[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 39 artiklit

aprikoos <aprik|`oos -oosi -`oosi 22e s> (sks Aprikose < holl abrikoos, ingl apricot < port albricoque, hisp albaricoque < ar al-barqūq < ld praecox, praecoquus vara küps) • bot aprikoosipuu magus viltjaskarvane luuvili
aprikoosipuubot Lõuna- ja Lääne-Euroopas kasvav viljapuu (Armeniaca) (pärit Kesk- ja Ida-Aasiast)

arest <ar`est aresti ar`esti 22e s> (keskld arrestum < arrestare kinni pidama < ad- + ld restare jääma) • jur vahistamine, vahi alla võtmine, eelvangistus; vahi all pidamine, lühiajaline vabadusekaotuslik karistus
varaarestjur vara keelu alla seadmine, kohtulik keeld vara käsutada

arestima <ar`estima arestib 28 v> • jur vara aresti alla panema. Vt ka arreteerima

bilansseerima <bilanss|`eerima -eerib 28 v> (< bilanss) • maj vara ja kapitali tasakaalustama

bonorum cessio [bonoorum tsessio] (ld), cessio bonorum [tsessio bonoorum] (ld) • jur võlgniku vara loovutamine võlausaldajaile, et vältida karistust

demunitsipalisatsioon <+ munitsipalisatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< de- + munitsipaliseerimine) • munitsipaliseeritud ehitiste vm vara üleandmine endisele omanikule; munitsipaalettevõtete müük erafirmadele ja üksikisikuile

denatsionalisatsioon <+ natsionalisatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (pr dénationalisation < de- + natsionaliseerima), denatsionaliseerimine <+ natsionalis`eerimi|ne -se -st 12 s>
1. rahvusliku omapära (keele, kultuuri jm) kaotamine
2. maj taaserastamine, riigistatud vara tagastamine endisele omanikule

diakrooniline <+ kroonili|ne -se -st 12 adj> (< dia- + kr chronos aeg), diakroonne <+ kr`oon|ne -se 2 adj> • arengulooline, ajalisele järjestikkusele toetuv
diakrooniline keeleuuriminelgv keele ajaloolise arenemise uurimine, hrl võrdlev-ajaloolise meetodi alusel. Vastand sünkrooniline keeleuurimine
diakrooniline raamatupidaminemaj ettevõtte vara, kohustuste ja omakapitali arvestamine raamatupidamisregistrites muutumatutes soetushindades

embargo <emb´argo 16 s> (hisp) maj, pol
1. riigivõimu keeld vedada välja v sisse toorainet, relvi vm väärtusi
2. välisriigile kuuluva vara (laevade, relvade jne) kinnipidamine; keeld teiste riikide laevadel tulla keelu kuulutanud riigi sadamaisse v väljuda neist

hüpoteekima <hüpot|`eekima -eegib 28 v> (< hüpoteek) • maj vara kohustuste v laenu eest tagatisena pantima selle omandusest loobumata

immobiilne <immob`iil|ne -se 2 adj> (ld immobilis) • liikumatu; maj kinnis- (vara kohta)

interdikt <interd|`ikt -ikti -`ikti 22e s> (ld interdictum keeld) aj
1. Rooma õiguses preetori käsk, mis antud vahetult protsessivatele pooltele; sisaldas kas mingi tegevuse keeldu v käsku välja anda vara v esitada mõni ese
2. keskajal paavsti keeld pidada teatud kohtades v karistatud isikuile jumalateenistusi

inventar <inventar -i 19 s> (keskld inventarium vallasvara < ld invenire leidma) • maj asutuse, ettevõtte v organisatsiooni vara, eriti vallasvara
elus inventartöö- ja produktiivloomad
eluta inventartööriistad, masinad, mitmesugused esemed, veovahendid

inventeerima <invent|`eerima -eerib 28 v> , inventariseerima <inventaris|`eerima -eerib 28 v> (< inventar) • maj majandusüksuste arvel oleva vara ja kohustuste loendit koostama, vara loendisse kandma

inventuur <invent|`uur -uuri -`uuri 22e s> (keskld inventura < ld invenire leidma), inventeerimine <invent`eerimi|ne -se -st 12 s> (< inventeerima) • maj majandusüksuste arvel oleva vara allesoleku ja seisukorra kontrollimine, kohustuste loendi ja summade kontrollimine

ius [juus] (ld) • õigus
ius canonicum [juus kanoonikum] (ld) vt kanooniline õigus
ius civile [juus tsiviile] (ld)
1. jur tsiviilõigus, õigusnormide kogum, mis korrastab isikute varalisi suhteid (eraõiguse osa)
2. aj Rooma õiguse osa, mis korraldas ainult Rooma kodanike vahelisi suhteid (välja arvatud orjad ja naised)
ius divinum [juus diviinum] (ld) • aj Vana-Roomas jumalik õigus, ka loodusõigus
ius ecclesiasticum [juus eklesi·astikum] (ld) • jur, relig kirikuõigus, kiriku kui institutsiooni elu õiguslikult määravate normide kogum
ius gentium [juus gentsium] (ld) rahvaste õigus
1. aj Rooma õiguse osa, mis reguleeris Vana-Rooma kodanike suhteid riigis elavate välismaalastega ja viimaste omavahelisi suhteid
2. rahvusvaheline õigus
ius humanum [juus humaanum] (ld) • inimlik õigus
ius litoris [juus liitoris] (ld)
1. aj rannaõigus, rannaelanike muistne tava omastada randa uhutud esemeid ning merehätta sattunud laevu ja veoseid
2. jur rannaõigus, merehädaliste abistamist ja vara päästmise hüvitamist korraldavate õigusnormide kogum
ius naturale [juus naturaale] (ld) • loodusõigus, loomuõigus
ius primae noctis [juus priime noktis] (ld) • esimese öö õigus; aj feodalismi ajal (ka Baltimail) mõisahärra õigus oma pärisorja abiellumisel selle noorikuga pulmaöö veeta
ius privatum [juus privaatum] (ld) • eraõigus
ius publicum [juus publikum] (ld) • avalik õigus
ius sanguinis [juus sangvinis] (ld) • (vereõigus); kodakondsuse määramine vanemate (isa) riikkondsuse järgi
ius scriptum [juus skriptum] (ld) • kirjutatud õigus (vastandina tavaõigusele, adaadile)
ius soli [juus soli] (ld) • jur põhimõte, et kodakondsus määratakse sünnikoha järgi

kapital <kapital -i 19 s> (pr, ingl capital < ld capitalis peamine, põhiline < caput pea) • maj vara v varaline õigus, millest saab rahas väljendatavat tulu ning mida on võimalik kasutada lisaomandi v -vara loomiseks; piltl põhivara, tagavara, varu
põhikapitalmaj raamatupidamise põhivara: kestvalt kasutatavad varad (hooned, sisseseade)
käibekapitalmaj toore, pooltooted jms; käibevarade ja lühiajaliste kohustuste vahe
kapitalimahutusmaj kapitali mahutamine ettevõttesse; ettevõttesse mahutatud kapital

kommuun <komm|`uun -uuni -`uuni 22e s> (pr commune < ld communis ühine)
1. töö ja vara ühisusel rajanev ettevõte v kollektiiv
2. aj keskajal feodaalkohustustest vabanenud linna- v külakogukond; suure Prantsuse revolutsiooni aegne linnade omavalitsus; autonoomne rahvusriik Nõukogude riigi alguspäevil
3. väikseim haldusüksus Prantsusmaal, Belgias, Itaalias jm

konfiskatsioon <konfiskatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld confiscatio riigilaekasse võtmine) • jur sundvõõrandamine, konfiskeerimine, eraisiku vara täielik v osaline riigi kasuks äravõtmine

konfiskeerima <konfisk|`eerima -eerib 28 v> (ld confiscare riigikassasse võtma < fiscus riigikassa) • ka jur isiklikku vara (ka konterbanti, loata relva) tasuta riigile võtma; trükist käibelt kõrvaldama

konkurss <k`onk|`urss -ursi -`urssi 22e s> (pr concours < ld concursus kokkujooks, kogunemine)
1. võistlus parima selgitamiseks kunstis, teaduses, majanduses vm alal; võistlus mingi koha, auhinna, tasu vms saamiseks v õppeasutusse pääsemiseks, vt ka konkurents
2. jur kohtumenetlus (concursus creditorum) maksujõuetuks tunnistatud võlgniku vara jaotamiseks võlausaldajate vahel

liisima <l`iisima liisib 28 v> • maj vara liisingulepingu alusel välja üürima v üürile võtma

liising <liising -u 2 s> (ingl leasing rentimine, üürimine) • maj üürimisvahendus v üürimismüük, varade üürile v rendile andmine mitmesuguste lisatingimustega; kasutusliisingu puhul ei näe liisinguleping ette liisitava vara väljaostu; kapitaliliisingu e üürimismüügi puhul läheb liisingutähtaja lõpus vara omandiõigus liisinguvõtjale
liisingulaenmaj laen, mille korral pank ostab mingi vara (nt auto) ja liisib selle kliendile renditasu eest välja

likviidsus <likv`iidsus -e 11~9 s> (< likviidne) maj
1. maksevõimelisus, õigustatud maksenõuete rahuldamise tagatus
2. maksevalmidus, valmisolek sooritada kõik maksed õigeaegselt
3. müübivus, vara kiire müümise võimalikkus; vara sularahaks vahetatavus

mammon <m`ammon -a 2 s> (kr mamōnas rikkus < aramea) • maine vara, rikkus

oksjon <`oksjon -i 2e s> (ld auctio suurendamine) • enampakkumine, vara müük avaliku enampakkumise teel
oksjonipidajavastava vande andnud ja oksjonite pidamiseks ettevalmistuse saanud avaliku enampakkumise peakorraldaja
oksjonitasutasu, mida oksjonil osalejad maksavad oksjoni korraldajale kulude katteks

patrimoonium <patrim`oonium -i 19~2e s> (ld patrimonium) • jur Rooma õiguses isalt päritud vara, sugukondlik vara

rekonfiskeerima <+ konfisk|`eerima -eerib 28 v> (< re- + konfiskeerima) • konfiskeeritud vara omanikule tagasi andma

rekvisitsioon <rekvisitsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< keskld requisitio < ld uurimine, jälitamine) • sundvõtmine, vara v teatud esemete (ajutine) võõrandamine riigile, hrl tasu eest

reprivatisatsioon <+ privatisatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< reprivatiseerima) • maj taaserastamine, vara uuesti erakätesse andmine

reprivatiseerima <+ privatis|`eerima -eerib 28 v> (< re- + privatiseerima) • maj taaserastama, vara uuesti erakätesse andma

restitutsioon <restitutsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld restitutio)
1. ennistus, taastus
2. biol eriline regeneratsioonijuhtum, kus kogu organism taastatakse väikesest kehaosast
3. jur õigusliku seisundi ennistamine; sõja ajal anastatud vara tagasiandmine ühe riigi poolt teisele
4. maj tagasimakse, hüvitis

sale and lease-back [seil änd liisbäk] (ingl) • maj tagasirenditava vara müük; vara müük krediidiasutusele, mis rendib selle müüjale tagasi

sanitas est bonum non cognitum, nisi deperditum [saanitas est bonum noon kognitum nisi dep·erditum] (ld) • tervis on vara, mida ei hinnata enne, kui see on kaotatud

sedisvakants <sedisvak|`ants -antsi -`antsi 22e s> (< ld sedes (piiskopi)tool + vacantia peremeheta vara, vaba olek) • relig katoliku kirikus ajavahemik kahe üksteisele järgneva piiskopi ametiaja vahel

servituut <servit|`uut -uudi -`uuti 22e s> (< ld servitus, gen servitutis orjus) • jur piiratud asjaõigus, oma v võõra vara (nt tee, veejuhtme) kasutamisõigus; tekkis Vana-Roomas ja seda on rakendatud tänapäevani

simoonia <sim`oonia 1 s> (< pn Siimon, Samaara nõid, piibli tegelane) • relig vaimulikuametiga hangeldamine, kirikuameti ja vaimuliku vara ost v müük

treasure [trežə(r)] (ingl) • aare; kogutud vara; maj panga finantsturgude divisjon

volatiilsus <volat`iilsus -e 11~9 s> (< ingl volatility muutlikkus, ebapüsivus < ld volatilis lendav, ebapüsiv < volare lendama) • maj väärtpaberi v muu vara hinna kõikumissoodumus, aktsia- v turutüübile omane lühiajaliste kõikumiste määr


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur