[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 54 artiklit

ablefaaria <ablef`aaria 1 s> (a- + kr blepharon silmalaug) • med laugudepuudumus, silmalau või silmalaugude kaasasündinud puudumine

absaans <abs|`aans -aansi -`aansi 22e s> (pr absence puudumine, äraolek < ld absentia) • med epilepsiahoo vorm, hetkeline teadvusetus ilma krampideta

absentism <absent|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< ld absens puuduv < abesse ära olema, puuduma) • äraolek, puudumine; eemalolek oma maaomandist (mis on välja renditud v jäetud valitseja hoolde); pol hulgaline eemalejäämine valimistest ja poliitilistest koosolekutest

absents <abs|`ents -entsi -`entsi 22e s> (ld absentia < abesse ära olema, puuduma) • puudumine, eemalviibimine; med absaans

adaktüülia <+ dakt`üülia 1 s> (< a- + kr daktylos sõrm; varvas) • anat sõrmede v varvaste kaasasündinud puudumine

afaakia <af`aakia 1 s> (< a- + kr phakos lääts) • med silmaläätsetus, silmaläätse puudumine

afüllia <af`üllia 1 s> (< a- + kr phyllon leht) • bot lehtede puudumine kõrgematel taimedel

agalaktia <+ gal`aktia 1 s> (< a- + kr gala, gen galaktos piim) • med piimatus, piimaerituse puudumine; imetamisvõimetus

ageusia <ag`eusia 1 s> (< a- + kr geusis maitse, maitsmine) • med maitsetundetus, maitsetuimus, maitsmismeele puudumine

aglossia <+ gl`ossia 1 s> (< a- + kr glōssa keel) • med keeletus, keele puudumine

albinism <albin|`ism -ismi -`ismi 22e s> (pr albinisme < albiino) • biol taime- v loomaliigile iseloomuliku pigmentatsiooni puudumine; inimesel ja loomal on albinismi tunnusteks piimvalge nahk, valge karvkate ja punane vikerkest ning silmaava, taimel õite tavalise v lehtede rohelise värvuse puudumine. Vt ka albiino

ameelia <am`eelia 1 s> (< a- + kr melos jäse) • med jäsemetus, ühe v mitme jäseme (kaasasündinud) puudumine

amenorröa <+ menorr`öa 26 s> (< a- + menorröa) • med, füsiol menstruatsiooni puudumine

amiimia <+ m`iimia 1 s> (< a- + kr mimos näitleja, järeleaimaja) • med näolihaste väljenduslikkuse puudumine. Vt ka miimikapuue

anarhia <an`arhia 1 s> (kr anarchia < an- + archē võim) • valitsuse v võimu puudumine, seadusetus; korralagedus

anatsiidsus <+ ats`iidsus -e 11~9 s> (< an- + atsiidsus) • med soolhappe puudumine maomahlas. Vastand atsiidsus

anergia <an`ergia 1 s> (< an- + kr ergon töö, tegu) med
1. rakulise immuunsuse puudumine, organismi vastupanuvõimetus tõvestavas keskkonnas
2. organismi ebanormaalne energiapuudus

anesteesia <anest`eesia 1 s> (kr anaisthēsia tundetus < a- + aisthēsis tajumine, tundmine) • med tuimus, tundlikkuse täielik puudumine; tuimastus, tuimaks tegemine
lokaalanesteesiamed paikne tuimastus, üksiku kehaosa tuimastamine valuta operatsiooniks, tekitatakse tuimasti süstimisega kudedesse
üldanesteesia vt narkoos

anoftalmia <+ oft`almia 1 s> (< an- + oftalmia) • anat silmade (kaasasündinud) puudumine

anokseemia <+ oks`eemia 1 s> (< an- + uusld ox(ygenium) hapnik + kr haima veri) • med hapniku puudumine veres, vere hapnikuvaegus

anoksia <an`oksia 1 s> (< an- + kr oxys hapu) • med kudede hapnikuvaegus; biol hapniku puudumine organismi elukeskkonnas

anonühhia <anon`ühhia 1 s> (< an- + onühhia) • med küünetus, küünte puudumine

apaatia <ap`aatia 1 s> (kr apatheia tundetus) • psühh osavõtmatus, ükskõiksus, tuimus, soovide ja huvide puudumine

apepsia <+ p`epsia 1 s> (< a- + kr pepsis seedimine) • med maoseedivuse puudumine v lakkamine

aplaasia <+ pl`aasia 1 s> (< a- + kr plasis kujundamine) • med mingi elundi v koe kaasasündinud puudumine v arenematus

ariisia <ar`iisia 1 s> (< a- + kr rhiza juur) • bot juuretus, juurte puudumine v tugev taandareng kõrgematel taimedel

arütmia <ar`ütmia 1 s> (kr arrhythmia < a- + rütm) • rütmi puudumine, rütmitus; med ajutine korrapäratu südametegevus

aspermia <+ sp`ermia 1 s> (< a- + sperma) • med spermatosoidide puudumine ejakulaadis; spermatootmis- v ejakulatsioonivõimetus

aspleenia <aspl`eenia 1 s> (uusld asplenia < a- + kr splēn põrn) • med põrnatus, põrna kaasasündinud või operatsioonijärgne puudumine

asümmeetria <+ sümm`eetria 1 s> (a- + sümmeetria) • sümmeetria puudumine, mittevõrdmõõdulisus

azoospermia <+ sp`ermia 1 s> (< a- + kr zōos elus + sperma seeme) • med seemnerakkude täielik puudumine seemnevedelikus, seemnerakutus. Vt ka aspermia

atüreoos <+ türe|`oos -oosi -`oosi 22e s> (< a- + türeo-) • med kilpnäärme (kaasasündinud) puudumine

diskrediit <diskred|`iit -iidi -`iiti 22e s> (pr discrédit) • (võla)usalduse puudumine; halb kuulsus

edentulism <edentul|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< ld edentulus hambutu < e-1 + dens hammas) • med hambutus, jäävhammaste puudumine

eklektitsism <eklektits|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< kr eklektikos väljavaliv) • fil veendumustes ja teooriates ühtsuse, terviklikkuse, järjekindluse puudumine; erisuguste kokkusobimatute, vasturääkivate vaadete ühendamine; aj, kunst pms XIX s II poole arhitektuuri- ja sisekujunduslaad, milles seostatakse erinevatest ajaloolistest stiilidest pärit vorme

ensümopaatia <+ p`aatia 1 s> (< ensüüm + -paatia) • med haigusseisund, mille on põhjustanud organismis mingi olulise ensüümi pärilik vaegus v puudumine

eunuhhoidism <eunuhhoid|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< eunuhhoid) • med sugunäärmete sünnipärase vaegarenguga kaasnev haiguslik seisund, esineb sagedamini meestel (habeme ja häbemekarvade puudumine, lapselik hääl, hiidkasv v lihavus)

hüpodontia <hüpod`ontia 1 s> (< hüpo- + kr odous, gen odontus hammas) • anat vaeghambalisus, jäävhammaste ja nende algete osaline puudumine. Vt ka anodontia

identiteet <identit|`eet -eedi -`eeti 22e s> (ld identitas < idem seesama)
1. psühh sotsiaalne endateadmus, osa inimese minakontseptsioonist
2. jur isikusamasus, isikuline identiteet
identiteedidifusioonpüsiva identiteeditunde puudumine
identiteedikriiseneseteadvustamisraskused
identiteedivargusjur isiku tähtsate isikuandmete (nimi, isikukood, dokument või pangakaart) volituseta kasutamine või andmete kuritarvitamine, mille tulemusena tekitatakse isikule materiaalset või moraalset kahju

indispositsioon <+ dispositsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< in- + dispositsioon) • soovimatus, jaatava meeleolu puudumine; halvatujulisus

inkoordinatsioon <+ koordinatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< in- + koordinatsioon) • kooskõlastuse puudumine, ühise tegevuse tahte puudumine

intemperantia medicorum nutrix [intemper·antsia medikoorum nutriks] (ld) • mõõdukuse puudumine on arstide toitja

isolatsioon <isolatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (pr isolation < isoleerima)
1. eraldamine; eraldumine; eraldumus
2. sotsiol vabadusekaotusega seotud eraldamine ümbrusest
3. med ümbrusele ohtlike haigete eraldamine (vastavatesse haiglatesse v ruumidesse)
4. biol isoleeritus, liikide v liigisiseste rühmituste vahelise ristumise püsiv v pikemaajaline puudumine
5. tehn vahend õhu, heli, soojuse, vee, elektri jm soovimatu juurde- v äravoolu tõkestamiseks

kanooniline <kanoonili|ne -se -st 12 adj> (ld canonicus) • relig kaanoniga (2) määratud, kiriklikele juhtnööridele vastav; piltl eeskujuks võetav, juhtnöörina v normina kehtiv
kanooniline igarelig katoliku kirikus nõutav iga pühitsusastme saamiseks; piltl vanadusest põhjustatud sugulise huvi puudumine
kanooniline protsessrelig katoliku kiriku kohtumenetlus; seda sätestavate normide kogum
kanooniline õigusrelig, jur katoliku kirikus kehtivate seaduste kogum, kirikuõigus

kapatsism <kapats|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< kapa) • med häälduspuue, k-hääliku väärhääldamine v puudumine

kvadrantanopsia <+ an`opsia 1 s> (< kvadrant + anopsia) • med neljandiku nägemisvälja puudumine. Vt ka hemianopsia

miimika <miimika 1 s> (< kr mimikos jäljenduslik, miimile omane) • siseelamuste väljendamine näoilme ning kehaliigutuste abil; näo väljenduslik liigutamine, näoilme
miimikapuuemed näolihaste väljenduslikkuse puudumine (amiimia) v miimikavähesus (hüpomiimia); mida võivad tekitada nt psüühilised haigused, Parkinsoni tõbi, näonärvi kahjustus

neutraalsus <neutr`aalsus -e 11~9 s> (< neutraalne)
1. erapooletus
2. jur neutraliteet, sekkumatuspoliitika
3. keem happe ja aluse omaduste puudumine

oportunism <oportun|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< ld opportunus kohane, soodus) • pol olupoliitika, kokkuleplus, põhimõttekindluse puudumine; seisneb hetkekasu taotlevas põhimõttelagedas oludega mugandumises v kõrvalekaldumises mingi rühma v erakonna peajoonest

rekvisiit <rekvis|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< ld requisitum nõutav v vajalik asi)
1. juurdekuuluv ese, atribuut
2. teater lavatarve, lavastuses kasutatav tarbeese, nt relv, jalutuskepp, vaas lilledega
3. jur dokumendi kohustuslik sisu- v vormielement (nt allkiri, pitser), mille puudumine põhjustab dokumendi kehtetuse

steriilsus <ster`iilsus -e 11~9 s> (< steriilne)
1. med haigusidude, mikroobide puudumine
2. med viljatus, vt ka infertiilsus
3. piltl elutus, tundetus; omapäratus

teratogenees <+ gen|`ees -eesi -`eesi 22e s> (kr teras, gen teratos ime, imeelukas, värdjas + genees) • biol soerdareng, embrüonaalse arengu häire, mis avaldub enamasti elundite väärarenditena (elundi liigkasv, alaareng, asendimuutus, puudumine, avausetus jm); esineb ka ühendsoerdeid (kahepäised loomad, Siiami kaksikud); teratogeneesi põhjustavad kas geneetilised v välised tegurid

trikliinne süngoonia (< tri- + kr klinō kallutan) • geol kristallograafias süsteem, mida iseloomustab kas sümmeetria puudumine v ühe sümmeetriatsentrumi esinemine

vacatio legis [vakaatsio leegis] (ld seaduse puudumine) • jur ajavahemik seaduse ametlikust väljakuulutamisest selle kehtima hakkamiseni, et kodanikud saaksid uue seadusega tutvuda


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur