[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 52 artiklit

akmeism <akme|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< kr akmē tipp, haripunkt, parim iga), ka adamism <adam|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< pn Aadam) • kirj vool XX s alguse Vene luules; selle esindajad deklareerisid tagasipöördumist materiaalse maailma juurde, sõna täpse tähenduse juurde

anarhosündikalism <+ sündikal|`ism -ismi -`ismi 22e s> (pr anarcho-syndicalisme < anarhism + sündikalism) • pol anarhismist mõjutatud vool töölisliikumises XIX s ja XX s alguses

bhakti <bhakti 16 s> (sanskr pühendumine, jagamine) relig
1. hinduismis ja sikhide õpetuses üks isiksuse vabanemise ja jumalaga ühinemise teedest, asetab pearõhu armastusele isikulise jumala (hrl Višnu, Šiva v Devi) vastu
2. vool India kirjanduses ja religioonis, tekkis IV–V s, pms XII s-st arenes rahvaliikumiseks, mis eitas kastikorda ja võrdsusetust

biovool <+ v`ool voolu v`oolu 22e s> (< bio-) • füsiol bioelektriline vool, kudedes tekkiv nõrk elektrivool

ekspressionism <ekspression|`ism -ismi -`ismi 22e s> (pr expressionnisme < expression väljendus, ilme < ld expressio väljendusrikkus) • kunst, kirj, muus vool Euroopa kujutavas kunstis, kirjanduses, muusikas ning lava- ja filmikunstis XX s; seadis esikohale kunstnikust enesest lähtuva idee ja tema elamuste väljendamise eksalteeritud, paatoslikus, fantastiliselt liialdatud kujunditega stiilis

fašism <faš|`ism -ismi -`ismi 22e s> (it fascismo < ld fasces) • pol juhikultust, militarismi ja rassismi propageeriv poliitiline vool; äärmuslik diktatuurivorm Itaalias (1922–45) ja Saksamaal (1933–45)

feodaalne <feod`aal|ne -se 2 adj> , feodalistlik <feodal`istl|`ik -iku -`ikku 25 adj> (< keskld feudalis feodaalne < feudum feood) • feodalismile omane, feodalismiga seostuv, feodaal-
feodaalne sotsialismaj XIX s 1. poole poliitiline vool, mis kapitalismi vastustades idealiseeris keskaega

fluidum <fl`uidum -i 2e s> (< ld fluidus voolav)
1. voolav aine, vedelik
2. füüs, aj kuni XVIII s elekter, magnetism ja soojus kui erilised kaaluta vedelikud
3. psühh spiritistide tõlgenduses „psüühiline vool“, mis lähtuvat inimkehast
4. piltl võlu, mõju

fluor <fl`uor fluori fl`uori 22e s> (< ld fluor vool < fluere voolama), tähis Fkeem halogeenide hulka kuuluv keemiline element, järjenr 9, aatomm 18,99; kollakasroheline terava lõhnaga gaas, looduses leidub ühendeina, ka mineraalides, nt fluoriidis, krüoliidis jm

fluss <fl`uss flussi fl`ussi 22e s> (< sks Fluss vool; sulam) • tehn räbusti

fovism <fov|`ism -ismi -`ismi 22e s> (pr fauvisme < fauve ookrikarva; metsloom) • kunst ekspressionismi vool XX s alguse Prantsuse maalikunstis, mille esindajad eelistasid erksaid värve ja loobusid valguse ja varju kasutamisest; fovistid lähtusid kunsti kui vaimse teraapia kontseptsioonist

füsiokratism <füsiokrat|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< kr physis loodus + kratos võim) • maj, aj XVIII s Prantsuse majandusteaduses vool, mis nõudis vabamajandust ja -kaubandust, pidas maad ja põlluharimist rikkuse allikaks, alahindas arenevat tööstust. Vt ka merkantilism

gallikanism <gallikan|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< ld Gallicanus Galliast pärinev, Galliasse puutuv) • aj kirikupoliitiline vool Prantsusmaal XIII–XVIII s, taotles Prantsuse kuningavõimu ja vaimulikkonna (gallikaani kiriku) huvides paavstivõimu piiramist jm eriõigusi

gongorism <gongor|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< pn L. de Góngora y Argote, Hispaania luuletaja, 1561–1627), kultism <kult|`ism -ismi -`ismi 22e s> (pr cultisme < hisp culteranismo < cultismo ladinapäraste sõnade tarvitamine < ld perf partits cultus haritud) • aj, kirj toretsevalt keeruka väljenduslaadiga barokkluule vool XVII s Hispaania kirjanduses

hassidism <hassid|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< hbr hasid vaga) • relig müstiline vool juudi usundis, tekkis XVIII s Poolas ja Ukrainas

informalism <informal|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< in- + ld forma kuju, vorm) • kunst abstraktsionismi vool 1940ndate lõpu Euroopas; loobuti piiritletud vormidest ja kindlatest kompositsioonireeglitest, et väljenduda vabalt ja spontaanselt

kontakt <kont|`akt -akti -`akti 22e s> (ld contactus) • kokkupuude; ühendus; el ühenduskoht v -seadis
galvaaniline kontaktel elektriühendus, milles vool on võrdeline pingega

kontseptualism <kontseptual|`ism -ismi -`ismi 22e s> (pr conceptualisme < kontsept)
1. fil vool keskaegses skolastilises filosoofias, mille järgi universaalid e abstraktsed objektid (omadused, suhted, arvud) on vaid inimmõistuse moodustatud üldmõisted (vastand kriitiline realism, nominalism)
2. kunst kontseptsioonikunst, kontseptuaalne kunst, ideekunst; 1960ndate lõpus tekkinud avangardistlik kunstisuund, mis peab ideed tähtsamaks kui kunstiteose vormilist külge: kunst on eelkõige teade, info, teaduse, filosoofia jne mõistete selgitus v demonstratsioon, milleks kasut graafikat, tekste, inimkeha, loodusobjekte jms

lingaliit <lingal|`iit -iidi -`iiti 22e s> , lingajaat <lingaj|`aat -aadi -`aati 22e s> • relig lingat kummardava hinduismi usuvoolu esindaja, vool tekkis XII s Lõuna-Indias

mahajaana <mahajaana 16 s> (sanskr mahāyāna suur sõiduk) • relig budismi levinuim vool hinajaana kõrval; lähtub põhimõttest, et nirvaanasse võib jõuda mitte ainult munk, vaid ka lihtsurelik, kes püüdleb vaimse täiuslikkuse poole

mendelism <mendel|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< pn G. J. Mendel, Austria-Tšehhi looduseuurija, 1822–84) • biol vool geneetikas, mis peab pärilikkuse kandjaiks teatavaid pärilikkustegureid, mis on püsivad, kuid annavad põlvkondade kestel ristumise tulemusena statistiliselt kalkuleeritava arvu võimalikke kombinatsioone

menševism <menšev|`ism -ismi -`ismi 22e s> (vn меньшевизм) • aj Venemaa sotsiaaldemokraatia vool, mille esindajad jäid partei II kongressil (1903) vähemusse ja said sellest nimetuse; hävitati hiljem bolševike poolt

meteoorivool <+ v`ool voolu v`oolu 22e s> • astr ühise päritolu ja lähedaste liikumisteedega meteoorkehade parv v vool

munitsipaalsotsialism <+ sotsial|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< munitsipaalne) • pol reformistliku sotsialismi vool, mis peab oluliseks linnatranspordi, elektrijaamade, gaasivarustuse, koolide, haiglate jms andmist kohalike omavalitsusorganite omandusse v kasutusse

neorealism <+ real|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< neo- + realism), uusrealism <+ real|`ism -ismi -`ismi 22e s>
1. fil vool XX s angloameerika filosoofias, mis vastandus idealismile, väites, et maailm eksisteerib sõltumatult tunnetavast subjektist
2. kirj suund 1940–50ndate Itaalia kirjanduses, kunstis, filmikunstis; kujutab ühiskonnakriitiliselt pms linnaelu, lihtinimeste argikonflikte ning taotleb tõsielulisust

neotomism <+ tom|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< neo- + tomism) • relig, fil tomismi nüüdisvorm, uusskolastika peamine vool katoliku kirikus al XIX s

new [njuu] (ingl) • uus
new age [njuu eidž] (ingl uus ajastu) • relig, fil mõiste tähistab uut terviklikku maailmakäsitust inimkonna globaalsete probleemide lahendamiseks; seda esindavad mitmesugused vaimsed ja religioossed voolud ning alternatiivsed liikumised
new journalism [njuu džöö(r)nəlizm] (ingl uus ajakirjandus)
1. 1880ndatel USA ajakirjanduses tekkinud suund
2. 1960ndatel USA-s tekkinud dokumentaalkirjanduse vool (pms reportaažid)

nominalism <nominal|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< nominaalne) • aj, fil keskaegses Lääne-Euroopa filosoofias skolastiline vool, mille äärmuslik tiib pidas üldmõisteid ainult nimedeks, millel tegelikkuses puudub vaste. Vt ka kontseptualism, realism

opkunst <+ k`unst kunsti k`unsti 22e s> (ingl op art < optical art optiline kunst) • kunst 1960ndatel abstraktsionismist ja konstruktivismist alguse saanud, USA-s ja ka Euroopas viljeldud kujutava kunsti vool, mis rajaneb optilistel efektidel ja illusioonidel

plankton <pl`ankton -i 2e s> (< kr planktos hulkuv, triiviv) • biol hõljum; veekogu vees hõljuvate plankterite kogum, mida kannab vool. Vt ka seston

primitivism <primitiv|`ism -ismi -`ismi 22e s>
1. primitiivsus, algelisus, lihtsakoelisus, piiratus, keeruliste küsimuste lihtsustatud käsitamine
2. kunst loodusrahvaste kunsti üldnimetus; Vene kunsti vool a-tel 1905–20; vahel ekslikult kasutatud XX s alguse kunstivoolu naivismi sünonüümina

psühhoanalüüs <+ anal|`üüs -üüsi -`üüsi 22e s> (< psühho- + analüüs) • med, psühh XX s psühholoogia ja psühhiaatria vool, mis peab põhiliseks inimese hingeelu ja käitumise suunajaks alateadvust; kitsamas tähenduses S. Freudi psühhoterapeutiline õpetus, kuidas parandada konfliktidest johtunud käitumis- ja psüühikahäireid

reformism <reform|`ism -ismi -`ismi 22e s> (sks Reformismus < pr réforme reform) • uuendusmeelsus; aj, pol XIX s lõpus tekkinud töölisliikumise vool, mis eitab revolutsioonide ja proletariaadi diktatuuri vajadust ning peab võimalikuks muuta ühiskonda reformide teel

reobiont <+ bi`ont biondi bi`onti 22e s> (< kr rheos vool + biont) • biol kiire vooluga veekogudes elama kohastunud organism

reofiil <+ f`iil fiili f`iili 22e s> (< kr rheos vool + -fiil) • biol vooluveelemb, kiirevoolulises vees (nt mäestikujões) elav organism

reograafia <+ gr`aafia 1 s> (< kr rheos vool + -graafia) • med meetod, mille abil saab registreerida kudede elektrilise takistuse muutusi sõltuvalt nende verega täitumisest ja verevoolu kiiruse pulsatsioonilisest kõikumisest

reohord <reoh|`ord -ordi -`ordi 22e s> (< kr rheos vool + chordē pillikeel) • el pinguldatud traadist v spiraalikujulisest traatmähisest täppistakisti, millel on liugkontakt takistuse sujuvaks muutmiseks

reokreen <+ kr`een kreeni kr`eeni 22e s> (< kr rheos vool + krēnē allikas) • geogr langeallikas, nõlval asuv taimestikuvaene allikas, millest vesi kiiresti ära voolab. Vastand limnokreen

reoloogia <+ l`oogia 1 s> (< kr rheos vool + -loogia) • füüs mehaanika haru, mis käsitleb pidevate keskkondade voolamist, sh materjalide roomavust

reomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< kr rheos vool + -meeter) • füüs klaasist seadis läbivoolava gaasihulga mõõtmiseks

reostaat <+ st`aat staadi st`aati 22e s> (< kr rheos vool + statos seisev) • el reguleeritav takisti elektriahelas voolu v pinge muutmiseks

reotaksis <+ taksis -e 9 s> (< kr rheos vool + taksis) • biol veemikroobide liikumine voolu suunas, sest vooluvees on elutingimused stabiilsemad

reotropism <+ trop|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< kr rheos vool + tropism) • biol voolusuundus, voolu toimel teostuv kinnistunud organismi v selle osade asetuse muutus

reoviirus <+ v`iirus -e 11~9 s> (< kr rheos vool + viirus) • biol 20-tahuline kaksikahelaline RNA-viirus, nt rotaviirus

reuma <reuma 16 s> (uusld rheuma < kr rheuma, gen rheumatos vool) • med mitme liigese- ja lihasehaiguse koondnimetus

-rröa <+ rr`öa 26 s> (kr -rrhoia < rhoia vool) • ka med -voolus, voolusega seotud, liigne eritumine

rüoliit <+ l`iit liidi l`iiti 22e s> (< kr rhyax laava vool + -liit), lipariit <+ r`iit riidi r`iiti 22e s> (< pn Lipari, saared Türreeni meres) • geol happelise koostisega vulkaaniline kainotüüpiline kivim, graniidi teisend

sekularism <sekular|`ism -ismi -`ismi 22e s> (ingl secularism < secular sekulaarne) • pol materialistlikku, religioosseid suundumusi välistavat ühiskonnakorda taotlev vool XIX–XX s

sotsioloogia <+ l`oogia 1 s> (< sotsio- + -loogia) • ühiskonnaõpetus, õpetus ühiskonnast kui terviklikust süsteemist; uurib ühiskonnaliikmete sotsiaalse käitumise seaduspärasusi ja sotsiaalseid protsesse
orgaaniline sotsioloogiavool sotsioloogias, mis samastas ühiskondlikke nähtusi bioloogilistega, käsitades ühiskonda organismina ja ühiskonnaklasse organitena

sürrealism <sürreal|`ism -ismi -`ismi 22e s> (pr surréalisme < sur peal, kohal, üle + réalisme realism) • kunst, kirj 1920ndatel Prantsusmaal tekkinud kunsti ja kirjanduse modernistlik vool, milles on olulisel kohal ebareaalsus (unenäod, hallutsinatsioonid, patoloogilised seisundid jms)

veebermeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< veeber + -meeter), fluksmeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< ld fluxus voogav; voolamine, vool + -meeter) • tehn magnetvoo mõõtmise riist

via moderna [via mod·erna] (ld uus tee) • fil hiliskeskaja skolastika, teoloogia ja müstika vool, mis lähtus W. Ockhami (arvatavasti 1285–1349) nominalismist. Vt ka via antiqua


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur