[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 54 artiklit

antropotseen <antropots|`een -eeni -`eeni 22e s> (< antropo- + kr kainos uus) • ajastik, mil inimliik on Maa biosfääris domineeriv tegur ning planeeti geofüüsikaliselt muutev jõud

ars nova (ld uus kunst) • muus Ph. de Vitry muusikatraktaadi (u 1320) nimetus, oli XIV s Prantsuse ja Itaalia mitmehäälse muusika uute suundade valitsev üldnimetus

art nouveau [aar nuv·o] (pr uus kunst) • kunst Prantsusmaal ja anglosaksi maadel kasutatav juugendstiili nimetus

bossanoova <bossanoova 16 s> (port bossa nova uus suundumus“), ka bossa <bossa 16 s> • muus džässimõjuline Brasiilia muusika; tants selle taktis tants

dolce [doltše] (it) • muus õrnalt, mahedalt
dolce far niente [doltše far ni·ente] (it magus tegevusetus)
dolce stil nuovo [doltše stil nu·ovo] (it uus mahe stiil) • kirj luulekoolkond Itaalias XIII s
dolce vita [doltše viita] (it magus elu) • kõrgklassi nautlev elulaad

eotseen <eots|`een -eeni -`eeni 22e s> (< kr ēōs koit + kainos uus) • geol tertsiaari (1) vanemaid ajastikke ja ladestikke, paleogeeni keskmine osa

epikriis <+ kr`iis kriisi kr`iisi 22e s> (kr epikrisis lõppotsus < epi- + kriis) med
1. lõppotsus, mingi möödunud haigusjuhu kokkuvõte (haigusloo lõpus)
2. sekundaarne kriis, haiguse kulus tekkinud uus kriis

episood <epis|`ood -oodi -`oodi 22e s> (kr epeisodion)
1. üksiksündmus mingist ulatuslikumast sündmuste seeriast; kõrvalseik v -sündmus
2. kirj Vana-Kreeka draamas koorilaulude vahele põimitud tegevusosa; hiljem: kirjandusteoses peategevusega seotud terviklik tegevuslõik
3. muus uus teema sümfoonilises töötluses; rondo vaheosa

goon <g`oon gooni g`ooni 22e s> (< kr gōnia nurk), tähis gmat kümnendsüsteemil rajanev tasanurgaühik, nn uus kraad, 1/100 täisnurgast

holotseen <holots|`een -eeni -`eeni 22e s> (< holo- + kr kainos uus) • geol Maa geoloogilise ajaloo noorima ajastu kvaternaari viimane, nüüdisajal jätkuv ajalõik

homo novus (ld) • uus inimene; uustulnuk; ise ennast üles töötanu; tõusik

innovatsioon <innovatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld innovatio < in- + novus uus) • uuendus, mingi teadusliku, tehnilise v organisatsioonilise avastuse, leiutise vm saavutuse rakendamine; etn mingis kultuuris leviv uus nähtus (arusaam, komme, ese), mis ei tulene vahetult selle kultuuri arengust

janitšar <janitšar -i 19 s> (sks Janitschar < trg yeniçeri < yeni uus + çeri sõdur, sõjavägi) • aj, sõj jalaväelasest palgasõdur Türgis 1329–1826, koos ratsanikega olid janitšarid Türgi sõjaväe peamine löögijõud; piltl metsik karistaja, timukas, ohjeldamatu tapja

kainiit <kain|`iit -iidi -`iiti 22e s> (sks Kainit < kr kainos uus) • miner valge kuni punane mineraal; kasut keemiatööstuses; kaaliumväetiste ja magneesiumi toore

kainosoikum <kainos`oikum -i 2e s> (< kr kainos uus + zōē elu) • geol uusaegkond, paleogeeni, neogeeni ja kvaternaari hõlmav aegkond

kainotüüpilised kivimid pl (< kr kainos uus + tüüpiline) • geol uusaegkonna klaasja, peitkristallilise v porfüürilise struktuuriga purskekivimid

kalender <kal`end|er -ri 2e s> (keskld calendarium < ld võlaregister < kalendid) • ajaarvamise korraldamise viis, mille alus on ööpäev ja mis lähtub põhilistest astronoomilistest nähtustest; pikemate ajavahemike arvestamise süsteem, mis põhineb nende jaotamisel perioodideks (nädalateks, kuudeks, aastateks); aasta kõigi päevade loetelu, milles on märgitud ka puhkepäevad, tähtsate sündmuste mälestuspäevad jne
Gregoriuse kalenderuus kalender, mille kehtestas paavst Gregorius XIII 1582. a
Juliuse kalendervana kalender, mille kehtestas Julius Caesar 46. a eKr

kassatsioon2 <kassatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (keskld cassatio tühistamine < ld cassare tühistama) jur
1. kassatsioonkaebus, jõustumata kohtuotsuse peale edasikaebamine ja kohtuotsuse uus läbivaatamine kõrgemas kohtuastmes
2. valimiste tühistamine konstitutsiooni v valimisseaduse rikkumise pärast

kaver <kaver -i 2e s> (ingl cover kate; pakend) • muus töötlus, töödeldud uusversioon; pala algversioonist kas esmaesitaja enda v teiste muusikute tehtud uus variant (salvestus), milles muudatused seisnevad pms seades (hetkel moes olevat rütmi- ja kõlapilti arvestades)

marrism <marr|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< pn N. Marr, Vene keeleteadlane, 1865–1934) • lgv vulgaarmaterialistlik üldkeeleteaduse teooria, nn uus õpetus keelest; 1950. a tunnistati ametlikult nii poliitiliselt kui ka teaduslikult vääraks

metastaas <+ st`aas staasi st`aasi 22e s> (kr metastasis äravõtmine, lahkumine) • med siire, haigusetekitaja levimine pahaloomulise kasvaja algkoldest keha teistesse osadesse; uus haiguskolle

miotseen <miots|`een -eeni -`eeni 22e s> (< kr meiōn väiksem + kainos uus) • geol neogeeni varasem ajajärk ning sellele vastav ladestik, eelneb pliotseenile

neo- (< kr neos noor, uus) • uus-, uudis-

neofüüt <+ f`üüt füüdi f`üüti 22e s> (kr neophytos vastistutatu)
1. relig algselt vastristitu, hiljem mingi usundi v õpetuse uus poolehoidja
2. bot tulnuktaim (eriti umbrohi)

neoteerik <neoteerik -u 2 s> (ld pl neoterici < kr neōteroi uuemad < neos uus) • aj, kirj I s eKr tegutsenud Rooma luuletajate ringi liige; neoteerikud toetusid Aleksandria luule väikevormidele ja kasutasid haruldasi müüte v vähetuntud müütide haruldasi variante, õpetatud luule ähmaseid vihjeid ja tsitaate

nepp <n`epp nepi n`eppi 22e s> (vn НЭП) {lüh sõnadest новая экономическая политика uus majanduspoliitika} • aj 1921–29 majanduspoliitika suund Venemaal, võimaldas väikeettevõtjatel arendada piiratud ulatuses majandustegevust

new [njuu] (ingl) • uus
new age [njuu eidž] (ingl uus ajastu) • relig, fil mõiste tähistab uut terviklikku maailmakäsitust inimkonna globaalsete probleemide lahendamiseks; seda esindavad mitmesugused vaimsed ja religioossed voolud ning alternatiivsed liikumised
new journalism [njuu džöö(r)nəlizm] (ingl uus ajakirjandus)
1. 1880ndatel USA ajakirjanduses tekkinud suund
2. 1960ndatel USA-s tekkinud dokumentaalkirjanduse vool (pms reportaažid)

noova <noova 16 s> (< ld nova (stella) uus (täht)) • astr muutlik kinnistäht, mille heledus äkki suureneb kuni miljonikordseks (10–15 tähesuurust) ja siis aeglaselt kahaneb

nouveau riche [nuvor·iš] (pr uus rikas) • vastrikastunu, uusrikas, rikas tõusik, üleminekuaegadel ebaausalt rikastunud isik

novell1 <nov|`ell -elli -`elli 22e s> (it novella < ld dem novellus uus < novus) • kirj lühijutt, uudisjutt

novell2 <nov|`ell -elli -`elli 22e s> (ld novella (constitutio) uus seadus) • jur seniseid seadusi muutev v täiendav seadus

noviaal <novi|`aal -aali -`aali 22e s> (< ld novus uus) • lgv Taani keeleteadlase Otto Jesperseni 1928. a loodud rahvusvaheline tehiskeel, mille sõnavara põhineb romaani ja germaani keeltel; ei leidnud praktilist kasutamist

noviits <nov|`iits -iitsi -`iitsi 22e s> (keskld novicius < ld uus < novus)
1. relig kloostris prooviajal olev nunn v munk, kes pole veel andnud nunna- v mungatõotust
2. aj üliõpilaskandidaat, ülikooliõpinguid alustav noormees

novitsiteet <novitsit|`eet -eedi -`eeti 22e s> (< ld novicius uus, uudne, uustulnuk < novus uus) • uudsus

novokaiin <novoka|`iin -iini -`iini 22e s> (< pn Novocaine, kaubamärk < ld novus uus + kokaiin), prokaiin <proka|`iin -iini -`iini 22e s> (< pro- + kokaiin) • farm paikse toimega tuimasti

novus (ld) • uus

nubuk <nubuk -i 2e s> (ingl nubuck < new uus + buckskin sokunahk) • matiks viimistletud pinnaga kroompargitud vasika- v kitsenahk

nuvistor <nuvistor -i 19 s> (< pn Nuvistor, tootenimi < ingl new uus + it vista vaade) • el silindriliste elektroodide ja metallkestaga miniatuurne elektronlamp

oligotseen <oligots|`een -eeni -`eeni 22e s> (< oligo- + kr kainos uus) • geol tertsiaari (1) ajastik eotseeni ja miotseeni vahel, paleogeeni noorim ajastik; sellele ajastikule vastav ladestik

paleotseen <paleots`een paleots`een paleots`eeni 22e s> (< paleo- + kainos uus) • geol paleogeeni vanim osa, millele eelneb hilis-kriit ning järgneb eotseen

penny [peni] (ingl, pl pence) • Suurbritannia mündiühik ja vaskmünt, varem 1/12 šillingit, 1/240 naelsterlingit; üleminekuga kümnendsüsteemile (15. veebruaril 1971) on uus Inglise penny 1/100 naelsterlingit (s.o £ = 100 penny’t), kuna šilling kadus käibelt

pleistotseen <pleistots|`een -eeni -`eeni 22e s> (< kr pleistos kõige enam + kainos uus) • geol kvaternaari vanem osa, hõlmab jääajad ja jäävaheajad holotseenini

pliotseen <pliots|`een -eeni -`eeni 22e s> (< pleo- + kr kainos uus) • geol neogeeni noorem ajastik ja ladestik, järgneb miotseenile

proliferatsioon <proliferatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< uusld prolifer võsusid kandev, kiiresti siginev < ld proles järelpõlv + ferre kandma)
1. bot õie moodustumisele järgnev õietelje pikenemine, mille tõttu õiest kasvab välja uus õis v võsu
2. med vohamine, üksikute koerakkude kiire paljunemine

proselüüt <prosel|`üüt -üüdi -`üüti 22e s> (kr prosēlytos) • juurdetulnu, äsja pöördunu v uude usku ületulnu; uus innukas (mõne usundi, õpetuse vms) pooldaja

prototeadus <+ t`eadus -e 11~9 s> (< proto-) • teadus selle algsel kujunemisjärgul, mil võib juba peaaegu öelda, et on sündinud uus teadus

rekombinatsioon <+ kombinatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< re- + kombinatsioon)
1. füüs vastandmärgiliste laetud osakeste ühinemine neutraalseteks aatomiteks v molekulideks
2. biol geenide ümberkombineerumine sigimisel; sel teel kujunenud uus geenide kombinatsioon

retsentne <rets`ent|ne -se 2 adj> (ld recens, gen recentis) • uus, värske; geol, biol nüüdisaegne, vastand fossiilne

saeculorum novus nascitur ordo [sekuloorum novus nastsitur ordo] (ld) • sünnib uus maailma (v ajastute) kord (Vergiliuse järgi)

soll <s`oll solli s`olli 22e s> (hisp sol) • õigemini: uus soll, Peruu rahaühik, lüh PEN; 1 soll = 100 sentaavot

substituut <substit|`uut -uudi -`uuti 22e s> (< ld substitutus asemele pandud < substituere alla v asemele panema)
1. asemik, asetäitja; aseaine
2. jur asepärija, substitutsiooni korras teist isikut asendav isik
3. maj tööstuses mingit toodet asendav hoopis uus toode

süllogism <süllog|`ism -ismi -`ismi 22e s> (kr syllogismos < syllogizomai arvestan, järeldan) • loog deduktiivne järeldus, milles kolme mõistet siduvast kahest otsustusest paratamatult järeldub uus otsustus ja milles vähemalt üks antud otsustustest peab olema üldine

testament <testam|`ent -endi -`enti 22e s> (ld testamentum)
1. jur pärandamist tõestav dokument (isiku ühepoolne tahteavaldus), millega pärandaja teeb oma surma puhuks pärandi kohta korraldusi
2. relig piibli osade nimetus, nt vana testament hõlmab judaismi pühasid tekste, uus testament kristlikke pühasid tekste
3. piltl kellegi olulisimate vaadete, seisukohtade, tõekspidamiste koondväljendus

via moderna [via mod·erna] (ld uus tee) • fil hiliskeskaja skolastika, teoloogia ja müstika vool, mis lähtus W. Ockhami (arvatavasti 1285–1349) nominalismist. Vt ka via antiqua


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur