[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 170 artiklit

aala <aala 16 s> (ld ala tiib) • sõj, aj Rooma sõjaväe lahingurivistuses liitlasüksustest moodustatud tiib

ab urbe condita [ab urbe kondita] (ld linna (s.o Rooma) asutamisest (ka Titus Liviuse ajalooteose pealkiri)) • pärast 753. a eKr (ajaarvamises); algusest alates

acta est fabula [akta est faabula] (ld) • etendus on lõppenud (Rooma keisri Augustuse viimased sõnad)

aedicula [ed·ikula] (ld) arhit
1. väike Rooma tempel
2. hauakabel varakristlikus arhitektuuris; orv sarkofaagi, urni v portreebüsti paigutamiseks
3. kahe sambaga ehisorv akende v uste kohal

agent <ag`ent agendi ag`enti 22e s> (ld agens riigiametnik, Rooma keisririigi ajal < agere tegema, tegutsema)
1. kellegi huvides v volitusel talitav isik, nt ettevõtte esindaja; vahetalitaja
2. salakuulaja
3. kunst, info meediumikunstis personaalne digitaalne abiline, teise põlvkonna tehisintellekt
4. lgv tegija, semantiline roll; tähistab lauses tegevuse aktiivset elluviijat, vt ka patsient (2)

amfora <amfora 1 s> (ld amphora < kr amphoreus) aj
1. Vana-Kreekas ja -Roomas kitsa kaelaga ning kahe kõrvaga savinõu veini, õli jm vedamiseks ja säilitamiseks
2. antiikaja mahumõõt, millega määrati laeva mahutavust ja lasti (Rooma riigis 26 l, Kreekas 39 l)

ampiir <amp|`iir -iiri -`iiri 22e s> , ampiirstiil <+ st`iil stiili st`iili 22e s> (pr style Empire < empire impeerium, keisririik) • kunst, arhit hilis-klassitsistlik stiil Lääne-Euroopa arhitektuuris ja rakenduskunstis XIX s 1. veerandil, tekkis Prantsusmaal Napoleon I keisririigi ajal; ampiiri iseloomustavad ranged suuremõõtmelised vormid, lähtumine Rooma keisririigi aegseist eeskujudest

anno (ld annus aasta, ablatiivi vorm) • aastal
anno ante Christum [anno ante kristum] , lüh a. a. C., anno ante Christum natum [anno ante kristum naatum] , lüh a. a. C. n.aastal enne Kristuse sündi
anno Christi [anno kristi] , lüh a. C.Kristuse aastal, esimesel aastal pärast Kristuse sündi
anno currente [anno kurr·ente] , lüh a. c.käesoleval aastal
anno Domini , lüh A. D., a. D.Issanda aastal (kasut vanades kroonikates jm)
anno mundi maailma aastal, aastal pärast maailma loomist
anno post Christum natum [anno post kristum naatum] , lüh a. p. C. n.aastal pärast Kristuse sündi
anno urbis , lüh a. u., anno urbis conditae [anno urbis kondite] , lüh a. u. c.aastal pärast linna (st Rooma) asutamist

annoona1 <annoona 16 s> (ld annona < annus aasta) • aj Vana-Roomas aasta viljasaak, voos; viljavaru Rooma linna varustamiseks; ka vilja hind; hiljem: naturaalmaks toiduainete näol

antiik <ant|`iik -iigi -`iiki 22e s> (< ld antiquus vana, muistne) • vanaaja Kreeka ja Rooma elunähtuste ja kultuuri kogunimetus; vanaaegsed esemed

antsiil <ants|`iil -iili -`iili 22e s> (ld ancile) • müt Rooma mütoloogiline taevast alla langenud kilp, mis pidi tagama Rooma riigi õitsengu

aquila [akvila] (ld kotkas) • aj Rooma leegioni lahingumärk, varre otsa kinnitatud hõbekotkas

arabesk <arab|`esk -eski -`eski 22e s> (< it arabesco araabiapärane)
1. kunst keerukalt põimuvate lehe- ja väänlamotiividega, pms sümmeetriline ornament, omane eriti Rooma arhitektuurikujundusele; islami dekoratiivkunstis liitub stiliseeritud ornamendiga geomeetrilisi elemente ja kirja
2. muus lühike, lõbus ja tujuküllane, sageli rikkalikult kaunistatud meloodiaga muusikapala
3. tants balletipoos: seis ühel jalal, teine jalg rõhtsalt taha sirutatud

ass <`ass assi `assi 22e s> (ld) • aj Rooma massiühik ning münt

august <`august -i 2e s> (ld (mensis) Augustus < pn Augustus, Rooma keiser 27 eKr – 14 pKr; varasem nimetus Sextilis 'kuues') • lõikuskuu, kalendri 8. kuu, Vana-Roomas 154. a-ni eKr 6. kuu

augusta <aug´usta 16 s> (ld fem suursugune) • aj Rooma keisrinnade sakraalne aunimetus, hiljem valitseva keisri abikaasa tiitel

aureus <`aureus -e 11 s> (ld kuldne) • aj Rooma keisririigi kuldmünt

ave, Caesar, morituri te salutant [ave tseesar morituuri tee saluutant] (ld) • tere, Caesar, surmaminejad tervitavad sind (väidetav Rooma gladiaatorite tervitushüüd keisrile enne võitluse algust)

bagaud <bag|`aud -audi -`audi 22e s> (ld pl Bagaudae < keldi) • aj Rooma suurmaaomanike vastasest koloonide2 ja orjade ülestõusust osavõtja Gallias ja Hispaanias III–V s

baptisteerium <baptist`eerium -i 19~2e s> (kr baptistērion) • aj supelbassein Rooma termides; relig IV s-st alates ristimisbassein, hiljem ka basseiniga v ristimiskiviga kabel

bukool <buk|`ool -ooli -`ooli 22e s> (kr boukolos) • aj karjane (talupoeg v ori) Rooma võimu aegses Egiptuses, kes II s võttis osa Rooma orjapidajate vastu suunatud agraarliikumisest

C
1. {lüh ld sõnast centum} Rooma number 100
2. (< pn A. Celsius, Rootsi füüsik ja astronoom, 1701–44) Celsiuse kraadi tähis °C
3. {lüh uusld sõnast carboneum süsinik} keem süsiniku tähis
4. füüs kuloni tähis
5. muus 4/4-taktimõõtu tähistav märk

capite censi [kapite tsensi] (ld caput pea + census arvutatud) • aj maksudest vabad Rooma kodanikud, Rooma kodanike vaeseim kiht

capitis deminutio [kapitis deminuutsio] (ld caput, gen capitis pea + deminutio vähendamine) • jur, aj Rooma õiguses vabaduse v õiguste piiramine v kaotamine

caput [kaput] (ld) • pea; peatükk (raamatus)
caput mortuum [kaput mortu˛um] (ld surnud pea) • keem pulberjas raudoksiid (Fe2O3), lihvimisvahend ja punakas kuni tumepruun värvaine (nn Pompei ja Veneetsia punane)
caput mundi [kaput mundi] (ld) • maailma pealinn, st Rooma

ceterum censeo Carthaginem esse delendam [tseeterum tsense˛o kartaaginem esse del·endam] (ld) • peale selle ma arvan, et Kartaago tuleb hävitada (lause, millega Rooma senaator Cato Vanem olevat lõpetanud iga oma kõne senatis)
ceterum censeo piltl muide, ma arvan, minu arvamus (kõnekäänd oma seisukoha visa rõhutamise kohta)

consularis [konsulaaris] (ld), vir consularis [vir konsulaaris] (ld) • aj Rooma riigis varem konsuli ametit pidanud isik v konsuli volitustega isik

corpus [korpus] (ld) • keha; kogu. Vt ka korpus
corpus delicti [korpus del·ikti] (ld) • jur kuriteo koosseis; põhilised süütõendid
Corpus iuris civilis [korpus juuris tsiviilis] (ld) • jur keiser Justinianuse (VI s) ajast pärinev Rooma õiguse kodifikatsioon

D
1. Rooma number 500
2. keem deuteeriumi tähis

damnatio ad bestias [damnaatsio ad bestias] (ld mõistmine kiskjate kätte) • aj Rooma surmanuhtlusviis, mida kasutati kõige tõsisematel puhkudel, nt kristlaste kui pühaduseteotajate hukkamiseks

diem perdidi [di˛em perdidi] (ld) • „kaotasin päeva“ (Rooma keisrile Titusele omistatav lause)

dominaat <domin|`aat -aadi -`aati 22e s> (ld dominatus võim, valitsus < dominus isand) • aj, pol keiser Diocletianuse valitsemisajal (284–305) kujunenud poliitiline süsteem Rooma keisririigis; erinevalt printsipaadist oli dominaat ida tüüpi monarhia varjamatul kujul ja riigipea isand (dominus) oma alamate üle

do, ut des [doo ut dees] (ld) • ma annan, et sa annaksid (Rooma religiooni ja õiguse põhimõte)

drüaad <drü|`aad -aadi -`aadi 22e s> (kr dryas < drys puu, tamm) • müt Kreeka ja Rooma müt-s puunümf, puus elav ja seda kaitsev haldjas

eepos <`eepos -e 11~9 s> (kr epos sõna, lugu, laul) • kirj lugulaul, ulatuslik, enamasti värsivormiline jutustav teos (nt Vana-Kreeka „Ilias“ ja „Odüsseia“, Rooma „Aeneis“, Soome „Kalevala“, Eesti „Kalevipoeg“)

eparh <ep`arh eparhi ep`arhi 22e s> (kr eparchos) aj
1. Rooma keisririigi idaprovintsi kuberner
2. Konstantinoopoli haldusüksuse juht, linnapea Bütsantsis

eparhia <ep`arhia 1 s> (kr eparchia provints) • aj Rooma keisririigi idaprovints; haldusüksus Bütsantsis; relig õigeusu piiskopi kirikliku võimu juht. Vt ka diötsees

epigraafika <epigraafika 1 s> (< epigraaf) • aj ajaloo abiteadus, mis tegeleb vanade (eriti Kreeka ja Rooma) raidkirjade uurimise, kogumise ja publitseerimisega

epitalaamion <epital`aamion -i 19~2e s> (kr epithalamios < epi- + thalamos pulmakamber) • aj, kirj Vana-Kreeka ja -Rooma pulmalaul; kirjandusžanr antiik- ja renessansiajal

épreuve d’artiste [epr·öv dart·ist] (pr), tähis E. A.kunst kunstnikutõmmis, väljaspool tiraaži olev Rooma numbriga märgitud tõmmis graafikas

equites [ekvites] (ld) • ratsanikud, ratsavägi; rüütlid; aj Rooma ratsanikuseisus

erinnüsed pl <er`innüs -e 11~9 s> (kr erin(n)yes) • müt Vana-Kreeka müt-s allmaailmas elavad armutud kättemaksu- ja karistusjumalatarid; vastavad fuuriatele Rooma müt-s. Vt ka eumeniidid

etnarh <etn|`arh -arhi -`arhi 22e s> (kr ethnarchēs) • aj Rooma ülemvõimu ajal kohalik valitseja Süürias ja Palestiinas; relig (õigeusu kiriku) Konstantinoopoli patriarhi mitteametlik nimetus; alates XVI s-st Küprose peapiiskopi ametinimetus

fabula togata [faabula togaata] (ld toogaga näidend) • aj, teater Vana-Rooma komöödia, mis erinevalt fabula palliata’st käsitleb Rooma ainestikku ja mida esitati toogas

fasces [fastses] (ld vitsakimp) • aj Vana-Roomas kõrgema magistraadi võimuembleem (3) – rihmadega seotud vitsakimp, mida kandis liktor; väljaspool Rooma linna lisati sellesse veel kirves

fauna <fauna 16 s> (< pn Fauna, Rooma jumalanna, jumal Faunuse naisvaste) • zool mingi maa-ala v ajajärgu loomastik

fideikomiss <fideikom|`iss -issi -`issi 22e s> (ld fideicommissum) • jur tsiviilõiguses institutsioon, mille järgi perekonnavara (hrl maa) kuulus jagamatult ühe perekonnaliikme valdusse, kelle käsutusõigus oli piiratud ning kellel puudus võõrandamisõigus; pärit Rooma õigusest

fiducia [fiduutsia] (ld) • usalduspant, vanim pantimisviis Rooma õiguses; tagatis, usaldus

floora <floora 16 s> (< pn Flora, Rooma õite- ja kevadejumalanna) • bot teatava ala v ajajärgu taimestik

fortuuna <fortuuna 16 s> (< pn Fortuna, Rooma õnne-, juhuse- ja edujumalanna) • õnn, õnnelik juhus, saatus

fuuria <f`uuria 1 s> (ld furia) • müt Rooma kättemaksujumalanna, hirmuäratav naisolend allmaailmast, fuuriaid on samastatud Kreeka erinnüstega; piltl õel, tige naine

genius (ld) • müt Rooma usundis inimese saatja ja kaitsevaim kogu elu kestel; ka perekondadel, kogukondadel, riikidel jm oli oma genius
genius loci [genius lotsi] (ld locus, gen loci koht) • müt mingi paiga kaitsevaim. Vt ka geenius

glossaator <gloss`aator -i 2e s> (keskld glossator) • lgv sõnaseletaja, vanaaja (pms juriidilistes) teostes esinevate vanade ja haruldaste sõnade tõlgendaja; aj jurist XI–XIII s alguses Bolognas (Itaalias), kes tõlgendas Rooma õigust, varustades Corpus iuris civilis’t glossidega (1)

gnostitsism <gnostits|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< kr gnōstikos teadmis-, tunnetus-, teadev) • relig hilisantiikajal I–III s ristiusuga rööpselt levinud, idamaiste usundite, Kreeka ja Rooma müstiliste õpetuste sugemeid sisaldavate usuvoolude kogunimetus

haruspeks <har´uspeks -i 2e s> (ld haruspex) • aj etruski, hiljem Rooma preester, kes ohvriloomade sisikonna jm põhjal ennustas tulevikku

hastaadid pl <hast|`aat -aadi -`aati 22e s> (ld hastati < hasta oda, piik) • aj odamehed, Rooma leegionide esimese võitlusrivi sõjamehed

heksameeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (kr hexametros < heksa- + metron mõõt) • kirj Vana-Kreeka ja Rooma luules 6-jalaline värss, koosneb viiest daktülist, kuna kuues värsijalg on kahesilbiline; daktüli asemel võib olla ka spondeus; tsesuur on hrl 3. värsijalas pärast arsist; heksameetris on nt Homerose eeposed „Ilias“ ja „Odüsseia“

hellenism <hellen|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< kr Hellēnismos kreeklaste jäljendamine, kreekapärasus) • aj XIX s loodud nimetus, millega hrl tähistatakse antiikaja ajaloo- ja kultuuriperioodi alates a-st 323 eKr (Makedoonia Aleksandri surmast) kuni a-ni 30 eKr (Egiptuse langemiseni Rooma võimu alla); perioodi iseloomustab kreekalike ning idamaiste majanduselu-, ühiskonnakorra- ja kultuurielementide segunemine ning Vahemere maade idaosa ja Ees-Aasia orjandusliku ühiskonna kõrgem arenemistase Kreeka polisesüsteemiga võrreldes

I
1. Rooma number 1
2. keem joodi tähis

ignorantia legis neminem excusat [ignor·antsia leegis neeminem ekskuusat] (ld) • jur, aj seaduse mittetundmine ei vabanda kedagi (Rooma õiguse põhimõtteid)

immissioon <immissi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld immissio sisselaskmine, pealesaatmine v -laskmine; valdusse asetamine)
1. aj, jur Rooma õigusest pärinev protseduur, millega kellegi maaomand, pärand vms anti ajutiselt teise isiku valdusse
2. ökol saasteainete sisaldus õhus saasteallikate lähedal. Vt ka emissioon

impeerium <imp`eerium -i 19~2e s> (ld imperium käsk, võim)
1. aj Vana-Roomas kõrgema magistraadi käsklusvõim; Rooma keisririigi (Imperium Romanum), hiljem monarhistliku hiidriigi (keisririigi) v koloniaalriigi nimetus
2. piltl tootmist ja turustamist valitsev hiigelettevõte v ettevõtete ühendus, turuliider mingil alal

impluuvium <impl`uuvium -i 19~2e s> (ld impluvium < impluere (vihma) sisse sadama) • arhit Rooma elamus aatriumi keskel asetsev bassein, millesse kogunes vihmavesi

indiktsioon <indiktsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld indictio) • aj hilisemas Rooma riigis 15-aastane ajavahemik, mida IV s-st rakendati ajaarvamisel

interdikt <interd|`ikt -ikti -`ikti 22e s> (ld interdictum keeld) aj
1. Rooma õiguses preetori käsk, mis antud vahetult protsessivatele pooltele; sisaldas kas mingi tegevuse keeldu v käsku välja anda vara v esitada mõni ese
2. keskajal paavsti keeld pidada teatud kohtades v karistatud isikuile jumalateenistusi

ius [juus] (ld) • õigus
ius canonicum [juus kanoonikum] (ld) vt kanooniline õigus
ius civile [juus tsiviile] (ld)
1. jur tsiviilõigus, õigusnormide kogum, mis korrastab isikute varalisi suhteid (eraõiguse osa)
2. aj Rooma õiguse osa, mis korraldas ainult Rooma kodanike vahelisi suhteid (välja arvatud orjad ja naised)
ius divinum [juus diviinum] (ld) • aj Vana-Roomas jumalik õigus, ka loodusõigus
ius ecclesiasticum [juus eklesi·astikum] (ld) • jur, relig kirikuõigus, kiriku kui institutsiooni elu õiguslikult määravate normide kogum
ius gentium [juus gentsium] (ld) rahvaste õigus
1. aj Rooma õiguse osa, mis reguleeris Vana-Rooma kodanike suhteid riigis elavate välismaalastega ja viimaste omavahelisi suhteid
2. rahvusvaheline õigus
ius humanum [juus humaanum] (ld) • inimlik õigus
ius litoris [juus liitoris] (ld)
1. aj rannaõigus, rannaelanike muistne tava omastada randa uhutud esemeid ning merehätta sattunud laevu ja veoseid
2. jur rannaõigus, merehädaliste abistamist ja vara päästmise hüvitamist korraldavate õigusnormide kogum
ius naturale [juus naturaale] (ld) • loodusõigus, loomuõigus
ius primae noctis [juus priime noktis] (ld) • esimese öö õigus; aj feodalismi ajal (ka Baltimail) mõisahärra õigus oma pärisorja abiellumisel selle noorikuga pulmaöö veeta
ius privatum [juus privaatum] (ld) • eraõigus
ius publicum [juus publikum] (ld) • avalik õigus
ius sanguinis [juus sangvinis] (ld) • (vereõigus); kodakondsuse määramine vanemate (isa) riikkondsuse järgi
ius scriptum [juus skriptum] (ld) • kirjutatud õigus (vastandina tavaõigusele, adaadile)
ius soli [juus soli] (ld) • jur põhimõte, et kodakondsus määratakse sünnikoha järgi

jaanuar <jaanuar -i 19 s; j`aanuar -i 2e s> (ld mensis (Ianuarius), arvatavasti Rooma jumala Januse järgi) • näärikuu, kalendri 1. kuu, Vana-Roomas a-ni 154 eKr 11. kuu

kameenid pl <kam|`een -eeni -`eeni 22e s> (ld pl Camenae) • müt Rooma teaduse ning kunsti kaitsejumalannad, samastatud Kreeka muusadega

kolonaat <kolon|`aat -aadi -`aati 22e s> (ld colonatus) • aj peaaegu orjusega võrduv maa külge kinnistatud väikemaaharijate (koloonide) sõltuvusseisund hilisemas Rooma keisririigis

koloon2 <kol|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld colonus maaharija)
1. aj hilisemas Rooma keisririigis esialgu vaba, kuid hiljem ühes oma perega maa külge kinnistatud väikerentnik
2. Ladina-Ameerika maades poolpärisorjast rentnik v sulane

koloonia <kol`oonia 1 s> (ld colonia)
1. aj asundus, antiikajal kreeklaste väljaspool emamaad paiknev, metropoliga tihedad sidemed säilitanud asula; Rooma võimu kindlustamiseks vallutatud Itaalia aladele rajatud kodanike asula
2. asumaa, kolonialismiajastul alistatud alade maa
3. rühm ühest rahvusest siirdlasi välismaal v välismaa linnas
4. teatav kinnipidamiskoht
5. biol ühe liigi isendite seltsing v kogum

komposiitkapiteel <+ kapit|`eel -eeli -`eeli 22e s> (< ld perf partits compositus kokku pandud) • arhit joonia ja korintose kapiteeli motiividel põhinev rikkaliku kujundusega kapiteel Rooma ehituskunstis; olnud kasut ka baroki ja klassitsismi ajal

kompromiss <komprom|`iss -issi -`issi 22e s> (< ld compromissum mõlemapoolne lubadus) • vastastikuse järeleandmisega saavutatud kokkulepe; jur Rooma õiguses kokkulepe vahekohtu otsusele alistuda

konsekratsioon <konsekratsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld consecratio) • relig pühitsemine, pühastamine; aj jumalustamine, valitsejakultuse erivorm Rooma riigis

konsistoorium <konsist`oorium -i 19~2e s> (< ld consistorium kogunemine; kogunemiskoht)
1. aj Rooma keisrite nõuandev riiginõukogu
2. relig piiskopkonnakohtu istung; katoliku kardinalide täiskogu koosolek (paavsti eesistumisel)

konsul <k`onsul -i 2e s> (ld consul)
1. aj Rooma vabariigi kõrgeim riigiametnik; Prantsusmaal Konsulaadi ajal üks kolmest kõrgemast võimukandjast; magistraadi liige paljudes Euroopa linnades keskajal
2. ametnik, kelle ülesandeks on pms oma riigi majanduslike huvide ja selle kodanike õiguste kaitsmine välisriigis (hrl selle teatavas piirkonnas)

korpuskiri <+ kiri kirja k`irja 24u s> (< ld corpus keha, kogu), korpus <k`orpus -e 11~9 s> • trük trükikirja liik, suurus 10 punkti (u 3,76 mm); kasutati esmakordselt Rooma õiguse kogu Corpus iuris civilis trükkimisel

kronogramm <+ gr`amm grammi gr`ammi 22e s> (< krono- + -gramm)
1. kronograafi (2) abil tehtud üleskirjutis; lühikeste, üksteisele järgnevate v korduvate sündmuste ajagraafik
2. fraas, milles on varjatud kujul antud mingi aastaarv (hrl Rooma numbrites, mis on suurtähekujulised)

krotalon <krotalon -i 19 s> (kr) • muus, aj kumedalt kõlavast materjalist käsilõgisti, mida kasutati Kreeka ja Rooma kultuspidudel

kuriaal <kuri|`aal -aali -`aali 22e s> (ld curialis) • aj Rooma keisririigi ajal eesõigustatud linnakodanik, provintsi senati liige; relig katoliku kiriku keskvalitsuse (kuuria) ametnik

kuuria <k`uuria 1 s> (ld curia)
1. aj üks vanimaid rahvajaotusrühmi Vana-Roomas, 1/10 triibusest
2. Rooma senatihoone v senat; ka omavalitsusega linna senat
3. relig katoliku kiriku keskvalitsuse ametkondade üldnimetus
4. aj keskaegne tähtsamaist vasallidest koosnev nõukogu feodaali juures v feodaali poolt kokkukutsutud talupoegade koosolek
5. mõnes riigis seisusliku kuuluvuse v varalise seisundi järgi määratud valijad, kes saadavad oma esindajad parlamenti, vt ka kuriaalsüsteem

kümbal <k`ümbal -i 2e s> (kr kymbalon) • muus Vana-Kreeka ja -Rooma löökpill (vasktaldrikud). Vt ka simbel

L
1. Rooma number 50
2. füüs mõõtühik lamberti tähis
3. {lüh ingl sõnast large} tekst suur (rõivasuuruse tähistamiseks)

labarum (ld, kr labaron) • aj alates Constantinus Suurest Rooma riigi lipp, mille varda otsas oli ristiusu sümbol; kasut ka Bütsantsi ajal; kasut üldse vaimuliku lipu tähenduses

legistid pl <leg|`ist -isti -`isti 22e s> (keskld sg legista seadusetundja) • aj keskaegsed õigusteadlased, Rooma õigusega tegelejad; esindasid linnakodanluse huve ja toetasid kuningavõimu võitluses feodaalidega

liir <l`iir liiri l`iiri 22e s> (it lira < ld libra Rooma nael) • Türgi rahaühik, lüh TRL; aj Itaalia endine rahaühik, lüh ITL; aj Malta endine rahaühik, lüh MTL

limes [liimes] (ld piir)
1. aj Rooma riigi kindlustatud piir; koosnes muldvallist, kivimüürist v tarast, kraavist, kindlustest ja vahitornidest
2. mat piirväärtus, tähis lim

locatio conductio [lokaatsio kond·uktsio] (ld) • jur, aj Rooma õiguses rendi-, üüri-, teenistus- ja töölepingu ühismõiste

M
1. {lüh ld sõnast mille tuhat} Rooma number 1000
2. mega- tähis
3. {lüh ingl sõnast medium} tekst keskmine (rõivasuuruse tähistamiseks)

mai <m`ai 26 s> (ld (mensis) Maius, arvatavasti Rooma jumalatari Maia järgi) • lehekuu, kalendri 5. kuu, Vana-Roomas a-ni 154 eKr 3. kuu

manihheism <manihhe|`ism -ismi -`ismi 22e s> , manilus <manilus -e 11 s> (< pn Mani, Pärsia prohvet, u 216–276/277) • aj, relig osalt kristlik, osalt Vana-Pärsia usundist zoroastrismist võrsunud õpetus, levinud Rooma keisririigis alates III s; manihheismi põhidogmaks oli võitlus hea ja kurja, valguse- ja pimeduseriigi vahel kogu maailmas

mantsipatsioon <mantsipatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld mancipatio) • jur Rooma õiguses vormiline võõrandamistehing tunnistajate juuresolekul

martiit <mart|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< pn Mars, Rooma sõjajumal ja raua alkeemiline tähis) • miner magnetiidi oksüdeerumisel tekkinud hematiit, mille kristallid on magnetiidi kristallide kujulised ja millele on iseloomulik jääkmagneetumus

meetriline <meetrili|ne -se -st 12 adj> • kirj, muus meetrikasse v meetrumisse puutuv
meetriline värsskirj Vana-Kreeka ja -Rooma luules tarvitusel olnud pika ja lühikese silbi vaheldusel põhinev värss

messaliina <messaliina 16 s> (< pn Messalina, Rooma keisri Claudiuse abikaasa) • aj kõlvatute elukommetega naine

miimos <m`iimos -e 11~9 s> (kr mimos jäljendaja, jäljendamine)
1. matkija, veiderdaja
2. kirj rahvanalju ja pilget sisaldav Vana-Kreeka ja -Rooma kirjanduse liik

mithraism <mithra|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< pn Mithra) • relig esimestel sajanditel Rooma keisririigis väga levinud kultus, mille austusobjektiks oli muinasiraani valgusjumal Mithra

munitsiipium <munits`iipium -i 19~2e s> (ld municipium) • aj omavalitsusõigusega linn Vana-Rooma riigis (välja arvatud Rooma)

neoteerik <neoteerik -u 2 s> (ld pl neoterici < kr neōteroi uuemad < neos uus) • aj, kirj I s eKr tegutsenud Rooma luuletajate ringi liige; neoteerikud toetusid Aleksandria luule väikevormidele ja kasutasid haruldasi müüte v vähetuntud müütide haruldasi variante, õpetatud luule ähmaseid vihjeid ja tsitaate

neptunism <neptun|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< pn Neptunus, Rooma merejumal) • aj, geol XVIII ja XIX s vahetusel geoloogias levinud (hiljem ekslikuks osutunud) seisukoht, nagu oleksid kõik kivimid tekkinud vees settides. Vt ka plutonism

nuumen <n`uumen -i 2e s> (ld numen jumalus, jumalik vägevus) • müt Rooma müt-s isikustamata üleloomulik jõud ning jumala vahetult avalduv vägi

onolaatria <+ l`aatria 1 s> (< kr onos eesel + -laatria) • aj eeslikuju kummardamine, milles Rooma keisririigi ajal süüdistati juute ja kristlasi

ostrakon <ostrakon -i 19 s> (kr) • aj savinõu kild, millele vanal ajal kirjutati (pms arved, võlakirjad jne); hulk ostrakone pärineb Kreeka ja Rooma võimu aegsest Egiptusest

pacta sunt servanda [pakta sunt serv·anda] (ld) • jur kokkuleppeist (lepinguist) tuleb kinni pidada (Rooma õigusest tulenev rahvusvahelise õiguse põhimõte)

paladiin <palad|`iin -iini -`iini 22e s> (pr paladin < ld palatinus õukondlane < pn Palatinus, Rooma küngas, kus asus keisriloss) • aj keskajal vürsti õukonnas elanud aadlik, kaaskondlane; piltl ustav rüütel

palat <palat -i 2e s> (vn палата < ld palatium palee, loss < pn Palatium, Rooma küngas, kus asus keisriloss)
1. maj koda, juhtiva, koordineeriva riigiasutuse nimetuses, nt kohtupalat (kohtukoda), kaubanduspalat (kaubanduskoda)
2. med haigla haigetuba

palatiin1 <palat|`iin -iini -`iini 22e s> (keskld comes palatinus õukonnakrahv < ld palatinus õukonna- < pn Palatium, Rooma küngas, kus asus keisriloss) • aj Ungaris 1485. a loodud kõrge riigiameti kandja; kuninga asetäitja, ühtlasi ülemkohtunik ja vägede ülemjuhataja. Vt ka pfaltskrahv

palatiin2 <palat|`iin -iini -`iini 22e s> (pr palatine < palatin õukonna- < pn Palatinus, Rooma küngas, kus asus keisriloss) • tekst XVII s Prantsuse õukonnas moodi ilmunud daami karusnahkne õlasall

palatso <pal´atso 16 s> (it palazzo < ld palatium < pn Palatium, Rooma küngas, kus asus keisriloss) • arhit palee; renessanss- v barokkstiilis loss Itaalias; esinduslik elamu

palee <pal`ee 26i s> (pr palais < ld palatium < pn Palatium, Rooma küngas, kus asus keisriloss) • arhit esinduslik elu- v haldushoone, loss
paleepööreaj riigivalitseja võimult kõrvaldamine õukonna vandenõu abil; piltl võimuvahetus (nt asutuses)

pandektid pl <pand|`ekt -ekti -`ekti 22e s> (ld Pandectae < kr pandektēs kõikehõlmav), digestid pl <dig|`est -esti -`esti 22e s> (ld Digesta < digerere jagama, liigendama) • aj, jur Justinianuse koostatud seadustekogu, millesse oli koondatud Rooma seadusandjate normatiivakte
pandektiõigusjur Saksamaal uusaja algusest alates kohandatud Rooma eraõigus

pater patriae [pater patrie] (ld isamaa isa) • aj Rooma keisrite ja kõrgete riigiametnike, hiljem keisrite aunimetus

patria potestas [patria pot·estas] (ld) • isavõim; jur Rooma õiguses pereisa võim teiste perekonnaliikmete üle

patrimoonium <patrim`oonium -i 19~2e s> (ld patrimonium) • jur Rooma õiguses isalt päritud vara, sugukondlik vara

pax [paks] (ld) • rahu; relig katoliku liturgias rahusuudlus vm väline märk rahusoovist
pax Dei [paks de˛i] (ld) • relig jumalarahu, vaenutegevuse ajutine katkestamine usulistel põhjustel
pax huic domui [paks h¸uik dom¸ui] (ld) • relig rahu sellele majale (katoliiklaste kodusse siseneva vaimuliku tervitussõnad)
pax Romana [paks romaana] (ld) • aj Rooma rahu, Rooma keisririigi suhteline stabiilsusperiood I – II s pKr
pax tecum [paks teekum] (ld) • rahu sulle!
pax vobiscum [paks vob·iskum] (ld) • rahu teile!

pektoraal <pektor|`aal -aali -`aali 22e s> (pr pectoral < ld pectoralis rinna-)
1. aj Vana-Egiptuse ja Iisraeli ülempreestrite rinnakate, mis oli kaunistatud kalliskividega
2. aj Rooma sõduri rinnakaitse
3. relig kõrgemate katoliku vaimulike rinnarist

peregriin <peregr|`iin -iini -`iini 22e s> (ld peregrinus võõramaalane) • aj Rooma riigis vaba inimene, kel polnud Rooma kodaniku õigusi

peristüül <+ st`üül stüüli st`üüli 22e s> (kr peristylon < peri- + stylos sammas) • aj, arhit Vana-Kreeka ja -Rooma maja sammastega ümbritsetud täisnurkne siseõu, mille keskel oli bassein v purskkaev

pfalts <pf`alts pfaltsi pf`altsi 22e s> (sks Pfalz < ld palatium palee < pn Palatium, Rooma küngas, kus asus keisriloss) • aj Saksa varakeskaegne keisrite, kuningate, piiskoppide residents

pinakoteek <pinakot|`eek -eegi -`eeki 22e s> (kr pinakothēkē < pinax tahvlike, pilt + teek)
1. aj Vana-Kreeka ja -Rooma rikastes majades maalidega kaunistatud ruum
2. kunst maaligalerii, pildigalerii

pontifex maximus [pontifeks maksimus] (ld) • aj, relig preestrite kolleegiumi ülem, kes valiti rahvakoosolekul eluks ajaks; seda tiitlit kandsid a-ni 383 kõik Rooma keisrid, hiljem sai see paavsti tiitliks (püsinud tänapäevani)

post urbem conditam [post urbem konditam] (ld) • linna asutamise järel, pärast (Rooma) linna rajamist

prekaarium <prek`aarium -i 19~2e s> (ld precarium < precari paluma) • jur Rooma õiguses ühele isikule kuuluva vallas- v kinnisvara teisele isikule lepingu alusel valdamiseks v kasutamiseks andmise vorm

preteksta <pret´eksta 16 s> (ld (fabula) praetexta) • teater algupärane Rooma-aineline tragöödia, mille tegelased kandsid Rooma magistraatide purpurtriibuga ääristatud toogat (toga praetexta)

pretoorium <pret`oorium -i 19~2e s> (ld praetorium) • aj Vana-Rooma provintsi asehalduri (preetori) ametiruum; väepealiku telk Vana-Rooma sõjaväelaagris, peakorter; Rooma keisri ihukaitsevägi

priaapiline <priaapili|ne -se -st 12 adj> (< pn Priapos) • müt Kreeka ja Rooma viljakus- ja sigitusjõujumalale Priaposele omane, tema kultusse puutuv; himur, ihar

princeps [printseps] (ld esimene, peamine) • aj Rooma keisrite mitteametlik tiitel; vürst, prints
princeps senatus [printseps senaatus] (ld) • Rooma senaator, kes oli senati nimekirjas esimene ja kellel oli õigus esimesena arvamust avaldada, senati mõjukaim liige

proletaar <prolet|`aar -aari -`aari 22e s> (ld proletarius < proles järelsugu) • aj Rooma riigi vaeseim kodanik; proletaaride varandus oli väiksem kui Servius Tulliuse kehtestatud madalaim tsensus; vabariigi lõpul ja keisririigi ajal muutusid deklasseerunud kihiks

provints <prov|`ints -intsi -`intsi 22e s> (ld provincia)
1. aj antiikajal Rooma võimule allunud maa väljaspool Itaaliat
2. haldusüksus mõnes riigis, maakond, kubermang
3. pealinnast vm suurtest keskustest kaugel asuv maakoht, eriti vastandina neile
4. teadusrajoneeringute üksus, nt taimegeograafias

quadrigatus [kvadrigaatus] (ld < quadriga neljahobuserakend) • aj Rooma hõberaha, millel oli neljahobuserakendi kujutis

raptus <r`aptus -e 11~9 s> (ld)
1. jur Rooma õiguses inimese, eriti naise röövimine
2. med märatsemishoog, äge haigushoog

res immobilis [rees immoobilis] (ld) • jur kinnisasi; Rooma õiguses kinnisvara. Vastand res mobilis

reskript <reskr|`ipt -ipti -`ipti 22e s> (ld rescriptum kirjalik vastus)
1. aj Rooma keisrite vastus õigusalastes küsimustes eraisikuile v ametiasutustele
2. riigipea vm kõrgema riigivõimu esindaja korraldus, otsus v tänukiri

res mancipi [rees mants·ipi] (ld) • aj, jur Rooma õiguses asjad (pms maa, orjad ja tööloomad), mille kohta võis omandiõiguse üle anda ainult kindlavormilise toiminguga (mancipatio)

res mobilis [rees moobilis] (ld) • jur vallasasi; Rooma õiguses vallasvara. Vastand res immobilis

res nullius [rees nullii˛us] (ld mitte kellegi asi) • jur Rooma õiguses omanikuta asi

rex [reks] (ld) • kuningas
rex sacrorum [reks sakroorum] • aj pühade (talituste v asjade) kuningas, Rooma riigi kõrgeimaid preestreid

romaantsement <+ tsem|`ent -endi -`enti 22e s> (< pn Rooma) • eh Rooma tsement, kiiresti kivistuv suure savisisaldusega sideaine; nüüdisajal peaaegu ei kasutata

Roma locuta est, causa finita est [rooma lokuuta est kausa finiita est] (ld) • Rooma on kõnelnud, asi on lõpetatud“ (paavsti autoriteeti väljendav ütlus); piltl otsus on langetatud

romaniseerima <romanis|`eerima -eerib 28 v> (pr romaniser < ld Romanus Rooma-pärane)
1. Rooma kultuuri mõjualuseks muutma
2. romaaniks kujundama

romaniseeruma <romanis`eeruma 27 v> (< romaniseerima) • Rooma kultuuri mõjualuseks muutuma

romanist <roman|`ist -isti -`isti 22e s>
1. lgv romanistika eriteadlane, romaani keelte uurija
2. jur Rooma õiguse eriteadlane
3. kirj romaanikirjanik
4. kunst romanismi esindaja

rustika <rustika 1 s> (< ld rusticus lihtne, rohmakas)
1. eh konarpinnaliste, kuid sileda vuugiservaga kantkividest müüritis; olnud kasut eriti Rooma, renessanss- ja barokkarhitektuuris
2. trük kitsaste tähtedega suurtähtkiri

röömer <r`öömer -i 2e s> (sks Römer < holl roemer < pn Rooma) • aj rohelisest v pruunist klaasist X s-st pärit veinikarikas, muutusid XIX s tavalisteks veiniklaasideks

sella curulis [sella kuruulis] (ld vankritool) • aj kokkupandav, esialgu vankrile tõstetav elevandiluuga kaunistatud tool (Rooma magistraatidele (1))

senatus consultum [senaatus kons·ultum] (ld) • aj Rooma senati otsus; sai seaduse jõu pärast heakskiitmist rahvatribuunide poolt
senatus consultum ultimum [senaatus kons·ultum ultimum] (ld viimane) • aj senati erakorraline otsus, millega anti konsulitele äärmise ohu v kriisi korral piiramatu võim (II–I s eKr)

serenissimus [seren·issimus] (ld superl) • „hiilgavaim“ (üks Rooma keisrite tiitleist, hiljem üldse valitsevate vürstide aunimi)

si vivis Romae, Romano vivito more [si viivis roome romaano viivito moore] (ld) • kui elad Roomas, ela Rooma kombe kohaselt

solidus <solidus -e 11 s> (ld) • aj Rooma ja Bütsantsi kuldmünt; oli käibel XIII s-ni

S. P. Q. R. {lüh ld sõnadest senatus populusque Romanus Rooma senat ja rahvas} • aj lühend, mida kasutati Rooma riigi sümbolina müntidel, raidkirjadel jm

statuut <stat|`uut -uudi -`uuti 22e s> (ld statutum < statuere määrama, otsustama)
1. põhikiri, põhimäärus, põhialuseid määrav dokument
2. jur seadus v seadustik monarhistlikes riikides (nt Rooma impeeriumis, tänapäeval Suurbritannias)
3. pol rahvusvaheline kokkulepe mõne organi struktuuri ja tegevuse v eriseisundis territooriumi valitsemisviisi kohta
statuutmiilpikkusühik Inglise mõõdusüsteemis, = 1609,4 m

sui iuris [su˛i juuris] , ka sui iuris homo [su˛i juuris homo] (ld iseenese isand) • vaba isik (Rooma õiguse järgi)

tertius [tertsius] (ld) • kolmas
tertius gaudens [tertsius gaudens] (ld) • kolmas, kes rõõmustab, kolmas, kellel on kasu kahe tülist
tertius interveniens [tertsius interv·eniens] (ld) • jur Rooma õiguses isik, kes liitub kahe isiku vahelises kohtumenetluses ühe poole positsiooniga

tetrarh <tetr|`arh -arhi -`arhi 22e s> (kr tetrarchēs < tetra- + archē võim) • aj antiikajal mingi maa-ala neljandiku valitseja, nelivürst; hellenismi ja Rooma keisririigi ajal väikese vasallriigi valitseja

tonsuur <tons|`uur -uuri -`uuri 22e s> (< ld tonsura lõikamine, pügamine < tondere pügama) • paljakspöetud lagipea, katoliku vaimulike ja munkade tunnus Rooma riituses kuni a-ni 1965

toopika <toopika 1 s> (kr topikē < topos koht) • aj, kirj Vana-Kreeka ja -Rooma retoorikute õpetus, oskus leida ja tarvitada üldmõisteid ja endastmõistetavaid põhiväiteid tõestuse alusena ilukõnes käsitletava aine jaoks; piltl kõigile tuntud üldmõiste, kulunud mõte

trapetskapiteel <+ kapit|`eel -eeli -`eeli 22e s> (< trapets) • arhit Bütsantsi ja Rooma ehituskunstis samba ülaosa, kapiteel, mille ristlõige on trapetsikujuline

triaarid pl <tri|`aar -aari -`aari 22e s> (ld triarii) • aj, sõj Rooma leegioni vanimad ja kogenuimad (kolmanda liini) sõjamehed, kes paljudel juhtudel otsustasid lahingu saatuse

triumfikaar <+ k`aar kaare kaarte 13 s> (< triumf), triumfivärav <+ värav -a 2 s> arhit
1. võidukaar, auvärav võiduka väepealiku v tähtsa sündmuse auks, esialgu auvärav Rooma väepealikuile
2. kirikuarhitektuuris kooriruumi ja pikihoonet ühendav kaar (hrl krutsifiksiga)

ultra posse nemo obligatur [ultra posse neemo obligaatur] (ld) • kedagi ei saa kohustada enamaks, kui ta on võimeline (Rooma õigusest)

untsiaal <untsi|`aal -aali -`aali 22e s> (< ld uncialis tollikõrgune < uncia unts, toll) • esimene spetsiaalselt laisulele kohandatud ümarate tähtedega suurtähtkiri; tekkis III s Rooma majuskelkursiivist

urbi et orbi (ld (Rooma) linnale ja maailmale) • relig paavsti pöördumine Rooma linna ja kogu maailma poole; üldises tähenduses: kõigile, kogu maailmale

urbs (ld) • linn, eriti vanaaja Rooma pealinnana ja riigi keskusena
urbs aeterna [urbs et·erna] • igavene linn, Rooma

V
1. Rooma number 5
2. keem vanaadiumi tähis
3. füüs voldi tähis

valentinipäev <+ p`äev päeva p`äeva 22i s> (ld pn Valentinus, Rooma pühak) • sõbrapäev, 14. veebruar

vandalism <vandal|`ism -ismi -`ismi 22e s> (pr vandalisme) • barbaarne kultuurivarade hävitamine; nähtus on nime saanud vandaalide järgi, kes a 455 eriti julmalt rüüstasid Rooma linna

veliidid pl <vel|`iit -iidi -`iiti 22e s> (ld sg veles, gen velitis < velox kiire, väle) • aj, sõj ilma metallturvistikuta, kergerelvastuses Rooma sõdurid

videant consules, ne quid res publica detrimenti capiat [vide˛ant konsules nee kvid rees puublika detrim·enti kapi˛at] (ld) • konsulid hoolitsegu (olgu valvel), et riik ei saaks mingit kahju (Rooma senatis senatus consultum ultimum’i vormel, millega anti konsuleile piiramatud volitused)

vikaar <vik|`aar -aari -`aari 22e s> (ld vicarius asetäitja < vice asemel)
1. relig ametisse pühitsetud vaimuliku asetäitja v abi; mitmesuguste vaimulike ametikandjate nimetus õigeusu ja katoliku kirikuis
2. aj hilises Rooma riigis diötseesi asevalitseja
3. aj Saksa riigis (Reichswikar 1806. a-ni) isik, kes valitses kroonitud riigipea puudumise korral

XRooma number 10


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur