Konsultatsioonid, nõustamine

Tiiu Erelt, Tiina Leemets, Sirje Mäearu, Tiina Paet, Peeter Päll, Maire Raadik

Keelenõuanne tel 6313731

Anu Haak, Evi Juhkam, Varje Lonn, Vilja Oja

Murdealane nõustamine

Anne Romet, Tiiu Lagle, Maimu Liiv

Nõustamine eesti-vene ja vene-eesti tõlkeküsimustes

Anu Haak

Murdearhiivi kasutajate nõustamine ja abistamine vajaliku materjali leidmisel (TÜ üliõpilased, ajaloolased, keelehuvilised). Murdearhiivi tutvustamine kooliõpilastele ja TÜ ning TPÜ esmakursuslastele.

Evi Juhkam, Piret Norvik

Murdesektori töö ja kogude tutvustamine Tallinna kunstigümnaasiumi 9b klassile (34 õpilast + õpetaja). 30. 11.2000.

Marja Kallasmaa

Nimekartoteekide kasutajate nõustamine ca 40 tundi.

Piret Norvik

Antud konsultatsiooni (ca 40 tundi) muuseumipedagoog Heli Nurgerile Harjumaa Muuseumist Kuusalu rannikumurrakus kirjapandud Pärispea küla ainestiku kohta. Ilmunud Harjumaa folkloorikogumikus "Rahvast, luulest ja meretuulest", lk 118–120, 132–136. Keila, 2000.

Vilja Oja

ALFE Karjala ja Soome koostööpartnerite nõustamine eesti murrete osas.

Hille Pajupuu

Konsultatsioonid õpetajatele põhikooli riigikeele eksami, riigieksami ja eesti keele tasemeeksamite asjus Riiklikus Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuses.

Eesti keele tasemeeksamite testikirjutajate koolitus Riiklikus Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuses.

Peeter Päll

Keeleekspertiisid (pms kaitsepolitseile), sh osalemine tunnistajana Tallinna Linnakohtus (kaubamärgivaidluses, 19.10.2000).

Konsultatsioonid võõrnimede häälduse teemal (TV3-le), intervjuud raadios ja televisioonis, samuti Maalehele kohanimede teemal.

Konsultatsioonid Eesti Entsüklopeediakirjastusele ja AS Regiole kohanimede õigekirjutuse teemal (maailma atlas, ajalooatlas jm), Statistikaametile keelte ja rahvuste asjus (seoses rahvaloendusmaterjalide töötlusega), Eesti Veeteede Ametile rannakohanimede teemal.

Lembit Vaba

Etümoloogiaalased konsultatsioonid (2 t).

Siseretsensioonid perioodilise väljaande "Baltu filolo,gija" läänemeresoome keelte probleeme käsitlevatele kirjutistele.

Silvi Vare

Ekspertiis (kirjalik analüüs ja hinnang) rahvastikuministri büroo juures koostatud EVV integratsiooniprogrammile.

Jüri Viikberg

Osalemine (murdeinimesena) Henrik Adamsoni nimelise murdeluule võistluse žüriis Tarvastus 29.09.2000 (ja sõnavõtuga preemia pidulikul kätteandmisel Ain Kaalepile 06.10.2000 Kärstnas).

Ülle Viks

Keeletehnoloogia arenduskavad (KT sihtprogramm, EIK), 14 t.

Võõrsõnade andmebaasi juhend (EKI leksikoloogiasektor), 3 t.

Eesti-läti sõnastiku projekt (K. Boiko, Riia Ülikool), 4 t.

Vene-eesti mõisteline seletussõnaraamat (Tallinna LV projekt), 3 t.