[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 40 artiklit

album <`album -i 2e s> (ld album < albus valge)
1. aj Vana-Roomas valge tahvel avalike teadaannete jaoks
2. hiliskeskajal külalisraamat
3. raamat v kaustik fotode, markide, mälestussalmide vms kogumiseks
4. trük trükiteos, mille sisu moodustavad kunstiteoste, joonistuste, fotode jm reproduktsioonid, hrl koos lühikese seletava tekstiga
5. muus kogumikheliplaat, vt ka LP

aldiin <ald|`iin -iini -`iini 22e s> (< pn Aldus Manutius, Veneetsia raamatutrükkal, 1449–1515) • trük, aj XV–XVI s Veneetsia trükkali Aldus Manutiuse trükitud raamat; aldiinid olid omal ajal parimad trükikunstitooted, kaunilt kujundatud ja hoolikalt redigeeritud

Avesta pn (prs apastak, avastak) • relig Iraani usundi mütoloogilisi ja rituaalseid tekste sisaldav kirjamälestis; Avesta koos kommentaaridega on praegu parside2 püha raamat

bestseller <bests`eller -i 2e s> (ingl) • kirj hästi minev, menukas raamat, ka heliplaat vms

biblio- (< kr biblion raamat) • raamatu-

brošüür <broš|`üür -üüri -`üüri 22e s> (pr brochure) • trük köitmata v kerges paberköites õhuke raamat

bukinist <bukin|`ist -isti -`isti 22e s> (pr bouquiniste < bouquin vana raamat < holl boek raamat) • vanaraamatukaupmees

cancionero [kansjoneero] (hisp, port laulude raamat) • kirj Hispaania ja Portugali kirjanduses paljude autorite (ka anonüümseid) luuletusi sisaldav antoloogia

desideraat <desider|`aat -aadi -`aati 22e s> (< ld perf partits desideratum, pl desiderata soovitu) • puuduv ese, eriti raamat, mida soovitakse soetada kollektsiooni v raamatukogu täiendamiseks; lünk, tühik (mingis kogus)

elseviir <elsev|`iir -iiri -`iiri 22e s> (< pn Elzevier) • trük Madalmaade kirjastajate ja trükkalite perekond Elzevieride trükikodades Leidenis ja Amsterdamis XVI–XVII s nn elseviirkirjas (liik antiikvat) trükitud kauni välimusega raamat

evangeelium <evang`eelium -i 19~2e s> (kr euangelion rõõmusõnum) • relig Jeesuse elust ja õpetusest jutustav raamat uues testamendis, kus on 4 evangeeliumi (Matteuse, Markuse, Luuka ja Johannese); kristlikus teoloogias kuulutus Jeesus Kristusest kui Lunastajast

foliant <foli|`ant -andi -`anti 22e s> (sks Foliant) • trük fooliokaustas raamat, mahukas suure formaadiga raamat. Vt ka foolio

grammatika <gramm´atika 1 s> (kr grammatikē < gramma kirjatäht) lgv
1. keele grammatiline ehitus, mingi keele tähendusüksuste (sõnade, lausete) ehitus
2. keeleteaduse haru, mis uurib keele grammatilist ehitust
3. keeleõpetus, mingi keele sõnade muutmise ja lausete moodustamise reeglistik, koosneb hääliku- (foneetika), vormi- (morfoloogia), tuletus- (derivatsioon) ja lauseõpetusest (süntaks); vastav raamat v õpik

grantha <grantha 16 s> (sanskr raamat, tekst) • lgv Lõuna-Indias esimestel sajanditel pKr kujunenud kiri, millest arenesid tamili ja malajalami kiri

habitiivadverbiaal <+ adverbi|`aal -aali -`aali 22e s> (< ld habere, perf partits habitum omama + adverbiaal) • lgv valdajamäärus, omajamäärus, nt Tal on raamat

itineraar <itiner|`aar -aari -`aari 22e s> (ld itinerarium < iter, gen itineris tee, teekond)
1. aj rändurile marsruuti ja paikkonda üksikasjalikult kirjeldav raamat
2. geogr rändplaanistus, ala läbimisel koostatud lihtne kaardivisand

kartulaar <kartul|`aar -aari -`aari 22e s> (keskld chartularium < charta ürik, vrd harta) • aj kloostri vm kirikuasutuse juriidilise sisuga ürikute ärakirjade raamat

koditsill <kodits|`ill -illi -`illi 22e s> (ld pl codicilli < codex raamat, arveraamat, koodeks) • jur testamendilisand, testamendile hiljem tehtud lisand, mis testamenti mõnes üksikasjas muudab

kood <k`ood koodi k`oodi 22e s> (pr code < ld codex raamat)
1. koodtähis, tähte vm märki asendav kokkuleppeline sümbol informatsiooni salvestamise, töötlemise ja säilitamise hõlbustamiseks
2. leppemärgisüsteem, reeglistik, mis määrab kindlaks koodtähiste moodustamise korra
kooditabelkoodtähiste esitus tabelina
koodivahetuslgv ümberlülitumine, mitme keele, dialekti v allkeele vahelduv kasutamine sõltuvalt asjaoludest
masinakoodinfo kahendarvudest koosnev käskluste jada, mida loeb arvuti keskprotsessor

koodeks <koodeks -i 2e s> (ld codex tüvi, pakk, kirjutustahvel, raamat, köide)
1. aj Vana-Roomas vahaga kaetud puutahvlikestest koosnev märkmeraamat; alates hilisantiigist papüüruse- v pärgamendi-, hiliskeskajal ka paberilehtedest köidetud käsikiri
2. jur seaduste kogu; õigusnormide süstematiseeritud kogu, millega reguleeritakse üheliigilisi ühiskondlikke suhteid; piltl reeglistik (nt moraalikoodeks)

legendaarium <legend`aarium -i 19~2e s> (keskld legendarium < legenda lugemine, pühaku elulugu) • relig pühakute elulugusid sisaldav raamat

letner <l`etner -i 2e s> (sks Lettner < keskld lectorium lugemispult, lectionarium piibli lugemiste raamat) • arhit kirikus võidukaare alla v ette ehitatud vahesein, mis eraldab vaimulikele ja kõrgaadlile määratud kooriruumi rahvale kuuluvast pikihoonest

liber (ld) • raamat, teose osa (nt ladinakeelse teose või selle osa pealkirjas)
Liber Census Daniae [liber tsensus daanie] (ld pn) • aj ”Taani hindamisraamat”, XIII s-st pärinev pärgamentkoodeks, mis sisaldab mh andmeid Eesti koha- ja isikunimede kohta

librist <libr|`ist -isti -`isti 22e s> (< ld liber raamat) • raamatukaupmees v tema abiline

logiraamat <+ raamat -u 2 s> (ingl log book, vrd logi) • mer laevapäevik, laevale kohustuslik kindlavormiline raamat, kuhu kantakse andmed kursi, kiiruse, tuule jm kohta, samuti kõik olulised sündmused laeva elus

meetrikaraamat <+ raamat -u 2 s> (poola metryka < ld matricula (ametlik) nimistu)
1. relig varem igas koguduses peetud sünni-, abielu- ja surmajuhtude registreerimise raamat, kirikuraamat
2. aj Poola kuningriigi ja Leedu suurvürstiriigi kantselei sissekanderaamat

memorandum <memor`andum -i 2e s> (< ld memorandus mäletamisväärne)
1. memo, märkus; kirjalik meeldetuletus äriasjas; märkmeleht v -raamat
2. dipl diplomaatiline märgukiri, mis seletab probleemi faktilisest ja juriidilisest seisukohast, hrl lisatakse noodile v esitatakse teise riigi esindajale isiklikult

memoriaal <memori|`aal -aali -`aali 22e s> (< ld memoriale mälestusmärk)
1. maj, aj raamat kõigi majandustehingute igapäevaseks sissekandmiseks ajalises järjestuses
2. sport mälestusvõistlus (mõne surnud sportlase auks)
3. mälestusrajatis

missaal <miss|`aal -aali -`aali 22e s> (keskld missale) • relig katoliku missal (1) kasutatavaid tekste sisaldav raamat, missaraamat

mormoon <morm|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< pn „Mormoni raamat) • relig nn viimsepäevapühak, 1830. a Ameerikas tekkinud nn mormooni kiriku, ametliku nimetusega Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku (Church of Jesus Christ of Latter Day Saints) liige, kelle pühakirjaks on Joseph Smithi välja antud (suuresti piiblile toetuv) „Mormoni raamat

paleotüüp <+ t`üüp tüübi t`üüpi 22e s> (< paleo- + tüüp) • trük, bibl vanatrükis, Lääne-Euroopas a-tel 1501–50 ilmunud raamat. Vt ka inkunaabel

paperback [peipə(r)bäk] (ingl) • trük pehmekaaneline raamat, brošeeritud raamat. Vt ka pocket-book

passionaar <passion|`aar -aari -`aari 22e s> (keskld passionarius < ld passio kannatus) • relig liturgiline raamat märtrite kannatuslugudest

pentateuh <pentat|`euh -euhi -`euhi 22e s> (kr pentateuchos viisraamat < penta- + teuchos tööriist, raamat), ka pentateuk <pentat|`euk -eugi -`euki 22e s> • relig piibli esimesed viis raamatut, Moosese raamatud, toora piiblis

piibel <p`iib|el -li 2e s> (keskülemsks bibel < kr pl, dem biblia „raamatud“ < biblos papüürus, raamat < pn Byblos, foiniiklaste linn), ka Piibel pnrelig ristiusu pühakiri, koosneb vanast ja uuest testamendist; piltl millegi põhitõdesid või kellegi tõekspidamisi sisaldav teos

pocket-book [pokit-buk] (ingl) • trük köidetud väikesemõõtmeline raamat, taskuraamat

režiiraamat <+ raamat -u 2 s> • teater režii kohta kõike vajalikku sisaldav (teksti)raamat lavastaja märkustega, misanstseenide plaaniga jne

švaabi kiri (< pn Švaabimaa, ajalooline piirkond Edela-Saksamaal) • trük avarate tähekujudega ümargooti kirjast arenenud trükikiri; selles kirjas on trükitud 1535. a ka esimene eestikeelne raamat, Wanradti-Koelli katekismus

tomus (ld < kr tomos < lõik) • trük peatükk; raamat; köide

triller1 <tr`iller -i 2e s> (ingl thriller) • põnevik, põnevusfilm v -raamat, teos, milles luuakse pinge põnevat sündmustikku ja tegelaste psüühilisi üleelamisi kujutades; sageli esitatakse sündmustikku ohvri v kurjategija vaatepunktist


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur