Osalemine teadusüritustel

Tiiu Erelt

Veski päev Tartus 27.06.2000. Ettekanne "Praegune oskuskeelesituatsioon".

Aaviku seltsi ja Tallinna pedagoogikaülikooli konverents "Keelteoskus kui kultuuri osa" 9.12.2000. Ettekanne Kuressaares "Keelekorralduse eesmärkidest ja vahenditest".

Anu Haak

Leksikograafiaseminar "Sõna tänapäeva maailmas", Tallinn, EKI (8.–9. juuni 2000). Ettekanne "Kas uus sõnaraamat või tõlgitud lähtebaas?"

Marja Kallasmaa

Rahvusvaheline soome-ugri kongress fu9 Tartus 7.–13. augustini 2000. Ettekanne "Eesti talunimed ja germaani isikunimede probleem".

Rahvusvaheline soome-ugri kongress fu9 Tartus 7.–13. augustini 2000. Kommentaar L. Kirillova sümpoosionikogumikus "Studia geographiam linguarum pertinentia" lk 27–37 ilmunud artiklile, 12. aug.

Konverents "Koht ja paik" II (13.–14. okt 2000): “Kohanimed kui keskkond nimekasutajale ja objekt nimeuurijale".

Margit Langemets

Europrojekti CONCEDE seminar Ateenas (3.–4. juuni 2000), Eesti-poolne sõnavõtt teemal “Lexicographic Dissemination and Exploitation”.

Leksikograafiaseminar "Sõna tänapäeva maailmas", Tallinn, EKI (8.–9. juuni 2000). Ettekanne “Uuemad sõnavarakogud Internetis.”

Konverents “Eesti keel ja kultuur maailmas” Tartu Ülikoolis (august 2000), esinemine tööpajas teemal “Elektroonilised keelekogud.”

Konverents “Eesti-läti keeletehnoloogia sajandivahetusel” (“Estonian-Latvian language technology at the turn of the century”) Tartu Ülikoolis (11.–12. dets 2000). Ettekanne “Computational Dictionaries of the Institute of the Estonian Language.”

Tiina Leemets

Konverents “Sõna ja selle uurimise aspektid” 1. detsembril Lätis Liepaja pedagoogikaakadeemias. Ettekanne “Eesti keele sõnaraamat ÕS 1999”.

Sander Liivak

Vanemuise Seltsi, Eesti Keele Kaitse Ühingu ja Johannes Aaviku Seltsi ettekandekoosolek “Eesti keel ja keelepoliitika” 11. märtsil Tartus. Ettekanne “Eesti arvutikeel” (ilmunud Õiguskeeles nr 2 ja 17. märtsi Sirbis).

TÜ ja TTÜ kraadiõppurite ühisseminar 27. mail Arbaveres. Ettekanne “Dr Bertrami etümologiseerimiskatsed teoses “Wagien”.

Helle Metslang

Eesti-soome kontrastiivseminar. Turu, mai 2000. Ettekanne: "Eesti -ki/gi ja soome -kin/kAAn".

Rahvusvaheline soome-ugri kongress fu9 Tartus 7.–13. augustini 2000. Ettekanne "Eesti las: imperatiivivormist partikliks", kommentaar Helmi Neetari ettekandele "Ilmakaared keeleatlases: Atlas Linguarum Fennicarum (ALFE)".

Grammatical systems and areal typology in focus – the case of Baltic languages. Budapest, aprill ("Past participle finitization in Estonian and Latvian. Kollektiivne ettekanne koos L. Muižniece, K. Pajusaluga).

Meelis Mihkla

Eesti Teaduste Akadeemia seminar: Teadus ühiskonnale – Ideoloogia ja tehnoloogia. Tallinnas, aprillis 2000. Ettekanne “Eesti keele tekst-kõne süntesaator”.

Rahvusvaheline konverents Dialogue’2000: Arvutuslingvistika ja tema rakendused. Venemaal, Protvinos juunis 2000. Ettekanne: M. Mihkla, E. Meister, A. Eek, I. Hein, P. Tatter “Non-Words Interpreter, Prosody Generator and Screen Reader for the Estonian Text-to-Speech Synthesizer”.

Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu koosolek: Eesti keel infoühiskonnas. Rakveres, septembris 2000. Ettekanne “Tekst ja kõne”.

Konverents “Eesti-läti keeletehnoloogia sajandivahetusel” (“Estonian-Latvian language technology at the turn of the century”) Tartu Ülikoolis (11.–12. dets 2000). Ettekanne “Estonian text-to-speech synthesis: accomplishments and future developments”.

Sirje Mäearu

Konverents “Sõna ja selle uurimise aspektid” Liepaja 01.12.2000. Ettekanne “Сложные слова и словосочетания с именами собственными”.

Merike Mägedi

Leksikograafiaseminar "Sõna tänapäeva maailmas", Tallinn, EKI 8.–9. juuni 2000. Ettekanne “EKI võõrsõnade andmebaas.”

Helmi Neetar

27. keeleteaduse päevad Oulus 19.–20.05.2000. Ettekanne “Inimese pealae nimetused läänemeresoome keeleatlases (Atlas Linguarum Fennicarum).”

3. rahvusvaheline dialektoloogide ja geolingvistide kongress Poolas (Lublinis) 24.–28.07.2000. Ettekanne “Motive Maps in Atlas Linguarum Fennicarum (ALFE).”

Rahvusvaheline soome-ugri kongress fu9 Tartus 7.–13. augustini 2000. Sümpoosioni ettekanne “Ilmakaared keeleatlases: Atlas Linguarum Fennicarum (ALFE).”

Konverents "Läänemeresoome ühendusteed" Põlvas 26.–28.10.2000. Ettekanne “Ühist ja erinevat Liivi ja Soome lahe ilmakaarte nimetustes.”

Emakeele Seltsi kõnekoosolek Tartus 3.12.2000. Ettekanne “Johannes Aavik ja murdekeel.”

Vilja Oja

Kopenhagenis 10. rahvusvahelisel leksikograafia sümpoosionil 3.–6.5.2000. Ettekanne "Some semantic problems in the translation of colour terms."

III rahvusvahelisel dialektoloogide ja geolingvistide kongressil Lublinis (Poola) 23.–29.07.2000. Ettekanne "Semantic maps in ALFE."

Rahvusvaheline soome-ugri kongress fu9 Tartus 7.–13. augustini 2000. Ettekanne "Murdekaardid mõistetest 'hele' ja 'tume'" sümpoosionil Uurali keeled lingvistiliste kaartide vahendusel.

Peeter Päll

ÜRO kohanimeekspertide rühma (UNGEGN) 20. istung (New York, 17.-28.01.2000), kirjalikud ettekanded: 1) latinisatsioonide töörühma aruanne ning 2) ülevaade ÜRO poolt heaks kiidetud latinisatsioonisüsteemidest.

Sümpoosion “GeoNames 2000” (Frankfurt, 28.-30.03.2000). Ettekanne “Do conventional romanization systems create exonyms?”.

UNGEGNi Balti jaotise 3. istung (Vilnius, 16.-17.11.2000), ettekanded: 1) ülevaade UNGEGNi 20. istungist New Yorgis jaanuaris 2000; 2) (koos E. Sepa, T. Pikneri ja H. Laasiga) Eesti kohanimenõukogu tegevusest ning kohanimeseaduse rakendamise kogemustest; 3) Eesti eksonüümid uusimates väljaannetes (sõnastikes, kaartidel).

Anne Romet

Leksikograafiaseminar "Sõna tänapäeva maailmas", Tallinn, EKI (8.–9. juuni 2000). Ettekanne “ÕS 99 ja pooleliolevad sõnaraamatud (EVS-i näitel)

Kristiina Ross

Seventh Scandinavian Congress of Jewish Studies (Finland, Järvenpää) 14.–16. mai:2000. Ettekanne “The Estonian Bible translation by Johannes Gutslaff from the 1650s”.

Urmas Sutrop

Rahvusvaheline konverents “Cognitive Typology” Antverpenis (Belgia), 12.–14. aprillini 2000. Ettekanne “List task and a cognitive salience index”.

Rahvusvaheline soome-ugri kongress fu9 Tartus 7.–13. augustini 2000. Avalik loeng “Keelepuudest keelevõrkudeni”.

Rahvusvaheline soome-ugri kongress fu9 Tartus 7.–13. augustini 2000. Ettekanne “Odorative denominal verbs in Samoyedic and in German”.

Rahvusvaheline konverents “The Roots of Peoples and Languages of Northern Eurasia” IV, 17.–20. augustini Oulus (Soome). Ettekanne “Agglutination, flexion and vowel harmony: What do they tell us about the origin of languages?”.

Konverents “Läänemeresoome ühendusteed” 26.–28. oktoobrini 2000 Põlvas. Ettekanne avaistungil “Läänemeresoome keelepuud ja kontaktiteooriad”.

Rahvusvaheline konverents “Popular Religion and Folklore at the Turn of Millenium” (Dr. Oskar Loorits 100) 9.–12. novembrini 2000 Tartus. Ettekanne “On the worldview of the Estonian language: Mind, soul, and spirit”.

Lembit Vaba

Lundi ülikooli soome-ugri keelte õppetooli (instituudi) uurijaseminar 23.03. Ettekanne: “Itämerensuomalaisten kielten eteläryhmän balttilaiset erikoislainat.”

Soome ülikoolide eesti lektorite seminar Turus 12.–13.05.2000. Ettekanne “Märkmeid ühe sõnapere etümoloogiast ja tuletusseoseist: e saba – sm saparo.”

Letonistide seminar Cēsises Lätis 24.07.2000. Ettekanne “Dažas piezīmes par CCV- substitūciju Baltijas somu valodu aizguvumos.”

9. rahvusvaheline baltoloogiakongress Riias 03.10.–06.10.2000. Ettekanne “Par baltu ē substitūciju Baltijas somu valodās.”

Seminar Suomi toisena kielenä opettajien koulutustilaisuus Helsingis18.11.2000. Ettekanne “Suomen kielen oppimisvaikeudet virolaisilla ja viron kielen oppimisvaikeudet suomalaisilla.”

J. Mägiste 100. sünnipäeva märkiv kõnekoosolek Emakeele Seltsis 19.12.2000. Ettekanne “Julius Mägiste ja balti etümoloogiad.”

Jüri Viikberg

Emakeele Seltsi 80. aastapäeva konverents Tartus 20.04.2000. Ettekanne "Emakeele Selts ja murdeuurimine"

Ajaloo Instituudis hõimupäevade konverents "Välis-Eesti päev"11.10.2000. Ettekanne "Siberi eestlaskonna kujunemine ja iseärasused"

Ülle Viks

LREC: Second international conference on language resources and evaluation (Ateena, 31.05–02.06). Ettekanne “Tools for the Generation of Morphological Entries in Dictionaries.”

Leksikograafiaseminar "Sõna tänapäeva maailmas", Tallinn, EKI (8.–9. juuni 2000). Ettekanne “Morfoloogiliste kirjete genereerimine erinevates sõnastikes.”

Konverents “Eesti-läti keeletehnoloogia sajandivahetusel” (“Estonian-Latvian language technology at the turn of the century”) Tartu Ülikoolis (11.–12. dets 2000). Ettekanne “Linguistics in language technology: donor or user.”