Eesti kirjakeele sõnavara sektor

(lühemalt: Leksikoloogiasektor, LKS)

Juhataja: mag. Margit Langemets, tel 66442669, margit@eki.ee

Sihtfinantseeritav teadusteema ”Eesti kirjakeele sõnavara päritolu ja struktuur”, teemajuht dr Asta Õim, tel 6441528, asta@eki.ee

Aasta olulisemad tulemused

Sihtfinantseeritava teema Eesti kirjakeele sõnavara päritolu ja struktuur allteemad on:

Eesti kirjakeele seletussõnaraamat

Trükki toimetatud 20. vihik (sulg-žüriivaba, shsulg-sõmerus (Valve Kullus), sõna-žüriivaba (Rudolf Karelson).

Toimetatud21. vihiku (t-?tinglemine) käsikirja: t-takõrr (Tiia Valdre), tegema-teoreem (Mai Tiits).

Toimetatud22. vihiku (tinglik-tulvuma) käsikirja: tola-toorõli (Leidi Veskis), toos-torsakus (Rudolf Karelson), tsuk-tuher (Leidi Veskis), tulema (Piret Voll, 0,5 koormusega).

Sedeldatud uut materjali (Heinart Udam): ca 5000 sedelit eri ajalehtedest (Eesti Ekspress, Postimees, Eesti Päevaleht, Kultuurileht, Õhtuleht, Sõnumileht, Sirp).

Tehtud arvutitöötlust (Margit Langemets): sõnaraamatu teksti korraldamine andmebaasiformaati (koos mõningase ühtlustamisega), väljatrükid, küljendus.

Alustatud täiendköite materjali kogumist (Indrek Peterson): 9808 uut märksõna.

Eesti-vene sõnaraamat:

Trükiks ette valmistatud II köide (ilmus II kvartalis):

Eesti-vene sõnaraamat 2 (K–L). Koostanud T. Lagle, M. Liiv, A. Romet, Ü. Viks. Toimetanud A. Romet (vastutav toimetaja), M. Tiits, M. Teetsov. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2000. 1080 lk.

Koostatud III köidet: najale-nädal (Tiiu Lagle, 130 seletava lk / 150 lk arvutiväljatrükki), p-perv (Maimu Liiv, 187 seletava lk / 200 lk arvutiväljatrükki).

Toimetatud III köidet: kogu m-täht (Tiia Valdre (eesti pool), Jelena Krõlova (vene pool), Anne Romet, 530 lk arvutiväljatrükki), sisestatud toimetajate parandused ja puuduvad sõnaartiklid; n-nurjuma (Tiia Valdre (eesti pool), 152 lk arvutiväljatrükki); o-olema (Anne Romet, toimetatud sedelitelt, s.t praktiliselt uuesti koostatud).

Soome-eesti sõnaraamat

(aruanne esitatakse Soome).

Võõrsõnade andmebaas

Koostatud 5271 kirjet (Margit Langemets – 1416, Jane Lepasaar – 1205, Merike Mägedi – 1700, Mai Tiits – 950 kirjet).

Peetud 3 seminar-koosolekut (veebr, aprill, dets).

Leksikaalsed suhted

Ilmus: Asta Õim. Fraseoloogiasõnaraamat. Teine, täiendatud ja parandatud trükk. 589 lk. Tallinn 2000.

Uudissõnavara

Alustatud täiendköite materjali kogumist (Indrek Peterson): 9808 uut märksõna.

Sõnaraamatuinfo kodeerimine

Koostatud ekspertanalüüs seletussõnaraamatu (Tartus tehtud automaatse) SGML-märgenduse kohta (Margit Langemets).