Teadustööde juhendamine ja oponeerimine

Juhendamine

Tiiu Erelt

Juhendanud TÜ üliõpilast Raile Aripmanni. Bakalaureusetöö "Avaliku halduse terminoloogia".

Kairit Henno

Juhendanud TÜ üliõpilase Eelika Ivaskit. Lõputöö "Eesti praegune nimemaitse Tartu 1991—2000 sünniregistrite näiteil".

Marja Kallasmaa

Juhendanud TÜ doktoranti Kairit Hennot. Doktoritöö "Nimede eestistamisest Eestis 1918-1934".

Helle Metslang

Juhendanud magistritööd TPÜs: Reet Õunapuu "Reklaamikeele grammatiline eripära".

Juhendanud magistritööd TPÜs: Liisi Piits "Sõnavara stilistiline jagunemine".

Juhendanud magistritööd TPÜs: Siiri Suppi "Eesti keele kasutamine majandussfääris".

Juhendanud TPÜ doktoranti Margit Langemetsa.

Helmi Neetar

Juhendanud Taimi Rosenbergi magistritööd "Noomen Hargla murrakus".

Indrek Peterson

Juhendanud TÜ üliõpilase Reet Igava seminaritööd "Uudissõnad".

Peeter Päll

Juhendanud TÜ magistranti Eve Alenderit, töö käsitleb ettevõttenimesid.

Juhendanud TPÜ üliõpilase Ingrid Heinberki seminaritööd "Keelekasutus Tallinna Linnavalitsuse õigusaktides (2000. a)".

Kristiina Ross

Juhendanud Szilard Toth’i, "Das alte Südestnische aus dem Standpunkt der Missionslinguistik" (Untersuchung über die Grammatik und Bibelübersetzung Johannes Gutslaffs)", Szegedi ülikooli doktoriõpe.

Juhendanud Külli Kuuske, esialgne teema: "Vaimulik sõnavara eesti keeles", Tartu Ülikooli magistriõpe.

Urmas Sutrop

Juhendanud EHI magistranti Merilin Miljanit, magistritöö "Arvu kategooria eesti viipekeeles".

Juhendanud Ene Vainikut, magistritöö " Eestlaste emotsioonisõnavara", EKI (kaitstud).

Juhendanud Sirje Mäearu, magistritöö "Eesnimed apellatiivsete keelenditena", EKI.

Juhendanud Indrek Petersoni, doktoritöö uudissõnavarast, EKI.

Jüri Viikberg

Juhendanud TPÜ magistranti Kairi Veeret, magistritöö "Eesti soomlaste ja Soome eestlaste kõnekeel".

Oponeerimine

Peeter Päll

Oponeerinud Evar Saare magistritööd "Räpina ja Vastseliina kohanimed. Sünkrooniline ülevaade ja andmebaas" (TÜ, 2001).

Kristiina Ross

Oponeerinud Ada Ruttiku magistritööd "Les dérvés adverbiaux en français et en estonien et leur traduction litteraire dans les deux langues" (TÜ, 2001).

Lembit Vaba

Oponeerinud Marjo Mela doktoritööd. "Latvian virolaiset. Historia, kieli ja kulttuuri." (Bibliotheca Historica 69). Helsinki: Suomalainen Kirjallisuuden Seura, 2001. 213 lk.

Oponeerinud Vilja Oja doktoritööd. Linguistic Studies of Estonian Colour Terminology. (Dissertationes Philologiae Estonicae Universitatis Tartuensis 9). Tartu 2001. 191 p.

Ülle Viks

Oponeerinud Tiina Puolakaineni doktoriväitekirja "Eesti keele arvutigrammatika: morfoloogiline ühestamine" (TÜ, 2001).