Teaduslikud artiklid indekseeritavates ja rahvusvahelise levikuga väljaannetes

Kairit Henno (2001). Emakeele Selts nimede eestistamise käivitajana. - Keel ja Kirjandus nr 2.

Rudolf Karelson (2001). "Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu" kõrvalt (IV). - Keel ja Kirjandus nr 7, lk 502-504.

Helle Metslang (2001). Eesti las: imperatiivivormist partikliks. - Congressus nonus internationalis fenno-ugristarum 7.-13.8.2000 Tartu. Pars V. Dissertationes sectionum: Linguistica II. Redegit: Tõnu Seilenthal. Curaverunt: Anu Nurk., Triinu Palo. Tartu, 372-377.

Meelis Mihkla, Einar Meister, Arvo Eek & Jürgen Lasn (2001). Testing the Quality of Estonian Text-to-Speech Synthesis. 21. Fonetiikan päivat Turku 4.-1.2001 - Publications of the Department of Finnish and General Linguistics of the University of Turku, Turku, 40-45.

Meelis Mihkla, Einar Meister, Indrek Kiissel & Jürgen Lasn (2001). Evaluation the Quality of Estonian Text-to-Speech Synthesis and Diphone Corrector for the TTS System. - Proceedings of the International Workshop Dialogue’2001. Computational Linguistics and Its Applications (ed. A.S.Narin’yani), vol. 2 (Applications), Aksakovo, 385-390.

Meelis Mihkla, Einar Meister & Jürgen Lasn (2001). Quality Evaluation of Estonian Text-to-Speech Synthesis - Proceedings of International Workshop SPECOM'2001. Moscow, 163-166.

Helmi Neetar (2001). Aili Univere kui murdekoguja. - Keel ja Kirjandus nr 11, 778-782.

Peeter Päll (2001). Do conventional Romanization Systems create Exonyms? — Second International Symposium on Geographical Names GeoNames 2000. Frankfurt am Main, 28-30 March 2000. Compiled by Jörn Sievers with the assistance of Thaddäus Schneider. Edited by the Ständiger Ausschuss für geographische Namen (StAGN). Mitteilungen des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie. Band 19. Verlag des Bundesamtes für Kartografie und Geodäsie, Frankfurt am Main 2000 (de facto 2001), lk 137-140.

Urmas Sutrop (2000). Estonian Sign Language. In Barbara F. Grimes (ed.) Ethnologue: Volume 1. Languages of the world, 14th ed. Dallas, Texas: Summer Institute of Linguistics, Inc., sub. Estonia. http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=ESO

Urmas Sutrop (2001). Lõhnad meie keeles. Keel ja Kirjandus nr 1, lk 5-12.

Urmas Sutrop (2001). Umwelt—word and concept: Two hundred years of semantic change. Semiotica 134 (1-4): 447-462. [Also a figure on p x of the same issue.]

Urmas Sutrop (2001). Odorative denominal verbs in Samoyedic, [in] Sámi, and in German. In Tõnu Seilenthal (red.). Congressus nonus internationalis Fenno-Ugristarum. 7.-13. 8. 2000 Tartu. Pars VI. Dissertationes sectionum: Linguistica III, 271-279.Tartu.

Urmas Sutrop (2001). List task and a cognitive salience index. Field Methods 13/3: 289-302.

Urmas Sutrop (2001). Kes oli rännumees Karl Feyerabend? Keel ja Kirjandus nr 2, lk 111-116.

Urmas Sutrop (2001). Preface. Special issue on the origin of the Finnic peoples and languages dedicated to Richard Indreko (1900-1961), 3-6. Urmas Sutrop, ed. (= Trames. Journal of the Humanities and Social Sciences 5/1: 3-6.)

Lembit Vaba (2001). Doktoritöö Läti eestlastest: Marjo Mela. Latvian virolaiset. Historia, kieli ja kulttuuri. (Bibliotheca Historica 69). Helsinki: Suomalainen Kirjallisuuden Seura, 2001. 213 lk. - Keel ja Kirjandus nr 10, lk 735-739.

Lembit Vaba (2001). Doktoritöö värvinimedest: Vilja Oja. Linguistic Studies of Estonian Colour Terminology. (Dissertationes Philologiae Estonicae Universitatis Tartuensis 9). Tartu 2001. 191 p. - Keel ja Kirjandus nr 12.

Ülle Viks (2001). Muuttüübid eesti sõnastikes. - Leksikograafiaseminar: Sõna tänapäeva maailmas. Leksikografinen seminaari: Sanat nykymaailmassa. Eesti keele instituudi toimetised 9, Tallinn, lk. 157-185 (0,9 ap). (http://www.eki.ee/teemad/tyybijutt.html). ETF grant 3489