Monograafiad

Eesti kirjakeele seletussõnaraamat V köide 4. vihik (sulg – žüriivaba). Toimetanud R. Karelson ja V. Kullus. Eesti Keele Instituut, 2000. Lk 625–832.

Eesti-vene sõnaraamat 2 (K–L). Koostanud T. Lagle, M. Liiv, A. Romet, Ü. Viks. Toimetanud A. Romet (vastutav toimetaja), M. Tiits, M. Teetsov. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2000. 1080 lk.

Inter dialectos nominaque. Pühendusteos Mari Mustale 11. novembril 2000. Koostanud ja toimetanud Jüri Viikberg. Eesti Keele Instituudi toimetised 7. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2000. XXII + 498 lk.

Kirjakeele teataja II 1993–2000. Emakeele Seltsi keeletoimkonna soovitused. Koostanud ja toimetanud Tiiu Erelt ja Maire Raadik. Emakeele Selts, 2000. 124 lk.

Vadja keele sõnaraamat 4. n–p. Toimetanud Silja Grünberg[tiitelandmetes ekslikult: Elna Adler] ja Merle Leppik. Eesti Keele Instituut, Tallinn 2000. – 418 lk.

Erelt, Mati, Erelt, Tiiu & Ross, Kristiina. 2000. Eesti keele käsiraamat. Teine, täiendatud trükk. Tallinn.

Erelt, Tiiu, Erelt, Mati, Raadik, Maire, Leemets, Tiina & Mäearu, Sirje. 2000. Keelenõuanne soovitab 2. Tallinn.

Juhkam, Evi & Sepp, Aldi. 2000. Läänemurde tekstid. – Eesti murded VIII. Toimetanud Anu Haak. Tallinn.

Henno, Kairit. 2000. Eesti priinimed. Jaani kihelkond. Tallinn.

Kallasmaa, Marja. 2000. Saaremaa kohanimed II. Tallinn.

Langemets, Margit. 2000. Sõnaraamatu arvutilingvistiline analüüs. Väitekiri magistrikraadi taotlemiseks. Tallinn. Käsikiri TÜ raamatukogus.

Studia ad geographiam linguarum pertinentia. Toimetanud Vilja Oja ja Seppo Suhonen. Eesti Keele Instituudi Toimetised 6, 2000. Tallinn.

Pajupuu, Hille. 2000. Kuidas kohaneda võõras kultuuris. Mitteeestlaste Integratsiooni Sihtasutus. Tallinn: TEA.

Pajupuu, Hille & Simm, Leeni. 2000. Eesti keele algtaseme test. Iseseisev keelekasutaja. Käsiraamat. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.

Romet, Anne. 2000. Eesti-vene fraseoloogia käsiraamat. Emotsioonid. Tunded. Tallinn.

Sutrop, Urmas. 2000. The vocabulary of sense perception in Estonian: Typology, history, and cognition. Dissertatsioon 1998. Mikrokaart. Konstanz.

Õim, Asta. 2000. Fraseoloogiasõnaraamat. Teine, täiendatud ja parandatud trükk. Tallinn.