[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 77 artiklit

adjektiiv <adjekt|`iiv -iivi -`iivi 22e s> (ld adiectivum < adicere juurde viskama v panema) • lgv omadussõna, nt hea laps

adjusteerima <adjust|`eerima -eerib 28 v> (keskld adiuxtare, adiustare kõrvale v juurde panema < ad- + iustus õige) • täpselt õigele kohale asetama, õigeks seadma; valmistamisel esemele teatavat lõppkuju andma

aplikaator <aplik`aator -i 2e s> (< ld applicare külge v juurde panema) • paigaldaja, (nt ravimi) õigele kohale manustamise instrument; kosmeetikas abivahend jumestuse tegemisel

aplikatuur <aplikat|`uur -uuri -`uuri 22e s> (sks Applikatur < ld applicare külge v juurde panema) • muus sõrmeseade, sõrmede järjestus ja sobitus muusikariistal mängides; tähistatakse nootide kohal numbritega 1–5

arestima <ar`estima arestib 28 v> • jur vara aresti alla panema. Vt ka arreteerima

arranžeerima <arranž|`eerima -eerib 28 v> (pr arranger < ranger korraldama < rang rida, rivi) • korraldama, toime panema, õiendama; muus heliteost teisele orkestri-, pilli- v hääleliigile ümber seadma

assamblaaž <assambl|`aaž -aaži -`aaži 22e s> (pr assemblage kokkuliitumine, kokkukogumine < assembler kokku panema < keskld assimulare < ld sarnaseks tegema v pidama) • kunst mitmest eri materjalist v esemest koosnev 3-mõõtmeline kunstiteos; selle teose monteerimine

assamblee <assambl`ee 26i s> (pr assemblée < assembler kokku panema < keskld assimulare < ld sarnaseks tegema v pidama) • koosolek; selts; koosviibimine (nt Peeter I aegses õukonnas); (riikliku v rahvusvahelise organi) täiskogu, üldkoosolek
Peaassamblee pnÜRO peaorganeid, asut 1945, koosneb kõigi organisatsiooni kuuluvate riikide esindajaist

broneerima <bron|`eerima -eerib 28 v> (vn бронировать < броня kinnitamine, kinnipanek) • kinni panema, reserveerima; millegi saamist tagama

deponeerima <depon|`eerima -eerib 28 v> (< ld deponere ära v kõrvale panema) • raha, väärtpabereid, käsikirju, kunstiteoseid vm kasutamiseks v kindlas kohas säilitamiseks hoiule andma, hoiustama, talletama; pol ratifitseerimiskirju teatud riigile v rahvusvahelisele organile hoiule andma

depositoorium <deposit`oorium -i 19~2e s> (keskld depositorium hoidla < ld deponere kõrvale panema) • maj asutus raha, väärisesemete ja väärtpaberite hoiustamiseks

depositsioon <depositsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld depositio < deponere kõrvale panema) • maj deponeerimine, hoiustamine, talletamine

ekshibeerima <ekshib|`eerima -eerib 28 v> (ld exhibere) • välja panema; esitama, ette näitama

ekshibitsionism <ekshibitsion|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< ld exhibere välja panema) • psühh haiguslik tung suguelundeid v rindu avalikult paljastada; piltl enesepaljastamine

ekshibitsioon <ekshibitsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld exhibitio väljaandmine < exhibere välja panema) • väljapanek, esitamine

eksponaat <ekspon|`aat -aadi -`aati 22e s> (vn экспонат < ld exponere välja panema) • (muuseumis, näitusel vm) vaatamiseks väljapandud ese, toode v teos

eksponeerima <ekspon|`eerima -eerib 28 v> (sks exponieren < ld exponere välja panema)
1. vaatamiseks välja panema (nt esemeid muuseumis v näitusel)
2. hädaohtu saatma
3. fot säritama

eksponomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< ld exponere välja panema, vrd ekspositsioon (4) + -meeter) • fot särimõõdik, valgusmõõdik, riist õige säriaja määramiseks

erektor <er`ektor -i 2e s> (uusld erector < ld erigere, perf partits erectum püsti panema) • anat sirgestajalihas

erektsioon <erektsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld erectio püstitamine < erigere, perf partits erectum püsti panema) • füsiol jäikpundumine, suguti, kõdisti v rinnanibude suuremaks ning kõvemaks pundumine vere juurdevoolu tõttu

erigeerima <erig|`eerima -eerib 28 v> (ld erigere) • üles tõstma, püstitama; füsiol erektsiooni esile kutsuma, punduma panema, kõvaks ajama

fundeerima <fund|`eerima -eerib 28 v> (ld fundare) • maj põhja panema; asutama, rajama; kindlustama, tagama
fundeeritud tulumaj kinnisvarast saadav tulu
fundeeritud laenmaj pikaajaline laen

harmoneerima <harmon|`eerima -eerib 28 v> (< harmoonia) • ka muus harmooniliseks muutma, kokku sobitama, kooskõlla seadma v panema. Vastand disharmoneerima

imponeerima <impon|`eerima -eerib 28 v> (sks imponieren < ld imponere sisse v peale panema, tekitama) • lugupidamist, aukartust, poolehoidu äratama, tugevat v head muljet jätma

imposantne <impos`ant|ne -se 2 adj> (pr imposant < imposer muljet avaldama < ld imponere sisse v peale panema, tekitama) • tugevat muljet avaldav, aukartustäratav, imponeeriv

indosseerima <indoss|`eerima -eerib 28 v> (sks indossieren < keskld indorsare selga panema; pöördele kirjutama < in- + ld dorsum selg, vrd ka it indossare selga panema) • jur, maj edasiandepealdisega edasi andma

induktiivne <indukt`iiv|ne -se 2 adj> (ld inductivus < inducere kohale v sisse viima, juhtima v panema)
1. loog loogilisel induktsioonil põhinev, induktsiooni teel saadud
2. el induktsiooniga seotud, sellel põhinev
induktiivne meetoduurimis- v käsitlusviis, mille varal üksikute tõsiasjade ja nähtuste täheldamisel siirdutakse üldiste juhiste ja seaduste kindlaksmääramisele

induktsioon <induktsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld inductio sissejuhtimine < inducere kohale v sisse viima, juhtima v panema)
1. loog loogiline järeldamine üksikult v vähem üldiselt üldisemale, üksikjuhtudest v -faktidest üldistuste ja seaduspärasuste tuletamine; teaduslikus tunnetuses on induktsioon lahutamatult seotud deduktsiooniga
2. el voolu v magnetvälja tekkimine kehas teise, lähedal asetseva keha voolu v magnetvälja toimel
3. füsiol närvikeskuste talitlust koordineeriv mehhanism, seisneb erutuse ja pidurduse vastastikuses soodustamises
4. biol embrüoloogias: kudede v rakkude vastastikune mõju, mis juhib nende arengut
5. biol teatud (valk)aine tootmise käivitumine rakus mingi välisteguri mõjul
6. med ajavahemik narkoosi alustamisest sobiva sügavusega narkoosi saavutamiseni
7. med sünnituse esilekutsumine
induktsioondefektoskoopiadefektoskoopia meetod elektrit juhtivast materjalist esemete defektide avastamiseks pöörisvoolude abil
induktsiooniperioodkeem ajavahemik keemiliseks reaktsiooniks vajalike tingimuste tekkimisest reaktsiooni tegeliku alguseni
induktsioonlogi, elektromagnetlogimer navigatsiooniseade laeva kiiruse mõõtmiseks vee suhtes
induktsioonmootor asünkroonmasin
induktsioonregulaatorel pöördtrafo, sujuvalt muudetava väljundpingega autotrafo

indutseerima <induts|`eerima -eerib 28 v> (ld inducere kohale v sisse viima, juhtima v panema)
1. loog üksikult üldisele järeldama, vt ka dedutseerima
2. el induktsiooni teel elektrivoolu tekitama
indutseeritud kiirgusfüüs stimuleeritud kiirgus, ergastatud aatomite v molekulide kiirgus, mille kutsub esile väline elektromagnetväli

infektsioon <infektsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< keskld infectio määrimine, mürgitamine < ld värvimine < inficere sisse panema, värvima, rikkuma) • med nakkus, bakterite jt haigusetekitajate tungimine organismi
infektsioonhaigusmed nakkushaigus

infitseerima <infits|`eerima -eerib 28 v> (< ld inficere sisse panema, värvima, rikkuma) • med nakatama

inkasseerima <inkass|`eerima -eerib 28 v> (it incassare „kasti v kirstu panema) • maj summasid sisse kasseerima, esitatud maksedokumendi järgi raha vastu võtma

inkrimineerima <inkrimin|`eerima -eerib 28 v> (keskld incriminare < in- + ld crimen süüdistus, kuritegu) • jur süüdistama, (kellelegi midagi) süüks panema, süüks arvama

installeerima <install|`eerima -eerib 28 v> , installima <inst|`allima -allib 28 v> (ingl install < keskld installare kohale panema) • tehn, info rakestama, seadmestama, paigaldama, sisse v paigale seadma, installatsiooni teostama

interpoleerima <interpol|`eerima -eerib 28 v> (< ld interpolare uuendama, muutma, vahele panema) • mat vahele lükkima, interpolatsiooni teostama

koaguleerima <koagul|`eerima -eerib 28 v> (ld coagulare) • keem hüübima panema, kalgendama

komplitseerima <komplits|`eerima -eerib 28 v> (< ld complicare kokku panema, sassi ajama) • keerukamaks tegema, tüsistama

konservima <kons|`ervima -ervib 28 v> , konserveerima <konserv|`eerima -eerib 28 v> (< ld conservare alles hoidma, säilitama)
1. kok eriliselt töödeldes pikka aega säilivaks muutma, konserviks tegema
2. teatud ajaks seisma panema (nt ehitusobjekti, ettevõtet)
3. muististe, kunstiteoste vms säilivust erimenetlusega parandama

konsterneerima <konstern|`eerima -eerib 28 v> (ld consternare) • jahmatama panema, kohkumiseni hämmastama

kontrapost <+ p`ost posti p`osti 22e s> (it contrapposto vastandlikkus < ld contraponere vastu v vastamisi panema) • kunst harmoonia (seisva) inimese vastandlikes asendeis olevate kehaosade, eriti tugijala ja nõjajala kujutamises

kreen <kr`een kreeni kr`eeni 22e s> (vn крен < ingl careen, holl krengen laeva küljeli panema < pr carène (laeva) kiil) • mer külgkalle, (laeva, lennuki) kalle pikitasandi suhtes; piltl tasakaalust väljas, ebakindel olek

observant <observ|`ant -andi -`anti 22e s> (< ld observare tähele panema, valvama) • relig ranget ordureegli järgimist nõudva orduliikme üldnimetus. Vt ka konventuaal

observeerima <observ|`eerima -eerib 28 v> (ld observare) • vaatlema, tähele panema, märkima

parkettima <park|`ettima -etib 28 v> • põrandat parketiga katma, parketti panema

plombeerima <plomb|`eerima -eerib 28 v> (pr plomber) • hambale plommi (2) panema; plommima

positiiv <posit|`iiv -iivi -`iivi 22e s> (< keskld positivus tõeline < ld ponere panema)
1. fot päripidiste heledus- v värvussuhetega foto v film
2. lgv algvõrre
3. muus ühe manuaaliga (2) toaorel; väike väntorel

positiivne <posit`iiv|ne -se 2 adj> (keskld positivus tõeline < ld ponere panema)
1. jaatav, heakskiitev, ootustele vastav; (omadustelt) hea, kasulik, väärtuslik
2. mat nullist suurem (arvu kohta)
3. el leppeliselt plussmärgiga tähistatav. Vastand negatiivne

positsioon <positsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld positio panek, seis, asetus, asend < ponere panema)
1. sõj väeosa poolt hõivatud maa- v veeala, mis on kohandatud kaitselahinguks v rünnakuks v relva paigaldamiseks
2. lgv keeleüksus(t)e koht sõnas v lauses
3. tants jalgade ja käte asend klassikalises tantsus
4. muus vasaku käe sõrmede asetus keelpilli sõrmlaual
5. sport põhiseis vehklemises; malendite v kabendite asetus mängus
6. sotsiol sotsiaalne seisund
7. info järjenumbriga määratav koht stringis
8. piltl seisukoht, vaatepunkt, arvamus

posituur <posit|`uur -uuri -`uuri 22e s> (ld positura < ponere panema) • seisang, tahtlikult võetud asend (nt tantsus)

postament <postam|`ent -endi -`enti 22e s> (sks Postament < it postare kohale panema) • kõrge lillede, kujude, vaaside vm alus

postponeerima <postpon|`eerima -eerib 28 v> (ld postponere < post- + ponere panema) • edasi lükkama, hilisemale ajale jätma, ajapikendust andma

postpositiivne <+ posit`iiv|ne -se 2 adj> (ld postpositivus < postponere järele panema) • lgv järele asetatav, lõppu liidetav
postpositiivne artikkellgv sõna lõppu liituv määrav artikkel (nt rootsi, bulgaaria v rumeenia keeles)

proponeerima <propon|`eerima -eerib 28 v> (ld proponere) • ette panema, esitama

reageerima <reag|`eerima -eerib 28 v> (< re- + ld agere toimima)
1. vastutoimet avaldama; midagi tähele panema, mingi ajendi puhul end avaldama
2. keem keemilises reaktsioonis osalema

reaktiveerima <+ aktiv|`eerima -eerib 28 v> (< re- + aktiveerima) • uuesti tegutsema panema, taaselustama, uuesti aktiivseks muutma

rekontreerima <rekontr|`eerima -eerib 28 v> • rekontrat peale panema

reluktants <relukt|`ants -antsi -`antsi 22e s> (ingl reluctance < ld reluctari vastu panema) • füüs magnetiline takistus, tõkestus

reponeerima <repon|`eerima -eerib 28 v> (ld reponere) • med paigaldama, tagasi panema

reserveerima <reserv|`eerima -eerib 28 v> (ld reservare)
1. varuks jätma v hoidma, kinni panema; endale õigust jätma
2. tehn süsteemi v selle osa töökindlust varuseadmete abil suurendama

resistants <resist|`ants -antsi -`antsi 22e s> (pr résistance vastupanu < ld resistere vastu panema) • el aktiivtakistus

resistentne <resist`ent|ne -se 2 adj> (< ld resistere vastu panema) • biol, med vastupanev, vastupanuvõimeline, vastupidav (nt viirus)

resistor <resistor -i 19 s> (ingl resistor < ld resistere vastu panema) • el takisti, elektriahela element, mille tähtsaim tunnussuurus on aktiivtakistus

restitueerima <restitu|`eerima -eerib 28 v> (ld restituere taastama, tagasi panema) • jur ennistama, taastama (nt õigusi), uuesti korda seadma; tagasi andma v maksma

sekvestreerima <sekvestr|`eerima -eerib 28 v> • jur sekvestri (2) alla panema

staatua <st`aatua 1 s> (ld statua kuju < statuere seisma panema) • kunst püstkuju, inimese (v looma) kolmemõõtmeline (raid)kuju

stellaaž <stell|`aaž -aaži -`aaži 22e s> (sks Stellage < stellen panema) • mitme vahega riiul, nt raamatukogudes, hoidlates, ladudes

stopp <st`opp interj; st`opp stopi st`oppi 22e s> (< ingl stop seisma panema, peatama; peatus)
1. interj seis!, peatu!, pea kinni!
2. s seisak, peatus; tehn seiskar, vt ka autostopp
stopptulitehn pidurdustuli, liiklusvahendi tagatuli, mis põleb sõidupiduriga pidurdamise ajal

stoppama <st`oppama stopata 29 v> (ingl stop seisma panema, peatama) • peatuma, toppama; peatama, seisma panema

subjekt <subj|`ekt -ekti -`ekti 22e s> (ld subiectum < subicere alla panema)
1. tegevuse kandja; isik
2. fil tunnetusprotsessi objektile vastandatud praktilise tegevuse v tunnetuse teostaja
3. jur õigussuhtes osaleja
4. lgv grammatiline v loogiline alus
5. piltl halvustavalt: tüüp, kuju, tegelane
grammatiline subjektlgv alus

substitueerima <substitu|`eerima -eerib 28 v> (ld substituere alla v asemele panema) • substitutsiooni teostama, asendama, asendajaks v asetäitjaks määrama

substituent <substitu|`ent -endi -`enti 22e s> (< ld substituere, prees partits substituens alla v asemele panema) • keem aatom v aatomirühm, mis keemilises reaktsioonis asendab (orgaanilise) keemilise ühendi molekulis vesinikuaatomi

substitutsioon <substitutsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld substitutio asemelepanek < substituere alla v asemele panema)
1. asendamine, asendus
2. jur asepärija määramine juhul, kui esialgne pärija ei soovi v mingil põhjusel ei saa pärandit vastu võtta
3. lgv ühe hääliku, sõna vm keeleüksuse asendamine teisega
4. keem ühe aatomi v aatomirühma asendamine molekulis
5. mat lõpliku hulga üksühene teisendus; muutuja asendus mingi fikseeritud avaldisega

substituut <substit|`uut -uudi -`uuti 22e s> (< ld substitutus asemele pandud < substituere alla v asemele panema)
1. asemik, asetäitja; aseaine
2. jur asepärija, substitutsiooni korras teist isikut asendav isik
3. maj tööstuses mingit toodet asendav hoopis uus toode

suposiit <supos|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< keskld suppositorium < ld supponere alla panema) • farm ravimküünal, kuhiku- v silindrikujuline raviainet sisaldav pulgake (tarvit ravimite viimiseks kehaõõntesse)

tampoonima <tamp|`oonima -oonib 28 v>
1. med tampooni panema
2. kunst tampooniga töötlema (graafilist plaati, poleeritavat pinda vms)
3. mäend kivimi pragusid ja õõsi kõvastuva lahusega täitma
4. tehn tampoontsemendiga tsementeerima (nt puurauku)

tapeetima <tap|`eetima -eedib 28 v> , tapetseerima <tapets|`eerima -eerib 28 v> • eh siseruumide seinu tapeediga katma, tapeeti panema

vibreerima <vibr|`eerima -eerib 28 v> (ld vibrare raputama, värisema) • väikese amplituudiga kiiresti võnkuma, värisema; võnkuma panema, väristama


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur