[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 176 artiklit

ablatograaf <+ gr`aaf graafi gr`aafi 22e s> (< ablatsioon + -graaf) • tehn riist jääliustike pealispinna sulamise mõõtmiseks

aerotonomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< aero- + tonomeeter) • med riist, millega määratakse veres olevate gaaside osarõhku

aktinomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< aktino- + -meeter) • meteor riist Päikese otsekiirguse suhteliseks mõõtmiseks

aktograaf <+ gr`aaf graafi gr`aafi 22e s> (< ld actus tegevus + -graaf) • tehn loomade tegevuse aktiivsust registreeriv riist

aktseleromeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< ld accelerare kiirustama + -meeter) • tehn kiirendusmõõtur, riist (lennuki, raketi jm) kiirenduse mõõtmiseks

albuminomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< ld albumen munavalge + -meeter) • med riist uriini valgusisalduse mõõtmiseks

algesimeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< algeesia + -meeter) • med riist valu uurimiseks ja mõõtmiseks

alkomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> , alkoholomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< alkohol + -meeter) • med väljahingatava õhu alkoholisisalduse määramise riist alkoholijoobe tuvastamiseks, vt ka alkotester

altasimuut <+ asim|`uut -uudi -`uuti 22e s> (< ld altus kõrge + asimuut) • astr riist tähtede kõrguse ja asimuudi mõõtmiseks

altimeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< ld altus kõrge + -meeter) • tehn kõrgusmõõtur, riist lennukõrguse mõõtmiseks

ampermeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< amper + -meeter) • el riist elektrivoolu tugevuse mõõtmiseks

anemograaf <+ gr`aaf graafi gr`aafi 22e s> (< anemo- + -graaf) • tehn riist tuule kiiruse registreerimiseks

anemorumbograaf <+ gr`aaf graafi gr`aafi 22e s> (< anemo- + rumb + -graaf) • tehn, meteor riist tuule kiiruse ja suuna registreerimiseks

anemoskoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> (< anemo- + -skoop) • meteor tuulelipp, riist tuule suuna v ka kiiruse määramiseks

antropomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< antropo- + -meeter) • antr, tehn riist inimese keha teaduslikuks mõõtmiseks

aparaat <apar|`aat -aadi -`aati 22e s> (ld apparatus ettevalmistus(ed), varustus)
1. keeruka ehitusega riist, mis teeb teatavat tööd osalt v täiesti iseseisvalt
2. seade, mille ülesanne on pms informatsiooni hankida, töödelda ja inimesele v tehnosüsteemile kasutatavaks muundada
3. mingit haldus- vm ala teenindavad asutused v nende süsteem
4. inimese, looma v taime üht talitlust teostav elundkond, nt kuulmisaparaat, seedeaparaat
teaduslik aparaatselgitavad märkused ja materjalid teadusliku töö v teostekogu juurde

areomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< kr araios õhuke + -meeter) • füüs riist vedelike tiheduse määramiseks

armillaarsfäär <+ sf`äär sfääri sf`ääri 22e s> (< ld armilla käevõru + sfäär) • astr vanaaegne (juba III s eKr kasutatud) riist taevakehade ekvaatoriliste ja ekliptiliste koordinaatide määramiseks

aspergill <asperg|`ill -illi -`illi 22e s> (keskld aspergillum < ld aspergere peale pritsima) • relig katoliku kirikus metallist või muust materjalist riist pühitsetud vee piserdamiseks; kõnek pühaveepintsel

aspiraator <aspir`aator -i 2e s> (< ld aspirare peale puhuma) • tehn imemispõhimõttel töötav seade; med riist vedelike (mäda) väljaimemiseks kehaõõntest

astaatiline <astaatili|ne -se -st 12 adj> (< kr astatos püsimatu) • tasakaalutu. Vastand staatiline
astaatiline elektrimõõteriistel alalis- v vahelduvvoolu tugevuse, pinge v võimsuse laboratoorseks täppismõõtmiseks kasutatav riist

astrograaf <+ gr`aaf graafi gr`aafi 22e s> (< astro- + -graaf) • astr riist taeva fotografeerimiseks

atsetomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< ld acetum äädikas + -meeter) • keem riist vesilahuste etaanhappesisalduse määramiseks

auksanomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< kr auxanō suurendan, kasvatan + -meeter) • bot riist taimede juurdekasvu (pms pikkuse) mõõtmiseks

ballistiline <ball´istili|ne -se -st 12 adj> • füüs ballistikasse puutuv
ballistiline galvanomeeterfüüs galvanomeeter suhteliselt pika kestusega (kuni 2 sek) elektriimpulsside mõõtmiseks
ballistiline pendeltehn riist kuuli v mürsu algkiiruse kindlaksmääramiseks
ballistiline rakettsõj rakett, mis pärast mootori väljalülitamist lendab vabalt langeva keha trajektoori (ballistilist kõverat) mööda

baromeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< baro- + -meeter) • meteor õhurõhumõõtur, riist õhurõhu mõõtmiseks

batomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< kr bathos sügavus + -meeter) • hüdrol meresügavuse mõõtmise riist; ka riist veeproovide võtmiseks veekogu eri sügavustest

bilansomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< bilanss + -meeter) • füüs riist aluspinna kiirgusbilansi (aluspinnale langenud ja sealt lahkunud kiirguste vahe) mõõtmiseks

biofotomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< bio- + fotomeeter) • füüs riist, millega mõõdetakse silmade kohanemisvõimet tugevast valgusest pimedusse üleminekul

bolomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< kr bolē kiir + -meeter) • füüs riist kiirguse (eriti infrapunakiirguse) energia mõõtmiseks

bronhoskoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> (< kr bronchos kopsutoru + -skoop) • med optiline riist kopsutorusiseseks uurimiseks

defektoskoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> • tehn defektoskoopias kasutatav riist

deflektor <defl`ektor -i 2e s> (pr déflecteur < ld deflectere kõrvale kallutama) tehn
1. riist magnetkompassi deviatsiooni mõõtmiseks ja kõrvaldamiseks
2. seadis gaasi, vedeliku, puisteaine v elektronide voo, helilainete vm liikumissuuna muutmiseks
3. korstna otsas olev plekkseadis tõmbe soodustamiseks

deklinaator <deklin`aator -i 2e s> , deklinatoorium <deklinat`oorium -i 19~2e s> • füüs, astr riist magnetilise deklinatsiooni määramiseks

dendromeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< dendro- + -meeter) • mets riist kasvava puu läbimõõdu ja kõrguse mõõtmiseks

densimeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< ld densus tihe + -meeter) • füüs tihedusmõõtur, densimeetrias kasutatav riist

detonomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< ld detonare müristama hakkama + -meeter) • tehn riist sisepõlemismootori silindris tekkiva detonatsiooni tugevuse ja sageduse mõõtmiseks

diafanomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< kr diaphanēs läbipaistev + -meeter) • füüs riist tahkete kehade, vedelike ja gaaside läbipaistvuse määramiseks

diafanoskoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> (< kr diaphanēs läbipaistev + -skoop)
1. med riist mõne kehaõõne v õõneselundi (nt nina, mao) läbivalgustamiseks seestpoolt selle seinte läbipaistvuse uurimiseks
2. põll riist viljaterade jahususe määramiseks

dialüsaator <dialüs`aator -i 2e s> , dialüüser <dial`üüser -i 2e s> • tehn, med riist dialüüsi teostamiseks

diaskoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> (< dia- + -skoop) • tehn riist diapositiivide, diafilmide jms vaatamiseks

dilataator <dilat`aator -i 2e s> (< ld dilatare laotama, laiendama) • med, vet riist haavade, kehaõõnte ja -avade laiendamiseks; anat laiendajalihas

dilatograaf <+ gr`aaf graafi gr`aafi 22e s> (< ld dilatare laiendama + -graaf) • füüs riist, mis registreerib mingi keha mahu muutusi

dilatomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< ld dilatare laiendama + -meeter) • füüs riist kehade soojuspaisumisteguri määramiseks; riist metallide uurimiseks nende mahu muutumise järgi soojendamisel ja jahutamisel

drosomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< kr drosos kaste + -meeter) • meteor riist öise jahtumise tõttu maapinnale tekkinud kaste hulga mõõtmiseks

duroskoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> (< ld durus kõva + -skoop) • tehn materjalide kõvaduse määramise riist

dünamomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< dünamo- + -meeter) • füüs jõumõõtur, riist jõu v jõumomendi mõõtmiseks

eksponomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< ld exponere välja panema, vrd ekspositsioon (4) + -meeter) • fot särimõõdik, valgusmõõdik, riist õige säriaja määramiseks

ekstraktor <ekstr`aktor -i 2e s> (ingl extractor)
1. keem aparaat v riist ekstraheerimiseks
2. sõj tõmmik, seadis padruni v tühja padrunikesta väljatõmbamiseks padrunipesast
3. tõmmikvari, langevarju osa, mis avab põhilangevarju

elektrodünamomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< elektro- + dünamomeeter) • aj, füüs riist elektrivoolu võimsuse mõõtmiseks, kasut XX s alguses

elektrofoor <+ f`oor foori f`oori 22e s> (< elektro- + -foor) • el riist elektrilaengu saamiseks elektrostaatilise influentsi põhimõttel

elektroskoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> (< elektro- + -skoop) • el riist kehade elektriseerituse kindlakstegemiseks

elevaator <elev`aator -i 2e s> (ingl elevator < ld elevare tõstma)
1. tehn vertikaaltransportöör puist- v tükklasti (teravilja, liiva, kivisöe jm) teisaldamiseks
2. põll viljahoidla, mehaaniliste seadmetega mahukas hoone vilja säilitamiseks ja säilitustöötlemiseks
3. med kergiti, riist, mille abil kergitatakse kudede fragmente või hambajuuri
jugaelevaator hüdroelevaator

ellipsograaf <+ gr`aaf graafi gr`aafi 22e s> (< ellips + -graaf) • ellipsisirkel, riist ellipsi joonestamiseks antud teljepikkuste järgi

epilaator <epil`aator -i 2e s> (< epileerima) • epilatsioonivahend, riist karvade eemaldamiseks koos juurega. Vt ka depilaator

episkoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> (ingl episcope < epi- + -skoop) • tehn projektsiooniaparaat, läbipaistmatute piltide projitseerimise riist

estesiomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< kr aisthēsis taju, tunne + -meeter) • med riist naha kompimistundlikkuse määramiseks (nt kompimissirkel)

etrioskoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> (< kr aithēr taevas, õhk + -skoop) • füüs riist, mille abil saab määrata maakeralt maailmaruumi tulevat soojuskiirgust

evaporomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< ld evaporare aurama + -meeter) • hüdrol aurumismõõtur, riist vee aurumise kiiruse mõõtmiseks

farinotoom <farinot|`oom -oomi -`oomi 22e s> (< ld farina jahu + kr tomē lõige, lõikamine) • tehn tärklise- ja valgurikkuse määramisel kasutatav riist terade poolitamiseks

farüngoskoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> (< farüngo- + -skoop) • med neelupeegel, riist neelu vaatlemiseks

fasomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< faas1 + -meeter) • el faasimõõtur, riist kahe vahelduvsuuruse (nt vahelduvpinge ja -voolu) vahelise faasinihke mõõtmiseks

ferromeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< ferro- + -meeter) • tehn riist, millega vahelduvvoolu magnetväljas teimitakse pehmemagnetmaterjale

fonendoskoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> (< fono- + endo- + -skoop) • med helisid tugevdava resonaatoriga riist inimese kehas (eriti südames ja kopsudes) tekkivate helide kuulatlemiseks

fonoskoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> (< fono- + -skoop) • med riist inimese kehas tekkivate helide tajumiseks; koosneb kuulatlustorust ja mikrofonist

fosforoskoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> (< fosfor + -skoop) • tehn riist fosforestsentsi uurimiseks

fotoheliograaf <+ gr`aaf graafi gr`aafi 22e s> (< foto- + heliograaf) • astr astronoomiline riist Päikese pildistamiseks

fotomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< foto- + -meeter) • füüs riist valguskiirgust iseloomustavate suuruste (valgustugevus, valgustatus, heledus jm) mõõtmiseks

galaktomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< galakto- + -meeter) • tehn riist piima rasvasisalduse mõõtmiseks

galvanoskoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> (< galvano- + -skoop) • tehn riist elektrivoolu olemasolu v selle suuna määramiseks

goniomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< kr gōnia nurk + -meeter)
1. tehn nurgamõõtur, riist prisma, kristalli vms tahkude vaheliste nurkade mõõtmiseks
2. geod geodeesiainstrument horisontaalnurkade ja magnetilise asimuudi määramiseks

-graaf <+ gr`aaf graafi gr`aafi 22e s> (< kr graphō kirjutan, joonistan) • -kirjutaja, -jäädvustaja; (kirjutamis)seade, -riist

gruber <gruber -i 2e s> (ingl grubber) • põll, tehn käppkultivaator, riist mulla kobestamiseks

gustomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< ld gustus maitsmine + -meeter) • tehn maitsmisvõimemõõtur, riist kõige nõrgema tajutava maitse määramiseks

haspel <h`asp|el -li 2e s> (sks Haspel) tehn
1. riist lõnga vihti ajamiseks ja pasmastesse lugemiseks
2. pikakõrreliste taimede niitmise masina tööseadis, mis toimetab kõrred lõikeseadisele
3. kivikoguri abitööseadis, mis tõukab kivid edastuskonveierile
4. seade varunööri õngelatile kerimiseks

heliomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< helio- + -meeter) • astr, aj varem kasut astronoomiline riist väikeste nurkade (mitte üle 1°) täpseks mõõtmiseks

hemomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< hemo- + -meeter) • med riist vere hemoglobiinisisalduse määramiseks

inklinaator <inklin`aator -i 2e s> , inklinomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< ld inclinare kallutama + -meeter) • tehn kaldemõõtur, riist Maa magnetilise inklinatsiooni mõõtmiseks

instrument <instrum|`ent -endi -`enti 22e s> (ld instrumentum riist)
1. vahend, eriotstarbeline (töö)riist
2. muus muusikariist, pill
3. lgv vahendit märkiv semantiline roll

ionomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< ioon + -meeter) • tehn, keem riist kiirguse hindamiseks gaasi (hrl õhu) ionisatsioonitaseme järgi

kalibromeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< kaliiber + -meeter) • tehn kaliibrimõõtur, riist kaliibri määramiseks, eriti traadi jämeduse v pleki paksuse mõõtmiseks

kalorimeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< ld calor soojus + -meeter) • füüs riist soojushulkade mõõtmiseks

karbomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< karbo- + -meeter) • tehn riist terase söesisalduse mõõtmiseks

katetomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< kaatet + -meeter) • füüs riist kahe punkti kõrguste vahe kontaktituks mõõtmiseks

kelt <k`elt keldi k`elti 22e s> (ld celtis peitel) • arheol pronksiaegne silmata metallkirves, kinnitati konksutaolise varre otsa; ka kiviaegne peitli- v silmata kirve taoline riist

keratomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< kr keras, gen keratos sarv + -meeter), oftalmomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< kr ophthalmos silm + -meeter) • med riist silma läbipaistvate osade kumerpindade mõõtmiseks

klupp <kl`upp klupi kl`uppi 22e s> (sks Kluppe) • tehn riist poltide ja torude otstele väliskeerme lõikamiseks; mets riist puutüvede läbimõõdu mõõtmiseks

kolb <k`olb kolvi k`olbi 22e s> (sks Kolben)
1. keem keemiliselt ja termiliselt vastupidavast klaasist pudeljas klaasnõu katsete tegemiseks
2. tehn mootori, pumba vm seadme silindris edasi-tagasi liikuv detail
jootekolbtõlvik, jootel, riist pehmejoodistega jootmiseks

kolorimeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< ld color värv + -meeter)
1. füüs riist, millega määratakse värvusi
2. keem riist, millega määratakse värvilise lahuse kontsentratsioon seda lahust läbiva valguse intensiivsuse järgi

kolposkoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> (< kr kolpos rüpp, tupp + -skoop) • med tupepeegel; 15–30 korda suurendav optiline riist emakakaela ja tupe limaskesta vaatlemiseks

komparaator <kompar`aator -i 2e s> (< ld comparator võrdleja) • tehn mõõteseade kontrollitava suuruse võrdlemiseks etaloniga; riist värviliste lahuste värvuse võrdlemiseks; astr riist asendi- v heledusmuutlike objektide avastamiseks neist tehtud fotode võrdlemise abil

kompass <k`omp|`ass -assi -`assi 22e s> (pr compas sirkel, kompass < compasser sirkliga mõõtma < kom- + ld passus samm) • tehn riist ilmakaarte määramiseks
magnetkompasskompass, mille magnetnõel asetub Maa magnetvälja mõjul magnetilise meridiaani suunas
vurrkompass vt gürokompass
kompasstaimbot rohttaim, mille lehelabad on pöördunud serviti enam-vähem põhja-lõuna suunas, vältimaks ülekuumenemist keskpäeval

kompressomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< ld perf partits compressus kokku surutud + -meeter) • tehn riist, millega mõõdetakse küttesegu rõhku survetakti lõpul kolbmootori v -kompressori silindris

konfiguratsioon <konfiguratsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld configurare millegi eeskujul kujundama)
1. väliskuju, piirjoonestik; osiste vastastikune paigutus
2. keem aatomite paigutus molekulis
3. astr taevakehade näiv asetus Päikese suhtes, konstellatsioon
4. info arvuti või võrgu riist- ning tarkvara korraldus ja ühendusviis

konimeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< kr konis tolm + -meeter) • tehn tolmumõõtur, riist õhu tolmusisalduse mõõtmiseks

kordomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< kr chordē pillikeel + -meeter) • muus riist pillikeelte jämeduse mõõtmiseks

ksülomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< ksülo- + -meeter) • tehn riist (skaalaga varustatud anum) ebakorrapäraste kehade (algselt puitesemete) mahu mõõtmiseks

kurvimeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< ld curvus kõver + -meeter) • geogr riist kõverjoonte pikkuse mõõtmiseks kaardil ja plaanil

kvadrant <kvadr|`ant -andi -`anti 22e s> (ld quadrans, gen quadrantis veerand)
1. mat risti olevate raadiustega eraldatud ringi veerand (ringi kvadrant) v ristsirgetega eraldatud tasandi veerand (tasandi kvadrant)
2. astr omaaegne riist taevakehade nurkkõrguse määramiseks
3. sõj seade suurtüki tõstenurkade õigsuse kontrollimiseks
4. tehn nurkkang (kaalu osa)

laktoskoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> (< lakto- + -skoop) • tehn riist piima rasvaprotsendi määramiseks piima läbipaistvuse järgi

lood <l`ood loodi l`oodi 22e s> (keskalamsks lode, holl lood, sks Lot plii)
1. tehn seade püst- ja rõhtsihi kindlaksmääramiseks ja kontrollimiseks
2. mer seade veekogu sügavuse mõõtmiseks
3. aj endine massimõõt, 1 lood = 1/32 naela, = 12,8 g
käsiloodmer meetrijaotistega nöör (loodliin) koos selle otsas oleva pliiraskusega
kajaloodmer riist, millega määratakse vee sügavust löökheli tekitamise ja selle kajana tagasipeegeldumise vahelise ajavahemiku järgi, vt ka hüdrolokaator
vesiloodtehn vaaderpass, riist rõhttasandi v -sihi määramiseks ja kontrollimiseks

loogikaproovik <+ proovik -u 2 s> (< loogika, ingl logic probe) • info lihtne loogikaahelate kontrollimise riist

luksmeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< ld lux valgus + -meeter) • füüs riist valgustatuse mõõtmiseks

magnetomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< magnet + -meeter) • füüs riist Maa magnetvälja parameetrite mõõtmiseks

manomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< kr manos hõre + -meeter) • tehn rõhumõõtur, riist vedeliku, gaasi v auru rõhu mõõtmiseks

mareograaf <+ gr`aaf graafi gr`aafi 22e s> (< ld mare meri + -graaf) • hüdrol riist veekogu veeseisu (veetaseme muutumise) pidevaks automaatseks registreerimiseks

megaoommeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< mega- + oommeeter) • el riist suurte takistuste mõõtmiseks. Vt ka meger

metronoom <metron|`oom -oomi -`oomi 22e s> (< kr metron mõõt + nomos seadus) • muus riist tempo etteandmiseks; mehaaniline metronoom koosneb püramiidjast puitkastist ja selles olevast koputusseadisega pendlist, mille võnkesagedust saab muuta (40–208 rütmiüksust minutis)

mikromeeter1 <+ m`eet|er -ri 2e s> (< mikro- + -meeter) • tehn kruvik, kruvimõõdik, riist täppismõõtmiseks lugemistäpsusega hrl 0,01 mm
okulaarmikromeetertehn okulaarkruvik, teleskoobi v mikroskoobi lisaseade joonlõikude v nurkade mõõtmiseks vaateväljas

mikrotoom <mikrot|`oom -oomi -`oomi 22e s> (< mikro- + kr tomē lõige) • biol koelõikur, riist, mille abil valmistatakse looma- v taimekudedest üliõhukesi lõike mikroskoobi all vaatlemiseks

olfaktomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< ld olfactus haistmine + -meeter) • med lõhnaaistingu mõõtmiseks kasutatav riist

ombromeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< ombro- + -meeter) • meteor sadememõõtur, sademete hulga mõõtmise riist

oommeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< oom + -meeter) • füüs elektritakistuse mõõtmise riist

optomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< kr optos nähtav + -meeter) • med silma valgusmurdmisvõime mõõtur, nägevuse mõõtmise riist

osmomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< kr ōsmos tõukamine, surumine + -meeter) • füüs osmootse rõhu mõõtmise riist

panoraam <panor|`aam -aami -`aami 22e s> (< pan- + kr horama vaade)
1. ringvaade; maastiku üldvaade kõrgelt kohalt
2. kunst ringmaal, suuremõõtmeline maal ümarehitise siseseinal
3. sõj, tehn viseerimis- ja nurgamõõteseadis, optiline riist suurtüki sihtimise hõlbustamiseks

passaaž <pass|`aaž -aaži -`aaži 22e s> (pr passage läbimine, läbikäik)
1. kauplustega ääristatud vahe- v läbikäik
2. muus kiiresti mängitav v lauldav helirida meloodia kahe põhiheli vahel
3. sport ratsahobuse eriliselt kõrge ja koondatud hõljuv traav
4. mõttekäik, tekstist v kõnest võetav üksikkoht, passus (2)
5. med, vet suu kaudu (otse v sondiga) antava kontrastaine abil tehtav röntgenuuring soolkonna, hrl peensoole läbilaskevõime määramiseks
6. biol mikroorganismide külvamine söötmelt söötmele, kandumine v kandmine katseloomalt katseloomale
passaažiriist
1. astr riist taevakehade vaatlemiseks meridiaani läbimise hetkel (kasut kohaliku aja, geograafilise laiuse ja taevakeha otsetõusu määramiseks)
2. geod kantav geodeesiainstrument maapinna punktide geograafiliste koordinaatide määramiseks taevakehade vaatluste põhjal

pelvimeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< ld pelvis vaagen + -meeter) • med riist vaagna mõõtmiseks

perkolaator <perkol`aator -i 2e s> (< ld percolare läbi nõristama, kurnama) • nõristaja, kurn, eriti apteegikurn, riist droogide ekstraheerimiseks; teatav kohvikann

permeameeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< ld permeabilis läbitav + -meeter) • füüs riist magnetilise läbitavuse mõõtmiseks

piesomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< pieso- + -meeter) • füüs riist ainete kokkusurutavuse mõõtmiseks

planimeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< ld planum (tasa)pind + -meeter) • mat riist tasandiliste kujundite pindala määramiseks, eriti plaanide v kaartide järgi

pletüsmograaf <+ gr`aaf graafi gr`aafi 22e s> (< kr plēthysmos suurenemine + -graaf) • med riist elundi, kehaosa v kogu keha mahu mõõtmiseks

polarimeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< polari- + -meeter) • füüs riist valguse polarisatsiooni mõõtmiseks ja optiliselt aktiivsetes lahustes polarisatsioonitasandi pöördenurga määramiseks

protraktor <protr`aktor -i 2e s> (< ld protrahere esile tõmbama, pikendama) • mer riist laeva asukoha merekaardile kandmiseks

püranomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< pür- + ana- + -meeter) • füüs riist Päikese hajusa, summaarse ja maapinnalt peegeldunud kiirguse mõõtmiseks. Vt ka solarimeeter

pürgeomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< pür- + geo- + -meeter) • füüs riist atmosfääri ja maapinna soojuskiirguse mõõtmiseks

pürheliomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< pür- + helio- + -meeter) • füüs riist Päikese otsekiirguse mõõtmiseks

püromeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< püro- + -meeter) • tehn riist keha pinnatemperatuuri mõõtmiseks selle kiirguse kaudu, mõõtepiirkond hrl 500...6000 °C

raklett <rakl|`ett -eti -`etti 22e s> (pr raclette < racler kaapima, kratsima, nühkima)
1. kok pehme vürtsikas Šveitsi juust; sellest juustust valmistatud toit
2. tehn (elektri)riist soojade juustusuupistete valmistamiseks

reflektomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< keskld reflectere peegeldama + -meeter) • tehn riist peegeldumist iseloomustavate suuruste mõõtmiseks

rismus <r`ismus -e 11~9 s> (< sks reissen van joonestama) • tehn rööbits, riist metalltoorikutele märkejoonte, mõõtmete vms kandmiseks

sahharimeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< kr sakchar suhkur + -meeter) • keem optiline riist suhkruhulga määramiseks lahuses

samovar <samovar -i 19 s> (vn самовар < само- ise + варить keetma) • teemasin, teevee keetmise riist

sekstant <sekst|`ant -andi -`anti 22e s> (< ld sextans kuuendik) • astr, mer astronoomias ja navigatsioonis kasutatav riist kahe taevakeha v taevakeha ja horisondi vahelise nurkkauguse mõõtmiseks

seniit <sen|`iit -iidi -`iiti 22e s> (keskld, hisp cenit, it zenit < ar samt ar-ra’s pea suund) • astr lagipunkt, vaatlejat läbiva loodjoone ja taevasfääri ülemine lõikepunkt, vastand nadiir
seniitkahursõj van õhutõrjekahur
seniitkaugusastr taevakeha nurkkaugus seniidist
seniitteleskoopastr seniidilähedaste tähtede seniitkauguse mõõtmise riist

sensitomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< ingl sensitive tundlik < keskld sensitivus tundmisvõimeline + -meeter) • fot riist fotomaterjalide valgustundlikkuse jm tunnussuuruste kindlakstegemiseks

sferomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< sfero- + -meeter) • tehn riist kerapinna kõverusraadiuse määramiseks

skleroskoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> (< kr sklēros kõva + -skoop) • tehn riist materjalide kõvaduse määramiseks

solarimeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< ld solaris päikese- + -meeter) • füüs riist Päikeselt Maale kiirguva energia mõõtmiseks

sond <s`ond sondi s`ondi 22e s> (pr sonde)
1. füüs seade mingi füüsikalise protsessi kohalikuks uurimiseks ilma selle kulgu oluliselt mõjutamata
2. med metallist, kummist vm materjalist torukujuline riist haavade ja kehaõõnte uurimiseks; õõnessondiga võetakse kehaõõnest vedelikku v viiakse vedelikku kehaõõnde

sonomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< sono- + -meeter) • muus, tehn riist pillikeelte võngete seaduspärasuste uurimiseks

spektroheliograaf <+ gr`aaf graafi gr`aafi 22e s> (< spektro- + heliograaf) • astr riist Päikese fotografeerimiseks

spidomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (ingl speedometer < speed kiirus + -meeter) • tehn kiirusmõõdik, riist, mis näitab sõiduki liikumiskiirust ja läbitud tee pikkust

spintariskoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> (< kr spintharis säde + -skoop), spinteriskoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> (< kr spinthēr säde + -skoop) • füüs alfaosakeste visuaalse loendamise riist, stsintillatsiooniloenduri eelkäija

stalagmomeeter [stal·agmomeeter] <+ m`eet|er -ri 2e s> (< kr stalagma tilk + -meeter) • geol vedelikutilga suuruse ja vedelikusisese hõõrdumise mõõtmise riist

statoskoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> (< kr statos seisev + -skoop)
1. meteor õhurõhu vaheldumist registreeriv seade
2. tehn aerofotograafias kasutatav lennukõrguse muutusi registreeriv riist

stetoskoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> (< kr stēthos rind + -skoop) • med kuulatlustoru, riist patsiendi kehas tekkivate helide kuulatlemiseks

sünkronoskoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> (< sün- + krono- + -skoop) • el sünkronismi näitav riist, kasut pms sünkroongeneraatori paralleeltöösse lülitamise hetke valikuks

tahhomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< kr tachos kiirus + -meeter) • tehn pöörlevate masinaosade (nt auto mootori väntvõlli) pöörlemissageduse mõõtmise riist

taster <t`ast|er -ri 2e s> (sks) • tehn kobisirkel, riist kõverpinnaga esemete mõõtmete määramiseks

teleskoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> (< kr tēleskopos kaugele vaatav)
1. astr taevapikksilm, optiline riist väga kaugel asetsevate esemete, pms taevakehade vaatlemiseks
2. tehn üksteise sisse lükatavate torudega seadmeosa

tensomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> • tehn tensomeetrias kasutatav riist deformatsioonide mõõtmiseks

termohügroskoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> • tehn, meteor riist, milles on ühendatud termoskoop ja hügroskoop

termokauter <termok`aut|er -ri 2e s> (< termo- + kr kautērion põletusraud) • med kuumuskõrveti, kirurgiline riist, millega kõrvetati kudesid

termomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< termo- + -meeter) • kraadiklaas, riist temperatuuri mõõtmiseks

tonomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< kr tonos pinge + -meeter) med
1. riist silma siserõhu kaudseks mõõtmiseks
2. manomeetriline mõõteseadis vererõhu mõõtmiseks

torakoskoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> (< kr thōrax turvis; keha, rind + -skoop) • med riist rindkereõõne vaatluseks

tribograaf <+ gr`aaf graafi gr`aafi 22e s> (< kr tribō hõõrun + -graaf) • tehn tribomeetrilt saadavaid mõõtmistulemusi pidevalt registreeriv riist, meerik

tribomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< kr tribō hõõrun + -meeter) • tehn hõõrdetakistust ja kulumit iseloomustavate näitajate mõõtmise riist

tüpomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< tüpo- (1) + -meeter) • trük riist trükitähtede suuruse mõõtmiseks; joonlaud lao ridade arvu mõõtmiseks

ureomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< uurea + -meeter) • med riist uriinis sisalduva valguhulga määramiseks

uromeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< uro- + -meeter) • med riist kuse erikaalu mõõtmiseks

vaakummeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< vaakum + -meeter) • füüs vaakumimõõtur, riist atmosfäärirõhust madalama rõhu mõõtmiseks

vaporimeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< ld vapor aur + -meeter) • riist veini, õlle jt ainete alkoholisisalduse määramiseks

varr <v`arr varri v`arri 22e s> , tähis var {lüh sõnadest voltamper, reaktiivne} • füüs vahelduvvoolu reaktiivvõimsuse mõõtühik rahvusvahelises ühikusüsteemis (SI)
varrmeeterreaktiivvõimsuse mõõtmise riist

vattmeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< vatt2 + -meeter) • el aktiivvõimsuse mõõtmise riist

veebermeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< veeber + -meeter), fluksmeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< ld fluxus voogav; voolamine, vool + -meeter) • tehn magnetvoo mõõtmise riist

vibrograaf <+ gr`aaf graafi gr`aafi 22e s> (< vibro- + -graaf) • tehn riist keha võnkumise ajalise kõvera ülesmärkimiseks

vibromeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< vibro- + -meeter) • tehn riist, millega mõõdetakse vibratsiooni parameetreid

vibroskoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> (< vibro- + -skoop) • tehn riist mehaaniliste võngete vaatlemiseks

viskosimeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< viskoosne + -meeter) • tehn riist vedelike viskoossuse määramiseks

voltmeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< volt + -meeter) • tehn elektripinge mõõtmise riist, mille näit on väljendatud voltides

volumeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< ingl volume maht + -meeter) • tehn gaasi rõhu ja mahu määramise riist

voluminomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< voluumen + -meeter) • tehn riist anumate ja poorsete kehade mahu mõõtmiseks

ösofagoskoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> (< kr oisophagos söögitoru + -skoop) • med riist söögitoru uurimiseks


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur