükk. Toimetanud Tiiu Erelt. Koostanud Tiina Leemets, Sirje Mäearu, Maire Raadik, Tiiu Erelt. Tallinna: Eesti Keele Sihtasutus, 2001.

Eesti kirjakeele seletussõnaraamat. VI köide, 1. vihik (t - tinakas). Toim Tiia Valdre, Mai Tiits ja Leidi Veskis. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2001. 240 lk.

Eesti murrete sõnaraamat 2. köide, 10. vihik (katt - kesävuma). Toim Vilja Oja & Jüri Viikberg. Eesti Teaduste Akadeemia. Eesti Keele Instituut. Tallinn 2001. 229 lk.

Eesti murrete sõnaraamat. 3. köide, 11. vihik (ket - kiriklik). Toim Anu Haak, Evi Juhkam, Varje Lonn ja Piret Norvik. Eesti Teaduste Akadeemia. Eesti Keele Instituut. Tallinn 2001. 208 lk.

Esimesest algusest meie ajani. Karl August Hermann 150. Koostanud Urmas Sutrop. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2001.

IAAK. Kristian Jaak Peterson 200. IAAK. Kristian Jaak Peterson : aus Anlaß seines 200. Geburtstages. Toimetuskolleegium: Kristiina Ross, Urmas Sutrop, Jaan Undusk, Ene Vainik, Ülle Viks. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus (Stiftung für Estnische Sprache), 2001.

Wastne Testament 1686. Väljaande kolleegium: Urmas Sutrop, Mati Hint, Kristiina Ross, Toomas Väljataga. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2001.

Piret Norvik. Käsmu randlaste jutte. Toim Helmi Neetar. Eesti Keele Instituut, EKSA: Tallinn, 2001, 176 lk.

Piret Norvik. Käsmu randlaste jutte CD-plaat. Murdekõnet 3 t ja 45 min. 2001.

Vilja Oja. Linguistic Studies of Estonian Colour Terminology. Dissertationes Philologiae Estonicae Universitatis Tartuensis 9. Tartu, 2001.

Hille Pajupuu. Kuidas kohaneda võõras kultuuris. 2. trükk. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2001.

Urmas Sutrop (ed.). Special issue on the origin of the Finnic peoples and languages dedicated to Richard Indreko (1900-1961). (= Trames. Journal of the Humanities and Social Sciences 5/1.) Tallinn, 2001.

Ene Vainik. Eestlaste emotsioonisõnavara. Magistritöö. 2001. http://www.eki.ee/teemad/emotsioon

Keelekorralduse konverents 18. ja 19. novembril 1999. Ettekanded. Toimetanud Sirje Mäearu ja Peeter Päll. Koostanud Kristiina Ross ja Silvi Vare. Eesti Keele Instituudi toimetised 8. Tallinn, 2001.

Noored filoloogid. Valik üliõpilastöid. Toim Jüri Viikberg. Tallinn: TPÜ Kirjastus, 2001. 171 lk.

Margus Kolga, Igor Tõnurist, Lembit Vaba & Jüri Viikberg. The Red Book of the Peoples of the Russian Impire. Tallinn: NGO Red Book, 2001. 400 lk.