[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 189 artiklit

adaptatsioon <adaptatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (keskld adaptatio kohandamine, kohanemine < ld adaptare sobitama)
1. biol organismide kohanemine v kohastumine olelustingimustega
2. teksti muutmine mõistetavamaks lihtsustamise (ka kärpimise) teel (nt võõrkeelte õppimisel, laste tarvis)
3. sotsiol isiku, kooskonna v terve ühiskonna kohanemine ümbritsevate oludega elulaadi muutmise varal
4. info juhtimiste seaduspärasuste automaatne ümberkorraldumine objekti optimaalse töörežiimi tagamiseks
silma adaptatsioonfüsiol silma kohanemine valgustugevusega

adsorbeerima <adsorb|`eerima -eerib 28 v> (< ad- + sorbeerima) • keem adsorptsiooni teel pinnale koondama

adsorbeeruma <adsorb`eeruma 27 v> (< ad- + sorbeeruma) • keem adsorptsiooni teel pinnale koonduma

aerosool <aeros|`ool -ooli -`ooli 22e s> (< aero- + uusld solutio lahus) • füüs gaas, milles hõljuvad peenimad vedelikuosakesed (udu) v tahke aine osakesed (suits, tolm)
aerosoolravimed ravimine aerosooli sissehingamise v nahale v limaskestale manustamise teel, füsioteraapia liike

aglutinatsioon <aglutinatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld agglutinare külge kleepima, lisama < gluten, glutinum liim)
1. kokkuliimumine, liitumine
2. lgv tuletatud sõnade ja grammatiliste vormide moodustamine tüvele selgepiiriliste morfeemide liitmise teel
3. med vedelikus (nt vereseerumis) hõljuvate mikroobide, vereliblede vm rakkude liitumine tombukesteks antikehade aglutiniinide toimel

aglutineerima <aglutin|`eerima -eerib 28 v> • kokku liimima; lgv aglutinatsiooni teel moodustama, kokku v külge kleepima
aglutineeriv keellgv keel, milles sõnade vormid moodustuvad aglutinatsiooni teel

AIDS {lüh ingl sõnadest acquired immunodeficiency syndrome} , ka aids <`aids aidsi `aidsi 22e s> • med omandatud immuunpuudulikkuse sündroom, HI-viirusest põhjustatud seni ravimatu haigus, mis levib pms sugulisel teel, ent ka kontrollimata vere ülekandmisel, narkootikumi süstimisel saastunud süstlaga vms

amiidid pl <am`iid amiidi am`iidi 22e s> (< ammoniaak) • keem ühendid, mis on saadud ammoniaagist vesinikuaatomite asendamise teel happeradikaaliga

amortisatsioon <amortisatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< keskld amortizatio kustutamine < ad- + ld mors surm)
1. maj põhivahendite (masinate, seadmete, hoonete jm) kulumine, nende väärtuse järkjärguline kandmine nende abil valmistatud toodangu väärtusse; võla järkjärguline kustutamine kohustuste väljaostu v õigeaegsete maksete teel
2. tehn tõukeleevendus
amortisatsioonifondmaj amortisatsioonieraldiste summa, mis kantakse toote omahinda

amputeerima <amput|`eerima -eerib 28 v> • med amputatsiooni teostama, mingit kehaosa lõikuse teel täielikult v osaliselt eemaldama

analüütiline <analüütili|ne -se -st 12 adj> (kr analytikos) • analüüsisse puutuv, sellele omane v seda rakendav, eritlev
analüütiline filosoofiafil neopositivismilähedane filosoofia suund, mille järgi filosoofia ainus ülesanne on mõtlemistüüpide kindlakstegemine
analüütiline funktsioonmat funktsioon, mida on võimalik esitada koonduva astmereana
analüütiline geomeetriamat matemaatika osa, mis uurib geomeetriliste kujundite (punktide, joonte, pindade ja kehade) omadusi koordinaatide vahendusel algebra meetoditega
analüütiline keemiakeem keemia haru, mis tegeleb ainete koostise määramisega
analüütiline otsustusfil otsustus, mille saab kindlaks teha mõistete analüüsi teel
analüütiline psühholoogiapsühh psühhoanalüüsi erikuju, milles individuaalsest alateadvusest eristatakse kollektiivne alateadvus – ajus säiliv eelmiste põlvkondade kogemuse peegeldus
analüütilised kaalud plttehn tundlikud ning täpsed võrdõlgsed kangkaalud hrl teaduslikuks otstarbeks
analüütiline keellgv keel, kus sõnadevahelisi suhteid lauses väljendavad pms abisõnad ja sõnajärg (nt inglise keel, romaani keeled jt), vt ka sünteetiline keel

animatsioon <animatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (pr animation < ld animatio hingestamine, elustamine) • tehn, kunst filmi- ja videotehnikas objektide liikumismulje tekitamine sel teel, et järjestikuliste liikumisfaasidega seisevkujutisi (kaadreid) esitatakse piisavalt suure sagedusega; animatsioonil põhineb animafilmi e multifilmi valmistamine. Vt ka multiplikatsioon

ankeetima <ank|`eetima -eedib 28 v> , anketeerima <anket|`eerima -eerib 28 v> • stat ankeetküsitluse teel andmeid koguma, kirjalikku küsitlust korraldama

aqua [akva] (ld) • vesi
aqua destillata [akva destillaata] (ld) • sooladest jm lisandeist aurustamise teel puhastatud vesi, destilleeritud vesi
aqua regia [akva reegia] (ld) • keem kuningvesi
aqua rosae [akva roosee] (ld) • roosivesi
aqua vitae [akva viitee] (ld) • „eluvesi“, viin

assimilatsioon <assimilatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld assimilatio sarnasus, sarnastumine)
1. assimileerimine, sarnastamine; sarnastumine, samastumine
2. biol vt anabolism
3. lgv hääliku muutumine naaberhääliku sarnaseks, nt venda – venna
4. vähemusrahva sulanemine enamusrahvasse tema keele, kommete jne omandamise teel. Vastand dissimilatsioon
assimilatsioonipoliitikapol mõne riigi rahvuspoliitika, mis taotleb vähemusrahvaste erisuste hävitamist valitseva rahvuse keele, kultuuri ja usundi pealesurumise teel

astrospektroskoopia <+ sk`oopia 1 s> (< astro- + spektroskoopia) • astr astrofüüsika meetod taevakehade uurimiseks neilt taevakehadelt tuleva kiirguse spektraalanalüüsi teel

autoplastika <+ plastika 1 s> (< auto- + plastika) • med keha defekti kõrvaldamine samalt organismilt võetud koe siirdamise teel

autoseroteraapia <+ ter`aapia 1 s> (< auto- + seroteraapia) • med nakkushaiguse ravimine haige enda organismist saadud vereseerumi süstimise teel. Vt ka autohemoteraapia

autotüüpia <+ t`üüpia 1 s> (< auto- + -tüüpia) • trük kõrgtrükis rakendatav toonoriginaalidest (nt fotodest) võrkklišeede valmistamise menetlus; ka sel teel valmistatud tõmmis

balloteerima <ballot|`eerima -eerib 28 v> (pr ballotter < ballotte kuulike) • hääletama, algselt salajasel teel, lastes kuulikesi kinnisesse kasti

bessemerprotsess <+ pr`ots|`ess -essi -`essi 22e s> (< pn H. Bessemer, Inglise insener, 1813–98) • tehn terase tootmise menetlus sulamalmi õhuga läbipuhumise (bessemeerimise) teel happelise voodriga konverteris

biotelemeetria <+ m`eetria 1 s> (< bio- + tele- + -meetria) • biol, tehn bioloogilistes, meditsiinilistes jm uuringutes kasutatav mõõtmisviis, mille korral teave edastatakse objektilt uurijale kaugelt, keskkonna kaudu (pms raadio teel)

bluuming <bluuming -u 2 s> (ingl blooming mill) • tehn võimas toorikuvaltspink suurte (mass üle 1 t) terasest valuplokkide töötlemiseks surve teel neljakandilisteks toorikuteks (bluumideks)

callgirl [koolgöö(r)l] (ingl) • lõbutüdruk, keda saab tellida telefoni teel

dagerrotüüp <+ t`üüp tüübi t`üüpi 22e s> • fot dagerrotüüpia teel saadud ülesvõte

dedutseerima <deduts|`eerima -eerib 28 v> (ld deducere kõrvale v ära juhtima v viima) • loog (üldistest) eeldustest loogilisi järeldusi tegema, deduktsiooni teel tõestama. Vt ka indutseerima

dekantatsioon <dekantatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< dekanteerima) • dekanteerimine, nõrutamine, vedeliku settelt eemaldamine (äravalamise teel v sifooni abil)

dekapeerima <dekap|`eerima -eerib 28 v> (pr décaper) • tehn metalltoote pinda keemilisel teel oksiidikihist puhastama

dekapsulatsioon <dekapsulatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< de- + ld dem capsula laegas, kastike < capsa) • med elundi (nt neeru) kihnu kõrvaldamine operatsiooni teel

demokraatia <+ kr`aatia 1 s> (kr dēmokratia < dēmos rahvas + kratos võim)
1. pol poliitilise korra vorm, kus riigi juhtimine toimub rahva valitud saadikute kaudu, eksisteerivad kodanikuvabadused ja demokraatlikud õigused (võrdõiguslikkus, üldine valimisõigus, organisatsioonide loomise õigus, isikupuutumatus) ning on võimalik vähemuse muutumine enamuseks legaalsete vahendite kasutamise teel
2. laiemas tähenduses kodanikuvabadused (sõna-, trüki-, koosolekute, demonstratsioonide, südametunnistuse, elukoha valiku vabadus)
3. sotsiaalsete suhete vorm, kus ühine tegevus grupis vastab enamuse soovidele

denaturatsioon <denaturatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> , denatureerimine <denatur`eerimi|ne -se -st 12 s> (uusld denaturare loomulikest omadustest ilma jätma < de- + ld natura loodus, loomus) keem
1. biopolümeeride, pms valkude omaduste (lahustuvuse, bioloogilise aktiivsuse, reageerimisvõime jm) muutmine temperatuuri, rõhu jt tingimuste varieerimise teel
2. tehniliseks kasutamiseks määratud ainete söömis- v joomiskõlbmatuks muutmine

dendriit <dendr|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< kr dendron puu)
1. mat võrreldavate objektide sarnasust väljendav arvjoonis
2. geol ebakivistis, puutaoliselt hargnenud, ka jäälilli meenutav kujund, mis tekib raua, mangaani jt ühendite eraldumise teel kivimite kihivahedes v aine kiirel kristallisatsioonil
3. anat oksisjätke, puuvõralaadselt hargnev v niitjas neuroni jätke, mis juhib erutust närviraku suunas

derivatsiooniline <derivatsioonili|ne -se -st 12 adj> • derivatsiooni teel saadav v saadud

destillatsioon <destillatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld destillatio allatilkumine) • keem menetlus vedelike puhastamiseks neis lahustunud tahketest ainetest v madalama keemistemperatuuriga vedeliku eraldamiseks kõrgema keemistemperatuuriga vedelikust aurustamise ja auru taasveeldamise teel

dešifreerima <+ šifr|`eerima -eerib 28 v> (pr déchiffrer) • salakirjas v tingmärkides (šifris) koostatud teksti sisu avama selle ümberkirjutamise teel harilikku keelde; tundmatut kirjasüsteemi lahti mõtestama

diafragma <diafr´agma 16 s> (kr diaphragma vahesein)
1. tehn tõkestav vahesein
2. anat vahelihas, õhukese seinana rindkereõõnt kõhuõõnest eraldav lihas
3. füüs optikariistas valguskiirte teel olev läbipaistmatu vahesein, milles on ava
4. fot seadis foto- v filmikaamera objektiivi ava suuruse sujuvaks muutmiseks (iirisdiafragma)
5. keem poorne vahesein elektrolüüsivannil

difundeeruma <difund`eeruma 27 v> • füüs, keem difusiooni teel levima v segunema (gaaside ja vedelike kohta)

difusaat <difus|`aat -aadi -`aati 22e s> • füüs, keem difusiooni teel tekkinud segu; mitmesuguste ainete segunemise saadus

dioptriline <di´optrili|ne -se -st 12 adj> (< diopter) • läbivaatamiseks kohane, läbivaatamise teel saadud; füüs kiirte murdumisse puutuv

doliin <dol|`iin -iini -`iini 22e s> (< sloveeni, serbia-horvaadi dolina org) • geol karstilehter, sisselangemise teel tekkinud lehterjas lohk

dresseerima <dress|`eerima -eerib 28 v> (pr dresser)
1. välja õpetama, eriti loomi mingiks tegevuseks v tsirkuseettekandeiks õpetama; metsikuid loomi taltsutama
2. tehn vormima, lehtterast ja värvilisi metalle pärast kuumtöötlemist külmvaltsimise teel viimistlema

drip painting [dripp peinting] , dripping [driping] (ingl) • kunst maalimine värvi tilgutamise teel (Ameerika kunstniku J. Pollocki meetod)

ekstraktiivne <ekstrakt`iiv|ne -se 2 adj> (< ld extractus väljatõmmatud) • keem ekstraheerimise teel saadud; ekstrakti omadustega

eksudatiivne <eksudat`iiv|ne -se 2 adj> • eksudatsiooni teel tekkiv, väljaimbuv

elektroanalüüs <+ anal|`üüs -üüsi -`üüsi 22e s> (< elektro- + analüüs) • keem metallide kvantitatiivne analüüs elektroodil elektrolüütiliselt eraldunud sademe kaalumise v sademe eraldamiseks kulunud elektrihulga mõõtmise teel

elektroentsefalogramm <+ gr`amm grammi gr`ammi 22e s> (< elektro- + kr enkephalos aju + -gramm), lüh EEGmed elektroentsefalograafia teel saadud aju bioelektrilisi muutusi kujutav kõver

elektrograafia <+ gr`aafia 1 s> (< elektro- + -graafia) • trük originaalist elektrilisel v elektromagnetilisel teel koopiate valmistamine

elektrokardiogramm <+ gr`amm grammi gr`ammi 22e s> (< elektro- + kardiogramm), lüh EKGmed elektrokardiograafia teel saadud südame bioelektrilisi muutusi kujutav kõver

elektrosüntees <+ sünt|`ees -eesi -`eesi 22e s> (< elektro- + süntees) • keem keemiliste elementide tekitamine elektrolüüsi teel

eliit <el`iit eliidi el`iiti 22e s> (pr élite < ld eligere valima) • ühiskonna paremik, valituim osa omaduste (nt vaimueliit), sünni v positsiooni järgi võimuhierarhias; põll selektsiooni teel saadud parimad, valitud taimed v loomad
eliitkaripõll eriti väärtuslik tõukari
eliitseemepõll kõige puhtasordilisem seeme

emanatsioon <emanatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld emanatio väljavoolamine)
1. fil hilisantiikaja filosoofias (neoplatonism ja gnostitsism): maailma tekkimine jumaluse loova energia müstilise väljavoolamise teel
2. keem van radoon, tähis Em; füüs radooni eraldumine raadiumi, tooriumi v aktiiniumi sisaldavatest tahketest ainetest

enterotoomia <+ t`oomia 1 s> (< entero- + -toomia) • med soole avamine operatsiooni teel

epenteetiline <epenteetili|ne -se -st 12 adj> • lgv epenteesi teel tekkinud, vahelepõimunud

epikuurlus <epik`uurlus -e 11~9 s> (< pn Epikuros, Vana-Kreeka filosoof, 341–270 eKr) • fil Epikurose õpetuse kohane ellusuhtumine, filosoofia suund, mis väidab, et elu eesmärgiks on naudingu saavutamine ning piina minimeerimine enesekontrolli abil ning liialduste vältimise teel, vt ka hedonism; piltl elunautimine

etapp <et`app etapi et`appi 22e s> (pr étape)
1. ajavahemik mingi liikumise v protsessi arenemises, arenemisjärk
2. aj peatuskoht sõjateedel väeosadele puhkamiseks, toitlustamiseks ja ravimiseks; Venemaal enne 1917. a peatuspunkt sunnitööle v asumisele saadetavate vangide teel, tapp; ka vangide edasitoimetamise viis ja vangide salk
3. sport teatevõistluse v mitmepäevase võistluse järk; osa distantsist

fertilisatsioon <fertilisatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< fertiilne) • biol viljastumine, viljastus, viljastunud munaraku tekkimine küpsenud munaraku ja seemneraku ühinemise teel

floteerima <flot|`eerima -eerib 28 v> • tehn, keem maaki flotatsioonmenetlusel rikastama, tahkeid aineid ujutamise teel üksteisest eraldama

fotolitograafia <+ gr`aafia 1 s> (< foto- + litograafia) • kunst litograafia, mille puhul kujutis kantakse trükiplaadile fotograafilisel teel

fotomontaaž <+ mont|`aaž -aaži -`aaži 22e s> (< foto- + montaaž) • fot fotodest temaatilise terviku koostamine, sel teel saadud temaatiline tervik; eri fotode osadest pildi koostamine; sel teel saadud foto

fotostaat <+ st`aat staadi st`aati 22e s> (< foto- + kr statos seisev) • fot van aparaat trükiste, kirjade, jooniste jm kopeerimiseks fotograafilisel teel

fototelegramm <+ gr`amm grammi gr`ammi 22e s> (< foto- + telegramm) • fototelegraafi teel edastatud telegramm

fototüpograafia <+ gr`aafia 1 s> (< foto- + tüpograafia) • trük fotograafilisel teel tekstist klišeede valmistamine raamatutrükiks

fraktsioon <fraktsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (pr fraction osa < ld fractio murdmine)
1. pol ühte parteisse kuuluvad saadikud parlamendis; erimeelne rühmitus parteis
2. keem segust fraktsioneerimise teel eraldatud osa

füsileerima <füsil|`eerima -eerib 28 v> (pr fusiller maha laskma < fusil (ränilukk)püss) • surmaotsust mahalaskmise teel täide viima

galvaaniline <galvaanili|ne -se -st 12 adj> • galvaanimise teel toimuv, galvanisatsiooniga seotud

galvanoplastika <+ plastika 1 s> (< galvano- + plastika) • tehn galvanotehnika menetlus esemeist (vahakujudest, putukaist, puulehtedest jne) täpsete metalljäljendite saamiseks elektrolüüsi teel; samasugune menetlus trükivormidelt jäljendite saamiseks

galvanotehnika <+ tehnika 1 s> (< galvano- + tehnika) • tehn menetlus esemete katmiseks metallikihiga elektrolüüsi teel; galvanotehnika liigitub galvanoplastikaks ja galvanosteegiaks

garrott <garr|`ott -oti -`otti 22e s> (hisp garrote kaigas) • aj keskajal kasutatud kägistusraud, kaelaraud surmanuhtluse täideviimiseks kägistuse teel

gastroenterostoomia <+ st`oomia 1 s> (< gastro- + entero- + kr stoma suu, ava) • med mao ja peensoole ühendamine operatiivsel teel, kui väljapääsutee maost kaksteistsõrmikusse on ahenenud v umbunud

geneetiline <geneetili|ne -se -st 12 adj> (< uusld geneticus sünnisse v tekkesse puutuv < kr genesis päritolu, teke) • geneesi puutuv, tekkeline, tekkimuslik; biol geneetikasse puutuv, pärilikkusega seotud
geneetiline definitsioonmõiste määratlemine vastava objekti tekkeloo kirjeldamise teel (nt silinder on pöördkeha, mis tekib ristküliku pöörlemisel ümber oma ühe külje)
geneetiline informatsioonbiol rakutuumas asuva desoksüribonukleiinhappe (DNA), viirustes ka ribonukleiinhappe (RNA) molekulides salvestunud informatsioon, mis on organismi pärilike tunnuste kujunemise aluseks
geneetiline konsultatsioonmed eriarstiabi, mille ülesanne on prognoosida päriliku haigusega lapse sündi
geneetiline koodbiol seaduspärasuste kogum, mille kohaselt nukleotiidide kindel järjestus desoksüribonukleiinhappe molekulis dešifreeritakse informatsiooni-ribonukleiinhappe ja transpordi-ribonukleiinhappe abil aminohapete kindlaks järjestuseks valgumolekulides
geneetiline programmeerimineinfo programmi optimaalse struktuuri otsing looduslikku valikut jäljendavate meetoditega
geneetiline psühholoogiapsühh psühholoogia haru, käsitleb loomade ja inimeste psüühika tekkimise ja arenemise seaduspärasusi nii bioloogilises evolutsioonis (fülogeneesis) kui ka inimkonna ajaloolises ja inimese individuaalses arengus (ontogeneesis)

humifikatsioon <humifikatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< huumus + -fikatsioon) • huumuse tekkimine orgaanilise aine (pms taimede) lagunemise (kõdunemise, turvastumise, mädanemise) teel

hüdrotermaalne protsess (< hüdro- + kr thermos soe, kuum) • geol mineraalide teke kõrgetemperatuurilistest magmalistest vesilahustest ühendite sadestumise teel kivimite lõhedes v õõntes

induktiivne <indukt`iiv|ne -se 2 adj> (ld inductivus < inducere kohale v sisse viima, juhtima v panema)
1. loog loogilisel induktsioonil põhinev, induktsiooni teel saadud
2. el induktsiooniga seotud, sellel põhinev
induktiivne meetoduurimis- v käsitlusviis, mille varal üksikute tõsiasjade ja nähtuste täheldamisel siirdutakse üldiste juhiste ja seaduste kindlaksmääramisele

indutseerima <induts|`eerima -eerib 28 v> (ld inducere kohale v sisse viima, juhtima v panema)
1. loog üksikult üldisele järeldama, vt ka dedutseerima
2. el induktsiooni teel elektrivoolu tekitama
indutseeritud kiirgusfüüs stimuleeritud kiirgus, ergastatud aatomite v molekulide kiirgus, mille kutsub esile väline elektromagnetväli

influents <influ|`ents -entsi -`entsi 22e s> (pr, ingl influence < keskld influentia sissevool < ld influere sisse voolama) • mõju, toime
elektrostaatiline influentsel laengute tekkimine elektrijuhil laetud keha lähedal
influentsgeneraatorel elektrimasin kõrge alalispinge tekitamiseks elektrilaengute siirdamise teel

interneeritu <interneeritu 1 s> • pol interneerimise teel eraldatu, kinnipeetu

intertsessioon <intertsessi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld intercessio vaheleastumine)
1. aj Vana-Roomas kõrgemate ametiisikute (eriti rahvatribuunide) õigus seisata teiste ametiisikute otsuseid ja toiminguid
2. jur tsiviilõiguses: juriidiline vaheleastumine võõra võla ülevõtmise, käendajaks hakkamise jm teel

intussustseptsioon <intussustseptsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld intus sisse + susceptio vastuvõtmine)
1. bot vaheleladestumine, rakukestade kasvamine sel teel, et uued osakesed ladestuvad vanemate osade vahele
2. med invaginatsioon

kastratsioon <kastratsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld castratio) • vet kohitsemine, ruunamine, isase looma sugunäärmete kõrvaldamine operatsiooni teel või nende talitlusvõimetuks muutmine; med kastreerima, mehe sugunäärmete talitlusvõimetuks muutmine

keisrilõige <+ lõige l`õike 6 s> (sks Kaiserschnitt, uusld sectio Caesarea < pn Caesar, Vana-Rooma isikunimi, hiljem 'keiser', nime päritolu on ekslikult seostatud ladina sõnaga caedere 'lõikama', oletades, et esimene selle nime kandja sündis keisrilõike teel) • med emakalõikesünnitus, kirurgiline meetod loote ja platsenta väljutamiseks läbi emakaseina

klišee <kliš`ee 26i s> (pr cliché) • trük söövitamise v graveerimise teel valmistatud kõrgtrükiplaat; piltl kulunud, palju tarvitatud väljend, kujund, motiiv vm

kloonima <kl`oonima kloonib 28 v> (< kloon) • biol vegetatiivselt paljundama; mittesugulisel teel geneetiliselt analoogset järglast tekitama

kompilatiivne <kompilat`iiv|ne -se 2 adj> • kompilatsiooni (1) teel saadud, kompilatsiooni laadi

kondenspiim <+ p`iim piima p`iima 22u s> (< kondenseerima) • kondenseeritud piim, vee väljaaurutamise teel tihendatud piim

kontaminatsioon <kontaminatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld contaminatio kokkupuutel määrimine)
1. ökol saastamine, saastumine; nakkamine
2. kirj, folkl kokkusulatus; mitme sündmuse segiajamine jutustuses v mitme kirjandus- v rahvaluuleteose ühtesulatamine
3. lgv ristumine, kokkusulatuse teel tekkinud sõna v väljend, sellise sõna v sõnaühendi moodustumine

kontrrevolutsioon <+ revolutsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (pr contre-révolution < kontr- + revolutsioon) • pol võitlus revolutsioonieelse riigikorra taastamiseks, taotlus relvastatud võitluse teel säilitada kehtivat v ennistada revolutsiooniga kukutatud võimu

kontsentreerima <kontsentr|`eerima -eerib 28 v> (pr concentrer < kon- + ld centrum keskkoht) • koondama, keskendama; tihendama; keem, tehn (lahust) küllastama, aurutamise teel rikastama; (maaki) rikastama, väärtuslikku osa edasiseks töötlemiseks eraldama

kontsentreeritud <kontsentreeritud adj> (< kontsentreerima) • keskendatud; tihendatud, (peaaegu) küllastatud
kontsentreeritud lahuskeem aurutamise teel tihendatud lahus, kange lahus
kontsentreeritud söötpõll jõusööt, võrdlemisi vähe vett ja massiühiku kohta rohkesti toitaineid sisaldav loomasööt

konvektor <konv`ektor -i 2e s> (ingl convector) • tehn keskküttes kasutatav küttekeha, millelt soojus kandub ümbritsevasse ruumi pms konvektsiooni teel

konverseerima <konvers|`eerima -eerib 28 v> (< ld conversari suhtlema) • vestlema, vestlust ülal hoidma, vestluse teel aktiivset keelekasutust harjutama. Vt ka konversatsioon

kooptatsioon <kooptatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld cooptatio) • valitud organi enesetäiendamine uute liikmete juurdekutsumise teel

koopteerima <koopt|`eerima -eerib 28 v> (ld cooptare) • juurdekutsumise teel koosseisu täiendama

linoleum <linol|`eum -eumi -`eumi 22e s> (< ld linum lina + oleum õli) • eh kuumvaltsimise teel valmistatud põrandakattematerjal

lintšima <l`intšima lintšib 28 v> (ingl lynch, arvatavasti < pn William Lynch, 1742–1820) • omakohtu teel ilma kohtupidamiseta hukkama, lintšikohut pidama

logogriif <logogr|`iif -iifi -`iifi 22e s> (< kr logos sõna + griphos kalavõrk, mõistatus)
1. lgv sõna- v tähtmõistatus, kus sõna omandab uue tähenduse tähe v tähtede lisamise, kõrvaldamise v ümberpaigutuse teel
2. kirj stiilivõte, mille puhul lauses v värsis reastatud sõnad jätavad mulje, nagu oleks ühestsamast sõnast järjest tähti ära jäetud, nt amore, more, ore, re...

logoteraapia <+ ter`aapia 1 s> (< kr logos sõna, kõne + teraapia) • med kõneharjutusravi, harjutuste teel kõnehäirete ja -puuete ravimine

lümf <l`ümf lümfi l`ümfi 22e s> (< ld lympha allikavesi) • füsiol selgroogsete koemahl, värvitu v natuke kollakas kehavedelik, sisaldub lümfisoontes
lümfisooned planat lümfikapillaaride võrgustikust algavad sooned lümfi juhtimiseks kudedest veresoonkonda
lümfisõlmed planat lümfisoonte teel üksikult v rühmadena paiknevad rohkearvulised näärmetaolised moodustised, kus tekivad lümfotsüüdid

lüsigeenne <+ g`een|ne -se 2 adj> (< lüsi- + -geenne) • bot rakkude lagunemise teel tekkinud

magneesium <magn`eesium -i 19~2e s> (< pn Magnesia, piirkond Kreekas), tähis Mgkeem keemiline element, järjenr 12, aatomm 24,31; läikiv hõbevalge leelismuldmetall; esineb looduses vaid ühendeina, saadakse puhtal kujul elektrolüüsi teel

mayday [meidei] (ingl < pr venez m’aider tulge mulle appi v m'aidez aidake mind) • raadio teel edastatav rahvusvaheline sõnaline hädaabikutsung; vastab raadiotelegraafi teel edastatavale signaalile SOS

meem <m`eem meemi m`eemi 22e s> (ingl meme) • fil idee, tava, kujund vms infokogum, mis inimkultuuri keskkonnas valdavalt imiteerimise teel levib, paljuneb ja muteerub (nt mõtted, ideed, teooriad, harjumused, laulud, tantsud jne); n-ö geeni vaimne analoog. Vt ka memeetika

metonomaasia <metonom`aasia 1 s> (< kr metonomasia nime muutmine) • lgv nime muutmine teise keelde tõlkimise teel

metüülima <met|`üülima -üülib 28 v> • keem (keemilise sünteesi teel) metüüliühendeid moodustama

migratsiooniteooria <+ te`ooria 1 s> (< migratsioon + teooria) • laenamis- e rändeteooria; kirj paljude rahvaste rahvaluules ja kirjanduses leiduva sarnasuse seletamine süžeede ja motiivide rändamisega lähterahvalt teistele rahvastele; lgv sugulasrahvaste ja -keelte kujunemine väljarännete ja harunemise teel

mikrovorm <+ v`orm vormi v`ormi 22e s> (< mikro-)
1. palja silmaga loetamatut kujutist (mikrokujutist) kandev dokument; saadakse originaaldokumenti tugeva vähendusega pildistades v mikrofilmväljastuse teel arvutist
2. geogr mikroreljeefi vorm

mimeograaf <+ gr`aaf graafi gr`aafi 22e s> (< kr mimeomai jäljendan + -graaf) • tehn, aj endisaegne paljundusseadis, kus erilisele vahapaberile kirjutatud teksti paljundati sel teel, et pressiti trükivärvi läbi vahapaberil kirjatähtede kohal tekkinud pisikeste aukude

modifitseerima <modifits|`eerima -eerib 28 v> (< ld modificare piirama, juhtima)
1. teisendama, muutma
2. keem polümeere jt aineid töötlema nende struktuuri ja omaduste muutmiseks
3. lgv piiritlema
4. tehn metalli mehaanilisi omadusi parandama modifikaatori lisamise teel

morfomeetriline <+ meetrili|ne -se -st 12 adj> • morfomeetria teel saadud (nt kaart)

morse <morse 16 s> (< pn S. Morse, telegraafi leiutaja, 1791–1872) • teadete pms telegraafi teel edastamiseks mõeldud rahvusvaheline kood, mis koosneb tähtedele, numbritele ja kirjavahemärkidele vastavate pikkade ja lühikeste signaalide kombinatsioonist

muaree <muar`ee 26i s> (pr moiré < mohäär)
1. tekst veeläikelise lainelise mustriga siid- v angooravillane riie
2. trük mittesoovitav punktirühmadest muster võrkillustratsiooni taaspildistamisel rastrit kasutades
3. tehn hapetega peitsimise teel mustriliseks tehtud tsinkplekk

multifilm <+ f`ilm filmi f`ilmi 22e s> (vn мультфильм) • film multiplikatsioonfilm, multiplikatsiooni teel valmistatud film, animafilm

muumia <m`uumia 1 s> (ar mūmiyā < prs mūm vaha)
1. vastava menetluse v kuiva(ta)mise teel kõdunemise vastu kaitstud surnukeha; tuntuimad on Vana-Egiptuse muumiad, vt ka palsameerima
2. keem pruunikaspunane pigment, mida saadakse rauamenniku kuumutamisel

naturaliseerima <naturalis|`eerima -eerib 28 v> (pr naturaliser < ld naturalis sünnipärane, loomulik, keskld kodanik)
1. biol võõrpäritoluga looma v taime kodustama, koduseks tegema, (uue elupaigaga jne) kohandama
2. jur naturalisatsiooni teel kodanikuõigusi andma

oksjon <`oksjon -i 2e s> (ld auctio suurendamine) • enampakkumine, vara müük avaliku enampakkumise teel
oksjonipidajavastava vande andnud ja oksjonite pidamiseks ettevalmistuse saanud avaliku enampakkumise peakorraldaja
oksjonitasutasu, mida oksjonil osalejad maksavad oksjoni korraldajale kulude katteks

oromeetriline <+ meetrili|ne -se -st 12 adj> • oromeetria teel saadud

osteoplastika <+ plastika 1 s> (< osteo- + plastika) • med luuplastika(lõikus), hävinud v moonutatud luukudede operatiivne ümberkujundamine luukoe siirdamise teel

pakkima1 <p`akkima pakib 28 v> (ingl pack) • info tihendama, kompressima, andmeid salvestuseks v edastamiseks kompaktseks muutma (korduvate märkide kõrvaldamise v kodeerimise teel)

paleoliitikum <paleoliitikum -i 19 s> (< paleo- + kr lithos kivi) • arheol vanem kiviaeg, esiajaloo vanim järk, mil ürginimene valmistas oma tööriistu ainult raiumise teel, sest lihvimine oli veel tundmata

parataks <parat|`aks -aksi -`aksi 22e s> (< kr parataxis kõrvuasetus) • lgv rindlause; liitlause moodustamine osalausete rinnastusseoses e koordinatsioonis liitmise teel. Vt ka hüpotaks

partenokarpne <+ k`arp|ne -se 2 adj> • bot partenokarpia teel arenev

per vias naturales [per vi˛as naturaales] (ld loomulikke teid kaudu) • füsiol loomulikul teel (nt seedeelundkonna kaudu)

ping (ingl kõlks) • info programm sihtkoha kättesaadavuse kontrolliks kajataotluse saatmise teel

plastiline <plastili|ne -se -st 12 adj> (< kr plastikos voolimis-, kujundamis-) • plastikasse puutuv, plastika-; painduv, sujuvalt liikuv; ilmekas, kujukas; voolitav, vormitav, kujundatav
plastilised ained plpoolpehmed ained, mis säilitavad neile antud kuju
plastiline anatoomiataideanatoomia, anatoomia haru, mis käsitleb inimkeha mõõtmeid, proportsioone ja pindmisi vorme, nende talitluslikku muutumist ning ea- ja sooiseärasusi
plastiline kirurgiamed taastav kirurgia; tegeleb puuduvate kudede v elundite asendamise e siirdamisega, moonutatud kehaosa kuju muutmise ja iluoperatsioonidega, talitlushäirete raviga operatiivsel teel
plastiline operatsioonmed kujunduslõikus, moonutatud v hävinud kehaosa ümberkujundamine v asendamine mujalt võetud elusate kudede varal

pleomorfism <+ morf|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< pleo- + -morfism) • mitmekujulisus, nt elusorganismi liigi, elundi v kristalli esinemine kahe v enama üksteisest selgelt eristatava vormina; biol erisuguse suuruse ja kujuga bakterirakkude olemasolu kloonis (ühest rakust suguta paljunemise teel saadud populatsioonis)

polüeteen <+ et`een eteeni et`eeni 22e s> , polüetüleen <+ etül|`een -eeni -`eeni 22e s> • keem eteeni (etüleeni) polümerisatsiooni teel valmistatav tugev termoplastne aine, üks tähtsamaid plastikaate; kasut elektrijuhtmete isoleerimiseks, kile, tarbeesemete jms valmistamiseks

preparatiivne <preparat`iiv|ne -se 2 adj> • prepareerimise teel saadav
preparatiivne kromatograafiakeem kromatograafia rakendamine segudes olevate ainete eraldamiseks, kontsentreerimiseks ja lisanditest puhastamiseks

prostaglandiinid pl <prostagland|`iin -iini -`iini 22e s> (< prostata + glandula), tähis PGkeem pms loomsetes kudedes väikeses kontsentratsioonis leiduvad rasvhapped; reguleerivad hormoonide toimet, on olulised rakumembraanide talitluses; sünteesi teel saadud analooge kasut paljunemise mõjutamiseks

proteinoteraapia <+ ter`aapia 1 s> (< proteiin + teraapia) • med seedekulglaväline valkravi, valku sisaldavate ainete (veri, seerum, vaktsiin, piim jm) süstimise teel toimuv ärritusravi, mis ergutab keharakkude tegevust võitluseks teatavate haiguste vastu

protsessima <prots|`essima -essib 28 v> • jur kohtuliku protsessi (2) teel õigust taotlema, kohtu teel oma õigust nõudma

psühhograaf <+ gr`aaf graafi gr`aafi 22e s> (< psühho- + -graaf) • aj masin, mille abil loodeti koljumõõtmise teel selgitada välja isiku vaimsed võimed. Vt ka frenoloogia

punktaat <punkt|`aat -aadi -`aati 22e s> • med punktsiooni teel saadud vedelik

püree <pür`ee 26i s> (pr purée) • kok läbi sõela surutud, mikseriga v muul teel peenestatud poolvedel toit v hoidis

pürolüüsima <pürol|`üüsima -üüsib 28 v> • keem pürolüüsi tegema, kuumutamise teel keemiliselt lagundama

pürolüütiline <+ lüütili|ne -se -st 12 adj> • keem pürolüüsi tulemusena v teel saadav

QSL-kaart <+ k`aart kaardi k`aarti 22e s> (< QSL, rahvusvaheline raadiosidekood tähendusega 'kinnitan info vastuvõttu') • posti teel või vastava büroo kaudu saadetav dokument, mis kinnitab kahepoolse amatöörraadioside toimumist (või raadioside jälgimist); sisaldab saatja kutsungi ja side tehnilisi andmeid

raadionavigeerima <+ navig|`eerima -eerib 28 v> • tehn raadionavigatsiooni teel mingit liiklusvahendit juhtima

raadiotelegraaf <+ gr`aaf graafi gr`aafi 22e s> (< raadio + telegraaf) • raadioside, mille puhul info edastatakse telegraafisignaalidena; raadio teel telegraafisignaalide edastamise seadmete kogum

radiograafia <+ gr`aafia 1 s> (< radio- + -graafia) • füüs ioniseeriva kiirguse abil kujutise saamine fotoemulsioonile; kiirguse registreerimine ja tema intensiivsuse määramine sel teel. Vt ka röntgenograafia

radiogramm <+ gr`amm grammi gr`ammi 22e s> (< radio- + -gramm) • van raadiotelegramm, raadio teel edastatav telegramm

raku <raku 16 s> (jpn) • teatud Jaapani keraamika (1) põletusviis, selle teel saadud keraamika (2)

rass <r`ass rassi r`assi 22e s> (pr race tõug)
1. biol mingite geneetiliste iseärasustega organismide liigisisene rühm; aretusega saadud rasse nimet sortideks (taimedel) ja tõugudeks (loomadel); termini võttis 1740. a tarvitusele G. L. L. Buffon (1707–88)
2. antr inimrühm, keda iseloomustab loodusliku valiku teel kujunenud väliste füüsiliste omaduste teatud pärilik kogum (naha, silmade, juuste värv, kolju kuju, kasv jne)

ready-made [redimeid] (ingl valmis tehtud) • kunst kunstiteosena eksponeeritud (pms tööstuslik) valmisobjekt, mis saab tavapäratus keskkonnas uue tähenduse; termini võttis kasutusele M. Duchamp, püüdes signeerimise teel masstoodet muuta ainukordseks ning kunstiväärtuslikuks

reduktsioonipink <+ p`ink pingi p`inki 22e s> (< reduktsioon) • tehn hüdraulilise v mehaanilise ajamiga tööpink latt- v torutoorikute ristlõike ahendamiseks (redutseerimiseks (1)) matriitsist läbisurumise teel v pukkidega muljuva tööriista abil

referendum <refer`endum -i 2e s> (< ld referre seaduse, otsuse vms eelnõu esitama) • pol rahvaküsitlus, rahva arvamuse selgitamine hääletamise teel

reformima <ref|`ormima -ormib 28 v> , reformeerima <reform|`eerima -eerib 28 v> (< ld reformare ümber kujundama) • reformi teel muutma, ümber korraldama; relig usku puhastama

reformism <reform|`ism -ismi -`ismi 22e s> (sks Reformismus < pr réforme reform) • uuendusmeelsus; aj, pol XIX s lõpus tekkinud töölisliikumise vool, mis eitab revolutsioonide ja proletariaadi diktatuuri vajadust ning peab võimalikuks muuta ühiskonda reformide teel

regeneratsioon <regeneratsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld regeneratio taassünd)
1. biol taasteke, kaotatud v vigastatud elundite ja kudede taastamine v taastumine; koosluste taastumine
2. ökol rikutud ökosüsteemi v maastikku taastav sihikindel tegevus
3. tehn regenereerimine, kasutatud tööstusproduktile teatud operatsiooni teel lähteomaduste andmine
4. keem aine algkoostise taastamine

regressioon <regressi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld regressio) taandumine, taandareng, tagasiminek
1. geol rannajoone nihkumine mere taandumisel, vastand transgressioon
2. mat, stat regressioonsõltuvus, juhusliku suuruse tingliku keskväärtuse sõltuvus teisest suurusest
3. lgv lause mõtte muutmine vastupidiseks sõnajärje muutmise teel, nt tuleb süüa, et elada, mitte elada, et süüa

rekapitaliseerima <+ kapitalis|`eerima -eerib 28 v> (< re- + kapitaliseerima) maj
1. (riigiettevõtte) kapitali struktuuri muutma
2. (ettevõtet) uue kapitaliga varustama
3. aktsiaettevõtte aktsiakapitali uuendama uute aktsiate väljalaskmise ja müümise teel

rekombinatsioon <+ kombinatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< re- + kombinatsioon)
1. füüs vastandmärgiliste laetud osakeste ühinemine neutraalseteks aatomiteks v molekulideks
2. biol geenide ümberkombineerumine sigimisel; sel teel kujunenud uus geenide kombinatsioon

remont <rem|`ont -ondi -`onti 22e s> (sks Remonte < pr remonter parandama)
1. kordategemine, kordaseadmine, parandus, kohendus
2. tehn, maj hoonete, seadmete jne tarbimisväärtuse taastamine
3. põll karja pidev uuendamine ja täiendamine noorloomade üleskasvatamise teel
remontloompõll kõnek uuendloom, asendusloom, karja uuendamiseks kasvatatav loom

replikatsioon <replikatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ingl replication kopeerimine < ld replicatio kordamine, vastamine) • biol kahendumine, DNA-molekulide lõhenemine kaheks poolmikuks ja nende isetaastumine kummalegi uue poolmiku juurdeehitamise teel

reproduktsioon <reproduktsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< re- + ld producere tekitama, sünnitama, kasvatama) taastekitamine, järeleloomine; kordistamine, paljundus
1. biol sigimine, paljunemine
2. trük repro, trükitehnilisel v fotograafilisel teel valmistatud koopia
3. kunst taiese trükitud koopia
4. psühh meelespeetu taastamine

sabotaaž <sabot|`aaž -aaži -`aaži 22e s> (pr sabotage) • sihilik töö nurjamine tööst täieliku kõrvalehoidmise v selle formaalse täitmise teel, varjatud vastutegutsemine

salaami <salaami 16 s> (it salame, pl salami < keskld salamen soolatud toit < ld sal sool) • kok soolamise, laagerdamise v külmsuitsutamise teel sea- v veiselihast v nende segust valmistatud kauasäiliv toorvorst

seppuku [seppuku] (jpn), harakiri <harakiri 17~16 s> (jpn) • samuraide enesetapuviis mõõgaga oma kõhuõõne avamise teel

shiatsu [ši·atsu] (jpn < shi sõrm + atsu surve) • med idamaadest pärit teraapiameetod; massaaži ja venitamise teel stimuleeritakse teatud punkte kehal

skaipima <sk`aipima skaibib 28 v> (< pn Skype, tarkvaraplatvormi nimi) • internetitelefoni Skype kasutama, sel teel kellegagi vestlema

skisogeenne <+ g`een|ne -se 2 adj> (< kr schizō lõhun + -geenne) • biol jagunemise teel tekkinud

skisogoonia <+ g`oonia 1 s> (< kr schizō lõhun + -goonia) • biol lõhustussigimine, mõne lihtsama organismi mittesuguline paljunemine mitmeks osaks jagunemise teel (nt eosloomadel)

SOSraadiotelegraafi teel morsetähestikus edastatav rahvusvaheline hädaabikutsung; on seostatud inglise sõnade save our souls („päästke meie hinged”) algustähtedega. Vt ka mayday

stamping-out [stämpingaut] (ingl) • vet loomade ohtlike nakkushaiguste levimise tõkestamine sel teel, et nakatunud loomad hävitatakse

stereofoto <+ foto 16 s> (< stereo- + foto) • fot stereofotograafia teel saadud päevapilt, ruumiline foto

sternaalpunktsioon <+ punktsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< sternaalne) • med luuüdiproovi võtmine rinnakust punktsiooni teel

stiloskoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> (vn стилоскоп < ingl steel teras + -skoop) • tehn spektroskoop, mida kasut metallisulamite kiireks kvalitatiivseks analüüsimiseks kiirgusspektrite visuaalse vaatlemise teel

stratifitseerima <stratifits|`eerima -eerib 28 v> (< ld stratum kate; kiht + facere tegema) • aiand, mets kihitama, seemneid liiva- v turbapurukihtide vahele asetamise teel külviks ette valmistama

sünkopeerima <sünkop|`eerima -eerib 28 v> (< kr synkopē lühendamine)
1. muus sünkoope kasutama
2. kirj sisekao e sünkoobi teel sõnu lühendama

sünteesima <sünt|`eesima -eesib 28 v> • loog sünteesi (2) teostama; keem sünteesi teel valmistama (3)

sünteetiline <sünteetili|ne -se -st 12 adj> (< kr synthetikos kokku panev) • süntees-, sünteesil rajanev, sünteesi teel saadud; liitev, ühendav; keem keemiliselt saadud, tehislik
sünteetiline keellgv keel, mis kasutab lauseliikmete märkimiseks morfeemide lisamist sõnatüvedele, vt ka analüütiline keel

zoohoor <+ h`oor hoori h`oori 22e s> (< zoo- + kr chōreō levin) • bot zoohooria teel leviv taim, vili v eos, loomlevija

zoospoor <+ sp`oor spoori sp`oori 22e s> (< zoo- + spoor) • biol rändeos, mittesugulisel teel tekkinud ning viburite abil kulgev eos ainuraksetel organismidel

telegraafiline <+ graafili|ne -se -st 12 adj> • van telegraafi (1) teel edastatud v saadud

telegrafeerima <+ graf|`eerima -eerib 28 v> • telegraafi (2) teel teatama, teadet saatma

telegramm <+ gr`amm grammi gr`ammi 22e s> (< tele- + -gramm) • endisajal telegraafi teel lähetatav teade, mis väljastati saajale hrl kirjalikult ja viidi hrl otse kliendile kätte; tänapäeval edastatakse sõnum saajale faksi, telefoni või posti teel
telegrammistiillühike ning lakooniline teaberikas stiil

telekommunikatsioon <+ kommunikatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< tele- + kommunikatsioon)
1. el elekterside, elektronside, side
2. kaugsuhtlemine
3. kommunikatsiooniteadus ja -tehnoloogia telefoni, raadio, televisiooni jm teel

temperdama <temperdama 27 v> (ingl temper < ld temperare segama) • tehn metalli lõõmutamise teel sitkendama

tsementiitima <tsement|`iitima -iidib 28 v> (< tsementiit) • tehn terasdetaili pinnakihti difusiooni teel süsinikuga rikastama, et suurendada kulumiskindlust

tsinkograafia <+ gr`aafia 1 s> (< tsink + -graafia), tsinko <tsinko 16 s> • trük van endisaegne menetlus tsinkklišeede valmistamiseks fotokeemilisel teel

tsütodiagnostika <+ diagn´ostika 1 s> (< tsüto- + diagnostika) • med haiguse diagnoosimine keha vedelikes, eritistes ja nõredes leiduvate vabade rakkude mikroskoopilise uurimise teel

tsütolüüs <+ l`üüs lüüsi l`üüsi 22e s> (< tsüto- + lüüs2) • biol rakkude lagunemine nende täieliku v osalise lahustumise teel

tätoveering <tätoveering -u 2 s> • tätoveerimise teel saadud kaunistus (inimese) nahal

tüpograafiline <+ graafili|ne -se -st 12 adj> • trük trükkimise teel paljundatav, trüki-; tüpograafiaga seotud

vekkima <v`ekkima vekib 28 v> (sks einwecken < Weck & Co, firma nimi < J. C. Weck, Saksa ettevõtja, 1841–1914) • kok kuumutamise teel konservima

veneeriline <veneerili|ne -se -st 12 adj> (< ld Venereus Venuse, armastuse < pn Venus, Vana-Rooma armastusjumalanna) • med pms sugulisel teel nakkav, sugu-

vertikaalintegratsioon <+ integratsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< vertikaalne + integratsioon) • maj püstintegratsioon, äritegevuse laiendamine tootmisprotsesse osade ja turustuse oma kontrolli alla võtmise teel; ühe ettevõtte piires mitme erineva valmistusstaadiumi ühendamine. Vt ka horisontaalintegratsioon

visuaalluure <+ luure l`uure 6 s> (< visuaalne) • sõj luure, mis toimub vahetu vaatluse teel

WLAN {lüh ingl sõnadest wireless LAN juhtmeta LAN} • info raadiokohtvõrk, millega liikuv kasutaja saab ühendust pidada raadio teel. Vt ka LAN

vootum <v`ootum -i 2e s> (< keskld votum hääl (hääletamisel) < ld tõotus, palve, soov) • hääletamise teel langetatud otsus

vulkaniit <vulkan|`iit -iidi -`iiti 22e s> • tehn vulkaniseerimise teel saadav kõva must isoleermaterjal


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur