[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 56 artiklit

abrogatsioon <abrogatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld abrogatio seaduse tühistamine) • jur seaduse täielik äramuutmine

absoluutne <absol`uut|ne -se 2 adj> (ld absolutus) • tingimatu, piiramatu, sõltumatu igasugusest suhtest; täiuslik, täielik, vastand relatiivne
absoluutne kunstkunst kunst, millel pole mingit elulist sisu, selle pooldajate arvates on kunst väärtus omaette, vt ka abstraktsionism
absoluutne kuulminemuus võime täpselt määrata iga heli täpset (absoluutset) kõrgust kuulmise järgi, ilma muusikariista abita
absoluutne kõrgusgeogr kõrgus üle merepinna
absoluutne monarhiapol riigivorm, milles kõrgeim võim kuulub piiramatult ühele isikule (monarhile)
absoluutne mõõtühikute süsteemfüüs mõõtühikute süsteem, kus põhiühikute hulka kuuluvad pikkus-, massi- ja ajaühik
absoluutne niiskusfüüs vee v veeauru hulk aine massi- v mahuühikus
absoluutne nullpunktfüüs madalaim mõeldav temperatuur (–273,16 °C)
absoluutne temperatuurfüüs temperatuur, mida loetakse absoluutsest nullpunktist
absoluutne tõdefil tõde, mis annab objektiivsest tõelisusest igakülgse ja ammendava teadmise

adekvaatsus <adekv`aatsus -e 11~9 s> (< adekvaatne) • täielik vastavus, võrdsus

afaasia <af`aasia 1 s> (kr aphasia keeletus, sõnatus) • med kõnehalvatus, ajukahjustusest põhjustatud täielik v osaline võimetus väljendada end kõnes ja kirjas v kõnest ja kirjast aru saada

agraafia <+ gr`aafia 1 s> (< a- + -graafia) • med kirjutamisvõimetus, ajukahjustusest põhjustatud osaline v täielik kirjutamisvõimetus. Vt ka düsgraafia, paragraafia

akromatopsia <akromat`opsia 1 s> (< kr achrōmatos värvusetu + opsis nägemine) • med täielik värvipimedus, võimetus eristada värvusi üksteisest

amauroos <amaur|`oos -oosi -`oosi 22e s> (uusld amaurosis < kr amaurōsis hämardumine, pimedaks jäämine) • med nägemisnärvi kõhetusest tingitud täielik pimedus

amputatsioon <amputatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld amputatio äralõikamine, kärpimine) • med amputeerimine, vigastatud v haigestunud kehaosa täielik v osaline kõrvaldamine lõikusega

anakuusia <+ ak`uusia 1 s> (uusld anacusia < an- + kr akousis kuulmine) • med kurtus, täielik kuulmisvõimetus

anesteesia <anest`eesia 1 s> (kr anaisthēsia tundetus < a- + aisthēsis tajumine, tundmine) • med tuimus, tundlikkuse täielik puudumine; tuimastus, tuimaks tegemine
lokaalanesteesiamed paikne tuimastus, üksiku kehaosa tuimastamine valuta operatsiooniks, tekitatakse tuimasti süstimisega kudedesse
üldanesteesia vt narkoos

azoospermia <+ sp`ermia 1 s> (< a- + kr zōos elus + sperma seeme) • med seemnerakkude täielik puudumine seemnevedelikus, seemnerakutus. Vt ka aspermia

avitaminoos <+ vitamin|`oos -oosi -`oosi 22e s> (< a- + vitamiin) • med (täielik) vitamiinipuudus ning sellest tingitud haigusseisund (skorbuut, rahhiit, beribeeri jt). Vt ka hüpovitaminoos, hüpervitaminoos

bilingvism <bilingv|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< ld bilinguis < bi- + lingua keel) • lgv kakskeelsus, kahe keele täielik valdamine, esineb erikeelsete vanemate peredes ja segarahvastikuga aladel

blackout [bläkaut] (ingl) • täielik infosulg; üldine elektrikatkestus (linnas); ajutine mälukaotus; teater äkiline lava pimenemine teatris

blokaad <blok|`aad -aadi -`aadi 22e s> (ingl blockade)
1. pol, sõj mõne riigi (v selle osa v riikide rühma) isoleerimine v piiramine poliitiliste, majanduslike jm abinõude varal v sõjalise jõuga teatavate nõuete täitmisele v tingimuste vastuvõtmisele sundimiseks; linna, kindluse, sadama jne täielik sissepiiramine, vt ka kontinentaalblokaad
2. med mõne elundi v süsteemi tuimastamine v talitluse ajutine katkestamine

dadaism <dada|`ism -ismi -`ismi 22e s> (pr dadaïsme < dada lastekeeles: (mängu)hobu, juhuslikult valitud termin) • kunst, kirj, teater avangardistlik suund kirjanduses, kujutavas ja teatrikunstis, tekkis a-tel 1915–16 Lääne-Euroopas; dadaismi taotluseks oli kunstniku täielik vabadus ja publiku šokeerimine; sulandus 1920ndate alguses sürrealismi ning avaldas hiljem mõju happening’i, bodyart’i, popkunsti ja kontseptuaalse kunsti kujunemisele

debellatsioon <debellatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld debellare täielikult võitma) • sõj, pol täielik sõjaline alistamine, vallutamine

dedveit <dedv|`eit -eidi -`eiti 22e s> (ingl deadweight), lüh DWmer laeva täielik kandevõime tonnides

despootia <desp`ootia 1 s> (kr despoteia), despotism <despot|`ism -ismi -`ismi 22e s> • pol hirmu- ja vägivallavalitsus, riigivõim, mida iseloomustab terrorirežiim, võimu täielik omavoli ning alamate õigusetus

ekstirpatsioon <ekstirpatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld exstirpatio) • väljajuurimine; med, vet haige elundi v kasvaja täielik kirurgiline eemaldamine, eemalduslõikus

etogramm <+ gr`amm grammi gr`ammi 22e s> (< kr ēthos loomus, iseloom + -gramm) • zool looduslikes v võimalikult looduslähedastes oludes elavale loomaliigile v -populatsioonile iseloomulike käitumisvormide ja -tavade täielik loetelu ja kirjeldus

full dress (ingl) • täielik pidurõivastus, mida kantakse eriti pidulikel vastuvõttudel

hemiparalüüs <+ paral|`üüs -üüsi -`üüsi 22e s> (< hemi- + paralüüs), hemipleegia <+ pl`eegia 1 s> (< hemi- + -pleegia) • med ühe kehapoole täielik halvatus. Vt ka hemiparees

impressiivne <impress`iiv|ne -se 2 adj> (ingl impressive < ld imprimere, perf partits impressus sisse vajutama, muljet jätma) • muljet tekitav, mõju avaldav
impressiivne agrammatismmed kõnepuue, osaline v täielik võimetus mõista grammatiliste väljendusvahendite tähendust
impressiivne kõnekõnetaju, kuuldu v loetu mõistmine; eelneb ekspressiivsele kõnele e kõneloomele (lapse kõne kujunemises)

infantiilsus <infant`iilsus -e 11~9 s> (< infantiilne), infantilism <infantil|`ism -ismi -`ismi 22e s> • med lapsepärasus, täiskasvanu kehaliste v vaimsete võimete püsimine lapse tasemel; infantiilsus võib olla täielik v osaline; vet puudulikust söötmisest ja halvast pidamisest johtuv põllumajanduslooma puudulik arenemine sünnijärgsel perioodil
psüühiline infantiilsuspsühh mõtlemise algelisus ja emotsioonide pidurdamatus (haigusena)

integraal <integr|`aal -aali -`aali 22e s> (< keskld integralis täielik, terve, jagamata < ld integer) • mat mõiste, mida kasut nende suuruste avaldamiseks, mis esinevad lõpmatult paljude lõpmatult väikeste osakeste summana (märk ∫)
integraalarvutusmat matemaatilise analüüsi osa, mis tegeleb integraalide omaduste ja arvutamisviiside uurimise ning rakendamisega
integraallülitus, lüh ILel ühtses protsessis valmistatud elementidest koosnev elektroonikalülitus
integraalvõrrandmat võrrand, mis seob tundmatu funktsiooni tuntutega integraali abil

integraalne <integr`aal|ne -se 2 adj> (keskld integralis täielik, terve, jagamata < ld integer) • tervikut moodustav, terviklik, omaette olev

invaliidsus <inval`iidsus -e 11~9 s> (< invaliidne) • jääv v pikaajaline täielik v osaline töövõimetus, mille on põhjustanud kaasasündinud puue, haigus v vigastus

kaos <k`aos -e 9 s> (kr chaos) • müt Vana-Kreeka müt-s pime põhjatu sügavik, mis olevat eksisteerinud enne maailma loomist; vormitu ning mõõtmatu ürgaine; piltl tohutu segadus, täielik korralagedus

katarakt <katar|`akt -akti -`akti 22e s> (< kr katarrhaktēs kosk)
1. suur juga
2. med läätsekae, hall kae (van), silmaläätse osaline v täielik hägustumus

komplekt <kompl|`ekt -ekti -`ekti 22e s> (vn комплект < ld completus täielik, lõpuleviidud)
1. terviklik v täielik kogum ühtekuuluvaid, ühes ja samas laadis kujundatud esemeid
2. täielik arv koosseisus ettenähtud isikuid

komplektne <kompl`ekt|ne -se 2 adj> • komplekti moodustav, kõiki osi sisaldav, täielik

konfiskatsioon <konfiskatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld confiscatio riigilaekasse võtmine) • jur sundvõõrandamine, konfiskeerimine, eraisiku vara täielik v osaline riigi kasuks äravõtmine

krahh <kr`ahh krahhi kr`ahhi 22e s> (sks Krach lärm, tüli) • järsk kokkuvarisemine, pankrotistumine, täielik nurjumine

maoism <mao|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< pn Mao Zedong, Hiina Kommunistliku Partei juht, 1893–1976), ka mauism <mau|`ism -ismi -`ismi 22e s> • aj, pol marksismi-leninismi äärmuslik suund Hiinas, millega kaasnesid repressioonid, sundväljasaatmised, kohustuslik ühistöö ja täielik allumine partei diktatuurile

monokromaasia <+ krom`aasia 1 s> (< mono- + kr chrōma värv) • ühevärvilisus; med värvipimesus, täielik värvinägemise puue, must-valge nägemine

nihilism <nihil|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< ld nihil ei miski, ei midagi) • täielik skeptitsism; üldtunnustatud normide, väärtuste, põhimõtete ja seaduste mittetunnustamine

paralüüs <paral|`üüs -üüsi -`üüsi 22e s> (kr paralysis lõtvumine) • med, vet täielik halvatus, võimetus lihaseid liigutada; piltl teovõimetus. Vt ka parees

parapleegia <+ pl`eegia 1 s> (< para- + -pleegia) • med mõlemapoolne halvatus, sümmeetriliste kehaosade, nt mõlema käe v mõlema jala täielik halvatus. Vt ka paraparees

perfekt <perf|`ekt -ekti -`ekti 22e s> (< ld perfectus lõpuni viidud, täielik) • lgv täisminevik, tegusõna ajavorm, mis enamasti väljendab minevikus lõpetatud tegevust (nt Ma olen Rootsis käinud kolm korda), kuid võib märkida ka kõnehetkel jätkuvat v tulevikus toimuvat tegevust

perfektne <perf`ekt|ne -se 2 adj> (ld perfectus lõpuni viidud) • täielik, täiuslik

perfektsionism <perfektsion|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< ld perfectus täielik) • täiuslikkusetaotlus, kõiges parima poole püüdlemine

plenaarne <plen`aar|ne -se 2 adj> (keskld plenarius < plenus täis) • täiskoguline, täiskogu-; täielik, täis-

plenarium [plenaarium] (keskld < ld plenus täielik) • relig missaraamat

prostratsioon <prostratsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (keskld prostratio mahatõukamine v -heitmine < ld prosternere maha heitma)
1. med organismi ülim kurnatus, kehajõu äärmine nõrgenemine, sügav väsimus, millega kaasneb täielik apaatia
2. relig katoliku liturgias näoliheitmine (anumise märgina), vt ka proskünees

radikaalravi <+ ravi 17 s> (< radikaalne) • med põhjalik ravi, mis on suunatud haiguse põhjuse v kolde täielikule eemaldamisele, nt pahaloomulise kasvaja täielik väljalõikamine (radikaaloperatsioon). Vastand palliatiivne ravi

reduplikatsioon <reduplikatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld reduplicatio kahekordistamine, kordamine)
1. kahekordistumine
2. lgv sõnaosa kordumine grammatilise väljendusvahendina; esineb täielik (nt eesti keeles läkiläki) v osaline reduplikatsioon (nt ladina keeles cucurri, kreeka keeles leloipa)
3. biol kromosoomide arvu kahekordistumine

reparatsioon <reparatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld reparatio taastamine)
1. parandus, kordaseadmine
2. jur sõja võitnud riigile tekitatud kahju täielik v osaline hüvitamine sõja kaotanud riigi poolt, reparatsioonimakse
3. biol protsess, mille käigus elimineeritakse DNA-s eri põhjustel tekkinud kahjustusi

restitutio ad integrum [restituutsio ad integrum] (ld)
1. jur endise olukorra ennistamine
2. med haigestunud elundi täielik taastumine pärast haiguse möödumist

seismiline <seismili|ne -se -st 12 adj> (< kr seismos värisemine, maavärin) • geogr maavärinasse puutuv, maavärinaga seotud
seismiline intensiivsusmaavärina tugevus vaatluspaigast sõltuvalt; intensiivsusega hinnatakse maapinna võnkumist selle mõju järgi inimestele, ehitistele ja loodusele; mõõdetakse enamasti 12-astmelisel skaalal: 1 (mitte tunnetatud) kuni 12 (täielik destruktsioon), ühik eesti keeles pall
seismiline sündmusseismilisi laineid tekitav nähtus (maavärin, lõhkamine, plahvatus, vulkaaniline sündmus jne)

stuupor <st`uupor -i 2e s> (ld stupor) • med tardumus, liigutuste ja psüühika osaline v täielik pidurdus

suveräänsus <suver`äänsus -e 11~9 s> (< suveräänne) • pol iseseisvus, riigi täielik sõltumatus teistest riikidest nii sise- kui ka välispoliitikas

sünonüümia <sünon`üümia 1 s> (< kr synōnymos samanimeline) • lgv kahe v enama keeleüksuse tähenduslik v funktsionaalne täielik v osaline samasus

teliospoor <+ sp`oor spoori sp`oori 22e s> (< kr teleios täielik, lõplik + spoor) • bot talieos

torakoplastika <+ plastika 1 s> (< kr thōrax turvis; keha, rind + plastika) med
1. kirurgilise ravi meetod väärarenenud rindkere korral
2. mõne roide osaline v täielik eemaldamine

totaalne <tot`aal|ne -se 2 adj> (pr total < keskld totalis < ld totus kogu, kõik) • üldine, täielik, terviklik, kõikehaarav


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur