TEADUSTÖÖTAJATE AMETIJUHEND

1. Vanemteadur

1.1. Vanemteadur on oma eriala tunnustatud teadlane, kelle põhiülesandeks on teadustöö ja selle juhendamine ning arendustegevus (sh sõnaraamatutöö).
1.2. Vanemteadur juhib teadusteemat või uurimisprojekti või vastutab selle oluliste lõikude täitmise eest. Ta vastutab uurimistöö korraldamise ja ülesannete täitmise eest. Vanemteadur võib juhendada teadustööd. Valimisperioodi jooksul (kuni 5 aastat) peab ta avaldama artikleid vähemalt pooleteise doktoritöö mahus. Vanemteaduri töö tulemuslikkust iseloomustab muuhulgas tema suutlikkus leida teadustööks uurimistoetusi.
1.3. Vanemteaduri tööülesannete hulka kuulub magistrantide ja doktorantide juhenda-mine ning oma erialal loengute pidamine. Vanemteadurilt eeldatakse õppetöö koormust vähemalt 24 akadeemilist tundi kalendriaastas, sh magistri- ja doktoritöö juhendamine.
1.4. Vanemteaduri vahetuks töökorraldajaks on sektorijuhataja, kui töökorraldus ei näe ette teisiti.

2. Teadur

2.1. Teadur on teadustöötaja, kes osaleb teadusteema täitmises ning arendustegevuses.
2.2. Valimisperioodi jooksul (kuni 5 aastat) peab ta avaldama artikleid vähemalt ühe doktoritöö mahus.
2.3. Teaduri ametikoht eeldab osalust õppetöös. Teadurilt eeldatakse õppetöö koormust vähemalt 12 akadeemilist tundi kalendriaastas, sh magistritöö juhendamine.
2.4. Teaduri vahetuks töökorraldajaks on sektorijuhataja, kui töökorraldus ei näe ette teisiti.

Doktoritöö maht = vähemalt kolm eelretsenseeritud teaduspublikatsiooni või rahvusvahelise levikuga teadusmonograafia. Kahte teadusartiklit võib asendada ka ühe sõnaraamatu peatoimetamine.