Eesti kirjakeele grammatika sektor

(lühemalt: grammatikasektor, GRM)

Juhataja: mag. Peeter Päll, tel 6446 153, peeter@eki.ee

Sihtfinantseeritav teadusteema ”Eesti kirjakeele grammatiline struktuur ja tüpoloogia”, teemajuht dr Helle Metslang, tel 6 409 312, helle@eki.ee, aastast 2001 dr Ülle Viks, tel 6442892, ylle@eki.ee

Aasta olulisemad tulemused

Eesti keele grammatilise andmebaasi jätkuv väljaarendamine (Ülle Viks, Indrek Hein, Silvi Vare, Ene Vainik jt). Reeglipõhine morfoloogiasüsteem MORFO ja selle programmimoodulid vabavarana, vt http://www.eki.ee/tarkvara/

Kogumik Tiiu Erelt, Mati Erelt, Maire Raadik, Tiina Leemets & Sirje Mäearu ”Keelenõuanne soovitab 2”. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Aktiivne tegelemine keelekorralduse uurimusliku poolega (keelekorralduse ajalugu, magistritöö teemade ettevalmistus jne).

Eesti Keele Instituudi keelenõuanne (Tiiu Erelt, Tiina Leemets, Sirje Mäearu, Tiina Paet, Peeter Päll, Elli Riikoja, vt http://www.eki.ee/keeleabi/ ) on aasta jooksul suuliselt vastanud umbes 7350 keelenõu küsijale (küsimusi oli seejuures paljudel mitu, võrdluseks 1999. a arv — 6850, 1993. a — 1470), koostanud 41 kirja (sh 4 keeleekspertiisi ja nimekorraldusteemalised kirjad). E-posti teel antud keelenõuandeid ei ole olnud võimalik kokku lugeda, umbkaudne suurusjärk on sadakond vastust.