[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 38 artiklit

absolutiseerima <absolutis|`eerima -eerib 28 v> • absoluutseks muutma v pidama

arest <ar`est aresti ar`esti 22e s> (keskld arrestum < arrestare kinni pidama < ad- + ld restare jääma) • jur vahistamine, vahi alla võtmine, eelvangistus; vahi all pidamine, lühiajaline vabadusekaotuslik karistus
varaarestjur vara keelu alla seadmine, kohtulik keeld vara käsutada

assamblaaž <assambl|`aaž -aaži -`aaži 22e s> (pr assemblage kokkuliitumine, kokkukogumine < assembler kokku panema < keskld assimulare < ld sarnaseks tegema v pidama) • kunst mitmest eri materjalist v esemest koosnev 3-mõõtmeline kunstiteos; selle teose monteerimine

assamblee <assambl`ee 26i s> (pr assemblée < assembler kokku panema < keskld assimulare < ld sarnaseks tegema v pidama) • koosolek; selts; koosviibimine (nt Peeter I aegses õukonnas); (riikliku v rahvusvahelise organi) täiskogu, üldkoosolek
Peaassamblee pnÜRO peaorganeid, asut 1945, koosneb kõigi organisatsiooni kuuluvate riikide esindajaist

delegatsioon <delegatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld delegatio saatmine, määramine) • rühm valitud v nimetatud isikuid, kes on volitatud valitsuse, ametkonna, asutuse v organisatsiooni huve esindama konverentsil, kongressil v koosolekul ning läbirääkimisi pidama jne

distsiplineerima <distsiplin|`eerima -eerib 28 v> • korda pidama v harjutama distsipliini järgima

dotseerima <dots|`eerima -eerib 28 v> (< ld docere õpetama)
1. õpetlikus toonis selgitama v arutlema; targutama
2. ettekande vormis õpetama, ülikoolis loenguid pidama

ekstemporeerima <ekstempor|`eerima -eerib 28 v> (< ex tempore) • ette valmistamata kõnet pidama, laulma, mängima v kirjutama; näitelaval „oma teksti“ kõnelema

estimeerima <estim|`eerima -eerib 28 v> (ld aestimare) • hindama; lugu pidama

geniaalitsema <geniaalitsema 27 v> (< geniaalne) • ennast geeniuseks pidama, geeniusena käituma

idioom <idi|`oom -oomi -`oomi 22e s> (kr idiōmā iseärasus, omapära) • lgv liik fraseologisme, tähenduslikult kokkusulanud liikmetega, sõna-sõnalt teise keelde mittetõlgitav püsiühend, mille kogutähendus ei tulene ühendit moodustavate sõnade tähenduste summast, nt silmas pidama, kuidas käsi käib?

individualiseerima <individualis|`eerima -eerib 28 v> (pr individualiser < individuaalne) • üksikisiku, -eseme v -nähtuse erijooni esile tõstma v arvestama; omapäraste erijoontega varustama; erijuhtumi omapära silmas pidama

interneerima <intern|`eerima -eerib 28 v> (pr interner < ld internus sisemine) pol
1. kellegi vabadust piirates valve alla elama paigutama; sõj sõdiva riigi territooriumil elavaid vaenlasriigi kodanikke vahistama ja sõja lõpuni kinni pidama
2. sõj neutraalse riigi territooriumile sattunud sõdiva riigi sõjaväelasi, laevu v lennukeid kinni pidama ja relvitustama

karauulima <kara|`uulima -uulib 28 v> (< karauul) • van valvet pidama, valvama; luurama

kommunikaat <kommunik|`aat -aadi -`aati 22e s> (uusld communicatum < ld communicare jagama, nõu pidama) • ühe ametiasutuse ametlik kiri teisele

kommunikaator <kommunik`aator -i 2e s> (< ingl communicate teadustama, jagama, suhtlema < ld communicare jagama, nõu pidama)
1. teabe tootja, töötleja ja edastaja
2. info paljude funktsioonidega telefon-elektronmärkmik
3. tehn, med kõnehalvatu abivahend, kõnemasin

kommünikee <kommünik`ee 26i s> (pr communiqué < communiquer teatama < ld communicare jagama, nõu pidama) • pol ühisavaldus, ametlik teadaanne rahvusvaheliste läbirääkimiste jm kohta

konfereerima <konfer|`eerima -eerib 28 v> (pr conférer < ld conferre kokku kandma, rääkima)
1. ühiselt nõu pidama
2. teadustama, konferansjeena toimima

konsulent <konsul|`ent -endi -`enti 22e s> (rts konsulent < ld consulere nõu pidama) • hrl põllumajandusliku koolitusega nõuandja

konsultatiivne <konsultat`iiv|ne -se 2 adj> (< ld consultare nõu pidama v küsima) • nõuandev; nõupidamisega tegelev

konsulteerima <konsult|`eerima -eerib 28 v> (ld consultare) • kellegagi nõu pidama (nt eriteadlasega konsulteerima); kelleltki nõu küsima (nt arste konsulteerima); kellelegi nõu andma (nt üliõpilasi konsulteerima)

korrespondeerima <korrespond|`eerima -eerib 28 v> (keskld correspondere < kor- + ld respondere vastama)
1. vastavuses olema, vastama
2. kirjavahetust pidama

lintšima <l`intšima lintšib 28 v> (ingl lynch, arvatavasti < pn William Lynch, 1742–1820) • omakohtu teel ilma kohtupidamiseta hukkama, lintšikohut pidama

marineerima <marin|`eerima -eerib 28 v> (pr mariner < it marinare < ld aqua marina merevesi) • kok marinaadiga kulinaarselt töötlema v hoidistama; piltl midagi (sihilikult) seista laskma, kinni pidama

negotsieerima <negotsi|`eerima -eerib 28 v> (pr négocier < ld negotiari kaubitsema) • maj tehingus kokku leppima; läbirääkimisi pidama

parlamenteerima <parlament|`eerima -eerib 28 v> (pr parlementer) • läbirääkimisi pidama, eriti vaenlasega

pauseerima <paus|`eerima -eerib 28 v> • muus pausi pidama, vaikima

perifrastiline <perifr´astili|ne -se -st 12 adj> • kirj ümberütlev, teiste sõnadega väljenduv, perifraasi kaudu avalduv
perifrastiline verblgv pöördelises vormis verbi ühend käändelises vormis verbiga, nimisõnaga v abimäärsõnaga; sisult sarnane tuletisega, nt läheb mööda – möödub
perifrastiline verbivormlgv olema-verbi ühend mingi muu käändelise verbivormiga kui nud- ja tud-kesksõna v mingi muu suhteliselt sisuvaese verbi, nt saama, jääma, pidama jm ühend käändelise vormiga; juhul kui see ühend on regulaarse kasutusega ning kannab seda tüüpi tähendust, mida tavaliselt antakse edasi morfoloogilise tunnusega, s.o tegumoe, kõneviisi-, aja- vms tähendust, nt Ta pidi Tartus elama

permendüür <permend|`üür -üüri -`üüri 22e s> (< pn Permendur, kaubamärk < ingl permeability läbitavus + endure taluma, vastu pidama) • tehn rauast, koobaltist ja vanaadiumist koosnev pehmemagnetmaterjal

polemiseerima <polemis|`eerima -eerib 28 v> • poleemikat pidama v arendama, avalikult vaidlema, väitlema, sulesõda pidama

postuleerima <postul|`eerima -eerib 28 v> (< ld postulare nõudma, taotlema) • alusväitena esitama, tõestamatult kehtivaks lugema, paratamatuks nõudeks pidama

refereerima <refer|`eerima -eerib 28 v> (sks referieren < pr référer ette kandma < ld referre) • referaati pidama, teose v artikli sisu lühidalt esitama

repressaalid pl <repress|`aal -aali -`aali 22e s> (keskld repre(n)salia < ld reprehendere kinni pidama) • jur, pol ühe riigi poolt teise riigi v tema kodanike vastu tarvitatavad surveabinõud, sundimaks teist riiki loobuma õigusrikkumisest v nõustuma mingi nõudmisega

respekteerima <respekt|`eerima -eerib 28 v> • respekti (1) tundma, lugu pidama, aukartust tundma; hoolima, arvestama

skontreerima <skontr|`eerima -eerib 28 v> • maj skontrot pidama

stipuleerima <stipul|`eerima -eerib 28 v> (ld stipulari kokku leppima) • läbirääkimisi pidama, kokku leppima; sobingut tegema

tendeerima <tend|`eerima -eerib 28 v> (< ld tendere suunduma, kalduma, püüdma) • (kavatsetult) kalduma, teatavat eesmärki silmas pidama, püüdlema

toreadoor <toread|`oor -oori -`oori 22e s> (hisp toreador < torear härjavõitlust pidama < toreo härjavõitlus < toro pull) • (ratsa)härjavõitleja


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur