[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 216 artiklit, väljastan 200

adopteerima <adopt|`eerima -eerib 28 v> (ld adoptare) • jur lapsendama, võõrast last oma seaduslikuks lapseks võtma; perre v hõimu vastu võtma, omaks tunnistama

afrikaat <afrik|`aat -aadi -`aati 22e s> (< ld affricare, perf partits affricatus vastu hõõruma) • lgv klusiilist ja sama häälduskohaga frikatiivist koosnev ühend, nt ts, , dz,

agrément [agrem·a(n)] (pr nõusolek) • pol ühe riigi valitsuse nõusolekuavaldus võtta esitatud kandidaat oma riigis vastu teise riigi diplomaatilise esindajana

agressioon <agressi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld aggressio rünnak, pealetung < aggredi lähenema, ründama) • pol, sõj ühe v mitme riigi relvastatud kallaletung teistele maadele (vm jõu kasutamine) eesmärgiga anastada nende territoorium, alistada nende rahvastik, muuta nende poliitilist v ühiskondlikku korda jne; zool looma rünne pms liigikaaslase vastu, looma käitumise vorme, mõjutab järglaskonna käekäiku

aktsepteerima <aktsept|`eerima -eerib 28 v> , aktseptima <akts|`eptima -eptib 28 v> (ld acceptare vastu võtma) • vastuvõetavaks tunnistama, heaks kiitma; maj vekslit v arvet maksmiseks vastu võtma

akvireerima <akvir|`eerima -eerib 28 v> (< ld acquirere juurde hankima) • maj akvisitsiooni tegema, omandama, vastu võtma, saama

albilane <albila|ne -se -st 12 s> (< pn) • aj Albi linna järgi nime saanud usulises liikumises osaleja XII-XIII s Lõuna-Prantsusmaal; albilased astusid avalikult välja kirikliku maavalduse, katoliku kiriku surve ja paavsti vastu. Vt ka katar

aliteerima <alit|`eerima -eerib 28 v> (sks alitieren < alumiinium) • tehn teras- ja malmdetailide pinnakihti alumiiniumiga rikastama (kaitseks oksüdeerumise vastu)

amulett <amul|`ett -eti -`etti 22e s> (ld amuletum < ar ḥamilāh) • ohutis, väike kaelas v mujal kehal kantav (ka majas, sõidukis vm hoitav) ese, millel usutakse olevat kaitsvat jõudu nõiduse, haiguse vm õnnetuste vastu. Vt ka talisman

anakronism <anakron|`ism -ismi -`ismi 22e s> (kr anachronismos < ana- + chronos aeg) • eksimus ajaarvamise (kronoloogia) vastu; ühe ajajärgu nähtuse v sündmuse väär paigutamine teise ajajärku; oma aega sobimatu, iganenud nähtus, komme v vaade

anglofoobia <+ f`oobia 1 s> (< anglo- + foobia) • psühh hirm kõige inglispärase ees v viha selle vastu

antagonism <antagon|`ism -ismi -`ismi 22e s> (pr antagonisme < kr antagōnizomai võitlen kellegi vastu)
1. vastandlikkus, lepitamatu vastuolu, vastuolulisus; vaenulike sotsiaalsete jõudude konflikt ja lepitamatu võitlus; relig vastuolu dualistlikes ususüsteemides, nt hea ja kurja antagonism
2. biol mikroobidevaheliste suhete vorm, kus üks mikroob pärsib teise elutegevust v surmab teise
3. farm raviainete vastandlik toime, st nad kahandavad üksteise mõju

antagonist <antagon|`ist -isti -`isti 22e s> (kr antagōnistēs < antagōnizomai võitlen kellegi vastu)
1. vastuseisja, vastane
2. anat vastandtoimelihas, antud lihasele vastupidiselt toimiv lihas
3. farm vastandtoimeaine (nt mürk ja vastumürk)

anthidrootikum <anthidrootikum -i 19 s> (< anti- + kr hidrōs higi) • farm ravivahend liigse higistamise vastu

anti-, täishäälikute ja h ees ant- (kr) • vastu-, vastas-, vastand-

antidialektiline <+ dial´ektili|ne -se -st 12 adj> (< anti- + dialektiline) • fil dialektika vastu suunatud, dialektikale vaenulik v vastukäiv

antifoor <+ f`oor foori f`oori 22e s> (< kr antipherō sean v hakkan vastu) • kirj vastuväide

antifungiin <+ fung|`iin -iini -`iini 22e s> (< anti- + ld fungus seen) • keem vedelik hoone puitosade kaitsmiseks puidumädaniku (majavammi) vastu

antiklerikalism <+ klerikal|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< anti- + klerikalism) • pol liikumine, mis on suunatud klerikalismi vastu

antimonarhistlik <+ monarh`istl|`ik -iku -`ikku 25 adj> (< anti- + monarhistlik) • pol monarhiavastane, monarhia vastu suunatud

antireligioosne <+ religi`oos|ne -se 2 adj> (< anti- + religioon) • religiooni vastu suunatud, sellega võitlev

antisemitism <+ semit|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< anti- + uusld Semita semiit < pn Seem, piibli tegelane, Noa poeg) • juudivastasus, rahvuslik v usuline vihavaen juutide vastu

antiseptik <+ septik -u 2 s> • farm antiseptiline aine nahapinnal, haavades ja kehaõõntes olevate mikroobide hävitamiseks (bakteritsiidse ja bakteriostaatilise toime saamiseks), kasut kirurgias; keem vahend hoonete puitosade, liiprite jm kaitsmiseks mädanemise vastu. Vt ka desinfektant

apell <ap`ell apelli ap`elli 22e s> (pr appel < appeler pöörduma kellegi poole)
1. üleskutse; sõj sõdurite kogunemissignaal (mõnes riigis); jahil: hõige koerte kokkukutsumiseks
2. sport vehklemises: petterünnak, parema jala löök vastu maad

apoloogia <+ l`oogia 1 s> (kr apologia kaitse, õigustus) • jur kaitse süüdistuse vastu; kaitsekiri v -kõne

assekureerima <assekur|`eerima -eerib 28 v> (sks assekurieren < it assicurare < ad- + securus muretu, ohutu) • kindlustama (nt tuleohu vastu)

autodafee <autodaf`ee 26i s> (port auto-da-fé usuakt) • aj inkvisitsiooni- e ketserikohtu otsuste avalik väljakuulutamine ühes täidesaatmisega, nt surmamõistetu põletamine tuleriidal; oli kasut pms Hispaanias ja Portugalis XV–XVIII s isikute suhtes, kes astusid välja katoliku kiriku ja feodaalkorra vastu

autoimmuunsus <+ imm`uunsus -e 11~9 s> (< auto- + immuunsus), autoallergia <+ all`ergia 1 s> (< auto- + allergia) • med immuunreaktsiooni esinemine oma organismi antigeenide vastu

automatism <automat|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< automaatne) • liigutuste iseeneslikkus; med psüühikahäire, mille puhul haige teadvuses on tahtest sõltumatuid v vastu tahtmist tekkivaid mõtteid, tundmusi, liigutusimpulsse vm, mis pole reaalsed; harjutuste varal saavutatav inimorganismi võime täpselt sooritada teatud korduvaid liigutusi ilma nende teadliku juhtimiseta; kunst vt spontanism

barraaž <barr|`aaž -aaži -`aaži 22e s> (pr barrage) • sõj tõke, tõkestus, nt õhubarraaž terastrossiga kokkuseotud õhupallid, mis takistavad vaenlase lennukite liikumist, merebarraaž miinid, võrgud jm vaenlase laevade vastu

bellum (ld) • sõda
bellum iustum [bellum justum] • õiglane (v õigustatud) sõda
bellum omnium contra omnes [bellum omnium kontra omnes] • kõigi sõda kõigi vastu (nii iseloomustas XVII s Inglise filosoof Th. Hobbes inimühiskonda enne riigi rajamist)

beneficium accipere libertatem est vendere [benef·itsium akts·ipere libertaatem est vendere] (ld) • heategu vastu võtta tähendab (oma) vabadus maha müüa (Publilius Syrus)

bhakti <bhakti 16 s> (sanskr pühendumine, jagamine) relig
1. hinduismis ja sikhide õpetuses üks isiksuse vabanemise ja jumalaga ühinemise teedest, asetab pearõhu armastusele isikulise jumala (hrl Višnu, Šiva v Devi) vastu
2. vool India kirjanduses ja religioonis, tekkis IV–V s, pms XII s-st arenes rahvaliikumiseks, mis eitas kastikorda ja võrdsusetust

bibliofiilia <+ f`iilia 1 s> (< biblio- + -fiilia) • raamatuharrastus, huvi haruldaste v silmapaistvate trükiste vastu, nende kogumine

bifidobakter <+ b`akter -i 2e s> (< ld bifidus kaheks jaotatud + bakter) • biol anaeroobne mittetõvestav soolebakter, mis inimeste ja loomade seedekulglas kaitseb koos teiste soolemikroobidega organismi soolenakkuste vastu

biitnikud pl <b`iitn|`ik -iku -`ikku 25 s> (ingl beatniks < beat generation löödud sugupõlv) • pärast II maailmasõda pms USA-s tekkinud programmitu mässuline noorsooliikumine, millele on iseloomulik nii protest konformismi ja silmakirjalikkuse vastu kui ka anarhiline individualism ja sageli elementaarsete ühiselunormide rikkumine

biopreparaat <+ prepar|`aat -aadi -`aati 22e s> (< bio- + preparaat) • biol, med, vet bioloogiline preparaat nakkushaiguste diagnoosimiseks ja kaitsepookimiseks nakkushaiguste vastu

blindaaž <blind|`aaž -aaži -`aaži 22e s> (pr blindage) • sõj tugeva laega kaitseehitis kaitseks kuulide, mürsukildude eest; ka lihtne palkidest ja mullast kate kaitseks vaenlase tule vastu

bodhisatva <bodhis´atva 16 s> (sanskr bodhisattva virgumisolend) • relig budismis olend, kes pideva enesetäiustamisega on omandanud eeldused täiuslikuks saada, nirvaanasse jõuda ja budaks saada, kuid loobub sellest armastusest elavate vastu ja tahtmisest neid aidata

bukool <buk|`ool -ooli -`ooli 22e s> (kr boukolos) • aj karjane (talupoeg v ori) Rooma võimu aegses Egiptuses, kes II s võttis osa Rooma orjapidajate vastu suunatud agraarliikumisest

claves [klaaves] (Ameerika hisp pl < ld clavis, pl claves võti, pulk) • muus Kuuba löökpill: kaks u 20 cm pikkust pulka, mida teineteise vastu lüüakse

contra vim non valet ius [kontra vim noon valet juus] (ld) • vägivalla vastu on õigus võimetu

cum tacent, clamant [kum tatsent klaamant] (ld) • vaikides nad kisendavad, vaikimisega avaldavad nad oma pahameelt (lause Cicero kõnest Catilina vastu)

deviis <dev|`iis -iisi -`iisi 22e s> (pr devise)
1. juhtlause, lipukiri, tunnuslause (milles väljendub peamine mõte); tunnusmärk (heraldikas)
2. maj maksevahend (nt pangatšekk, veksel) välisvaluutas
deviisistandardmaj rahasüsteem, milles riigi rahamärke saab kulla vastu vahetada ainult mõne teise riigi rahamärkide vahendusel
deviisiturgmaj välisväärtpaberite turg

digiboks <+ b`oks boksi b`oksi 22e s> (ingl digibox < digi- + box karp) • info seade, mis võimaldab televiisoril digitaalsignaali vastu võtta

dis- (ld) • lahku-, vastu-, eba-. Vt ka des-

diskrediteerima <diskredit|`eerima -eerib 28 v> (pr discréditer) • (kellegi) autoriteeti v usaldust (kellegi vastu) kõigutama, halba valgusse asetama, laimama

diskvalifikatsioon <+ kvalifikatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< dis- + kvalifikatsioon), diskvalifitseerimine <+ kvalifits`eerimi|ne -se -st 12 s>
1. mingile ametikohale v tööle kõlbmatuks v ebavääriliseks tunnistamine
2. sport võistluskeeld, spordivõistlustest osavõtu õiguse äravõtmine võistlusmääruste rikkumise, spordieetika vastu eksimise, keelatud ainete kasutamise vm põhjusel

disputeerima <disput|`eerima -eerib 28 v> (ld disputare arvestama, uurima) • dispuudist osa võtma, (poolt v vastu) vaidlema; mõtteid vahetama

dissident <dissid|`ent -endi -`enti 22e s> (< ld prees partits dissidens mittenõustuv, teisiti mõtlev)
1. aj muu-usuline, lahkusuline, isik, kes kaldub valitseva kiriku dogmadest kõrvale
2. teisitimõtleja, kehtiva võimu eitaja ja selle vastu võitleja

droit moral [drua mor·al] (pr) • moraalne õigus, autori õigus kaitsta oma loomingut moonutamise ja muutmise vastu

dumping <dumping -u 2 s> (ingl) • maj kauba müük alla omahinna v ekspordi korral kodumaisest hinnast madalama hinnaga, et vabaneda konkurentidest ja laiendada turgu
dumpingutollmaj dumpingu vastu võitlemiseks kehtestatud toll

egalitarism <egalitar|`ism -ismi -`ismi 22e s> (pr égalitarisme) • pol ühiskonnaõpetuse suund, mille esindajad on privileegide jm ebavõrdsuse vastu ühiskonnas; hrl nõutakse võimaluste võrdsust (nt hariduse ühtlast kättesaadavust, eraomanduse võrdsustamist), et selle kaudu kaotada ühiskondlikke vastuolusid. Vastand elitarism

ekraneerima <ekran|`eerima -eerib 28 v> • varjestama, seadmeid ekraanide (kilpide, kestade, võrkude jne) varal elektri- ja magnetväljade jm väliste mõjude vastu kaitsma

eksamineerija <eksamin`eerija 1 s> • ped eksamit vastu võttev isik

ekspertsüsteem <+ süst|`eem -eemi -`eemi 22e s> (< ekspert + süsteem) • info tehisintellekti süsteem, mis teadmusbaasi ja lähteandmete analüüsi alusel annab vastuseid v võtab vastu otsuseid

elektronkiir <+ k`iir kiire kiirte 13 s> • füüs kiiretaoliselt suunatud elektronide juga
elektronkiirtöötlusfüüs materjalide töötlemine soojuse abil, mis tekib elektronide põrkamisel vastu töödeldavat materjali

epi- (kr) • juures, peal, järgi, järel, pärast, üle, vastu

evokatsioon <evokatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld evocatio)
1. jur kaebealuse ette- v väljakutsumine
2. ped häälestus, õppeühiku sissejuhatav osa, mis äratab õppeteema vastu huvi

feerula <feerula 1 s> (ld ferula vaiguputk; sellest lõigatud kepp)
1. bot mitmeaastaste rohttaimede perekond (Ferula) sarikaliste sugukonnast
2. aj joonlaud, millega keskaegses koolis löödi koolikorra vastu eksinud õpilasele käte pihta

feng shui [fõng šui, feng šui] (hiina < fēng tuul + shuǐ vesi) • Hiina iidne ruumikorralduse meetod, mille eesmärk on saavutada harmoonia keskkonnaga; põhineb taoistlikul austusel looduse vastu ja usul, et kõik asjad on ühtsed; arvestatakse nt aiakujunduses, hoonete püstitamisel ja kujundamisel

filipika <fil´ipika 1 s> (ld Philippica < kr pl (logoi) philippikoi) • aj mitmuses: Demosthenese kõned Makedoonia kuninga Philippos II ja Cicero kõned Marcus Antoniuse vastu; piltl äge paljastus- ja süüdistuskõne

frankofoobia <+ f`oobia 1 s> (< ld Francus, frank, prantslane + foobia) • psühh vaenulikkus kõige prantsuspärase vastu

fronde [fro(n)d] (pr) • aj 1648–53 Prantsusmaal absolutismi vastu suunatud poliitiline liikumine. Vt ka frondöör

fumigatsioon <fumigatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (keskld fumigatio suitsetamine, lõhnastamine) • põll suitsutamine, mingi keemilise aine kasutamine gaasi, auru v suitsu kujul taimehaiguste ravimiseks, desinfektsiooniks v võitluseks kahjurite vastu

galantne <gal`ant|ne -se 2 adj> (pr galant) • üliviisakas (eriti naissoo vastu), kavalerlik

gerilja <ger´ilja 16 s> (hisp guerrilla < guerra sõda) • sõj sissisõda (eriti Hispaanias Napoleon I vastu a-tel 1808–14); sissirühm

ghazawat [ghas´avat] (ar ghazwah sõjakäik, kallaletung) • relig üksikisiku võitlus kurja vastu iseendas ja vastupanu patustele ahvatlustele islami usuõpetuses. Vt ka džihaad

gorgoneion <gorgon`eion -i 2e s> (kr < gorgo) • kunst, müt gorgo pea kujutis; antiikajal kasutati ohutisena kurja vastu ja vaenlase hirmutamiseks

gudroon <gudr|`oon -ooni -`ooni 22e s> (pr goudron < ar qaṭrān) • keem naftabituumen, must tõrvataoline mass, nafta vaakumdestillatsiooni jääk; kasut ehitiste kaitseks niiskuse vastu (gudroonpapina), teede ehitamisel, määrdeainena

gvelf <gv`elf gvelfi gv`elfi 22e s> (it guelfo, pl guelfi < pn Welfid, Saksa päritolu aadlisuguvõsa) • aj paavsti pooldaja (pms kaupmeeste ja käsitööliste kiht) Itaalias XIII–XV s, gvelfid võitlesid Saksa keisrite ja nende pooldajate (gibelliinide) vastu

haidukk <haid|`ukk -uki -`ukki 22e s> (poola hajduk < ung hajdú)
1. Ungaris algul karjus, hiljem jalaväelane
2. lõunaslaavi rahvaste (moldaavlaste, valahhide, ka ungarlaste) vabadusvõitleja Türgi ikke vastu
3. haiduki riietust (nt kuresulgedega mütsi) kandev teener

halss <h`alss halsi h`alssi 22e s> (holl hals kael) mer
1. tross v tali, mis hoiab kinni purje alumist, vastu taaki v masti olevat nurka
2. pikipurje alumisele vööripoolsele nurgale kinnitatud tross
3. kurss tuule suhtes: nt laev liigub vasakul halsil, kui tuul puhub peapurjele vasakult poolt
4. teekonnalõik, mille ühe kursiga läbib liikumissuunda korduvalt muutev laev

hermandaad <hermand|`aad -aadi -`aadi 22e s> (hisp hermandad vennaskond) • aj Hispaania linnade ja maakogukondade liit aadli omavoli ja bandiitide vastu võitlemiseks keskajal

human interest [hjuumən intrəst] (ingl inimlik huvi) • sotsiol sotsioloogias uuritav massiteadvuse huvi üldinimlike teemade (katastroofid, seks, kuritegevus, raha, menu, kõmu jms) vastu (kasut edukalt meedias, filmitööstuses jm)

hüpersorptsioon <+ sorptsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< hüper- + sorptsioon) • keem adsorberis toimuv valikuline gaasisegude adsorptsioon, mille puhul adsorbent ja gaas liiguvad teineteisele vastu

immatrikuleerima <immatrikul|`eerima -eerib 28 v> • immatrikulatsiooni teostama, matriklisse, nimekirja kandma; üliõpilaseks vastu võtma. Vastand eksmatrikuleerima

inkasseerima <inkass|`eerima -eerib 28 v> (it incassare „kasti v kirstu panema“) • maj summasid sisse kasseerima, esitatud maksedokumendi järgi raha vastu võtma

in puncto [in punkto] (ld punktis, punkti vastu) • (millegi) suhtes; milleski (süüdistuse kohta)

intifada [intifaada] (ar intifāḑah maha raputamine, vabanemine) • aj, pol mõiste, mida araablased kasutasid 1920–30ndatel võitluses juutide Palestiinasse asumise vastu; alates 1988. a-st tähistab vastuhakku Iisraeli võimule okupeeritud aladel

intolerantne <intoler`ant|ne -se 2 adj> (ld intolerans < in- + tolerantne) • sallimatu (nt teisitimõtlejate vastu)

intrigeerima <intrig|`eerima -eerib 28 v> (pr intriguer < ld intricare kimbatusse viima)
1. intriigitsema, intriige sepitsema v punuma, tagaselja kellegi vastu tegutsema
2. (salapärasuse v mõistatuslikkusega) huvi äratama

in tyrannos [in tür·annos] (ld) • türannide vastu

invektiiv <invekt|`iiv -iivi -`iivi 22e s> (< ld invectivus ründav < invehi ründama) • terav, solvav avaldus kellegi vastu, laimukõne v -kiri

islamiseeruma <islamis`eeruma 27 v> , islamistuma <`islamistuma 27 v> (< islam), muhamediseeruma <muhamedis`eeruma 27 v> (< muhamediseerima) • relig islami usku vastu võtma, islami usku pöörduma

kamisaarid pl <kamis|`aar -aari -`aari 22e s> (pr camisards < oksitaani camiso särk) • aj talupojad ja linnakehvikud, kes XVIII s alguses Lõuna-Prantsusmaal tõusid üles feodaalkorra vastu

karbonaar <karbon|`aar -aari -`aari 22e s> (< it pl carbonari söepõletajad) • aj Itaalias ja Prantsusmaal XIX s alguses asut poliitilise salaühingu liige; Itaalia karbonaarid võitlesid võõramaise rõhumise vastu ja Itaalia ühendamise eest; Prantsuse karbonaarid taotlesid restaureeritud Bourbonide dünastia kukutamist

karbonisatsioon <karbonisatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> , karboniseerimine <karbonis`eerimi|ne -se -st 12 s> (< ld carbo süsi)
1. söestamine, söeks muutmine, eriti puu pealispinna söestamine kaitseks kõdunemise vastu
2. tekst villmaterjali töötlemine hapete abil taimsete lisandite kõrvaldamiseks
3. süsinikdioksiidi (süsihappegaasi) lisamine jookidele vm vedelikele
4. eh lupja sisaldavate ehitusmaterjalide kõvastumise kiirendamine süsinikdioksiidiga
õli karbonisatsioontehn reostunud õli puhastamine kurnamisega läbi puusöe

kargo <kargo 16 s> (hisp cargo laadimine, koorem) • maj last, (laeva) laadung, koorem; kindlale aadressile suunatud saadetis (auto- v bussifirma vahendusel)
kargokindlustusmaj koorma v saadetise kindlustus veol tekkida võivate kahjude vastu

kaskokindlustus <+ kindlustus -e 11 s> (sks Kasko(versicherung) < hisp casco vaat, laevakere) • maj veovahendi (laeva, auto jne) kindlustus veol tekkivate õnnetuste vastu

kiinakoor <+ k`oor koore koorte 13 s> (hisp quina < ketšua kina) • kiinapuu koor; kasut ravimina palaviku, eriti malaaria vastu

kleftid pl <kl`eft klefti kl`efti 22e s> (uuskr kleftes vargad) • aj Põhja-Kreeka ja Makedoonia vabad mäestikuelanikud Türgi ülemvõimu ajal Kreekas; pidasid võitlust vallutajate vastu

klou <kl`ou 26 s> (holl klauw küünis, hark) • mer vastu masti toetuv kahvli ots

koalitsioon <koalitsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld perf partits coalitus kokku kasvanud)
1. pol liitumine, vabatahtlik ühinemine ühiste eesmärkide saavutamiseks; mitme erakonna ajutine liitumine v kokkulepe ühiseks osavõtuks valitsusest; mitme riigi liit mingi teise riigi v riikide rühma vastu
2. mat mitme isiku mängus mängijate rühmitis, mille liikmed kooskõlastavad oma strateegiad rühmitise koguvõidu suurendamiseks, ka kooperatiivmäng
koalitsioonisõdapol riikide koalitsiooni sõda ühe v mitme vaenlasriigi vastu
koalitsioonivalitsuspol mitme erakonna koalitsiooni moodustatud valitsus parlamentaarses riigis
koalitsiooniõigusjur õigus ühineda oma kutsealaste ja majanduslike huvide kaitseks

kompensatsioon <kompensatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld compensatio)
1. tasakaalustus, tasandus; hüvitus, hüvitis; korvamine
2. med nõrga v ülekoormatud elundi talitluse reguleerimine organismisiseste kohastumuslike muutuste varal (vt ka dekompensatsioon)
3. psühh kahjustunud, alaarenenud v ülekoormatud psüühilise protsessi talitluse tagamine organismi varuvõimaluste abil; ka puuduliku v puuduva isiksuseomaduse korvamine kas mõne olemasoleva omaduse erilise arendamise ja esiletõstmisega v puuduva omaduse väärtuse kahandamisega
kompensatsioonimeetodmõõtemeetod, mille puhul mõõdetav suurus tasakaalustatakse samaliigilise tuntud suurusega
kompensatsioonitehingmaj rahvusvahelistes majandussuhetes kahepoolse kaubavahetuse vorm, mille puhul kindla väärtusega kaubakogused vahetatakse teiste sama väärtusega kaupade v teenuste vastu, osa kauba eest võidakse maksta rahas

konfrontatsioon <konfrontatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (keskld confrontatio) • vastasseis; jur vastastamine, silm silma vastu seadmine; riikide vastastikune vaenutsemine

konfronteerima <konfront|`eerima -eerib 28 v> (pr confronter < kon- + ld frons laup, nägu) • jur vastastama, pooli v tunnistajaid silm silma vastu seadma

kontinentaalblokaad <+ blok|`aad -aadi -`aadi 22e s> (< kontinentaalne) • aj 1806–1814 Napoleon I survel rakendatud Euroopa mandri riikide majanduslik blokaad Suurbritannia vastu

kontr-, kontra- (< ld contra vastu, vastas, vastamisi) • vastu-, vastas-, vastane

kontra <k`ontra 1 s> (< ld contra vastu)
1. sõna, millega teatatakse, et vastaspoole pakkumine pole väljamängitav (bridžis jt kaardimängudes); kahekordistab mängu väärtuse, vt ka dubleerima, kontreerima
2. kõnek kontrrevolutsionäär, kehtiva võimu vastane

kontrapost <+ p`ost posti p`osti 22e s> (it contrapposto vastandlikkus < ld contraponere vastu v vastamisi panema) • kunst harmoonia (seisva) inimese vastandlikes asendeis olevate kehaosade, eriti tugijala ja nõjajala kujutamises

kontrapunkt <+ p`unkt punkti p`unkti 22e s> (keskld contrapunctum < punctus contra punctum punkt punkti vastu) muus
1. üldine polüfooniaõpetus
2. samaaegsete meloodiate kooskõla
3. peameloodia saatehääl polüfoonilises teoses

kontrast <kontr|`ast -asti -`asti 22e s> (pr contraste, it contrasto < keskld contrastare vastu olema) • vastandlik nähtus, vastandlikkus, vastandini ulatuv teistsugusus, terav erinevus

kontreerima <kontr|`eerima -eerib 28 v> (sks kontrieren < keskld contrare vastu vaidlema, vastu tegutsema < ld contra vastu)
1. sport vastulööki andma (nt poksis)
2. sõnaga kontra mängu väärtust kahekordistama (nt bridžis), vt ka dubleerima

kontsentraator <kontsentr`aator -i 2e s> (ingl concentrator < kontsentreerima) • el andmesides kasutatav aparaat, mis võimaldab mitmest lähestikku paiknevast arvutist v terminalist andmeid saata v vastu võtta ühe sidekanali kaudu

konverteeritavus <konverteeritavus -e 11~9? s> (< konverteerima) • maj valuuta vahetatavus, võimalus vahetada ametliku kursi alusel ühe maa valuutat teise maa valuuta v kulla vastu

krüpteia <krüpt´eia 16 s> (kr krypteia) • aj vanaajal Spartas perioodiline karistusretk helootide vastu nende terroriseerimiseks ja vastupanuvõimeliste noorte hävitamiseks; piltl kuritegelik karistusoperatsioon

kultuuriheeros <+ h`eeros -e 11~9 s> (< kultuur + heeros) • müt paljude rahvaste müt-s inimese- v loomakujuline muinaskangelane, esiisa, kes on pannud aluse rahva kultuurivarale ja ühiskonna institutsioonidele ning õpetanud inimesi koduloomi kasvatama, põldu harima, kombetalitusi täitma ja vaenlaste vastu sõdima

kuvaad <kuv|`aad -aadi -`aadi 22e s> (pr couvade < couver hauduma)
1. etn meeste lapsevoodi, paljudel Lõuna-Aasia, Okeaania ja Lõuna-Ameerika põlisrahvastel säilinud komme, mille järgi isa matkib lapse sünni puhul sünnitajat: täidab rituaale, lamab voodis, võtab vastu külalisi
2. psühh kasut seoses naise rasedusega meestel esinevate psühhosomaatiliste tervisehäirete tähistamiseks

kviteerima <kvit|`eerima -eerib 28 v> • maj millegi vastuvõtmist kviitungiga tõendama; vastu võtma, millegi saamisele reageerima

landveer <l`andv|`eer -eeri -`eeri 22e s> (sks Landwehr maakaitse) • aj, sõj maakaitsevägi, eriti Preisi maakaitsevägi võitluses Napoleoni vastu; teise järgu tagavaraväelased endisaegsel Saksamaal ja Šveitsis

larüngofon <lar´üngofon -i 19 s> (< larüngo- + kr phōnē hääl, heli) • tehn kõrimikrofon, kõrile asetatav mikrofon, mis võtab vahetult vastu häälekurdude helivõnkumisi

levaad <lev|`aad -aadi -`aadi 22e s> (pr levade < ld levare tõstma, kergitama) • sport teatav kooliharjutus ratsutamises, mille puhul hobune seisab kõverdatud tagajalgadel, esiots õhus ja esijalad vastu rinda. Vt ka kurbett, kapriool, krupaad

litofaania <litof`aania 1 s> (< lito- + kr phanos helendav, läbipaistev) • kunst XIX s leiutatud portselanikaunistamistehnika: portselanplaadile pressiti piltkujutis, mis tuli nähtavale vastu valgust vaadates

loovima <l`oovima loovib 28 v> (holl loeven) • mer siksakitades vastu tuult purjetama

maatriks <maatriks -i 2e s> (ingl matrix < ld suguloom, sünnitaja, emakas < mater ema) • mat arvude, funktsioonide vm elementide ridade ja veergudena korraldatud kogum (tabel)
maatriksbilanssmaj ristbilanss; selle põhiosa moodustava maatrikstabeli ridade ja veergude summad on võrdsed
maatriksmudelmaj maatrikstabeli kujuline mudel
maatriksorganisatsioonmaj organisatsioon, milles allüksuste struktuuri kujundamisel on korraga kasutatud mitut tüüpi liigendust
maatriksprintertehn nõelmaatriksprinter, printer, mis tekitab märke maatriksina paigutatud nõelte valikulise löömisega vastu värvilinti

mahdist <mahd|`ist -isti -`isti 22e s> (< mahdi) • aj Egiptuse valitsuse ja Inglise kolonistide vastu suunatud rahvuslikust vabastusvõitlusest osavõtja Sudaanis XIX s lõpus

maskulinism <maskulin|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< ld masculinus isane, meessoost < mas mees, isane), maskulism <maskul|`ism -ismi -`ismi 22e s> • meesõiguslus, vastukaaluks feminismile tekkinud liikumine, mis püüab võidelda meeste diskrimineerimise vastu ja taotleb sugudevahelist võrdsust. Vt ka feminism

maurist <maur|`ist -isti -`isti 22e s> (pr Mauriste < pn Congrégation de Saint-Maur Püha Mauruse kongregatsioon, 1618–1790) • relig, aj benediktlaste reformikongregatsiooni liige; kongregatsioon rajati protestantismi vastu tegutsemiseks

minnesingerid pl <minnes`inger -i 2e s> (sks Minnesinger lembelaulik < Minne armastus + Singer laulja) • rüütlisoost õuelaulikud XII–XIII s Saksamaal, ülistasid feodaalsuhteid, rüütliseisust ja rüütellikku armastust südamedaami vastu

MMS {lüh ingl sõnadest Multimedia Message Service multimeediumsõnumiteenus} info
1. mobiiltelefonsides multimeediumsõnumi edastamise süsteem, võimaldab lisaks tekstile saata ja vastu võtta ka pilte ning heli- ja videoinfot
2. multimeediumsõnum, SMS-i edasiarendus

monarhomahh <monarhom|`ahh -ahhi -`ahhi 22e s> (< monarh + kr machē võitlus) • aj monarhide vastu võitleja, monarhomahhid olid XVI–XVII s Lääne-Euroopas absolutismi vastu võidelnud kirjanikud-publitsistid; mõned neist olid hugenotid

moriskid pl <mor|`isk -iski -`iski 22e s> (hisp moriscos) • aj pärast rekonkista võitu (1492) Hispaaniasse jäänud maurid, kes võtsid vastu ristiusu, kuid säilitasid mõjuka rühmitisena oma keele ja kombed; 1609. a dekreedi alusel saadeti nad Hispaaniast välja, asusid elama Põhja-Aafrikasse jm

muumia <m`uumia 1 s> (ar mūmiyā < prs mūm vaha)
1. vastava menetluse v kuiva(ta)mise teel kõdunemise vastu kaitstud surnukeha; tuntuimad on Vana-Egiptuse muumiad, vt ka palsameerima
2. keem pruunikaspunane pigment, mida saadakse rauamenniku kuumutamisel

müridism <mürid|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< ar murīd õpilane, järgija) • relig üks sufismi liikumisi, XIV s tekkinud sõjakas islamisuund, mis nõudis täielikku kuuletumist imaamidele ja šeikidele ning austust nende vastu, oli range teiseusulistega ja võttis hiljem oma lipukirjaks püha sõja e džihaadi

neokonservatism <+ konservat|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< neo- + konservatism) • pol uuskonservatism, anglosaksi ja Ladina-Ameerika maades 1970ndatel tekkinud poliitilise mõtlemise suund, mis rõhutab individualistliku alge osatähtsust majanduses ning on sotsialismi nivelleeriva ühistegevuse ja liberalismi vastu; välispoliitikas on diktaatorlike režiimidega kooseksisteerimise vastu, sisepoliitikas taotleb pärimuslike, usuliste ja eetiliste väärtuste tähtsustamist

neuroleptikum <neurol´eptikum -i 19 s> (< neuro- + kr lēptikos vastu võttev < lambanō võtan) • farm psühhotroopsete ainete hulka kuuluv psühhooside ravis kasutatav ravim

neuroleptiline <neurol´eptili|ne -se -st 12 adj> (< neuro- + kr lēptikos vastu võttev) • farm psühhootilisi häireid vähendav

neutraalne <neutr`aal|ne -se 2 adj> (keskld neutralis < neuter ei kumbki)
1. erapooletu, mitte kellegi poolt v vastu; iseloomulike omaduste v tunnusteta, teatavate vastandlike omaduste v tunnusteta; mittetoimiv
2. keem happe ja aluse omadusteta
3. füüs elektrilaenguta
neutraalne vööndpol neutraalala, erapooletu maariba, riikide kokkuleppel loodud piiriäärne maa-ala, kus kumbki riik ei tohi pidada sõjaväge

obstruktiivne <obstrukt`iiv|ne -se 2 adj> (< ld obstruere vastu ehitama, takistama) • med ummistav, ahendav, sulguslik

oksüdeerima <oksüd|`eerima -eerib 28 v> (pr oxyder < oksiid)
1. keem oksüdatsiooni teostama
2. tehn metallile oksiidikihti tekitama kaitseks korrosiooni vastu v kaunistamise eesmärgil

omnia mea mecum porto [omnia mea meekum porto] (ld) • kõike, mis mul on, kannan endaga (Kreeka mõttetarga Biase (VI s eKr) välise varanduse vastu ükskõiksust väljendava lause ladinakeelne vaste)

oponeerima <opon|`eerima -eerib 28 v> (ld opponere vastu seadma) • vastu väitma, (avalikus vaidluses, eriti teaduslikule ettekandele) vastuväiteid esitama

organoleptiline <organol´eptili|ne -se -st 12 adj> (< organo- + kr lēptikos vastu võttev) • meeleorganiga v -organitega tajutav v toimuv
organoleptiline analüüsmaterjalide ja ainete, sh toiduainete ja toitude kvaliteediomaduste uurimine meeleelundite abil (vaatlemine, kompimine, maitsmine, nuusutamine)

palatogramm <+ gr`amm grammi gr`ammi 22e s> (< ld palatum (kõva)suulagi + -gramm) • lgv (tehissuulae abil saadud) jäljend keele puudutusest vastu suulage

panamerikanism <+ amerikan|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< pan- + pn Ameerika) • pol Ameerika riikide solidaarsusideoloogia ja -liikumine eesmärgiga tihendada omavahelist majandus-, kultuuri- ja poliitilist suhtlust ning ühtlasi vastu seista eeskätt Euroopa riikide katseile saada läänepoolkeral ülevõim

panatsea <panats`ea 26 s> , panakeia <panak´eia 16 s> (ld panacea < kr panakeia kõike raviv) • müt utoopiline kõiki haigusi raviv imerohi; nõiavägi kõigi hädade ja pahede vastu

para-, par- (< kr para kõrval, juures; vastu)
1. kõrval-, kaas-
2. vastu-, vastas-, väär-

paranoiline <paran`oili|ne -se -st 12~10? adj> • med paranoiaga kaasnev, paranoiale omane
paranoiline sündroommed paranoiline seisund, psüühikahäire, millele on iseloomulik teistesse inimestesse umbusklik suhtumine ja nende käitumise enda vastu pahatahtlikuna tõlgendamine; võib ulatuda kahtlustustest luuluni

passeism <passe|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< pr passé minevik) • minevikuihalus, vaen oleviku ja arengu vastu, vanameelsus

passiiv <p`ass|`iiv -iivi -`iivi 22e s> (ld passivus kannatav, vastu võttev) • lgv tegumood, mille puhul lause (nt inglise keeles The apple was eaten by John ’John sõi õuna ära’) alus on patsient (the apple) ning lause sihitis on agent (John). Vastand aktiiv (2)

passiivne <pass`iiv|ne -se 2 adj> (ld passivus kannatav, vastu võttev < pati kannatama)
1. mittetegev, loid, vastand aktiivne
2. maj passivat omav, bilansis passiva poolel ülekaalus olev
3. keem reaktsioonivõimetu
passiivne kaubandusbilanssmaj kaupade sisseveo ülekaal väljaveoga võrreldes
passiivne sõnavaralgv lugemissõnavara, lugejale tähenduselt tuttav ema- v võõrkeelne sõnavara
passiivne valimisõiguspol õigus olla valitud (seadusandlikesse organitesse jm)
passiivne vastupanukäskude ning korralduste mittetäitmises seisnev vastupanu

permendüür <permend|`üür -üüri -`üüri 22e s> (< pn Permendur, kaubamärk < ingl permeability läbitavus + endure taluma, vastu pidama) • tehn rauast, koobaltist ja vanaadiumist koosnev pehmemagnetmaterjal

pertsipeerima <pertsip|`eerima -eerib 28 v> (ld percipere) • psühh tajuma, objektiivsest tegelikkusest meelte kaudu muljeid vastu võtma

pertsipient <pertsipi|`ent -endi -`enti 22e s> (< ld prees partits percipiens vastu võttev) • psühh info vastuvõtja (nt telepaatias)

piidevint <piidev|`int -indi -`inti 22e s> (< rts bidevind tihttuules < holl bij-de-wind, alamsks bi de wind „tuule kõrval“) • mer tihttuul, tuul, mis puhub purjekale poolpõiki vastu nii, et laev saab siiski edasi purjetada

pikettima <pik|`ettima -etib 28 v> , piketeerima <piket|`eerima -eerib 28 v>
1. piketis (1) osalema
2. valvetõkkeid kohale paigutama, eriti streigi puhul tööliste valvesalku streigimurdjate vastu seadma
3. geod geodeesias pikette (3) püstitama

plessimeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< kr plēssō löön, peksan + -meeter) • med koputlusplaat, arstlikul koputlusel vastu ihu asetatav õhuke plaat

plokkflööt <+ fl`ööt flöödi fl`ööti 22e s> (sks Blockflöte < plokk + flööt) • muus nokataolise huuliku ja 8 sõrmeavaga vertikaalselt mängitav puupuhkpill, millel heli tekib huulikusse paigutatud ploki abil moodustunud peenikese õhujoa lõikumisel vastu huulikut

pogromm <pogr|`omm -ommi -`ommi 22e s> (vn погром rüüstamine < громить purustama) • pol šovinistlik rüüsterünnak mõne vähemusrahvuse vastu (nt juutide vastu Venemaal)

politseiriik <+ r`iik riigi r`iiki 22e s> (< politsei) • pol sõjaväelis-poliitiline riigivalitsemisvorm, mille puhul ei tunnustata inimeste isiklikke õigusi, pole tagatisi politsei jm ametkondade omavoli vastu

polüvalentne <+ val`ent|ne -se 2 adj> (< polü- + ld valens tugev, võimeline < valere tugev v võimeline olema)
1. mitmevalentne
2. med mitme mikroobiliigi vastu mõjuv
3. loog mitme tõeväärtusega

preorbitaalnääre <+ nääre n`äärme 5 s> (< pre- + orbitaalne) • zool silmaeelnääre, hirvlaste lõhnanääre; lauba- v silmapiirkonda vastu puud v kändu hõõrudes jätab loom püsivaid lõhnamärke, mis tähistavad tema tegutsemisala v annavad liigikaaslastele märku tema kohalolekust

pro et contra [proo et kontra] (ld) • poolt ja vastu

prompt (ingl) • info viip, kuuldav v nähtav teade, millega programm teatab valmisolekust käske vastu võtta

propriotseptor <propriots`eptor -i 2e s> , proprioretseptor <+ rets`eptor -i 2e s> (< ld proprius oma, omaenda) • füsiol lihaskoes, kõõlustes, liigestes paiknev retseptor, mis võtab vastu tundeärritusi

prosopolepsia <prosopol`epsia 1 s> (< kr prosōpolēpsia austus inimeste vastu) • inimloomuse üle otsustamine näojoonte järgi

proteinoteraapia <+ ter`aapia 1 s> (< proteiin + teraapia) • med seedekulglaväline valkravi, valku sisaldavate ainete (veri, seerum, vaktsiin, piim jm) süstimise teel toimuv ärritusravi, mis ergutab keharakkude tegevust võitluseks teatavate haiguste vastu

protesteerima <protest|`eerima -eerib 28 v> (ld protestari avalikult tunnistama), protestima <prot|`estima -estib 28 v>
1. vastu vaidlema, nõusolematust avaldama
2. jur ametlikku protesti esitama
vekslit protestimajur, maj veksli lunastamata jätmist notariaalselt tõestama

protsess <pr`ots|`ess -essi -`essi 22e s> (ld processus edasiminek)
1. teatud tulemuseni jõudev asjade v nähtuste muutumine, teisenemine, liikumine, areng, kulg, käik; (tehnoloogiline) menetlus
2. jur kohtuasi, õigustüli; kohtumenetlus õigustüli lahenduseks
protsessiarvutiinfo juhtimisarvuti, masinate v tehnoloogia- jm seadmete vahetuks juhtimiseks kasutatav arvuti; võtab vastu signaale mõõteanduritelt, töötleb neid ja annab täiturseadmetele käsklusi

quousque tandem [kvo˛uskve tandem] (ld) • kui kaua (ometi) veel, st kui kaua veel peame seda taluma! (äärmist kärsitut pahameelt väljendavad avasõnad Cicero esimesest süüdistuskõnest Catilina vastu)

redhibitsioon <redhibitsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld redhibitio < redhibere tagasi võtma) • jur ostu-müügilepingu tühistamine; eseme tagasivõtmine ostuhinna vastu juhtumil, kui ostja avastab ostetud eseme varjatud vea

reflatsioon <reflatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ingl reflation < ld reflare vastu puhuma, suureks puhuma) • maj majanduse stimuleerimine rahapakkumise suurendamise v maksude ja intressimäärade vähendamise kaudu. Vt ka inflatsioon

reflekteeruma <reflekt`eeruma 27 v> (< reflekteerima) • peegelduma, tagasi põrkuma, vastu helkima; kajastuma

regionalism <regional|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< ld regionalis piirkondlik)
1. pol haldusliku tsentralisatsiooni vastu suunatud liikumine, mis taotleb vanade ajalooliselt kujunenud riigiosade omapärasuse ja eriseisundi säilitamist
2. kunst USA 1920–30ndate kunstiliikumine, mis püüdis kunstis vabaneda Euroopa mõjudest ja vältida New Yorgi kunstnike juhtivat rolli

regress <regr|`ess -essi -`essi 22e s> (< ld regressus tagasipöördumine)
1. üleminek kõrgemalt arenguastmelt madalamale, tagasiliikumine, halvemaks muutumine, vastand progress
2. jur teise isiku tekitatud kahju hüvitamiseks tasutud summa tagasinõue
3. biol organismide ehituse lihtsustumine
regressinõuejur võla tasunud v kahju hüvitanud isiku nõue tegeliku võlgniku vastu
regressiõigusjur tagasinõudeõigus, õigus kahjutekitanult hüvitussumma tagasi nõuda samas suuruses, kui oli tekitatud kahju

regressaat <regress|`aat -aadi -`aati 22e s> (sks Regressat) • jur isik, kelle vastu esitatakse regressinõue

reklaam <rekl|`aam -aami -`aami 22e s> (pr réclame < réclamer paluma, nõudma, eest kostma < ld reclamare vastu hüüdma)
1. toodete, teenuste ja ürituste avalik pilku ning meeli köitev tutvustamine ja propageerimine tarbijate ligimeelitamiseks ning läbimüügi suurendamiseks; andmete levitamine kellegi v millegi kohta populaarsuse v tähelepanu taotlemise eesmärgil
2. sellist tutvustust ja teavet edastav kuulutus, plakat, videoklipp vms
reklaamikirjanikreklaamtekstide kirjutaja, vt ka copywriter

reluktants <relukt|`ants -antsi -`antsi 22e s> (ingl reluctance < ld reluctari vastu panema) • füüs magnetiline takistus, tõkestus

repressaalid pl <repress|`aal -aali -`aali 22e s> (keskld repre(n)salia < ld reprehendere kinni pidama) • jur, pol ühe riigi poolt teise riigi v tema kodanike vastu tarvitatavad surveabinõud, sundimaks teist riiki loobuma õigusrikkumisest v nõustuma mingi nõudmisega

résistance [rezist·a(n)s] (pr vastupanu) • aj Prantsuse vastupanuliikumine II maailmasõja ajal Saksamaa okupatsiooni ja sakslastega koostööd teinud P. Pétaini Vichy valitsuse vastu; algas passiivse vastupanu ja streikidega ning arenes organiseeritud üldrahvalikuks võitluseks

resistants <resist|`ants -antsi -`antsi 22e s> (pr résistance vastupanu < ld resistere vastu panema) • el aktiivtakistus

resisteerima <resist|`eerima -eerib 28 v> (ld resistere) • hrv vastu seisma, vastupanu avaldama

resistentne <resist`ent|ne -se 2 adj> (< ld resistere vastu panema) • biol, med vastupanev, vastupanuvõimeline, vastupidav (nt viirus)

resistentsus <resist`entsus -e 11~9 s> (< resistentne)
1. med vastupanuvõime, vastupidavus, eriti organismi võime vastu panna haigust tekitavaile tegureile, ka tugevatoimelistele (nt kiirgus)
2. biol haigusetekitaja võime vastu panna antibiootikumile vm keemilisele ainele, vt ka tolerantsus

resistor <resistor -i 19 s> (ingl resistor < ld resistere vastu panema) • el takisti, elektriahela element, mille tähtsaim tunnussuurus on aktiivtakistus

resolutsioon <resolutsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld resolutio lahti tegemine, lõdvendamine, lahendamine, vabastamine; tühistamine)
1. otsustus; otsus, mille võtab vastu kongress, komitee, koosolek jne
2. juhtiva töötaja v konkreetse asja otsustaja korraldus v pealdis dokumendil
3. jur kohtuotsuse viimane osa
4. med haigustunnuste taandumine, nt turse kadumine
5. tehn kõnek lahutusvõime, eraldusvõime

resoneerima2 <reson|`eerima -eerib 28 v> (ld resonare) • kaasa v vastu helisema; kõmama

respondeerima <respond|`eerima -eerib 28 v> (ld respondere) • vastama; kostma; vastu kajama

resultaat <result|`aat -aadi -`aati 22e s> (pr résultat < uusld resultatum < keskld resultare tulenema < ld vastu kõlama) • tulemus, saavutus

resultant <result|`ant -andi -`anti 22e s> (sks Resultante < keskld resultare tulenema < ld vastu kõlama) • mat komponent-vektorite summa; polünoomide korrutis teatud kindlatel tingimustel; füüs absoluutselt jäigale kehale rakendatud jõudude süsteemi asendav üksikjõud

retorsioon <retorsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (pr rétorsion tagasipööramine < ld retorquere tagasi pöörama)
1. pol riigi vastuabinõud kitsendustele v majanduslike huvide rikkumisele teise riigi poolt, vt ka repressaalid
2. kirj vastase põhjendite pööramine tema enese vastu (kõnefiguur)

retseptiivne <retsept`iiv|ne -se 2 adj> (< ld recipio, perf partits receptus tagasi v vastu võtma) • vastuvõtlik

retseptor <rets`eptor -i 2e s> (< ld receptor vastuvõtja, võõrustaja) • füsiol ärrituste vastuvõtja; närvilõpe, mille kaudu võetakse vastu nii organismisiseseid kui ka -väliseid ärritusi

retsipeerima <retsip|`eerima -eerib 28 v> (ld recipere) • hrv vastu võtma, võõrustama

revolteerima <revolt|`eerima -eerib 28 v> (pr révolter) • hrv mässu tõstma, mässama, vastu hakkama; mässule kihutama

saatan <s`aatan -a 2 s> (ld satan(as) < hbr satan vastane) • relig loodud vaim, kes astub jumala ja inimeste vastu, kurjuse kehastus; paharet, kurivaim (ka sõimusõnana). Vt ka satanism

sales promotion [seilz prəm·ouš(ə)n] (ingl) • maj müügi edendamine; võtted, millega tõstetakse üldsuse huvi toote vastu ja laiendatakse turgu

sanktsioon <sanktsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld sanctio karistusmäärus; lisatingimus)
1. (kõrgema instantsi) nõusolek, heakskiit
2. jur õigusnormi osa, mis sätestab selle normi rikkumisest tulenevad juriidilised tagajärjed; rahvusvahelises õiguses (majanduslik, sõjaline) sunniabinõu rahvusvahelisi lepinguid rikkunud riikide vastu

selamlik <selaml|`ik -iki -`ikki 22e s> (trg selamlık < selam tervitus) • ruum, milles türklane võõraid vastu võtab ja tervitab

slämming <slämming -u 2 s> (< ingl slam paiskama, põrutama) • mer löögid, mis tekivad siis, kui vastu lainet liikuva laeva esiosa langeb põhjaga vastu vett

spetsiifikum <spetsiifikum -i 19 s> (ld specificus spetsiifiline) • farm erivahend, ravim kindla haiguse vastu

squash [skwašš] (ingl) • sport seinatennis, tennisesarnane pallimäng, mida mängitakse neljast küljest piiratud ruumis (9,75 × 6,4 m); mängitakse reketiga palli vastu seina lüües

substitutsioon <substitutsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld substitutio asemelepanek < substituere alla v asemele panema)
1. asendamine, asendus
2. jur asepärija määramine juhul, kui esialgne pärija ei soovi v mingil põhjusel ei saa pärandit vastu võtta
3. lgv ühe hääliku, sõna vm keeleüksuse asendamine teisega
4. keem ühe aatomi v aatomirühma asendamine molekulis
5. mat lõpliku hulga üksühene teisendus; muutuja asendus mingi fikseeritud avaldisega

sustseptiilne <sustsept`iil|ne -se 2 adj> (ld susceptibilis < suscipere vastu võtma) • vastuvõtlik, tundlik, ärrituv

sükofant <sükof|`ant -andi -`anti 22e s> (kr sykophantēs < sykon viigimari + phainō näitan, annan üles) • aj vanaaja Ateenas isik, kes algatas kasusaamise v poliitilisel eesmärgil kaaskodanike (esialgu viigimarjamüüjate) vastu kohtuprotsesse; piltl laimaja, valekaebaja, nuuskur

sümpatiseerima <sümpatis|`eerima -eerib 28 v> (pr sympathiser) • (kellelegi) sümpaatne olema, meeldima; (kellegi vastu) sümpaatiat tundma

talioon <tali|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld talio, gen talionis kättetasumine) • aj iidne õigusemõistmise põhimõte: süüdlasele tekitati karistusena samasugune kahju nagu see, mille tekitamises ta oli süüdi (n-ö silm silma, hammas hamba vastu)

telegrafist <telegraf|`ist -isti -`isti 22e s> • aj telegraafitöötaja, endisaegne sidetöötaja, kes edastas ja võttis vastu telegraafiteateid

terroriakt <+ `akt akti `akti 22e s> (< terror + akt) • vägivallategu kellegi vastu; hrl poliitilistel motiividel


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur