[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 47 artiklit

apatiit <apat|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< kr apatē pettus, eksitus, nimetus tuleneb sellest, et algul oli apatiiti raske eristada teistest mineraalidest) • miner mineraal, mille rikkalik esinemine on seotud pms leeliskivimitega (nt Koola poolsaarel), väga levinud aktsessoorne mineraal ka Eesti aluskorra kivimeis; koosneb kaltsiumfosfaadist, kloorist, fluorist vm lisandeist; töötatakse ümber superfosfaadiks

baarium <b`aarium -i 19~2e s> (< kr barys raske), tähis Bakeem keemiline element, järjenr 56, aatomm 137,34, hõbevalge leelismuldmetall, leidub looduses barüüdina ja viteriidina; baariumisooli tarvit tööstuses, meditsiinis jm

barü- (< kr barys raske) • raske-

barüüt <bar|`üüt -üüdi -`üüti 22e s> (< kr barys raske) • miner raskpagu, baariumsulfaat, raske mineraal, kasut värvainena, keemiliste preparaatide valmistamisel, paberitööstuses jm
barüütvesikeem baariumhüdroksiidi küllastunud vesilahus, tugev leelis

bobrik <bobrik -u 2 s> (vn бобрик < бобр kobras) • tekst raske karvane kalev üleriiete jaoks

bristolpaber <+ paber -i 2e s> (< pn Bristol, Inglise linn) • raske sile joonistuspaber

brokaat <brok|`aat -aadi -`aati 22e s> (it broccato) • tekst tihe raske (siid)riie rikkaliku kuld- v hõbeniitidega läbikootud v värvilise mustriga
brokaatpabervärviline kuld- v hõbemustriga paber

brokatell <brokat|`ell -elli -`elli 22e s> (pr brocatelle < brokaat) • tekst raske poolsiidine sissekootud mustriga mööbliriie

broom <br`oom broomi br`oomi 22e s> (< kr brōmos hais), tähis Brkeem keemiline element, mittemetall, järjenr 35, aatomm 79,904; punakaspruun raske mürgine terava lõhnaga vedelik; broomi ühendeid (bromaadid, bromiidid) kasut arstiteaduses ja fotograafias
broomiarv keembroomi kogus grammides, mis liitub 100 g orgaanilise ainega

bruto <bruto adv> (sks brutto < it inetu, määritud < ld brutus raske), lüh btomaj kogu- (koos pakendiga), maha arvamata, vastand neto
brutokaalmaj kauba ja pakendi kaal kokku
brutoregistertonnaaž, tähis brtmer van registertonnides mõõdetav laeva kogumahutavus
brutotonnaažmer laeva kinniste ruumide kogumaht
brutotulumaj kogutulu, kulusid maha arvamata

deuteerium <deut`eerium -i 19~2e s> (< kr deuteros teine), tähis 2H, Dkeem prootiumi omast kaks korda suurema aatommassiga vesiniku isotoop, nn raske vesinik; kasut tuumkütusena, neutronite aeglustina tuumareaktorites jm
deuteeriumoksiidkeem deuteeriumi ühend hapnikuga, nn raske vee liike, mis omadustelt erineb harilikust veest

deutron <d`eutron -i 2e s> , deuteron <d`euteron -i 19 s> • keem raske vesiniku (deuteeriumi) aatomi tuum, koosneb ühest prootonist ja ühest neutronist

diisel <d`iis|el -li 2e s> , diiselmootor <+ m`ootor -i 2e s> (< pn R. Diesel, Saksa insener, 1858–1913) • tehn soojusjõumasin, milles raske mootorikütus süttib mootori silindris kokkusurutud õhu kõrgest temperatuurist; kasut laevades, mootorsõidukeis, lennukeis, elektrijaamades jm

eeben <`eeben -i 2e s> (kr ebenos) • eebenipuit, eriti kõva ja raske väärispuit, mida saadakse mitmelt troopikapuult, eelkõige diospüüriliste sugukonna liikidelt; on värvuselt must (kõige väärtuslikum eeben), roheline, punane jm; kasut muusikariistade, mööbli jne valmistamiseks

espadoon <espad|`oon -ooni -`ooni 22e s> (pr espadon < it spadone suur mõõk < spada mõõk) • sõj, aj lai ja raske kahekäelahingumõõk (XIV–XVI s)

fetotoomia <+ t`oomia 1 s> (< ld fetus sünnitus, järglane + -toomia) • med loote tükeldamine emaihus; kasut raske sünnituse korral surnud loote väljutamiseks sünnitusteede kaudu

forti et fideli nil difficile [forti et fideeli niil diff·itsile] (ld) • vaprale (v tugevale) ja ustavale pole miski (liiga) raske

fotorealism <+ real|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< foto- + realism)
1. vt hüperrealism
2. kunst meediakunstis simuleeritud elulähedane reaalsus, mida on raske eristada reaalsuses filmitud materjalist

glaukoom <glauk|`oom -oomi -`oomi 22e s> (kr glaukōma < glaukos hallikassinine) • med rohekae, raske silmahaigus, mille peamine tunnus on silma siserõhu suurenemine; võib põhjustada pimedaksjäämist

graavis <graavis -e 9 s> (ld accentus gravis raske rõhk“) • lgv rõhu- v hääldusmärk tähe peal, nt prantsuse mère. Vt ka akuut

gradus gravis (ld) • med raske aste (haiguse kohta)

graviidne <grav`iid|ne -se 2 adj> (ld gravidus < gravis raske) • med rase

gravimeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< ld gravis raske + -meeter) • tehn raskusjõumõõtur, vedrukaalulaadne seade raskuskiirenduse suhteliseks mõõtmiseks

gravimeetria <+ m`eetria 1 s> (< ld gravis raske + -meetria) • geofüüsika haru, mis uurib Maa raskusjõuvälja ning selle seost geoidi kuju ja Maa siseehitusega

gravisfäär <+ sf`äär sfääri sf`ääri 22e s> (< ld gravis raske + sfäär) • astr maakera lähiümbrus, milles raskusjõud mõjutab tugevasti kosmoselaeva liikumist

hard rock [haa(r)d rokk] (ingl raske rokk) • muus 1970ndate alguses Inglismaal rütmibluusist ning rock’n’roll’ist väljakujunenud rokistiil, mida iseloomustavad ekspressiivne väljenduslaad, korduvad motiivid ja raske rütm

heavy goods [hevi guudz] (ingl) • maj raske prahikaup, laevaga veetav raske kaup

high end [hai end] (ingl ülemine piir) • helitaasesitusseade, mille kavandamisel ja ehitamisel on taotletud maksimaalset loomutruudust (kulutustest hoolimata), nn raske Hi-Fi

homaar <hom|`aar -aari -`aari 22e s> (pr homard) • zool suur (kuni 90 cm pikk ja 15 kg raske) merivähk (Homarus) kümnejalaliste seltsist, elab Atlandi ookeanis; hinnatud maitsva liha tõttu

hüpotüümia <+ t`üümia 1 s> (hüpo- + kr thymos vaim, hing) • med meeleoluhäire, nukrusest tingitud raske vaimne kurnatus. Vt ka tsüklotüümia, düstüümia

importuunne <import`uun|ne -se 2 adj> (ld importunus) • ebasobiv, ebakohane; raske, tülikas. Vastand oportuunne

kasteet <kast|`eet -eedi -`eeti 22e s> (pr casse-tête < casse purustan + tête pea)
1. aj sõjanui
2. raske tinanupuga kepp
3. metallist sõrmenukkide- v rusikakaitse (külmrelvana)

katatoonia <+ t`oonia 1 s> (< kata- + kr tonos pinge) • med pinevushullumeelsus, raske psüühikahäire avaldumisviis, mida täheldatakse osal skisofreeniahaigeil

kooma1 <kooma 16 s> (kr kōma sügav uni) • med raske teadvusetusseisund, millega kaasneb kõigi talitluste järk-järgult suurenev pidurdus

kriis <kr`iis kriisi kr`iisi 22e s> (< kr krisis eristamine; otsustus; pöördepunkt) • (äkki tekkinud) raske olukord; pöördeline hetk; maj (millegi) puudus v halb seis, nt energiakriis, majanduskriis; med murrang haiguse kulus; äge haigushoog, atakk; ohtlik seisund, mille puhul haige paranemine on muutunud küsitavaks, vastand lüüs2; psühh lahendamatu olukord inimese psüühikas; pol olukord, kus valitsus peab parlamendi umbusaldusavalduse tõttu ametist tagasi astuma

maniakaal-depressiivne psühhoos (< maniakaalne + depressiivne + psühhoos) • med raske vaimuhaigus, mida iseloomustab maania- ja depressiooniperioodide vaheldumine

massiivne <mass`iiv|ne -se 2 adj> (pr massif)
1. (kogult) suur ning kaalukas; suur v võimsana näiv (paks, raske vms)
2. raskepärane
3. läbinisti samast ainest, tühikuteta massist

omne initium difficile est [omne in·itsium diff·itsile est] (ld) • iga algus on raske

ortopnoe <ortopn`oe 26 s> (< orto- + kr pnoē hingamine) • med raske hingamispuudulikkus, eriti väljendub lamavas asendis

palisander <palis`and|er -ri 2e s> (sks < holl palissander < indiaani k-d) • bot pms Brasiilias kasvava puuperekonna (Dalbergia) lillaka varjundiga punane kuni šokolaadpruun kõva ja raske väärispuit, nimetatakse ka roosipuuks; valmistatakse muusikariistu, mööblit

portjäär <portj|`äär -ääri -`ääri 22e s> (pr portière < porte uks) • tekst (raske) ukse- v aknaeesriie

prespapjee <prespapj`ee 26i s> (pr presse-papiers)
1. van paberivajutis, raske iluese kirjutuslaual paberite paigalhoidmiseks
2. kirjapress, kuivatuspress

probleem <probl|`eem -eemi -`eemi 22e s> (kr problēma ülesanne) • uurimisülesanne; lahendust nõudev raske küsimus v ülesanne; kirj teose ideestiku seisukohast oluline küsimus, mis sisaldub tekstis v alltekstis

sandarm <sandarm -i 2e s> (pr gendarme < gens d’armes relvainimesed)
1. aj, sõj keskajal Prantsusmaal raske relvastusega ratsasõdur
2. Prantsusmaal jm sandarmeeria politseinik
3. aj eripolitseinik Venemaal

stress <str|`ess -essi -`essi 22e s> (ingl) • med pingeseisund, organismi eriline füsioloogiline reaktsioon vastuseks välis- v sisekeskkonna negatiivsetele mõjuritele, nt külmale, näljale, vaimsetele ja kehalistele traumadele jm
stresshaavandmed arvatavalt vaimse ülepinge v raske üldhaiguse tõttu tekkinud mao- v kaksteistsõrmikuhaavand

teetanus <teetanus -e 11 s> (kr tetanos < teinō venitan, pingutan) • med kangestuskramptõbi, inimeste ja loomade äge raske nakkushaigus, mida põhjustab mullas leiduv anaeroobne teetanusepisik

tüfoidne <tüf`oid|ne -se 2 adj> • med tüüfusesarnane
tüfoidne seisundpalavikuhaige raske seisund, meenutab tüüfuse haiguspilti


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur