Eesti kirjakeele sõnavara sektor

(lühemalt: Leksikoloogiasektor, LKS)

Juhataja: mag. Margit Langemets, tel 66442669, Margit.Langemets@eki.ee

Sihtfinantseeritav teadusteema "Eesti kirjakeele sõnavara päritolu ja struktuur", teemajuht dr Urmas Sutrop, tel 64 11 443, Urmas.Sutrop@eki.ee

Aasta olulisemad tulemused

 1. Avaldatud või avaldamiseks esitatud 4 raamatut, 13 artiklit ja 6 teesi-ülevaadet;
 2. Vastavalt plaanile toimetatud suuri alussõnaraamatuid: seletussõnaraamat, eesti-vene sõnaraamat, soome-eesti sõnaraamat;
 3. Alustatud ja/või jätkatud eesti keele uurimist erinevates leksikaalsemantika valdkondades: võõrsõnavara (Merike Mägedi, tegemisel magistritöö; Margit Langemets), uudissõnavara (Indrek Peterson, tegemisel doktoritöö), polüseemia (Margit Langemets, tegemisel doktoritöö), konnotatsioonid (Piret Voll, tegemisel magistritöö), lõhnasõnavara (Urmas Sutrop).

Sihtfinantseeritava teema täitmine

 1. Lõpetatud seletussõnaraamatu 21. vihiku toimetamine ja trükiks ettevalmistamine - vihik (240 lk) ilmub 2001. a detsembris (peatoimetajad Mai Tiits, Tiia Valdre ja Leidi Veskis).
 2. Kirjastusele Peter Lang üle antud käsikiri: Urmas Sutrop, „The vocabulary of sense perception in Estonian: Structure and history" avaldamiseks Göttingeni ülikooli seerias „Opuscula fenno-ugrica Goettingensia", sõlmitud on ka kirjastamisleping.

 3. Välja töötatud sõnavara kognitiivse esiletuleku indeks, mis on publitseeritud juhtivas meetodite ajakirjas Field Methods (Urmas Sutrop).
 4. Jätkatud eesti keele uurimist erinevates leksikaalsemantika valdkondades: võõrsõnavara, uudissõnavara, polüseemia, konnotatsioonid, lõhnasõnavara.
 5. Töötatud välja (esialgsed) üheköitelise eesti keele seletussõnaraamatu põhimõtted (Asta Õim).
 6. Toimetatud seletussõnaraamatu 22. vihiku käsikirja (Rudolf Karelson, Leidi Veskis).
 7. Toimetatud eesti-vene sõnaraamatu 3. köite käsikirja (Nelli Melts, Maimu Liiv, Tiiu Lagle, Jelena Krõlova, Tiia Valdre).
 8. Jätkatud võõrsõnade andmebaasi koostamist (Merike Mägedi, Jane Lepasaar, Margit Langemets).
 9. Jätkatud materjali kogumist seletussõnaraamatu täiendköite jaoks (Indrek Peterson), välja töötatud uute sõnade andmebaasi koostamispõhimõtted (Indrek Peterson, Margit Langemets, Mai Tiits, Tiia Valdre).

Teema sõnastus väljendab igavest lõpetamatust. Konkreetsetest tegemistest jääb täitmata lubadus lõpetada seletussõnaraamatu koostamine.