Loengukursused

Tiiu Erelt

Oskuskeelekorralduse loengud Tartu ülikoolis 12 t.

Helle Metslang

Loengud üliõpilastele: Eesti keelekorraldus (Helsingi ülikool, 26 t)

Eesti kirjakeele ajalugu (Helsingi ülikool, 26 t)

Eesti keele grammatika (Helsingi ülikool, 26 t)

Eesti ja soome võrdlevat fraseoloogiat (Oulu ülikool, 12 t)

Loengud teadusseminaris: Eesti verbikategooriad (Uppsala ülikool, 4 t)

Sirje Mäearu

Eesti Muusikaakadeemia koolimuusika üliõpilased “Eesti keel kõnes ja kirjas” (veebruar–mai 2000, 34 t)

Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti filoloogia üliõpilased “Õigekeelsus ja keelehoole” (september–detsember 2000, 20 t)

Euroülikooli tõlketeaduskonna üliõpilased “Eesti keel (emakeelena)” (september–detsember 2000, 24 t)

Peeter Päll

Nimekorralduse kursus Tallinna Pedagoogikaülikoolis (märts–mai 2000, 16 t).

Nimekorralduse kursus Tartu Ülikoolis (november–detsember 2000, 20 t).

Maire Raadik

12.–27. aprill, jätkatud 1999. a alanud keelehooldekursust Vabariigi Presidendi Kantselei töötajatele; kursus hõlmas lausestuse kordamisharjutusi, iseseisva tööna täidetavaid tekstikoostamisülesandeid ja nende analüüsi, eksamitööd ja tulemuste ühisanalüüsi; maht 5 tundi, kursuse läbis 12 inimest.

Lembit Vaba

Loengusari Eesti keele kujunemislugu ja eesti kirjakeele arenguperioodid (Lundi ülikool, soome-ugri õppetooli üliõpilased, 13.24.03., 20 t)

Silvi Vare

Eesti keele sõnamoodustus Tallinna Pedagoogikaülikooli EV erialale.