[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 38 artiklit

atikism <atik|`ism -ismi -`ismi 22e s> (kr attikismos atika kõneviis) • aj vanaaja Atika elanike, eeskätt ateenlaste kõne peenus ja kujukus; kirj Kreeka kunstproosa stiilisuund, mis, jäljendades V–VI s suurte Ateena kirjanike eeskuju, harrastas stiili lihtsust ja mõõdukust vastandina asianismile

barbarism <barbar|`ism -ismi -`ismi 22e s> (kr barbarismos) • lgv võõrapärasus keeles v stiilis; võõrkeelend, antud keelele mitteomane hääldus-, sõna- v lausekuju

bebop [biibop] (ingl) • muus 1940ndatel nn kolmanda, valdavalt mustanahalistest muusikutest koosneva džässipõlvkonna loodud džässistiil, mida iseloomustab kiiretest puhangulistest passaažidest koosnev ebasümmeetriline meloodia; tants selles stiilis tants

chalet [šal·e] (pr) • arhit Alpi mägimajake; selles stiilis ehitatud väike suvila

dooria <d`ooria 1 s> (< doorlased)
1. arhit vanim klassikaline arhitektuuristiil (tekkinud VII s eKr Kreekas), mida iseloomustab lihtne, proportsionaalne ja range vorm; dooria stiilile on omane ülespoole ahenev kannelüüridega nn dooria sammas, vt ka joonia, korintose stiil
2. muus minoorse kõlaga helilaad, millel on minooriga võrreldes kõrgendatud kuues aste

eklektika <ekl´ektika 1 s> (kr eklektikos väljavaliv) • kunst erinevatest kunstivooludest v teiste kunstnike loomingust stiili- ja vormielementide laenamise ning nende kombineerimise tulemus

eklektilisus <ekl´ektilisus -e 11~9? s> (< eklektiline) • vasturääkivus, kokkusobimatus; stiilide kombineeritus

ekspressionism <ekspression|`ism -ismi -`ismi 22e s> (pr expressionnisme < expression väljendus, ilme < ld expressio väljendusrikkus) • kunst, kirj, muus vool Euroopa kujutavas kunstis, kirjanduses, muusikas ning lava- ja filmikunstis XX s; seadis esikohale kunstnikust enesest lähtuva idee ja tema elamuste väljendamise eksalteeritud, paatoslikus, fantastiliselt liialdatud kujunditega stiilis

fusion [fjuuž(ə)n] (ingl ühtesulamine) • muus erinevate stiilide segunemisel tekkiv muusika, kitsamas tähenduses džässrokk; mõistet hakati kasutama 1970ndate alguses USA-s; kok eri rahvuste toidukultuuride segamisel tekkinud kulinaariastiil

gootika <gootika 1 s> (pr gothique < ld gothicus goodi, gooti < goodid), gooti stiilkunst, arhit kunstistiil Euroopas, romaani stiilile järgnenud stiiliperiood keskajal; kujunes XII s Põhja-Prantsusmaal, levis kogu Lääne-Euroopas, asendus alates XV s aegamööda renessanss-stiiliga; gootikat iseloomustavad ehituskunstis teravkaared, roietele toetuvad ristvõlvid, skulptuurkaunistused, värvilised aknad, kõrgusse pürgimine

kategooria <kateg`ooria 1 s> (kr katēgoria süüdistus, predikaat, kategooria)
1. järk, liik, rühm
2. mingi teadusala (nt filosoofia, esteetika) v valdkonna (moraali, stiili) põhimõiste

kollaaž <koll|`aaž -aaži -`aaži 22e s> (pr collage kleepimine < coller kleepima)
1. kunst kujutava kunsti tehnika ja selles tehnikas teos, kompositsioon moodustub mitmesuguste materjalide, nt paberi- v riidetükkide aluspinnale kleepimisest värvide kõrval; ka kirj, ka muus üldisemalt: eri stiilide, väljendusvahendite, materjalide põiming
2. selitusprotsess, veini v mahla klaaritamine

korintose stiil (< pn Korinthos, Kreeka linn) • arhit hiliseim klassikaline arhitektuuristiil (tekkinud IV s eKr Kreekas); sarnaneb joonia stiiliga, kuid sambaid kaunistab taimemotiividega kapiteel. Vt ka joonia, dooria

kostüüm <kost|`üüm -üümi -`üümi 22e s> (pr costume < it costume komme, tava < ld consuetudo)
1. kunst mingile ajastule v stiilile omane rõivastus
2. teater rollikohane lava- v maskeraadirõivastus
3. tekst jakist ja seelikust v pükstest koosnev naiste tänavarõivas

koturn <kot|`urn -urni -`urni 22e s> (ld cothurnus < kr kothornos) • aj algselt igapäevane Vana-Kreeka jalats, pehmest nahast saabas; hiljem antiiknäitleja paksu tallaga jalats, üleva traagilise stiili sümbol

krabi <krabi 17 s> (sks Krabbe)
1. zool kümnejalaline vähk (Brachyura) lühikese, pearindmiku alla paindunud tagakehaga
2. arhit gooti stiilile iseloomulik katuseviilu kaunistav kivilill, ka ronileht

maasvärk <m`aasv|`ärk -ärgi -`ärki 22e s> (sks Maßwerk) • arhit, kunst ehisraamistik, eriti gooti stiilis akna kaarestikumuster

order <`order -i 2e s> (pr ordre < ld ordo rida, kord, reegel)
1. kirjalik käsk, korraldus; van ostuluba; van korterisse asumise õigust tõendav dokument
2. maj raamatupidamisdokument, mis tõendab sularaha laekumist v väljamaksmist
3. arhit antiiktempli fassaadi kandvate (sammaste) ja kantavate (talastiku)osade arhitektooniline süsteem; orderi kujunduse järgi eristatakse dooria, joonia ja korintose stiili

pastišš <past|`išš -iši -`išši 22e s> (pr pastiche < it pasticcio jäljendus) • kunst, kirj, muus kunsti-, kirjandus- v muusikateos, mis teadlikult imiteerib mõne teise ajastu, suuna v autori stiili v motiive; üks postmodernismi võtteid. Vt ka paroodia, travestia

popmuusika <+ muusika 1 s> (ingl pop music < pop- + muusika) • muus levimuusika liik, mis ühendab rokkmuusika ja lööklaulu stiili- ja kõlaomadusi; laiadele hulkadele mõeldud haarava rütmiga laulu- ja tantsumuusika, nüüdisaegne populaarne meelelahutusmuusika

pretsioosne <pretsi`oos|ne -se 2 adj> (pr précieux < ld pretiosus hinnaline) • (liialdatult) peenutsev, peps
pretsioosne kirjanduskirj XVII s Prantsuse kirjanduse barokksuund, mida viljeldi absolutismiga vastasrinnas oleva aadli salongides; taotleti peent stiili ja viimistletud vormi, taaselustati daamikultus ja rüütliideaalid, harrastati juhuluulet ja epistolaarset kirjandust

primitiiv <primit|`iiv -iivi -`iivi 22e s>
1. midagi primitiivset, eriti primitiivses stiilis kunstiteos
2. info süsteemi baaselement; elementaartoiming

prosaism <prosa|`ism -ismi -`ismi 22e s> • proosalisus, luuleteoses v ülevas tekstis esinev madalama stiili (nt argikõne) sõna v väljend

pseudoklassitsism <+ klassits|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< pseudo- + klassitsism) • arhit klassitsistliku stiili kompositsioonivõtteid ja vorme eklektiliselt rakendav arhitektuuristiil

purism <pur|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< ld purus puhas) puhtusetaotlus
1. lgv puhaskeelsus, keelepuhastus, võõrapärasuste liialdatud vältimine keeles
2. kunst stiilide segamatus, võõrapärasuse vältimine; XIX s avaldunud taotlus vabastada keskaegsed ehitised hilisemaist lisandeist; 1920ndatel kujunenud abstraktne kunstisuund, mis otsis geomeetrilistest põhivormidest visuaalset ekvivalenti reaalsusest abstraheeritud mõistetele, uuris kujundite ja tajureaktsioonide vahelist seost, erinevate moodulite rütmi ja kompositsiooni

sigmatism <sigmat|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< sigma)
1. med soselemine, s- ja š-hääliku väär hääldamine kõnehälbena
2. kirj s-i rohke tarvitamine stiili omapärana

stiilikas <stiilika|s - 2 adj, s>
1. adj hea stiiliga, väljenduslaadilt ilmekas
2. s kõnek stiilipidu, kus kantakse kindlas stiilis kostüüme

stiililine <stiilili|ne -se -st 12 adj> • stiilisse puutuv, stiili-

stiilne <st`iil|ne -se 2 adj> • stiilipärane, stiilipuhas, stiilinõudeile vastav; head stiili ilmutav, elegantne

stilisatsioon <stilisatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (pr stylisation)
1. ka kunst mingi stiili nõuete kunstikavatsuslik rakendamine; ajastu, voolu v kellegi stiili jäljendamine
2. tegelikkuse vorme üldistades tinglikke vorme looma, tinglikult, mitte realistlikult kujutama v esitama

stilist <stil|`ist -isti -`isti 22e s> (ingl stylist)
1. kirj kirjanduslikku stiili valdav, heas stiilis kirjutav isik
2. isik, kes loob kellegi v millegi individuaalset stiili

stilistika <stil´istika 1 s> (sks Stilistik) • kirj teadus stiilist, kirjandusteooria osa, mis vaatleb keeleelementide sihipärast kasutamist teoses

stilistiline <stil´istili|ne -se -st 12 adj> • stilistika-; stiili-

svingima <sv`ingima svingib 28 v> • muus, tants svingi stiilis musitseerima v tantsima

šalee <šal`ee 26i s> (pr chalet) • Šveitsi talumaja mägedes; selles stiilis suvemaja

tvist <tv`ist tvisti tv`isti 22e s> (ingl twist < väänama, väänlema, põimima)
1. tants 4/4-taktimõõdus vaba stiiliga seltskonnatants, tuli moodi 1950ndate lõpus USA-s; põhineb rock’n’roll’il, iseloomulik on puusade rütmiline pööramine ja kõigutamine
2. tekst korrutatud puuvill-lõng

vimperg <v`imp|`erg -ergi -`ergi 22e s> (sks Wimperg) • arhit kõrge teravatipuline ehisviil gooti stiilis ehitise portaali, akna v niši kohal

voluut <vol|`uut -uudi -`uuti 22e s> (< ld volutus keerdunud < volvere keerutama, pöörama) • arhit ühest v mõlemast otsast spiraalselt rullis ornament v ehismotiiv nt joonia ja korintose stiilis kapiteelidel, barokkfassaadidel jm


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur