[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 205 artiklit, väljastan 200

aerodünaamiline <+ dünaamili|ne -se -st 12 adj> • füüs aerodünaamikaga seotud
aerodünaamiline jõudfüüs voolavas gaasis (nt õhus) asetsevale kehale mõjuv kogujõud
aerodünaamiline takistusfüüs frontaaltakistus, liikuva keha pinna ja keskkonnaosakeste vahelise hõõrdumise ning keha taga tekkivate pöörete põhjustatud jõud, mis pidurdab keha liikumist gaasis
aerodünaamiline torutehn tuulekanal, seade, milles tekitatakse kiiret õhu- vm gaasivoolu; kasut autode ja lennukite katsetamiseks

aerolift <+ l`ift lifti l`ifti 22e s> (< aero- + lift) • tehn õhktõstuk, vedelikku, lahust v pulpi suruõhu abil ühendatud anumate põhimõttel tõstev seade

aerotank <+ t`ank tanki t`anki 22e s> (< aero- + tank (1)) • ökol seade, milles segatakse ja õhustatakse reovee ja aktiivmuda segu, et luua soodsad elutingimused orgaanilist ainet lagundavatele organismidele

akvaplaan <+ pl`aan plaani pl`aani 22e s> (< akva- + -plaan)
1. tehn mootorpaadi v kaatri järel veetav orgaanilisest klaasist kupli ja tüüridega seade sukeldujale
2. sport veesuusk

alfaspektromeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< alfa + spektromeeter) • füüs seade, millega määratakse alfaosakeste jaotus nende energia järgi

analoog-digitaalmuundur <+ m`uundur -i 2e s> (ingl analog-to-digital converter), lüh ADCinfo seade, mis muundab pidevsignaali numbrijadana esitatud signaaliks. Vt ka digitaal-analoogmuundur

antifon <antifon -i 19 s> (keskld antiphona < kr antiphōnos vastukõlav), antifoon <+ f`oon fooni f`ooni 22e s>
1. muus vahelduslaul, mida protestantlikus liturgias vaimulik ja kogudus v katoliku kirikus kaks koori laulavad vaheldumisi
2. relig mitmesuguste katoliku liturgiliste tekstide nimetus (nt tunnipalves psalme ja hümne raamivad salmid)
3. (< anti- + kr phōnē hääl, heli) med, tehn kõrva tugeva v kestva müra v kahina eest kaitsev seade, mürakiiver v -klapid

aparaat <apar|`aat -aadi -`aati 22e s> (ld apparatus ettevalmistus(ed), varustus)
1. keeruka ehitusega riist, mis teeb teatavat tööd osalt v täiesti iseseisvalt
2. seade, mille ülesanne on pms informatsiooni hankida, töödelda ja inimesele v tehnosüsteemile kasutatavaks muundada
3. mingit haldus- vm ala teenindavad asutused v nende süsteem
4. inimese, looma v taime üht talitlust teostav elundkond, nt kuulmisaparaat, seedeaparaat
teaduslik aparaatselgitavad märkused ja materjalid teadusliku töö v teostekogu juurde

arlekiin <arlek|`iin -iini -`iini 22e s> (it arlecchino) teater
1. lihtsameelne häbematu pilkaja ja naljahammas Itaalia commedia dell’arte’s, esines hrl kirjus kuues ja mustas poolmaskis, vt ka pantaloone, tartaglia, kolombiin; piltl narr, veiderdaja, koomik
2. külgedelt ja ülalt näitelava raamiv eesriie (mille voltides arlekiin end varjas)
3. lavaava kõrgust reguleeriv seade

arranžeering <arranžeering -u 2 s> (< arranžeerima) • muus seade, viisi v meloodia ümberseade algsest erineva orkestri-, pilli- v hääleliigi jaoks

aspiraator <aspir`aator -i 2e s> (< ld aspirare peale puhuma) • tehn imemispõhimõttel töötav seade; med riist vedelike (mäda) väljaimemiseks kehaõõntest

automaat <autom|`aat -aadi -`aati 22e s> (< kr automatos ise toimiv)
1. tehn isetöötav seade v seadmestik
2. sõj püstolkuulipilduja

automaatnavigaator <+ navig`aator -i 2e s> (< automaatne + navigaator), autonavigaator <+ navig`aator -i 2e s> (< auto-) • tehn automaatne navigatsiooniseade, vt ka GPS; lenn seade lennuki asukoha automaatseks määramiseks sõltumatult maapinna nähtavusest

automaatpiloot <+ pil|`oot -oodi -`ooti 22e s> , autopiloot <+ pil|`oot -oodi -`ooti 22e s> (< auto- + piloot) • tehn lennuaparaatide (lennukite, rakettide, helikopterite) automaatse juhtimise seade, mis säilitab etteantud lennurežiimi

biofilter <+ f`ilt|er -ri 2e s> (< bio- + filter) • tehn reovee aeroobse biokeemilise puhastamise seade

deaeraator <deaer`aator -i 2e s> (< de- + ld aer õhk) • tehn seade vees lahustunud gaaside kõrvaldamiseks

defroster <defr`oster -i 2e s> (ingl) • tehn seade külmhoones mõnede produktide soojendamiseks enne väljaandmist

dekooder <dek`ood|er -ri 2e s> (< dekodeerima) • info dekodeeriv seade v programm; el dekodeeriv lülitus, mida kasut raadiovastuvõtjas v teleris väljundsignaali saamiseks teatud viisil kodeeritud signaalist, nt stereodekooder, värvusdekooder

demultiplekser <demultipl`ekser -i 2e s> (ingl demultiplexer) • info, tehn seade, mille abil eraldatakse eri signaalidest ja/või andmevoogudest multiplekseri abil moodustatud digitaalsest transportvoost e multipleksist selles sisalduvad üksikud signaalid või andmevood

desintegraator <desintegr`aator -i 2e s> (< des- + ld integer terviklik) tehn
1. löökveski, masin söe, liiva, savi vms materjali peenestamiseks
2. gaasipuhasti, seade gaaside puhastamiseks tahkeist osakestest (tolmust)

desodoraator <+ odor`aator -i 2e s> (< des- + ld odor lõhn) • tehn desodoreeriv seade, halba lõhna kõrvaldav ja/või õhku steriliseeriv seade

destillaator <destill`aator -i 2e s>
1. tehn seade vedelike destilleerimiseks
2. meister tehases piirituse, viina jm destilleerimise alal

detektor <det`ektor -i 2e s> (< ld detector avastaja)
1. füüs seade mitmesuguste kiirguste v osakeste avastamiseks
2. el demodulaator, seade moduleeritud raadiosignaalist moduleeriva signaali taastamiseks (detekteerimiseks)
valedetektor kõnek vt polügraaf

digiboks <+ b`oks boksi b`oksi 22e s> (ingl digibox < digi- + box karp) • info seade, mis võimaldab televiisoril digitaalsignaali vastu võtta

digitaal-analoogmuundur <+ m`uundur -i 2e s> (ingl digital-to-analog converter), lüh DACinfo D/A-muundur, seade, mis muundab numbrijadana esitatud signaalid pidevsignaalideks. Vt ka analoog-digitaalmuundur

diktofon <diktofon -i 19 s> (< ld dictare ette ütlema + kr phōnē hääl, heli) • tehn kõnesalvestusseade, kaasaskantav seade kõne salvestamiseks ja selle taasesitamiseks

dispergaator <disperg`aator -i 2e s> (< dispergeerima) • tehn seade emulsioonide valmistamiseks

dokumendiriider <+ r`iider -i 2e s> (< dokument + riider) • tehn seade paberdokumentidelt andmete automaatseks lugemiseks ja arvutisse sisestamiseks

draiv <dr`aiv draivi dr`aivi 22e s> (ingl drive) • info ajur, seade andmekandja käituseks; ketas- v lintsalvesti; ajam

ejektor <ej`ektor -i 2e s> (ingl ejector < ld eicere välja viskama v ajama) • tehn imev jugapump; kasut laevadel, kaevandustes jm
suurtükiejektorsõj seade suurtükiraua läbipuhumiseks

ekraan <ekr|`aan -aani -`aani 22e s> (pr écran)
1. projektsioonipind, mis peegeldab v muundab temale langevat kiirgust, nii et tekib nähtav kujutis (nt kino-, teleri-, kuvari- v projektsiooniaparaadi ekraan)
2. tehn varje, kahjustava kiirguse eest kaitsev seade v seadmeosa; elektri- ja/või magnetvälja tõkestav metallplaat, kest v võrk
3. eh veetihe kiht pinnas- v kivipaisu survepoolsel nõlval filtratsiooni vähendamiseks
akustiline ekraanpind, millega peegeldatakse helilaineid soovitavas suunas

elektroentsefalograaf <+ gr`aaf graafi gr`aafi 22e s> (< elektro- + kr enkephalos aju + -graaf) • med seade peaaju talitlusel tekkivate elektrivoolude registreerimiseks

elektromeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< elektro- + -meeter) • el seade elektriseeritud kehade potentsiaalide väikeste vahede ja nõrkade elektrilaengute mõõtmiseks

elektronkahur <+ kahur -i 2e s> , elektronprožektor <+ prož`ektor -i 2e s> (< elektron + prožektor) • füüs seade, mis tekitab vaakumis kindlas suunas liikuvate elektronide joa – elektronkiire; kasut elektronoptilistes muundurites, televisiooniseadmetes jm, ka metallide sulatamiseks ning keevitamiseks

elektronkommutaator <+ kommut`aator -i 2e s> (< elektron + kommutaator) • el seade elektriahelate kontaktituks ümberlülitamiseks elektrivälja abil tüüritava elektronkiire vahendusel

elektronmikroskoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> (< elektron + mikroskoop) • el elektronoptiline seade, mis võimaldab nähtavaks teha üliväikesi esemeid suurendatud kujul

elektroonika <elektroonika 1 s> (< kr ēlektron merevaik) • teaduse ja tehnika haru, mis uurib ja rakendab vaakumis, gaasides, pooljuhtides jt keskkondades liikuvate laengutega seotud nähtusi
elektroonikaseade, elektroonikaaparaatelektronseadiste kasutamisel põhinev seade, aparaat

emulaator <emul`aator -i 2e s> (ingl emulator jäljendaja < ld aemulator) • info seade v programm, mis võimaldab arvutil, printeril vms seadmel matkida mingi teise seadme tööd, ühildada eri seadmeid ja modelleerida projekteeritavate seadmete tööd

emulsor <em`ulsor -i 2e s> (< ld emulgere, perf partits emulsum välja lüpsma) • tehn seade emulsiooni valmistamiseks

endolaser <+ laser -i 2e s> (< endo- + laser) • med seade, millega laserkiire ots viiakse silmamuna sisse silma sisemiste osade (nt võrkkesta) ravimisel

ergomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< kr ergon tegu, töö + metron mõõt) • sport seade, millega saab registreerida lihaste koormust, mõõtmaks sooritatud lihastöö hulka

evaporaator <evapor`aator -i 2e s> (< ld evaporare aurama) • tehn seade katla- ja joogivee väljaaurutamiseks mereveest

faasimuundur <+ m`uundur -i 2e s> • el seade edastatava vahelduvpinge faasi1 muutmiseks

faksmodem <+ modem -i 2e s> (< faks + modem) • info arvutiga ühendatav seade v kaart arvutis salvestatud dokumentide lähetamiseks ühele v korraga mitmele faksile (ka teisele samasuguse seadmega ühendatud arvutile)

fonograaf <+ gr`aaf graafi gr`aafi 22e s> (fono- + -graaf) • aj, tehn endisaegne seade heli mehaaniliseks salvestamiseks ja taasesitamiseks

fotofiniš <+ finiš -i 2e s> (< foto- + finiš) • sport pildistav seade finišeerimisjärjestuse täpseks kindlakstegemiseks; finiš, kus kasut sellist seadet

fototaimer <+ t`aimer -i 2e s> (< foto- + taimer) • fot seade, millega fotokopeerimisel reguleeritakse särituskestust

gaasigeneraator <+ gener`aator -i 2e s> (< gaas1 + generaator) • tehn gaasistusseade, seade gaasi tootmiseks (turbast, puidust, saepurust, koksist, söest, erilisest lõhkeainest jne) tehniliseks otstarbeks, eriti gaasimootorite kütteks ja auto turvapatjade täitmiseks

generaator <gener`aator -i 2e s> (sks Generator < ld generator looja, sünnitaja)
1. tehn energia muundamise seade
2. seade mingi aine (nt auru, gaasi), energia (nt elektrienergia) v informatsiooni (nt signaali) tootmiseks, vt ka gaasigeneraator
3. info seade v programm tarkvaraobjekti tekitamiseks (nt märgigeneraator)
generaatorilukkel, tehn kahesisendiline videoseade, mis ühe signaali töötluse ajaks blokeerib teise

-graaf <+ gr`aaf graafi gr`aafi 22e s> (< kr graphō kirjutan, joonistan) • -kirjutaja, -jäädvustaja; (kirjutamis)seade, -riist

grammofon <grammofon -i 19 s> (< kr gramma kirjutis + phōnē hääl, heli) • tehn mehaaniliselt plaadile salvestatud heli taasesitamise seade, vinüülplaadimängija

gravimeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< ld gravis raske + -meeter) • tehn raskusjõumõõtur, vedrukaalulaadne seade raskuskiirenduse suhteliseks mõõtmiseks

güroroolija <+ r`oolija 1 s> (< güro-) • mer automaatroolija, elektromehaaniline seade laeva automaatseks juhtimiseks gürokompassi abil

halomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< kr hals, gen halos sool + -meeter) • keem seade keedusoola koguse määramiseks lahuses

haploskoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> (< kr haploos lihtne + -skoop) • tehn seade, mis mõlema silmaga vaatamisel annab ruumilise kujutise

haspel <h`asp|el -li 2e s> (sks Haspel) tehn
1. riist lõnga vihti ajamiseks ja pasmastesse lugemiseks
2. pikakõrreliste taimede niitmise masina tööseadis, mis toimetab kõrred lõikeseadisele
3. kivikoguri abitööseadis, mis tõukab kivid edastuskonveierile
4. seade varunööri õngelatile kerimiseks

helioskoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> (< helio- + -skoop) • astr päikesepikksilm, heledust vähendav seade Päikese vaatlemiseks

heliostaat <+ st`aat staadi st`aati 22e s> (< helio- + kr statos seisev) • astr, tehn seade, mis võimaldab peegli abil (koos liikumapaneva mehhanismiga) juhtida Päikese kiiri püsivalt ühes ja samas suunas; kasut astronoomilistel vaatlustel

hematoskoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> (< hemato- + -skoop) • med seade vere optiliseks v spektroskoopiliseks uurimiseks

hodomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< kr hodos tee + -meeter) tehn
1. läbisõidumõõdik, seade liiklusvahendi läbitud tee pikkuse määramiseks
2. sammuloendur

hüdroajam <+ ajam -i 2e s> (< hüdro-) • tehn seade mehhanismide ja masinate käitamiseks rõhu all oleva vedeliku (hrl mineraalõli) vahendusel

hüdroakumulaator <+ akumul`aator -i 2e s> (< hüdro- + akumulaator) • tehn seade vee- v õlivaru hoidmiseks rõhu all; koosneb silindrist, kolvist ja vasturaskusest

hüdrofon <hüdrofon -i 19 s> (< hüdro- + kr phōnē hääl, heli) • tehn seade vees levivate helivõnkumiste vastuvõtmiseks ning elektrivõnkumisteks muundamiseks

hüdroklassifikaator <+ klassifik`aator -i 2e s> (< hüdro- + klassifikaator) • mäend seade pulbrilise materjali liigitamiseks

hüdrolokaator <+ lok`aator -i 2e s> (< hüdro- + lokaator), sonar <sonar -i 2e s> {lüh ingl sõnadest sound navigation and ranging navigeerimine ja kauguste määramine heli abil} • tehn seade osaliselt v täielikult vees olevate objektide avastamiseks ning nende asukoha (suuna ja kauguse) määramiseks. Vt ka kajalood

hüdromeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< hüdro- + -meeter) • tehn seade vedeliku suhtelise tiheduse mõõtmiseks

hüdromonitor <+ monitor -i 19 s> (< hüdro- + monitor) • tehn võimsat veejuga tekitav ja suunav seade; kasut mäetöödel, tuletõrjes jm

hüdromootor <+ m`ootor -i 2e s> (< hüdro- + mootor) • tehn seade, mis muundab vedeliku rõhuenergia kolvivarre, võlli vm mehaaniliseks energiaks

hüdrostaatiline <+ staatili|ne -se -st 12 adj> • füüs hüdrostaatikasse puutuv, liikumatu vedeliku rõhul põhinev
hüdrostaatiline paradoksfüüs näiliselt vastuoluline tõsiasi, et vedeliku rõhk anuma põhjale ei sõltu anuma kujust (s.o anumas oleva vedeliku hulgast); on seletatav sellega, et rõhk vedelikes (hüdrostaatiline rõhk) kandub edasi ühtlaselt igas suunas
hüdrostaatilised kaalud pltseade vedelike ja tahkete kehade tiheduse määramiseks

hüdrotrafo <+ trafo 16 s> , hüdrotransformaator <+ transform`aator -i 2e s> (< hüdro- + transformaator) • tehn seade, mis võimaldab muuta väljundvõlli pöördemomenti ja pöörlemissagedust. Vt ka hüdroülekanne

hüdrotsüklon <+ ts`üklon -i 2e s> (< hüdro- + tsüklon) • tehn seade tahke aine osakeste eraldamiseks vedelikest, nende liigitamiseks v rikastamiseks

hüdrovõimendi <+ võimendi 1e s> (< hüdro-) • tehn seade energiaallikast täiturmehhanismile kulgeva hüdraulilise energia juhtimiseks

hüdroülekanne <+ kanne k`ande 6 s> (< hüdro-) • tehn muundurist (pump) ja sekundaarsest jõumasinast (hüdromootor) koosnev seade, mis sisendvõlli kaudu antava mehaanilise töö arvel suurendab töövedeliku potentsiaalset ja kineetilist energiat ning muundab selle hüdromootoris uuesti mehaaniliseks tööks

hügromeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< hügro- + -meeter) • meteor niiskusmõõtur, seade pms õhuniiskuse mõõtmiseks

hügroskoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> (< hügro- + -skoop) • meteor seade, mis näitab õhuniiskuse suurenemist v vähenemist

hüpsotermomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< hüpso- + termomeeter) • geod kaasaskantav seade koha kõrguse mõõtmiseks (merepinnalt arvatuna) vee keemistemperatuuri muutumise järgi

ikebana <ikebana 17~16 s> (jpn) • Jaapani lilleseadekunst, põhineb kindlate proportsioonide arvestamisel ja sümboolikal; lillekompositsioon v -seade

indikaator <indik`aator -i 2e s> (< ld indicare näitama)
1. vahend mingi nähtuse olemasolu näitamiseks v mingi suuruse ligikaudseks mõõtmiseks
2. keem aine, mille kergesti jälgitava muutuva tunnuse (värvus, fluorestsents) järgi on võimalik kindlaks teha keemilise reaktsiooni lõppu mahtanalüüsis v määrata keskkonna mingit füüsikalis-keemilist näitajat
3. tehn seade indikaatordiagrammi saamiseks
indikaatordiagrammindikaatori abil saadav diagramm, näitab rõhu muutumist sõltuvalt kolvi asendist sisepõlemismootori, aurumasina v mingi kolbmasina silindris
indikaatorlampmärgulamp, signaali- v pingenäiturina kasutatav lamp, nt valgusdiood
indikaatorpaneelkuvar v näidik, s.o seadis informatsiooni nähtavaks tegemiseks
indikaatortaimbot taim, mille kasvukoht, keemiline koostis ja välisilme viitavad mingitele pinnase eriomadustele

inkubaator <inkub`aator -i 2e s> (< ld incubare hauduma)
1. põll haudeaparaat, linnumunade v kalamarja hautamise seade
2. med enneaegselt sündinute soojendussäng, vt ka kuvöös

installatsioon <installatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< keskld installatio kohale- v ametissepanemine < stallum vaimuliku istekoht kirikus)
1. kunst kolmemõõtmeline objekt, kunstipärane esemete v materjalide seade, mis võib ühendada erinevaid kunstivorme ja -tehnikaid
2. tehn rakestus, seadmestus, vee-, gaasi- v elektriseadmete (ka masinate vm) paigaldamine; vastav paikne seadmestik, paigaldis
3. relig pidulik vaimuliku ametisseseadmise rituaal katoliku kirikus, vt ka introduktsioon (3)

introskoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> (< intro- + -skoop) • tehn läbipaistmatute kehade sisemust nähtavaks tegev seade

inverter <inv`erter -i 2e s> (ingl < ld invertere ümber pöörama) el
1. vaheldi, seade alalisvoolu muundamiseks ühe- v mitmefaasiliseks vahelduvvooluks
2. loogikalise eituse tehet sooritav lülitus

ionisatsioon <ionisatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> • füüs elektronide eraldumine neutraalsetest aatomitest v molekulidest, mille tagajärjel tekivad positiivsed ioonid ja vabad elektronid; ionisatsiooni põhjustavad elektronide põrkumine aatomite v molekulidega, aatomite v molekulide omavaheline põrkumine, ultraviolett-, röntgeni-, gamma-, alfa- ja beetakiirgus jm
ionisatsioonienergiaväikseim energia, mis kulub ühe elektroni eraldamiseks põhiseisundis olevast aatomist, molekulist v ioonist
ionisatsioonikamberseade, millega avastatakse ioniseerivaid osakesi ja mõõdetakse neid iseloomustavaid suurusi
ionisatsioonipotentsiaalpotentsiaal, mille korrutis elementaarlaenguga võrdub ionisatsioonienergiaga

ioonmikroskoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> (< ioon + mikroskoop) • tehn ioonoptiline seade, millega saadakse väikestest esemetest v nende osadest suurendatud kujutis

isotron <isotron -i 19 s> (< isotoobid + elektron) • tehn seade isotoopide eraldamiseks

jölling <jölling -u 2 s> (sks Jolltau) • mer üherattalise plokiga lihtne seade kergete koormuste tõstmiseks

kapsel <k`aps|el -li 2e s> (sks Kapsel < ld dem capsula, capsella karbike < capsa karp)
1. anat kihn, kompaktse elundi, õõne v haigusliku moodustise (hrl sidekoeline) ümbris
2. farm ravimvorm seespidiseks manustamiseks, kus vedelal v pulbrilisel kujul olev ravim on ümbritsetud želatiinist v muust materjalist kattega
3. sõj väike metallkestaga lõhkeainet sisaldav seade suurema lõhkelaengu süütamiseks v detoneerimiseks; käivitub löögist v elektrist

kaskaad <kask|`aad -aadi -`aadi 22e s> (pr cascade < it cascata < cascare kukkuma) • joastik, astmeliselt langev (vee)juga; joastikuna langev ilutulestik; tehn astmeliselt v järkude kaupa toimuv menetlus; seade astmeliseks menetluseks; astmeliselt järjestatud seadmed v rajatised, sh treppveelase

kassa <kassa 16 s> (it cassa kastike, laegas < ld capsa)
1. laegas sularaha ja väärtpaberite säilitamiseks; tulekindla kapiga ruum sularaha vastuvõtmiseks, hoidmiseks ja väljaandmiseks
2. asutuse v ettevõtte sularahaseis
3. teatav krediidiasutus (nt haigekassa)
kassaaparaatspetsiaalne seade rahaliste arvelduste tegemiseks kassas
kassaterminalseade müügitehingu registreerimiseks elektrooniliselt loetaval kujul tehingu toimumise ajal

katapult <katap|`ult -uldi -`ulti 22e s> (ld catapulta < kr katapeltēs)
1. aj, sõj antiik- ja keskaegne kiviheitemasin
2. lenn seade, mis tagab lennuki õhkutõusmise laevalt
3. tehn väljapaiskeseade (nt lennuki avarii korral)

klassifikaator <klassifik`aator -i 2e s> (< klassifitseerima)
1. liigiti, liigituseks kasutatav aparaat
2. liigitustabel, dokument mingit hulka moodustavate objektide tähistuse korrastamiseks ja kodeerimiseks
3. mäend seade mineraaliterade sortimiseks nende suuruse järgi
4. lgv seotud morfeem, mis osutab, millisesse semantilisse klassi sõna kuulub; esineb nt bantu keeles

kloon <kl`oon klooni kl`ooni 22e s> (< kr klōn oks, võsu) • biol ühest rakust põlvnevate mittesugulisel jagunemisel saadud identse pärilikkusega rakkude kogum
organismikloonbiol isendi suguta sigimisel tekkinud, üksteisega ja vanemorganismiga geneetiliselt identsete isendite kogum; info algtoodet jäljendav seade v programm

koertsimeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< koertsitiivsus + -meeter) • füüs seade ferromagneetikute koertsitiivsuse määramiseks

kolloidveski <+ v`eski 1e s> (< kolloid) • tehn seade materjalide peenestamiseks kolloidse peenusastmeni

kommutaator <kommut`aator -i 2e s> (< ld commutare muutma, vahetama) • el vooluahelate ümberlülitamise seade; mõningate elektrimasinate mehaaniline voolumuundur
kommutaatormootortehn igasugune kommutaatoriga elektrimootor; kitsamas tähenduses kommutaatoriga elektrimootor, mis on ette nähtud kasutamiseks kas ainult vahelduvvoolul v nii vahelduv- kui ka alalisvoolul

konsistomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< konsistents + -meeter) • tehn seade poolvedelate ainete konsistentsi määramiseks

konveier <konv`eier -i 2e s> (ingl conveyer < convey edasi toimetama < kon- + ld via tee) • seade lasti, materjali v toodete teisaldamiseks pideva vooluna
konveierisüsteemtehn konveieril organiseeritud töö maksimaalsete tulemuste saavutamiseks ja tööjõu otstarbekaks kasutamiseks; piltl peatusteta töö v tegevus

konverter <konv`erter -i 2e s> (ingl converter < ld convertere ümber pöörama, muutma) • tehn metallurgias kasutatav seade pms terase vm metalli tootmiseks sulamalmist; sagedusmuundi
konverterreaktortehn tuumatehnikaseade ühe lõhustuva aine muundamiseks teiseks

kooder <k`ood|er -ri 2e s> (ingl coder < kodeerima) • el seade informatsiooni (sõnumite, andmete, elektrisignaalide) esitusvormi muutmiseks

koopia <k`oopia 1 s> (keskld copia < ld küllus, hulk) • teisikeksemplar, algupärandiga täpselt ühtiv ärakiri v jäljend; piltl kellegagi äravahetamiseni sarnane isik
koopiamasintehn seade valguskoopiate tegemiseks
koopiapabertehn koopiamasinates kasutatav paber
mikrokoopiatugevasti vähendatud koopia

koordinaator <koordin`aator -i 2e s> (< koordineerima) • tehn koordineeriv seade

kvadrant <kvadr|`ant -andi -`anti 22e s> (ld quadrans, gen quadrantis veerand)
1. mat risti olevate raadiustega eraldatud ringi veerand (ringi kvadrant) v ristsirgetega eraldatud tasandi veerand (tasandi kvadrant)
2. astr omaaegne riist taevakehade nurkkõrguse määramiseks
3. sõj seade suurtüki tõstenurkade õigsuse kontrollimiseks
4. tehn nurkkang (kaalu osa)

limitter <lim`it|ter -teri ~ -ri 2e s> (ingl limiter) • tehn piirik, seade, mis ei lase signaali tasemel tõusta üle etteantud piiri, kasut helisalvestuses ja ringhäälingus

lokaator <lok`aator -i 2e s> (< ld locare asetama, paigutama)
1. tehn seade objekti asukoha määramiseks sellelt peegeldunud heli- v elektromagnetlainete v objekti enese kiirguse järgi
2. info sisendseade punkti koordinaadiandmete saamiseks, nt valguspliiats, hiir

lood <l`ood loodi l`oodi 22e s> (keskalamsks lode, holl lood, sks Lot plii)
1. tehn seade püst- ja rõhtsihi kindlaksmääramiseks ja kontrollimiseks
2. mer seade veekogu sügavuse mõõtmiseks
3. aj endine massimõõt, 1 lood = 1/32 naela, = 12,8 g
käsiloodmer meetrijaotistega nöör (loodliin) koos selle otsas oleva pliiraskusega
kajaloodmer riist, millega määratakse vee sügavust löökheli tekitamise ja selle kajana tagasipeegeldumise vahelise ajavahemiku järgi, vt ka hüdrolokaator
vesiloodtehn vaaderpass, riist rõhttasandi v -sihi määramiseks ja kontrollimiseks

lubrikaator <lubrik`aator -i 2e s> (< ld lubricare libestama) • tehn kolbpumbana töötav seade määrde juhtimiseks hõõrduvate pindade vahele (laagritesse, juhikutesse jm)

lüsimeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< lüsi- + -meeter) • põll seade maapinnast vee läbinõrgumise sügavuse ja läbinõrgunud veehulga määramiseks

magnetofon <magnetofon -i 19 s> (< magnet + kr phōnē hääl, heli), makk <m`akk maki m`akki 22e s> • tehn seade heli vm informatsiooni magnetiliseks salvestamiseks magnetlindile ja salvestatu taasesitamiseks

magnetoola <magnetoola 16 s> (vn магнитола < magnetofon + radioola) • tehn raadiovastuvõtjast ja magnetofonist koosnev endisaegne helitehniline seade, raadiomagnetofon

manipulaator <manipul`aator -i 2e s> (< pr manipulateur) • manipuleerija, käsitseja, menetleja, manipulatsioonide teostaja; tehn inimkätt asendav seade millegi (kaug)käsitsemiseks; piltl nööritõmbaja, kaval mõjutaja

maser <maser -i 2e s> {lüh ingl sõnadest microwave amplification by stimulated emission of radiation mikrolainevõimendus stimuleeritud kiirguse emissioonil} • füüs, tehn kvantelektroonika seade mikrolainete võimendamiseks ja genereerimiseks. Vt ka laser

massispektromeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< mass + spektromeeter) • füüs seade aatomite ja molekulide ajalis-ruumiliseks jaotamiseks massi järgi

melograaf <+ gr`aaf graafi gr`aafi 22e s> (< melo- + -graaf) • muus klaverile lisatud XVIII s-st pärinev seade, mis kirjutab nooditaolisi märke selle kohta, mida on mängitud

membraanfilter <+ f`ilt|er -ri 2e s> (< membraan + filter) • keem seade lahuste, kolloidsüsteemide ja gaasisegude puhastamiseks, rikastamiseks v komponentideks lahutamiseks membraanide abil

mikrofotomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< mikro- + foto- + -meeter) • tehn, aj mikroskoobi optikasüsteemi seade, millega mõõdetakse läbipaistvate materjalide, eelkõige fotonegatiivide (spektro- ja röntgenogrammide ning astrofotode) väikeste pinnaosade optilist tihedust

mikroskoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> (< mikro- + -skoop) • optiline, elektronoptiline v ioonoptiline seade, millega saadakse väikestest esemetest suurendatud kujutisi

mikrotron <mikrotron -i 19 s> (< mikro- + elektron) • füüs teatavat tüüpi seade elementaarosakeste kiirendamiseks. Vt ka tsüklotron

mikser <m`ikser -i 2e s> (ingl mixer < mix kokku segama)
1. köögimasin toiduainete segamiseks, peenestamiseks ja vahustamiseks
2. tehn segur; vedelmalmi kogumise agregaat
3. info, tehn segusti, signaalide segustamise ja reguleerimise seade

mobiil <mob|`iil -iili -`iili 22e s> (< ld mobilis liikuv)
1. tehn (ise)liikuv seade v masin, ka mobiiltelefon
2. kunst hrl õhukestest (pms rippuvaist) metall- v klaaslehtedest konstruktsioon, mis liigub vähimagi puudutuse, õhuvoolu vms mõjul; skulptuuri erivorm, nn kineetiline skulptuur
mobiilbürooinfo bürood asendavad kantavad töövahendid (sülearvuti jm)
mobiilsideel suurt territooriumi hõlmava võrguga ühendatud mobiilsete teabeedastusvahendite kasutamisel põhinev side
mobiiltelefontaskutelefon, mobiil

modem <modem -i 2e s> (ingl modem < modulaator + demodulaator) • info andmeedastussüsteemi seade, millega moduleeritakse ja demoduleeritakse digitaalsignaale edastamiseks analoog-edastusvahendite kaudu

modulaator <modul`aator -i 2e s> • el seade modulatsiooni tekitamiseks

monitor <monitor -i 19 s> (ingl järelevaataja < ld hoiataja, nõuandja)
1. tehn protsessi v seisundi jälgimise seade; kuvar, tehnilise süsteemiga suhtlemist võimaldav seade
2. ped klassi järele valvav õpilane Inglise koolides
3. aj, sõj suurtükipaat, kahuripaat (esimesi soomuslaevatüüpe)

MP3-pleier <+ pl`eier -i 2e s> (< MP3 + pleier) • MP3-mängija, muusikapalade MP3-vormingus salvestamise ja taasesitamise seade

multiplekser <multipl`ekser -i 2e s> (ingl multiplexer) • info, tehn seade, mille abil eri signaalidest ja/või andmevoogudest (nt ringhäälingu saated ja programmid ning andmesideteenused) moodustatakse üks digitaalne transportvoog e multipleks, mida edastatakse raadiosaateseadmete abil

multiplikaator <multiplik`aator -i 2e s> (< keskld multiplicator suurendaja, mitmekordistaja < ld multiplex mitmeosaline)
1. paljundaja, paljundusseadis v -aparaat; multifilmide looja
2. mat integreeruvustegur
3. tehn, füüs kordisti, aparaat v seade mingi efekti intensiivistamiseks v mitmekordistamiseks; kiirendav reduktor

nefelomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< kr nephelē pilv + -meeter) • meteor seade pilvede tiheduse ja liikumiskiiruse vahetuks mõõtmiseks; keem laboriseade keskkonna hägususe määramiseks, mis põhineb suspensioonis olevate osakeste pinnalt peegeldunud valguse intensiivsuse mõõtmisel

nefograaf <+ gr`aaf graafi gr`aafi 22e s> (< kr nephos pilv + -graaf) • meteor pilvituse eri liike ja tihedust fotograafiliselt ülesmärkiv seade

nivooindikaator <+ indik`aator -i 2e s> (< nivoo + indikaator) • tehn helitehnikas signaali taseme määramiseks kasutatav seade, mille skaalal on tavaliselt detsibellid; kasut helivõimendites, magnetofonides, režiipultides jm

ondulaator <ondul`aator -i 2e s> (pr ondulateur < onde laine)
1. füüs seade, milles elektronid liiguvad ruumiliselt perioodilises väljas, kasut nt elektronikiirendites polariseeritud kiirguse saamiseks
2. tehn van telegraafivastuvõtuaparaat, mis kirjutab morsetähestiku märgid sakilise joonena

online [onlain] (ingl) • info sidus-, online andmevõrku ühendatud, pideva andmevahetusega; reaalaja-; olukord, kus arvuti v muu seade on sisse lülitatud ja ühendatud teistega

optiline <optili|ne -se -st 12 adj> • optikasse puutuv; valgusse ja nägemisse puutuv, valgus-, nägemis-, silma-
optiline aktiivsusteatud ainete võime pöörata teda läbiva polariseeritud valguse võnketasandit
optiline analüüskeemiliste elementide ja ühendite kindlakstegemine optilise kiirguse kaudu
optiline indikatrisskujund, mis iseloomustab valguse v keskkonna optiliste karakteristikute suunda
optiline isomeeria, ka peegelisomeeriamolekulide asümmeetriast tulenev isomeerialiik, mille puhul eksisteerivad isomeerid on teineteise peegelpildid
optiline kaabelvalguskaabel
optiline ketaslaserketas
optiline kiriinfo automaattuvastuseks mõeldud kiri
optiline klaasühtlase koostise ja suure läbipaistvusega sisepingeteta klaas
optiline kvadrantnurgamõõteriist, millega mõõdetakse pinna kallet horisontaaltasandi suhtes
optilised petted plnägemismeele petted, mõnede esemete teisiti nägemine, kui nad on tõeliselt
optiline sideinfo edastamine valguse v sellele lähedase lainepikkusega elektromagnetkiirguse abil
optiline tsentriirseade mõõteriista keskmestamiseks mingisse kindlasse punkti
optiline tugevusläätse v optikasüsteemi valgusmurdmisvõimet iseloomustav suurus
optilised atmosfäärinähtused plastr valguse peegeldumisest, hajumisest ja murdumisest põhjustatud nähtused atmosfääris (nt halo, vikerkaar, taeva värvus)

osonaator <oson`aator -i 2e s> (vn озонатор) • tehn seade elektrilahenduse abil osooni tekitamiseks

ostsillograaf <+ gr`aaf graafi gr`aafi 22e s> (< ld oscillare kiikuma + -graaf) • füüs seade elektriliste suuruste funktsionaalse seose v ajalise sõltuvuse visuaalseks jälgimiseks ja mõõtmiseks v üleskirjutamiseks

ostsilloskoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> (< ld oscillare kiikuma + -skoop) • füüs valguskiirte abil elektrivõnkeid ekraanil nähtavaks muutev seade

paravan <paravan -i 19 s> (ingl paravane < para- + vane tiib, laba) • sõj sõjalaeva pukseeritav seade ankurdatud kontaktmiinide leidmiseks ja hävitamiseks; lõhkelaenguga paravane kasut allveelaevatõrjeks

pedipulaator <pedipul`aator -i 2e s> (< ld pes, gen pedis jalg + manipulaator) • tehn inimjala talitlust jäljendav seade; kasut liikurmasinate kulgmikes

pedomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< ld pes, gen pedis jalg + -meeter) • tehn sammuloendur, sammulugeja, astutud samme mehaaniliselt v elektrooniliselt registreeriv seade

perforaator <perfor`aator -i 2e s> (< ld perforare mulgustama)
1. mulgusti, seade paberi, filmilindi jm mulgustamiseks
2. mäend piikvasar, suruõhu v elektriga käitatav löögitööriist kivimi lahtimurdmiseks, kõva pinnase kobestamiseks jms töödeks

plasmotron <plasmotron -i 19 s> (< plasma + elektron) • tehn, füüs plasmajoa tekitamise seade

pleier <pl`eier -i 2e s> (ingl player) • el audio- ja videosalvestiste mängimise seade või programm, hrl koos kuularitega

polügraaf <+ gr`aaf graafi gr`aafi 22e s> (< polü- + -graaf), ka valedetektor <+ det`ektor -i 2e s> kõnektehn kohtueelsel menetlemisel ainult inimese nõusolekul kasutatav inimorganismi talitlusi registreeriv seade võimalike valetunnistuste kindlakstegemiseks

polükord <polük|`ord -ordi -`ordi 22e s> (< kr polychordos paljukeelne < polü- + chordē pilli keel) muus
1. akord, mis koosneb kahest või rohkemast akordist
2. keskaegne mitme keelega pill, klaveri eelkäija
3. XIX s mitmehäälseks mänguks kasutatud 10-keelne viiul
4. elektrooniline seade meloodiale instrumentaalsaate loomiseks

profilograaf <+ gr`aaf graafi gr`aafi 22e s> (< profiil + -graaf) • geogr, tehn seade, mis joonestab pinnakonarustest suurendatud kujutise ehk profilogrammi

raadiogoniomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< raadio + goniomeeter) • füüs, tehn seade raadiolainete saabumise suuna määramiseks; kasut raadiopeilingaatoris ja raadiomajakas; ka sellise seadmega raadiopeilingaator

raadiomikrofon <+ mikrofon -i 19 s> (< raadio) • tehn heli ülekandmise seade, mis koosneb mikrofonist ja patareitoitega ultralühilaineraadiosaatjast; komplekti kuulub ka ultralühilainevastuvõtja, mis edastab vastuvõetud helisignaali võimendisse v salvestusseadmesse

raadioteleskoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> (< raadio + teleskoop) • astr seade, mis registreerib Maa-välistest kiirgusallikatest lähtuvaid ja Maa atmosfääri läbivaid elektromagnetlaineid raadiolainete alas; raadioastronoomia põhiline uurimisvahend

raadiovastuvõtja <+ v`õtja 1 s> • tehn raadiolainete vahendusel üle kantava info vastuvõtmist võimaldav seade, nt ringhäälingu-, televisiooni-, sidevastuvõtja

radar <radar 2e s> {lüh ingl sõnadest radio detection and ranging avastamine ja kauguste määramine raadio abil} , raadiolokaator <+ lok`aator -i 2e s> • tehn raadiolokatsiooni meetoditega objekte avastav ja jälgiv seade; liikluspolitsei kasutatav kiirusmõõtur sõidukite kiiruse mõõtmiseks teedel

radiomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< radio- + -meeter)
1. kiirgusenergia mõõteriist
2. astr raadioteleskoobi vastuvõtuseade
3. seade radioaktiivkiirguse allika aktiivsuse mõõtmiseks

RAM {lüh ingl sõnadest random access memory} • info muutmälu, operatiivmälu, arvuti mäluseade, mille suvalise mälupesa poole saab andmete kirjutamiseks ja lugemiseks otse pöörduda
RAM-ketasinfo pseudoketas, virtuaalketas, seade failide säilitamiseks põhimälu eriosas

reaktor <re`aktor -i 2e s> (ingl reactor < react reageerima)
1. füüs tuumareaktor, seade, kus toimub juhitav aatomituumade lõhustumise või sünteesi ahelreaktsioon
2. tehn aparaat keemiliste reaktsioonide teostamiseks
3. el induktiivpool voolutõugete piiramiseks

reduktor <red`uktor -i 2e s> (< ld reductor tagasiviija) tehn
1. jõu- ja töömasina vahel paiknev ülekandemehhanism, mis muudab (hrl vähendab) pöörlemissagedust
2. seade gaasi v vedeliku rõhu alandamiseks töörõhuni (ja püsivana hoidmiseks)

refraktomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< ld refractus murtud + -meeter)
1. füüs seade v optikariist murdumisnäitaja mõõtmiseks
2. mõõtur veinimarjade v mahlavirde suhkrusisalduse määramiseks

registraator <registr`aator -i 2e s> (keskld registrator kirjutaja, notar, registripidaja)
1. registreeriv ametnik
2. kaaned dokumentide järjestamiseks mingis korras
3. tehn registreeriv seade

repiiter <rep`iit|er -ri 2e s> (ingl repeater kordaja)
1. mer kursinäitur, laeval oleva navigatsiooniseadme näitu kordav seade
2. info nõrgenenud signaale vastuvõttev, võimendav ja edasisaatev seade

rotameeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< rota- + -meeter) • tehn ujukiga varustatud seade vedeliku- v gaasihulga mõõtmiseks

ruupor <r`uupor -i 2e s> (vn рупор < holl roeper) • kõnetoru, lehtritaoline seade kõne tugevdamiseks ning suunamiseks. Vt ka megafon

ruuter <r`uuter -i 2e s> (ingl router < route lähetama), marsruuter <marsr`uuter -i 2e s> (< marsruut) • info seade sideme loomiseks erisuguseid andmevahetusreeglistikke kasutavate arvutivõrkude vahel

sampler <s`ampler -i 2e s> , sämpler <s`ämpler -i 2e s> (ingl sampler) • info, muus arvutis helisignaali töödeldavaks muutev seade või elektronmuusikariist

sekventser <sekv`entser -i 2e s> (ingl sequencer < sequence järg, järgnevus) • tehn programm või seade elektronmuusika loomiseks, töötlemiseks ja esitamiseks

separaator <separ`aator -i 2e s> (< ld separator eraldaja < separare eraldama) • tehn eraldi, lahuti; põll seade koore eraldamiseks piimast, koorelahuti

septik <septik -u 2 s> (< kr sēptikos roiskumist põhjustav < sēpomai roiskun) • ökol väikeste reoveekoguste puhastamise seade, kus algul toimub setitamine, hiljem sette orgaanilise osa anaeroobne lagundamine

skanner <sk`anner -i 2e s> (ingl scanner < scan üksikasjalikult läbi vaatama)
1. info optiline sisendseade, mis muundab graafilise kujutise ridahaaval digitaalsignaaliks
2. med, tehn loendur, seade, mis uurib objekti punkt-punktilt mõõteanduri abil (nt radioaktiivsuse loendur)
3. tehn spetsiaalne suhteliselt laias sagedusalas toimiv terminalseade raadioeetris edastatavate signaalide avastamisekss

skleromeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< kr sklēros kange, kõva + -meeter) • seade mineraalide ja kristallide kõvaduse mõõtmiseks kriimustamise põhimõttel

skviid <skv|`iid -iidi -`iidi 22e s> , SQUID {lüh ingl sõnadest superconducting quantum interference device} • füüs ülijuhtiv kvantinterferomeeter, seade väga nõrga elektrivoolu, pinge v magnetvälja mõõtmiseks

sond <s`ond sondi s`ondi 22e s> (pr sonde)
1. füüs seade mingi füüsikalise protsessi kohalikuks uurimiseks ilma selle kulgu oluliselt mõjutamata
2. med metallist, kummist vm materjalist torukujuline riist haavade ja kehaõõnte uurimiseks; õõnessondiga võetakse kehaõõnest vedelikku v viiakse vedelikku kehaõõnde

sorter <s`orter -i 2e s> (ingl), sorteer <sort|`eer -eeri -`eeri 22e s> • tehn masin v seade millegi sortimiseks, sortimismasin

stabilisaator <stabilis`aator -i 2e s> (< ld stabilis stabiilne)
1. stabiliseeriv seadis v aine
2. tehn lennuki, raketi vm lennuaparaadi osa, mis tagab lendamisel selle tasakaalus püsimise
3. el voolu, pinge v võimsuse püsivana hoidmise seade
4. keem ebasoovitavaid protsesse pidurdav aine
5. mer laeva õõtsumist vähendav seadis

statoskoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> (< kr statos seisev + -skoop)
1. meteor õhurõhu vaheldumist registreeriv seade
2. tehn aerofotograafias kasutatav lennukõrguse muutusi registreeriv riist

STB {lüh ingl sõnadest set-top box} • info digiboks, digitaaltelevisiooni vastuvõtu seade ühendamiseks tavateleriga

stereokomparaator <+ kompar`aator -i 2e s> (< stereo- + komparaator) • fot seade objektide mõõtmete määramiseks stereofotodel; stereokomparaatorit rakendatakse kartograafias jm

stsintillatsioonispektromeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< spektromeeter) • füüs seade, millega mõõdetakse osakeste energiat nende tekitatud stsintillatsioonide intensiivsuse järgi

sünkronisaator <sünkronis`aator -i 2e s> (< sünkroniseerima) • tehn seade, mis ajaliselt kooskõlastab kaht v enamat otseselt sidestamata protsessi. Vt ka sünkroniseerima

sünoptofoor <+ f`oor foori f`oori 22e s> (< sün- + kr opsis nägemine + -foor) • med seade kõõrituse uurimiseks

süntesaator <süntes`aator -i 2e s> (vn синтезатор < ingl synthesizer < kr synthesis ühendamine, liitmine) • muus elektrooniline heliseade muusika ja heliefektide loomiseks
kõnesüntesaator lgv, tehntehiskõne tekitamise seade

šifraator <šifr`aator -i 2e s> (pr chiffreur arvutaja, šifreerija < šiffer) • salastatud teadete šifreerimise ja šifreeritud teadete dešifreerimise seade

taimer <t`aimer -i 2e s> (ingl timer ajamõõtja < time aeg) • tehn ajavahemikuandur, mehaaniline seade v elektrooniline lülitus, mis määratud ajavahemiku möödumisel rakendub, nt annab helisignaali v lülitab mingi seadme sisse v välja

tandem <t`andem -i 2e s> (ingl < ld lõpuks)
1. ühisel teljel asetsevate paariselementidega seade
2. kahe järjestikku rakendatud hobusega kaarik
3. kaheliikmeline meeskond; piltl kaks ühiste eesmärkide nimel tegutsevat inimest
4. kahekohaline jalgratas v kanuu

tankur <t`ankur -i 2e s> • tankimispüstik, pumba ja arvestiga seade bensiini vm vedelkütuse (v õli) võtmiseks

telefon <telefon -i 19 s> (< tele- + kr phōnē hääl, heli)
1. telefonside, elektroonilise side liik, mis on mõeldud kõnesignaali edastamiseks juhtmete v raadiolainete kaudu
2. telefoniaparaat, telefonsides kõne edastamise ja vastuvõtmise seade, mis paikneb kõnekohas

telegraaf <+ gr`aaf graafi gr`aafi 22e s> (< tele- + -graaf)
1. telegraafside, elekterside liik, mille puhul sõnumeid edastatakse juhtmete v raadio kaudu elektriimpulssideks kodeeritud märkide vahendusel (varem morsetähestiku abil)
2. telegraafiaparaat, telegraafsides informatsiooni edastamise ja vastuvõtmise seade

teletaip <telet|`aip -aibi -`aipi 22e s> (ingl teletype < tele- + type trükikiri) • van endisajal teleksis kasutatud tähetrüki-telegraafiaparaat, millel oli kirjutusmasina sõrmistikuga sarnanev sõrmistik (telegrammi lähetamiseks) ja seade, mis trükkis vastuvõetava telegrammi lindile v paberilehele

televiisor <telev`iisor -i 2e s> (< tele- + ld video, perf partits visus nägema), teler <teler -i 2e s> • telesaadete vastuvõtu seade

televisioonikaamera <+ kaamera 1 s> (< televisioon + kaamera) • tehn televisoonisaatekaamera; seade, mis tekitab tema vaateväljas olevast objektist optilise kujutise ja muundab selle vastavaks signaaliks

terminal <terminal -i 19 s> (ingl terminal < ld terminalis piiri- < terminus piir)
1. otspunkt, lõpp-punkt; lõppseade
2. sadama v lennujaama kindlaotstarbeline osa (nt reisijate terminal, viljaterminal)
3. info arvutisüsteemiga ühendatud eraldi sisend-väljundseade, mille abil kasutaja on ühenduses keskarvuti v arvutivõrguga, mis võimaldab kasutada andmepanka, teha arvutusi ja pangatehinguid
terminalikontrollerinfo seade terminalide ühendamiseks internetiga, hrl valimisega modemühenduste kaudu

termogeneraator <+ gener`aator -i 2e s> (< termo- + generaator) • el seade, mis muundab soojusenergiat vahetult elektrienergiaks

termoskoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> (< termo- + -skoop) • tehn temperatuuri muutust näitav seade

termostaat <+ st`aat staadi st`aati 22e s> (< termo- + kr statos seisev) • tehn seade esemete v ainete hoidmiseks püsival temperatuuril, kasut laboripraktikas ja tehnikas

tomograaf <+ gr`aaf graafi gr`aafi 22e s> (< kr tomos lõige, lõik + -graaf) • med röntgen-, ultraheli-, magnetresonants-, footon- vm seade, millega saadakse objekti kihitine kujutis. Vt ka kompuutertomograafia

torpeedo <torpeedo 16 s> (ingl torpedo < ld kangestumus; elektrirai < torpere kangestunud olema) • sõj sigarikujuline vee all iseseisvalt mootoriga liikuv lõhkeseade laevade ja vesiehitiste purustamiseks
torpeedoaparaatsõj torpeedode lahinguvalmis hoidmise ja väljalaskmise seade
torpeedokaatersõj, mer väike sõjalaev, mille põhirelvastus on torpeedod
torpeedopaatsõj, mer torpeedo- ja suurtükirelvastusega sõjalaev, vananenud nimetus miinilaev

traavers <traavers -i 2e s> (pr travers, traverse < ld transversum ristisuund; risti, põiki)
1. tehn risttala v -varb, põikpuu; kahe rööbiti liikuva masinaosa omavaheline ühendustükk; pikkade ja õhukeseseinaliste ehitustarindite tõstmise seade
2. mer laeva kursiga e laeva pikiteljega ristuv suund; tammikujuline ehitis kalda kaitseks uhtumise vastu
3. sõj kindlustuse kaitsevalli seesmine osa, mis kaitseb väljapääsu; kaevikuis kaevikujoonele täisnurgi kulgev kaitsevall, mis takistab kaeviku otsetulistamist külgedelt
4. sport alpinismis põiktõus, küljetsi mäkketõus, liikumine horisontaalselt piki kaljuseina v mäeahelikku
5. muus põiki puhutav barokkflööt

transformaator <transform`aator -i 2e s> (sks Transformator < pr transformateur < ld transformare muundama), trafo <trafo 16 s> • el elektromagnetilisel induktsioonil põhinev seade vahelduvpinge ja -voolu muutmiseks sagedust muutmata, ka elektriahelate induktiivseks sidestamiseks

tsentrifuug <tsentrif|`uug -uugi -`uugi 22e s> (< ld centrum keskpunkt + fuga põgenemine) tehn
1. seade tugeva tsentrifugaaljõuvälja tekitamiseks (nt pesumasina tsentrifuug, koorelahutaja tsentrifuug)
2. tsentrifugaaljõu tekitamisel põhinev seade, mille abil uuritakse kiirenduse mõju

tsirkulatsioonipump <+ p`ump pumba p`umpa 22i s> (< tsirkulatsioon) • tehn ringluspump, seade vedeliku ringvoolu tekitamiseks

tsüklon <ts`üklon -i 2e s> (sks Zyklon < ingl cyclone < kr kyklos ring)
1. meteor madalrõhkkond; keeristorm; Atlandi ookeanil tekkivat tsüklonit nimet orkaaniks, Vaiksel ookeanil tekkivat tsüklonit taifuuniks
2. tehn seade õhu v gaaside puhastamiseks tahketest osakestest tsentrifugaaljõu toimel

ultrafilter <+ f`ilt|er -ri 2e s> (< ultra- + filter) • ülitihe filter, üliväikeste osakeste vedelikust eraldamise seade; kasut keemias, bioloogias ja meditsiinis. Vt ka membraanfilter

ultratsentrifuug <+ tsentrif|`uug -uugi -`uugi 22e s> (< ultra-) • tehn eriti kiiresti pöörlev tsentrifuug, lahuses sisalduvate väga väikeste aineosakeste (nt viiruste) eraldamise ja uurimise seade

ventilaator <ventil`aator -i 2e s> (ingl ventilator < ld tuulaja < ventilare loopima, tuulama, õhutama < ventus, dem ventulus tuul) • tehn tuuluti, õhusti, seadis õhuvoolu tekitamiseks kiiresti pöörlevate tiibade v labade abil; masin õhu vm gaasi teisaldamiseks (puhumiseks v imemiseks)
ventilaatorveskitehn tahkekütuse jahvatamise ja kuivatamise seade, milles purustiks on pöörlev tiivik

vibraator <vibr`aator -i 2e s> (ingl vibrator < ld vibrare raputama; värisema)
1. tehn vibratsiooni tekitav seade
2. el juhtmelõik v metallvarras, millega tekitatakse elektromagnetvõnkumist (antenni element)
3. seade suguelundite stimuleerimiseks, vt ka dildo

videoinstallatsioon <+ installatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< video- + installatsioon) • kunst videokuva seade kunstiteose ühe osana v iseseisva teosena


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur