[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 40 artiklit

Agnus Dei [agnus de˛i] (ld Jumala Tall, st Kristus) • relig katoliku missa (1) osa; muus vaimuliku mitmeosalise kooriteose missa (2) viimane osa; kunst aupaistega, hrl risti v ristilipu ja armulauakarikaga Kristust sümboliseeriv lambatalle kujutis kunstis IV–XVI s

alba <alba 16 s> (< ld albus valge)
1. (keskld) relig pms katoliku vaimuliku pikk valge (hrl linane) rüü, liturgilise riietuse osa
2. (oksitaani koit) muus hommikulaul trubaduuride luules

amiktus <am`iktus -e 11~9 s> (ld amictus pealisrüü) • relig, tekst katoliku vaimuliku liturgilise riietuse osa, pika valge rüü all kantav ristkülikukujuline valge linane rätt

bakalaureus <bakal`aureus -e 11 s> (keskld baccalaureus)
1. esimese astme akadeemiline kraad ülikoolides, vt ka Bachelor of Arts, Bachelor of Science
2. Prantsusmaal ja mõnes teises riigis isik, kes on õiendanud sisseastumiseksami ülikooli
3. Venemaal vaimuliku akadeemia õppejõud
4. aj keskajal alamvasall, hiljem rüütlikslöömise taotleja
bakalaureuseõpeõppetsükkel, mille läbija omandab bakalaureusekraadi

Credo [kreedo] (ld usun) • relig usutunnistus, missa (1) osa; muus vaimuliku mitmeosalise kooriteose missa (2) kolmas põhiosa

drott <dr`ott droti dr`otti 22e s> (vanapõhja drótt) • aj kuninga ja vaimuliku aunimetus vanadel skandinaavlastel

Gloria [glooria] (ld gloria au), Gloria in excelsis Deo [glooria in eksts·elsis de˛o] (ld au olgu Jumalale kõrges) • relig missa (1) osa, kiidulaul; muus vaimuliku mitmeosalise kooriteose missa (2) teine osa, järgneb Kyrie’le

hierarh <hier|`arh -arhi -`arhi 22e s> (kr hierarchēs ülempreester < hieros püha + archē valitsus, võim) • relig kõrgema vaimuliku aunimetus ortodoksses kirikus

installatsioon <installatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< keskld installatio kohale- v ametissepanemine < stallum vaimuliku istekoht kirikus)
1. kunst kolmemõõtmeline objekt, kunstipärane esemete v materjalide seade, mis võib ühendada erinevaid kunstivorme ja -tehnikaid
2. tehn rakestus, seadmestus, vee-, gaasi- v elektriseadmete (ka masinate vm) paigaldamine; vastav paikne seadmestik, paigaldis
3. relig pidulik vaimuliku ametisseseadmise rituaal katoliku kirikus, vt ka introduktsioon (3)

introduktsioon <introduktsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld introductio sissejuhatamine)
1. muus suurema heliteose lühike instrumentaalne sissejuhatus
2. biol mingi taime- v loomaliigi (ka sordi, tõu) sisseviimine aklimatiseerimiseks alale, kus seda varem polnud
3. relig vaimuliku ametisseseadmine, vt ka installatsioon (3)

investituur <investit|`uur -uuri -`uuri 22e s> (keskld investitura ametisse määramine < ld investire riietama) aj
1. Lääne-Euroopas feodalismiajastul: läänistamine, vasallile maatüki pidulik lääniks andmine
2. piiskopi vm kõrgema vaimuliku ametisse seadmine, kusjuures talle anti valitsemiseks kirikumaad koos elanikkonnaga
investituuritülivõitlus XI–XII s paavsti ja ilmalike valitsejate vahel piiskoppide nimetamise ja läänistamise pärast

kaliif <kal|`iif -iifi -`iifi 22e s> (ar khalīfah järglane) • aj islami vaimuliku juhi kui Muhamedi järglase tiitel; kaliifidele kuulus nii vaimulik kui ka ilmalik võim esimestes pärast Muhamedi surma rajatud riikides; hiljem kandsid kaliifi tiitlit Egiptuse ja siis Türgi sultanid

komtuur <komt|`uur -uuri -`uuri 22e s> (sks Komtur < ld commendator käskija) • aj vaimuliku rüütliordu kõige väiksema piirkonna ülema ametinimetus

kontselebratsioon <kontselebratsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (keskld concelebratio < kon- + ld celebratio pühitsemine) • relig katoliku kirikus mitme vaimuliku ühiselt korraldatav armulauateenistus

küree <kür`ee 26i s> (pr curé < ld curare hoolitsema) • relig katoliku vaimuliku, eriti külavaimuliku nimetus Prantsusmaal, Belgias jm

labarum (ld, kr labaron) • aj alates Constantinus Suurest Rooma riigi lipp, mille varda otsas oli ristiusu sümbol; kasut ka Bütsantsi ajal; kasut üldse vaimuliku lipu tähenduses

litaania <lit`aania 1 s> (kr litaneia) • relig palvetalitus, vaimuliku sõnu (lauldes) kooris kordava koguduse ühispalve; katoliku liturgilise palve liik (vt ka ekteenia); piltl pikk igav jorutus, pikk kurtmislugu

liturgia <lit`urgia 1 s> (kr leiturgia avalik teenistus) • aj Vana-Kreekas jõukamailt kodanikelt nõutud kohustused riigi heaks rahas v teenustes; relig laiemas tähenduses: teatud kirikus v uskkonnas kasutatavad jumalateenistuse rituaalid ja kord; kitsamas tähenduses: õigeusu kirikus armulauateenistus; katoliku kiriku autoriseeritud jumalateenistuste koondnimetus; protestantlikus kirikus jumalateenistuse osa, mis koosneb vaimuliku ja koguduse vaheldumisi lauldud v räägitud tekstidest

munk <m`unk munga m`unka 22i s> (rts munk, keskülemsks münch, keskalamsks monk < kr monachos < monos üksi) • relig usulis-askeetlikel eesmärkidel maailmast eraldunud kogukonnas (kloostris, mungaordus) elav mees; katoliku vaimuliku meesordu liige. Vt ka noviits (1), nunn, oblaat (2), profess, postulant

müriid <mür|`iid -iidi -`iidi 22e s> (ar murīd õpilane) • relig islami müstilis-askeetliku vaimuliku andunud õpilane. Vt ka müridism

ordinatsioon <ordinatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld ordinatio korrastus, korraldus)
1. relig vaimuliku ametisse pühitsemine
2. med arstlik ettekirjutus v ravi määramine haigele
3. biol koosluste v nende koostisosade ökoloogilisse ritta järjestamine

ordu <ordu 16 s> (keskld ordo vaimulik ordu < ld kord, reegel) • kindlate põhikorrareeglite järgi organiseeritud kinnine, tavaliselt vaimulik ühing; relig katoliku vaimulik vennas- v õeskond, mis elab kiriklikult kinnitatud ordureeglite järgi
ordumeisterrelig katoliku vaimuliku rüütliordu ülem
ordurüütelrelig katoliku vaimuliku rüütliordu liige

pastoraalteoloogia <+ l`oogia 1 s> (< ld pastoralis karjase-) • relig praktiline usuteadus, vaimuliku hingehoiutegevust käsitlev teoloogia haru

pax [paks] (ld) • rahu; relig katoliku liturgias rahusuudlus vm väline märk rahusoovist
pax Dei [paks de˛i] (ld) • relig jumalarahu, vaenutegevuse ajutine katkestamine usulistel põhjustel
pax huic domui [paks h¸uik dom¸ui] (ld) • relig rahu sellele majale (katoliiklaste kodusse siseneva vaimuliku tervitussõnad)
pax Romana [paks romaana] (ld) • aj Rooma rahu, Rooma keisririigi suhteline stabiilsusperiood I – II s pKr
pax tecum [paks teekum] (ld) • rahu sulle!
pax vobiscum [paks vob·iskum] (ld) • rahu teile!

praost <pr`aost praosti pr`aosti 22e s> (keskalamsks pravest < ld praepositus eestseisja, ülem) • relig vaimuliku ametinimetus; praostkonda kuuluvate koguduste vaimulike esimees

provintsiaal <provintsi|`aal -aali -`aali 22e s> (ld provincialis provintsiaalne)
1. provintslane, provintsi elanik
2. relig vaimuliku ordu ülem ühe provintsi piirides

rektor <r`ektor -i 2e s> (ld rector juht, valitseja)
1. aj Vana-Roomas provintsi valitseja
2. aj, ped keskajal vaimuliku õppeasutuse v kooli juhataja
3. ped ülikooli vm kõrgkooli (mõnel pool ka keskkooli) juhataja

residents <resid|`ents -entsi -`entsi 22e s> (keskld residentia < residere elama, asuma) • riigijuhi v mõne kõrgema võimukandja (ka valitsuse), kõrgema vaimuliku jne asupaik (töö- v eluhoone, vahel kogu linn); piltl (kellegi) eramu, korter vms

reverend <rever|`end -endi -`endi 22e s> (ingl Reverend < ld reverendus auväärne), lüh Rev.relig nime ees tarvitatav vaimuliku tiitel ja austav kõnetlussõna ingliskeelsetes maades

rjassa <rjassa 16 s> (vn ряса < keskkr rhason mungarüü) • relig õigeusu vaimuliku pikk laiade varrukatega taljes ülerõivas

sakristei <sakrist`ei 26 s> (sks Sakristei < keskld sacristia < ld sacer püha) • arhit, relig käärkamber, kiriku kõrvalruum vaimuliku ametitoimingute tarvis ja jumalateenistuseks vajalike esemete hoidmiseks

Sanctus [sanktus] (ld püha)
1. relig katoliku missa (1) osa; muus vaimuliku tsüklilise kooriteose missa (2) osa
2. relig katoliku pühakuks kuulutatu tiitel, lüh S., vt ka Sancta

simoonia <sim`oonia 1 s> (< pn Siimon, Samaara nõid, piibli tegelane) • relig vaimulikuametiga hangeldamine, kirikuameti ja vaimuliku vara ost v müük

softa <softa 16 s> (trg softa < prs sūḥtah (õpihimust) süüdatud) • aj, relig islami vaimuliku seminari õpilane sultaniaegses Türgis

stoola <stoola 16 s> (ld stola < kr stolē) tekst
1. aj vöötatud, maani ulatuv tuunikasarnane Vana-Rooma naiserõivas
2. relig katoliku vaimuliku liturgilise rüü osa, vt ka epitrahheel, omofoor

sutaan <sut|`aan -aani -`aani 22e s> (pr soutane < it sottana < sotto all) • relig, tekst katoliku vaimuliku maani ulatuv, hrl must argirüü

zucchetto [tsuk·etto] (it < zucca kõrvits; pea) • tekst, relig katoliku vaimuliku ümmargune müts. Vt ka kalott

tabulatuur <tabulat|`uur -uuri -`uuri 22e s> (uusld tabulatura < ld tabula laud) muus
1. vaimuliku laulu reeglite kogumik
2. XIV–XVIII s tähti, numbreid ja rütmimärke kasutav noodikiri, mille abil kirjutati instrumentaalteose mitmehäälne osa

vikaar <vik|`aar -aari -`aari 22e s> (ld vicarius asetäitja < vice asemel)
1. relig ametisse pühitsetud vaimuliku asetäitja v abi; mitmesuguste vaimulike ametikandjate nimetus õigeusu ja katoliku kirikuis
2. aj hilises Rooma riigis diötseesi asevalitseja
3. aj Saksa riigis (Reichswikar 1806. a-ni) isik, kes valitses kroonitud riigipea puudumise korral

visitatsioon <visitatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (keskld visitatio < ld külastus < visitare külastama)
1. visiteerimine
2. med haigekülastus
3. relig kirikukatsumine, alluvate koguduste korrapärane kontrollkülastus kõrgema vaimuliku poolt
4. aj koolikatsumine, kooli kontrollimine pastori poolt


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur