[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 202 artiklit, väljastan 200

afišeerima <afiš|`eerima -eerib 28 v> (pr afficher) • müürilehtedel teatavaks tegema; piltl nähtavale asetama, millelegi üldist tähelepanu tõmbama

à fond [af·o(n)] (pr) • põhjalikult, lõpuni (midagi tegema); täielikult, läbinisti (nt veendumuste kohta)

agenda <ag´enda 16 s> (ld see, mis tuleb teha < agere tegema)
1. (märkmik)kalender
2. päevakord, tegevuskava
3. relig kirikutalituste käsiraamat
poliitiline agendapol kõnek (poliitiku) tegevuskava v programm

agens <agens -i 2e s> (keskld liikumapanev jõud < ld agere tegema, tegutsema, ajama) • keem toimeaine; mõjur, mõju avaldav tegur

agent <ag`ent agendi ag`enti 22e s> (ld agens riigiametnik, Rooma keisririigi ajal < agere tegema, tegutsema)
1. kellegi huvides v volitusel talitav isik, nt ettevõtte esindaja; vahetalitaja
2. salakuulaja
3. kunst, info meediumikunstis personaalne digitaalne abiline, teise põlvkonna tehisintellekt
4. lgv tegija, semantiline roll; tähistab lauses tegevuse aktiivset elluviijat, vt ka patsient (2)

agiteerima <agit|`eerima -eerib 28 v> (ld agitare ajama, tõukama) • agitatsiooni tegema; midagi tegema veenma

akvireerima <akvir|`eerima -eerib 28 v> (< ld acquirere juurde hankima) • maj akvisitsiooni tegema, omandama, vastu võtma, saama

anesteseerima <anestes|`eerima -eerib 28 v> (< anesteesia) • med tuimastama, valutundetuks tegema

aromatiseerima <aromatis|`eerima -eerib 28 v> , aromaatima <arom|`aatima -aadib 28 v> • aromaatseks e healõhnaliseks tegema; keem teistest orgaanilistest ühenditest aromaatseid ühendeid saama; (naftat) aromaatsete süsivesinike sisalduse suurendamiseks keemiliselt töötlema

assamblaaž <assambl|`aaž -aaži -`aaži 22e s> (pr assemblage kokkuliitumine, kokkukogumine < assembler kokku panema < keskld assimulare < ld sarnaseks tegema v pidama) • kunst mitmest eri materjalist v esemest koosnev 3-mõõtmeline kunstiteos; selle teose monteerimine

assamblee <assambl`ee 26i s> (pr assemblée < assembler kokku panema < keskld assimulare < ld sarnaseks tegema v pidama) • koosolek; selts; koosviibimine (nt Peeter I aegses õukonnas); (riikliku v rahvusvahelise organi) täiskogu, üldkoosolek
Peaassamblee pnÜRO peaorganeid, asut 1945, koosneb kõigi organisatsiooni kuuluvate riikide esindajaist

auditeerima <audit|`eerima -eerib 28 v> • maj audiitorkontrolli tegema

autentima <aut|`entima -endib 28 v> (< autentne) • usaldusväärseks tegema, tõendama; isiku v protsessi väidetavat identsust kontrollima ja tõendama

automatiseerima <automatis|`eerima -eerib 28 v> (< kr automatos ise toimiv) • tehn automaatseks tegema, automaate (1) rakendama

blogima <blogima 27 v> (< blogi) • veebipäevikusse sissekandeid tegema

dateerima <dat|`eerima -eerib 28 v> (keskld datare kuupäevaga varustama < datum kuupäev (dokumendil) < ld dare andma, välja andma)
1. kuupäevastama, daatumiga varustama
2. millegi toimumise aega kindlaks tegema; millegi vanust määratlema

dedutseerima <deduts|`eerima -eerib 28 v> (ld deducere kõrvale v ära juhtima v viima) • loog (üldistest) eeldustest loogilisi järeldusi tegema, deduktsiooni teel tõestama. Vt ka indutseerima

dekoloreerima <+ kolor|`eerima -eerib 28 v> (ld decolorare) • värvitustama, värvusetuks tegema

dekolteerima <dekolt|`eerima -eerib 28 v> (pr décolleter) • tekst naiserõivail sügavat väljalõiget tegema

demaskeerima <+ mask|`eerima -eerib 28 v> (pr démasquer) • paljastama, maski ära tõmbama; sõj moondamisnõudeid rikkuma, vaenlasele midagi nähtavaks tegema

difamatsioon <difamatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld diffamare halba avalikuks tegema, laimama) • jur isiku, asutuse vm kohta häbistavate (ka tõele vastavate) asjaolude avaldamine

diferentsima <difer|`entsima -entsib 28 v> (< ld differentia erinevus), diferentseerima <diferents|`eerima -eerib 28 v> • eristama, vahet tegema; eri liikidesse v astmeisse jaotama; mat antud funktsiooni tuletist v diferentsiaali leidma
diferentsitud tooted plmaj üksteisest vähe erinevad eri valmistajate tooted

distingeerima <disting|`eerima -eerib 28 v> (ld distinguere eraldama, vahet tegema) • esile tõstma, lugupidamise osaliseks tegema
distingeeritudväljapaistev, muudest erinev; suursugune

dramatiseerima <dramatis|`eerima -eerib 28 v> (sks dramatisieren) • kirj (jutustavat teost) draamavormi seadma; piltl dramaatiliseks tegema, sündmusele liiga tõsist iseloomu omistama, nähtuse tõsidust suurendama

drillima <dr`illima drillib 28 v> • drilli tegema, mehaaniliselt harjutama

džigiteerima <džigit|`eerima -eerib 28 v> (< džigitt) • kihutaval hobusel ratsutades keerukaid harjutusi tegema

düpeerima <düp|`eerima -eerib 28 v> (pr duper) • petma, alt vedama; nöökama, lolliks tegema

efektiivne <efekt`iiv|ne -se 2 adj> (keskld effectivus esilekutsuv < ld efficere tegema, esile kutsuma) • mõjus; tõhus
efektiivkulud plmaj tõhusad kulud, st kulud, mille tegemine annab otsest majanduslikku efekti
efektiivväärtusel alalisvoolu tugevus v pinge, mis võrdub antud vahelduvvooluga

efektor <ef`ektor -i 2e s> (< ld efficere tegema, esile kutsuma) • füsiol mõjustaja, teostaja (lihas v nääre)

efemineeruma <efemin`eeruma 27 v> (< ld effeminare naisetaoliseks tegema < femina naine) • med naisestuma, naiselikuks muutuma

ekker <`ek|ker -ri 2e s> (pr équerre < ld quadrare nelinurkseks tegema) • geod geodeesiainstrument täisnurga määramiseks ja märkimiseks maastikul

ekskurreerima <ekskurr|`eerima -eerib 28 v> (< ld excurrere edasi kiirustama) • ekskursiooni, õppekäiku tegema

ekspert <`eksp|`ert -erdi -`erti 22e s> (pr expert < ld expertus kogenud, vilunud) • asjatundja, isik, keda vaieldavail v raskeil juhtumeil kutsutakse ekspertiisi tegema

ekstraheerima <ekstrah|`eerima -eerib 28 v> (ld extrahere välja tõmbama)
1. med välja tõmbama, eemaldama (nt hammast)
2. keem tahkete v vedelate ainete segust üht v mitut komponenti eraldama selektiivse lahusti (ekstrahendi) abil; leostama
3. väljavõtteid tegema

ekstserpeerima <ekstserp|`eerima -eerib 28 v> (ld excerpere) • (teosest) väljavõtteid tegema, välja kirjutama

ekvalaiser <ekval`ais|er -eri ~ -ri 2e s> (ingl equalizer < equalize võrdseks tegema) • el mitmeribaline tämbriregulaator

elektrifitseerima <elektrifits|`eerima -eerib 28 v> (< elekter + ld facere tegema) • elektrienergiat (teiste energialiikide asemel) kasutusele võtma, elektriga varustama

emantsipeerima <emantsip|`eerima -eerib 28 v> (ld emancipare) • emantsipatsiooni teostama, (seotusest) vabastama, iseseisvaks tegema

emendeerima <emend|`eerima -eerib 28 v> (< ld emendare) • (teksti) parandama v korda tegema, tekstikriitiliselt parandama

enerveerima <enerv|`eerima -eerib 28 v> (ld enervare) • rammestama, jõuetuks tegema

evolutsioneeruma <evolutsion`eeruma 27 v> • evolutsiooni läbi tegema

faktis <faktis -e 9 s> (sks Faktis < pr factice kunstlik < ld facticius < facere tegema) • keem elastne aine, mis saadakse taimeõli töötlemisel väävel- (tume faktis) v diväävelkloriidiga (hele faktis); kasut kummitööstuses ja happekindlate lakkide valmistamiseks

faktitiiv <faktit|`iiv -iivi -`iivi 22e s> (< ld factitare sageli v pidevalt tegema < facere tegema) • lgv mittepöördsõnalisest tüvest tuletatud sihiline pöördsõna, nt jäätama, purustama

falsifikaat <falsifik|`aat -aadi -`aati 22e s> (< keskld perf partits falsificatum võltsitud < ld falsus vale, võlts + facere tegema) • võltsitud ese v dokument, võltsing

falsifikatsioon <falsifikatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (keskld falsificatio < falsificare võltsima, kummutama < ld falsus vale, võlts + facere tegema) • võltsimine; fil teaduslike teadmiste tõesuse kontrollimise protseduur, mis seisneb hüpoteesi v teooria kummutamise ja vääruse kindlakstegemise võimaluste uurimises

falsifitseerima <falsifits|`eerima -eerib 28 v> (keskld falsificare < ld falsus vale, võlts + facere tegema) • võltsima; vääraks tõestama, kummutama

-fikatsioon <+ fikatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld facere tegema) • sõnakomponent, mis märgib millegi tegemist v millekski muutumist

fraasitsema <fraasitsema 27 v> • fraase tegema, sõnakõlksutama

friseerima <fris|`eerima -eerib 28 v> (pr friser lokkima) • van juukseid seadma, soengut tegema

globaliseerima <globalis|`eerima -eerib 28 v> • üleilmastama, globaalseks tegema

glorifitseerima <glorifits|`eerima -eerib 28 v> (ld glorificare < gloria au + facere tegema) • ülistama; austama

gradeerima <grad|`eerima -eerib 28 v> (sks gradieren < ld gradus samm)
1. keem (lahust) kontsentreerima, kangemaks tegema
2. kraadima
3. vett jahutama

gradueerima <gradu|`eerima -eerib 28 v> (sks graduieren < ld gradus samm)
1. mõõteastmikku kujundama, seda mõõdule v mõõteriistale märkima; astmiku jaotistele vastavaid mõõdetava suuruse väärtusi kindlaks tegema
2. teaduskraadi andma

gravatsioon <gravatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld gravatio raskustunne < gravare raskeks tegema, koormama) • raskendus, koormamine

grimassitama <grim´assitama 27 v> • grimasse v nägusid tegema

helleniseerima <hellenis|`eerima -eerib 28 v> (kr hellēnizein) • kreekastama, kreekapäraseks tegema

hermetiseerima <hermetis|`eerima -eerib 28 v> • hermeetiliseks tegema, õhu-, vee- ja gaasitihedaks tegema

homogeniseerima <homogenis|`eerima -eerib 28 v> • homogeenseks tegema, ühtlaseks muutma, heterogeense süsteemi osi peenestama; piimatööstuses piimarasvatilgakesi peenestama

identifitseerima <identifits|`eerima -eerib 28 v> (keskld identificare < identiteet + ld facere tegema), identima <id`entima idendib 28 v>
1. (midagi millegagi) samastama, samasust konstateerima v kindlaks tegema; identsust kindlaks tegema, millenagi ära tundma
2. jur kriminalistikas ja kohtumeditsiinis objekti tunnuseid võrdlema ja selle põhjal samasuse esinemist v puudumist järeldama
3. sõj sihtmärki tuvastama

illustreerima <illustr|`eerima -eerib 28 v> (< ld illustrare valgustama, selgitama) • mingit teksti illustratsioonidega varustama, illustratsioone tegema; oma mõtte selgitamiseks v tõestamiseks näiteid esitama

immediatiseerima <immediatis|`eerima -eerib 28 v> • aj immediaatseks, otsealluvaks tegema

immuniseerima <immunis|`eerima -eerib 28 v> • ka med immuunseks tegema, nakkusohutust tekitama, vaktsineerima

improviseerima <improvis|`eerima -eerib 28 v> (it improvvisare < improvviso ettevalmistamatult < ld improvisus ette- v ennenägematu < in- + providere ette nägema) • ettevalmistamatult, hetkelise mõttesähvatuse ajel midagi tegema; ettevalmistuseta esinema, esitamise ajal looma; kiiruga, lühikese ajaga midagi tegema; kombineerima, kokku seadma

induratsioon <induratsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< keskld induratio kangekaelsus < ld indurare kõvaks tegema) • med (kudede v elundite) kõvastu(mu)s, tihkenemine, kalestumine

integratsioon <integratsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld integratio taastamine < integrare taastama, uuendama, terveks tegema < integer terve)
1. osade ühendamine v ühinemine tervikuks; ühtlustamine, ühtlustumine; lõimimine
2. maj majanduslike sidemete loomine ja kaubandusbarjääride kaotamine eesmärgiga suurendada rahvusvahelist kaubavahetust, vt ka horisontaalintegratsioon, vertikaalintegratsioon
3. sotsiol sotsiaalne protsess, milles ühiskonna elementidest kujuneb seoste ja suhete tihenemise ning korrastumise kaudu terviklik sotsiaalne süsteem
4. psühh indiviidi psüühilise terviku kujunemine; üksikisiku vastuoludeta lülitumine keskkonda

integreerima <integr|`eerima -eerib 28 v> (< ld integrare taastama, uuendama, terveks tegema < integer terve)
1. tervikuks ühendama
2. sotsiol (nt muulasi) ühiskonda sulatama, lõimima
3. mat antud funktsioonist lähtudes selle integraali leidma

integreeruma <integr`eeruma 27 v> • liituma, ühtlustuma, integratsiooni läbi tegema

intimeerima <intim|`eerima -eerib 28 v> (ld intimare teada andma) • ametlikult teatavaks tegema

islamiseerima <islamis|`eerima -eerib 28 v> , islamistama <`islamistama 27 v> (< islam), muhamediseerima <muhamedis|`eerima -eerib 28 v> (< pn Muhamed, prohvet, u 570–632) • relig, pol muslimiks, islamiusuliseks tegema

ispravnik <ispr´avnik -u 2 s> (vn исправник < исправить parandama, korda tegema) • aj maakonna politseiülem Venemaal

kaliibrima <kal|`iibrima -iibrib 28 v> (< kaliiber), kalibreerima <kalibr|`eerima -eerib 28 v> • tehn mõõtmeid v astmikke võrdlevalt kontrollima; kaliibrikohaseks tegema; kaliibrit määrama

karikeerima <karik|`eerima -eerib 28 v> • karikatuurina kujutama, pilkepildiks tegema, sihilikult moonutama, naeruvääristama

kastreerima <kastr|`eerima -eerib 28 v> (ld castrare) • vet, med kirurgiliselt, keemiliste vahenditega v kiiritades sugunäärmeid talitlusvõimetuks muutma, kastratsiooni tegema, vt ka steriliseerima (2)

katoliseerima <katolis|`eerima -eerib 28 v> • relig katoliiklikuks tegema

kaustifitseerima <kaustifits|`eerima -eerib 28 v> (< kr kaustikos põletav + ld facere tegema) • keem hüdroksiidi saamiseks leelismetallide karbonaatide lahuseid lubjapiimaga töötlema

kollaboreerima <kollabor|`eerima -eerib 28 v> (pr collaborer) • pol vaenlastega koostööd tegema, vastase käsilane olema

kollatsioneerima <kollatsion|`eerima -eerib 28 v> (keskld collationare) • kollatsiooni tegema

komandama <komandama 27 v> (pr commander < kom- + ld mandare ülesandeks tegema, käskima) • van käsutama, käsklusi andma

komandeerima <komand|`eerima -eerib 28 v> (pr commander < kom- + ld mandare ülesandeks tegema, käskima)
1. (vn командировать) lähetama, ametireisile saatma
2. van komandörina juhtima

komii <kom`ii 26 s> (sks Kommis < pr commis < commettre ülesandeks tegema) • van poesell, meesmüüja

komitee <komit`ee 26i s> (pr comité < ingl committee < ld committere ülesandeks tegema) • mitmest isikust moodustatud organ mingi eluala v töölõigu juhtimiseks; valitav juhtimisorgan

komplitseerima <komplits|`eerima -eerib 28 v> (< ld complicare kokku panema, sassi ajama) • keerukamaks tegema, tüsistama

kondiiter <kond`iit|er -ri 2e s> (vn кондитер < sks Konditor < ld condire sisse tegema, maitsestama) • tortide, kookide, küpsiste jm valmistaja
kondiitritoodeenamasti magus küpsetis (tort, kook, küpsised), ka maiustus (marmelaad, pastilaa, martsipan, šokolaad, kompvekid jm)
kondiitritööstustoiduainetööstuse haru, mille toodangu moodustavad kondiitritooted

konservima <kons|`ervima -ervib 28 v> , konserveerima <konserv|`eerima -eerib 28 v> (< ld conservare alles hoidma, säilitama)
1. kok eriliselt töödeldes pikka aega säilivaks muutma, konserviks tegema
2. teatud ajaks seisma panema (nt ehitusobjekti, ettevõtet)
3. muististe, kunstiteoste vms säilivust erimenetlusega parandama

konsolidatsioon <konsolidatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld consolidatio kinnitamine < consolidare tugevaks tegema, kinnitama)
1. koondamine, tihedalt liitmine
2. maj lühiajalise riigilaenu pikaajaliseks muutmine
3. med kokkukasve, luumurru paranemine
4. geol tihenemine, kivimi kuivamine ja kõvastumine

kontrafaktsioon <kontrafaktsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< kontra- + ld facere tegema) • võõra teose omavoliline kasutamine; jur eriti röövtrükk, teose trükkimine v paljundamine autori loata

kopeerima <kop|`eerima -eerib 28 v> (keskld copiare < ld copia hulk) • originaali järgi koopiat tegema; fot kujutist negatiivilt v diapositiivilt valgustundlikule materjalile üle kandma; paljundama; piltl jäljendama, matkima

korrigeerima <korrig|`eerima -eerib 28 v> (ld corrigere õiget suunda andma) • parandusi tegema, parandama, täpsustama, korrektuuri v korrektiive tegema

kotermann <koterm|`ann -anni -`anni 22e s> (sks Klabautermann < alamsks klabastern kolistama, lärmi tegema) • folkl laevahaldjas, meremeeste hoidja (meremeeste uskumustes)

kritiseerima <kritis|`eerima -eerib 28 v> • kriitikat tegema, arvustama, hindavalt arutlema; piltl vigu ning puudusi leidma, laitma

kvadreerima <kvadr|`eerima -eerib 28 v> (< ld quadrare nelinurkseks tegema)
1. ruudukujuliseks, kvadraatseks tegema
2. kvadrantideks (1) jagama
3. ruutima
4. kvadratuuri teostama

likvideerima <likvid|`eerima -eerib 28 v> (pr liquider < ld liquidus vedel) • maj äri- v organisatsiooni tegevust lõpetama; millelegi soovimatule lõppu tegema, midagi ära kaotama v hävitama

lineerima <lin|`eerima -eerib 28 v> (< ld lineare sirgeks v triibuliseks tegema) • joonima, jooni tõmbama, joontega varustama

mahhineerima <mahhin|`eerima -eerib 28 v> (ld machinari < machina tööriist, masin < kr mēchanē) • sepitsema, riukaid tegema

makulatuur <makulat|`uur -uuri -`uuri 22e s> (sks Makulatur < ld maculare laiguliseks tegema, määrima < macula laik, pekk) • paberi tootmisel v trükkimisel tekkinud praakpaber, ümbertöötamiseks minev paber, vanapaber; piltl väärtusetu kirjandus, kirjanduslik praak

mandaat <mand|`aat -aadi -`aati 22e s> (ld mandatum < mandare ülesandeks tegema, käskima) • jur volitus, käsk, käsund, volikiri; esindava isiku volitusi tõendav dokument; riigiõiguses rahvasaadikutele valijate antud volitus esindada ja kaitsta nende huve

manifesteerima <manifest|`eerima -eerib 28 v> (ld manifestare ilmsiks tegema, avalikustama)
1. avalikult teatavaks tegema, kuulutama, ilmutama
2. manifestatsioonist (1) osa võtma

maniküürima <manik|`üürima -üürib 28 v> • maniküüri tegema

manufaktuur <manufakt|`uur -uuri -`uuri 22e s> (pr manufacture < ld manus käsi + facere tegema)
1. käsitööl ja tehnilisel tööjaotusel rajanev kooperatsioon, suurtööstuse varasem vorm; lõi eeldused üleminekuks masinalisele suurtootmisele
2. van tekstiilivabrik (tänapäeval mõne tekstiilikäitise nime osa)

manööverdama <manööverdama 27 v> • manöövreid tegema; tehn sõidukiga mitmesuguses suunas liikuma vajaliku asendi v suuna saavutamiseks, eriti vedureid ning vaguneid pea- ja kõrvalteedel ümber paigutama; piltl osavalt toimima, kavalaid käike tegema

masseerima <mass|`eerima -eerib 28 v> (pr masser) • med massaaži tegema; piltl visa pealekäimisega mõjutada püüdma

mediatiseerima <mediatis|`eerima -eerib 28 v> • mediaatseks tegema; immediaatset seisundit kõrvaldama

melioratsioon <melioratsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld melioratio parendus < meliorare paremaks tegema) • maaparandus, viljelusmaa, pinnase ja maastiku püsitoimeline parandamine majanduslikel, keskkonnakaitselistel jm eesmärkidel

melioreerima <melior|`eerima -eerib 28 v> (< ld meliorare parandama, täiustama < melior parem) • maad parandama, maaparandustöid tegema

mobiliseerima <mobilis|`eerima -eerib 28 v> (pr mobiliser) • mobilisatsiooni teostama, mobiilseks tegema; tegevusse rakendama; jõudu kokku võtma, kogu jõust pingutama

modereerima <moder|`eerima -eerib 28 v> (ld moderari talitsema, piirama)
1. mõõdukamaks tegema; aeglustama, mahendama
2. moderaatorina (3, 4) tegutsema

moderniseerima <modernis|`eerima -eerib 28 v> (pr moderniser < modernne) • ajakohastama, moodsaks v uuemoeliseks tegema, uuendama, uuendusi sisse tooma

motoriseerima <motoris|`eerima -eerib 28 v> • tehn mootori jõul käitatavaks tegema; mootorsõidukite ja -veokitega varustama (nt sõjaväge)

munifitsents <munifits|`ents -entsi -`entsi 22e s> (ld munificentia < munus kingitus + facere tegema) • heldus, heldekäelisus

musitseerima <musits|`eerima -eerib 28 v> (sks musizieren < keskld musicare < muusika) • muus muusikat tegema, heliteost ette kandma

muteeruma <mut`eeruma 27 v> • biol mutatsiooni läbi tegema, muutuma

müstifitseerima <müstifits|`eerima -eerib 28 v> (< müstifikatsioon) • salapärasuse katte all petma, eksitusse viima, ähmaseks tegema

naturaliseerima <naturalis|`eerima -eerib 28 v> (pr naturaliser < ld naturalis sünnipärane, loomulik, keskld kodanik)
1. biol võõrpäritoluga looma v taime kodustama, koduseks tegema, (uue elupaigaga jne) kohandama
2. jur naturalisatsiooni teel kodanikuõigusi andma

nektar <n`ektar -i 2e s> (kr) • müt Vana-Kreeka müt-s jumalate jook, mis pidi tegema surematuks; bot mesineste, õiemahl

neutraliseerima <neutralis|`eerima -eerib 28 v>
1. erapooletuks, neutraalseks tegema v muutma; piltl kahjutuks tegema (nt vaenlast)
2. keem happelist v aluselist lahust neutraalseks tegema vastava hulga aluse v happe lisamisega; mingi mürgi vm aine kahjulikku mõju kõrvaldama

nitrifikant <nitrifik|`ant -andi -`anti 22e s> (< nitro- + ld facere tegema), nitrobakter <+ b`akter -i 2e s> (< nitro-) • biol bakter, mille toimel teostub nitrifikatsioon

objektiveerima <objektiv|`eerima -eerib 28 v> • esendama, objektina käsitama; objektiivset kuju andma, objektiivsele uurimisele kättesaadavaks tegema

odorant <odor|`ant -andi -`anti 22e s> (ingl < ld odorare lõhnavaks tegema) • (tugev) lõhnaaine

odoreerima <odor|`eerima -eerib 28 v> (ld odorare lõhnavaks tegema) • lõhnastama

okuleerima <okul|`eerima -eerib 28 v> (< ld oculare silmi andma, nägijaks tegema < oculus silm) • aiand silmastama, noore lehekaenlas asetseva punga abil vääristama

onduleerima <ondul|`eerima -eerib 28 v> (pr onduler < keskld dem undula väike laine < ld unda laine) • van juukseid laineliseks muutma, lainelisi lokke tegema

onomatopöa <onomatop`öa 26 s> (kr onomatopoiia < onoma nimi + poiein tegema, looma) • lgv häälte, helide jäljendamine sõna moodustamisel, nt peoleo, plaksatama

opereerima <oper|`eerima -eerib 28 v> (< ld operari töötama, tegutsema) • operatsiooni teostama, mingeid andmeid kasutama; med lõikust e operatsiooni tegema

optimeerima <optim|`eerima -eerib 28 v> • optimaalseks tegema, antud tingimustes parimat lahendust v teostusviisi v juhtimisstrateegiat leidma, kujundama nii soodsaks kui võimalik
optimeerimismeetodmatemaatiline meetod mingi tehnilise, majandusliku vm protsessi parima teostusviisi v juhtimisstrateegia leidmiseks

parafoneerima <parafon|`eerima -eerib 28 v> (< para- + kr phōnē hääl, heli) • kõnelemisel v laulmisel järsku falsetti üle minema, (eriti tahtmatult) „kiremishäält“ tegema

parfüümima <parf|`üümima -üümib 28 v> (pr parfumer < per- + ld fumare suitsetama), parfümeerima <parfüm|`eerima -eerib 28 v> • healõhnaliseks tegema, parfüümiga lõhnastama

patrullima <patr|`ullima -ullib 28 v> (pr patrouiller) • valvesalgana liikuma, valve- v kontrollringkäiku tegema

perforeerima <perfor|`eerima -eerib 28 v> (ld perforare mulgustama)
1. korrapäraselt mulgustama, läbistama, pilustama, sälkama, augustama
2. kunst võrekaunistust tegema
3. med läbi puurima, mulgustama

petrifitseeruma <petrifits`eeruma 27 v> (< petri- + ld facere tegema) • med kivistuma, lubjasoolade ladestumisest kõvenema (mingi elundi kohta)

plastifikaator <plastifik`aator -i 2e s> (< kr plastikos voolimis-, kujundamis- + ld facere tegema) tehn
1. lendumatu ja värvusetu orgaaniline aine, mis polümeeridele lisatuna suurendab nende elastsust
2. tsementmördile plastsuse ja püdeluse suurendamiseks lisatav pindaktiivne aine

plastifitseerima <plastifits|`eerima -eerib 28 v> (< kr plastikos voolimis-, kujundamis- + ld facere tegema) • plastse(ma)ks tegema

poetiseerima <poetis|`eerima -eerib 28 v> (pr poétiser < poeet) • kirj luulendama, luules kujutama; poeetiliseks tegema, ilustama

polariseerima <polaris|`eerima -eerib 28 v> • füüs polaarsust andma, polaarseks tegema; polarisatsiooni tekitama

politiseerima <politis|`eerima -eerib 28 v> • pol poliitiliseks tegema, poliitikaga siduma; poliititsema

populariseerima <popularis|`eerima -eerib 28 v> (< ld popularis rahvalik) • üldarusaadavaks tegema, tutvustama, levitama

porutšik <por´utšik -u 2 s> (vn поручик < поручить ülesandeks tegema) • sõj, aj (vanem)leitnandile vastav ohvitseri auaste mitmes Ida-Euroopa riigis (nt Tsaari-Venemaal, Poolas jm)

prekludeerima <preklud|`eerima -eerib 28 v> (ld praecludere ette ära sulgema) • jur tõkestama, takistama, ette võimatuks tegema, ära hoidma

prenumereerima <+ numer|`eerima -eerib 28 v> (< pre- + ld numerare arvutama, maksma) • ette tellima, tellima; ajalehe v ajakirja aastatellimust tegema

preserveerima <preserv|`eerima -eerib 28 v> (keskld praeservare) • (ette) ära hoidma, kaitsma; kok säilitama, preserviks tegema

prognoosima <progn|`oosima -oosib 28 v> • prognoosi tegema v andma

propageerima <propag|`eerima -eerib 28 v> (< ld propagare laiendama; paljundama) • propagandat tegema, sihikindlalt levitama

psühhologiseerima <psühhologis|`eerima -eerib 28 v> • psühh psühholoogiliseks tegema, psühholoogiat rakendama

publitseerima <publits|`eerima -eerib 28 v> (< ld publicare riiklikuks v avalikuks tegema, avalikult teatama) • välja andma, trükis avaldama, üllitama; info teenust, andmeid v tarkvarakomponenti kasutajatele kättesaadavaks tegema

pulveriseerima <pulveris|`eerima -eerib 28 v> (keskld pulverizare < ld pulvis tolm, pulber) • (ainet gaasijoa abil) pihustama, tolmpeeneks tegema

punkteerima <punkt|`eerima -eerib 28 v> (keskld punctare < ld pungere torkima)
1. täpistama, täppide v punktidega varustama; pisteauku tegema, läbi torkama
2. med punktsiooni teostama
3. muus nooti poole võrra pikendava punktiga varustama
4. kunst punktima, (skulptuuri)kavandit vastavate mõõteriistade abil raidmaterjalile (kivile, puidule) üle kandma

pürolüüsima <pürol|`üüsima -üüsib 28 v> • keem pürolüüsi tegema, kuumutamise teel keemiliselt lagundama

radikaalistama <radikaalistama 27 v> , radikaliseerima <radikalis|`eerima -eerib 28 v> • äärmustama, radikaalseks tegema

radiofitseerima <radiofits|`eerima -eerib 28 v> (< radio- + ld facere tegema) • raadio- ja helivõimendusseadmetega varustama

ratsionaliseerima <ratsionalis|`eerima -eerib 28 v> (pr rationaliser < ld rationalis mõistuslik, mõistuspärane)
1. otstarbekohaseks tegema, otstarbekohasemaid meetodeid rakendama
2. maj tooteid kavandama, standardiseerima, töötajaid valima ja majandustegevust analüüsima
3. psühh mõistuspärastama, midagi absurdset mõistuspäraselt põhjendama

realiseerima <realis|`eerima -eerib 28 v> (pr réaliser < keskld realis tegelik, tõeline)
1. täide saatma, tegelikuks muutma, teoks tegema, teostama
2. maj kaupu rahaks tegema, ära müüma

redigeerima <redig|`eerima -eerib 28 v> (< ld redigere tagasi viima, korrastama < re- + agere tegema, toimetama) • käsikirjas trükis avaldamiseks vajalikke sisulisi, stiililisi ja keelelisi parandusi tegema, toimetama

reevakueerima <+ evaku|`eerima -eerib 28 v> • reevakuatsiooni tegema, endisesse asukohta tagasi tooma

registreerima <registr|`eerima -eerib 28 v> (keskld registrare) • mingit fakti üles märkima; sündmust v toimingut ametlikku nimekirja v registrisse (1) kandma; kirjendama, sissekannet tegema

rekognostseerima <rekognosts|`eerima -eerib 28 v> (< ld recognoscere meelde tuletama, ära tundma; uurima)
1. maastikku, maardlat vms esialgu uurima sellest üldpildi saamiseks nt enne geodeetiliste tööde algust
2. sõj maastikuluuret tegema lahingutegevuse juhtimiseks vajalike andmete hankimiseks
3. jur isiku identsust v eseme ehtsust tuvastama. Vt ka rekognitsioon

rekvireerima <rekvir|`eerima -eerib 28 v> (< ld requirere otsima, nõudma) • rekvisitsiooni tegema, sundvõtma, sundkorras riigile võtma, hrl tasu eest

remontima <rem|`ontima -ondib 28 v> (pr remonter parandama) • parandama, korda tegema v seadma, uuendama

revaktsineerima <+ vaktsin|`eerima -eerib 28 v> (pr revacciner) • med uut kaitsepooget tegema

revideerima <revid|`eerima -eerib 28 v> (< ld revidere uuesti nägema v külastama)
1. kontrollima, revisjoni tegema, ettevõtte, organisatsiooni tegevuse õigsust ja seaduslikkust selgitama
2. seisukohti, teooriaid jms läbi kaaluma ja ümber hindama

riskima <r`iskima riskib 28 v> , riskeerima <risk|`eerima -eerib 28 v> (pr risquer < risque risk) • riskist hoolimata midagi tegema, riski peale välja minema

rodeo <rodeo 1 s> (hisp < rodear ümbritsema, ringi tegema < rueda ratas) • Ameerika karjuste pidu, mille kavas on ratsutamine metsikute hobuste ja härgadega, lassoheitmine jms

romantiseerima <romantis|`eerima -eerib 28 v> • romantiliseks tegema, romantilist värvingut andma

rusteerima <rust|`eerima -eerib 28 v> (< ld rusticus lihtne, rohmakas) • pinda krobestama, konarlikuks tegema

sensibiliseerima <sensibilis|`eerima -eerib 28 v> • sensibilisatsiooni teostama, tundliku(ma)ks tegema

sertifikaat <sertifik|`aat -aadi -`aati 22e s> (pr certificat < keskld certificare kinnitama, tagama < ld certus kindel + facere tegema) • vastavustõend, ametlik tõend nt kauba kvaliteedi v päritolu kohta; maj dokument aktsiate, osakute vm väärtpaberite omamise kohta
hoiusesertifikaatmaj hoiustajale pangas raha hoiustamise kohta antav dokument

sileerima <sil|`eerima -eerib 28 v> • põll silostama, siloks tegema

skandaalitsema <skandaalitsema 27 v> • skandaali tegema

skitseerima <skits|`eerima -eerib 28 v> • kunst skitsi tegema, visandama

solubilisatsioon <solubilisatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< uusld solubilis lahustuv < ld lahtivõetav < solvere lahti tegema) • keem aine lahustumine pindaktiivse aine juuresolekul sellises lahustis, milles ta hrl ei lahustu; oluline sünteetiliste pesemisvahendite pesemistoimes ja organismide ainevahetuses

solutio [soluutsio] (uusld < ld solvere, perf partits solutus lahti tegema), lüh sol.farm solutsioon, vesilahus

solvaat <solv|`aat -aadi -`aati 22e s> (< uusld solvere lahustama, eraldama < ld lahti tegema) • keem lahustunud aine ja lahusti ühend

solvent <solv|`ent -endi -`enti 22e s> (< uusld solvens, gen solventis lahustav < ld solvere lahti tegema) • keem lahusti

spetsifikaator <spetsifik`aator -i 2e s> (ingl specifier < keskld specificare määratlema < ld species liik + facere tegema) • info tunnus, mis tähistab mingit andme eriomadust

spetsiifiline <spetsiifili|ne -se -st 12 adj> (ld specificus < species liik + facere tegema) • eri-, eriomane, eriline

sportima <sp`ortima spordib 28 v> • sporti tegema

spurtima <sp`urtima spurdib 28 v> • spurti, järsku kiirendust tegema, sööstma

stabiliseerima <stabilis|`eerima -eerib 28 v> • stabiilseks tegema, püsitama, püsivasse seisundisse viima; ebasoovitavaid reaktsioone v protsesse vältima v pidurdama

standardima <stand|`ardima -ardib 28 v> , standardiseerima <standardis|`eerima -eerib 28 v> • standardile (1) vastavaks tegema; tööstuses, tervishoius, looduskaitses jm ühtseid kohustuslikke nõudeid kehtestama ja rakendama

steriliseerima <sterilis|`eerima -eerib 28 v> (pr stériliser < ld sterilis viljatu)
1. haigusidutuks tegema; mikroobe ja nende eoseid hävitama
2. biol viljatuks muutma; operatiivselt v kiiritamise abil sigimatuks v sigitusvõimetuks muutma (sugunäärmeid säilitades), vt ka kastreerima

stipuleerima <stipul|`eerima -eerib 28 v> (ld stipulari kokku leppima) • läbirääkimisi pidama, kokku leppima; sobingut tegema

stratifitseerima <stratifits|`eerima -eerib 28 v> (< ld stratum kate; kiht + facere tegema) • aiand, mets kihitama, seemneid liiva- v turbapurukihtide vahele asetamise teel külviks ette valmistama

strippama <str`ippama stripata 29 v> • striptiisi tegema

sutureerima <sutur|`eerima -eerib 28 v> (< ld sutura õmblemine, õmblus < suere õmblema) • med õmblema, õmblust tegema

sünkroniseerima <sünkronis|`eerima -eerib 28 v> (ingl synchronize, pr synchroniser < kr synchronos üheaegne, samaaegne < sün- + chronos aeg), sünkroonima <sünkr|`oonima -oonib 28 v> • sünkroonseks tegema, ajaliselt vastavusse viima

šaržeerima <šarž|`eerima -eerib 28 v> , šaržima <š`aržima šaržib 28 v> • kunst, kirj šarži tegema, karikatuurselt kujutama

šoppama <š`oppama šopata 29 v> (ingl shop) • kõnek poodlema, ostlema, kaupluses käima, oste tegema

žireerima <žir|`eerima -eerib 28 v> (sks girieren < žiiro) maj
1. vekslit žiiroga (2) varustama
2. žiiroülekannet tegema

teatraliseerima <teatralis|`eerima -eerib 28 v> • teatripäraseks tegema

termofitseerima <termofits|`eerima -eerib 28 v> (< termo- + ld facere tegema) • kaugkütet sisse seadma

terrassima <terr|`assima -assib 28 v> , terrassitama <terr´assitama 27 v> • eh terrassiliseks e astanguliseks tegema; terrassidega varustama

testeerima <test|`eerima -eerib 28 v> • jur testamenti (1) tegema, testamendiga pärandama

transfektsioon <transfektsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< trans- + ld facere tegema) • biol hulkrakse organismi rakkude geneetiliste omaduste muutumine hrl sama liigi teiste rakkude DNA toimel

triangulatsioon <triangulatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< keskld triangulare kolmnurkseks tegema)
1. geod meetod maapinna punktide vastastikuse asendi kindlaksmääramiseks külgnevate kolmnurkade võrgu abil; kolmnurkade tippudesse ehitatakse triangulatsioonitornid, mis tagavad punktide omavahelise nähtavuse
2. arhit ehitise proportsioonide ja sõlmpunktide määramise moodus, mis lähtub kolmnurgast, ringjoonest ja ruudust
3. aiand kolmnurkpookimine

trianguleerima <triangul|`eerima -eerib 28 v> (< keskld triangulare kolmnurkseks tegema) • triangulatsiooni teostama

trivialiseerima <trivialis|`eerima -eerib 28 v> • triviaalseks, tavaliseks tegema

verifikaat <verifik|`aat -aadi -`aati 22e s> (< keskld verificare verifitseerima < ld verus õige, tõene + facere tegema) • jur õigeks tunnistatud akt v dokument

verifikatsioon <verifikatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (pr verification < keskld verificare verifitseerima < ld verus õige, tõene + facere tegema)
1. jur verifitseerimine, mingi dokumendi vm õigeks tunnistamine, tõestamine
2. fil väite tõesuse kindlakstegemine

verifitseerima <verifits|`eerima -eerib 28 v> (keskld verificare < ld verus õige, tõene + facere tegema) • õigeks tunnistama, tõestama

versifikaator <versifik`aator -i 2e s> (ld versificator < versificare < versus värss + facere tegema) • kirj värsistaja, proosateose värsivormi ülekandja; piltl (andetu) värsisepitseja, värsitreial

versifikatsioon <versifikatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld versificatio < versificare < versus värss + facere tegema) • kirj värsivormi seadmine, värsistus; piltl värsside sepitsemine

versifitseerima <versifits|`eerima -eerib 28 v> (ld versificare < versus värss + facere tegema) • kirj luuletama, värsse kirjutama, värsistama


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur