Loengukursused

Tiiu Erelt

Oskuskeelekorralduse loengud Tartu Ülikoolis 12 t.

Helle Metslang TPÜ professorina

Loengukursused ja seminarid TPÜs:

Eesti keele süntaks 3 AP.

Eesti fraseoloogia 1 AP.

Tüpoloogiline vaatenurk keeleuurimises 2 AP.

Süntaksiteooriad 2 AP.

Kontrastiivlingvistika seminar (eesti - vene) 1 AP.

Eesti keele grammatilised kategooriad 2 AP.

Sirje Mäearu

Eesti keel Eesti Muusikaakadeemia koolimuusika üliõpilased 34 tundi.

Eesti keel Euroülikool tõlkijad 24 tundi.

Kristiina Ross

Eesti Humanitaarinstituudi eesti kultuuriloo õppetoolis ülemastme seminar "Üldine ja eesti tõlkelugu" (30 tundi).

Tallinna Pedagoogikaülikooli ida keelte õppetoolis loengukursus heebrea kirjandusest (10 tundi).

Urmas Sutrop

"Eesti keele sõnavara struktuur", 20 tundi kevadsemestril 2000/01 Tallinna Pedagoogikaülikoolis.

Lektüürikursus "Antropoloogia, keel ja müüt", kevadsemestril 2000/01 Eesti Humanitaarinstituudis.

"Keeletüpoloogia ja antropoloogiline lingvistika", 30 tundi sügissemestril 2001/02 Eesti Humanitaarinstituudis.

Silvi Vare

Loengukursus "Eesti keele sõnamoodustus" Tallinna Pedagoogikaülikoolis eesti keele kui võõrkeele eriala üliõpilastele.

Jüri Viikberg TPÜ dotsendina

TPÜ-s 2001. aasta kevad‑ ja sügissemestril (à 32 + 32 tundi):

Soome keele struktuur (EV-21);

Etnogenees ja eesti murded (E-31 ja kaugõpe);

Keele- või kultuuriainese kogumise praktika (EV-41);

Murdepraktika (E-31).