[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 36 artiklit

afaasia <af`aasia 1 s> (kr aphasia keeletus, sõnatus) • med kõnehalvatus, ajukahjustusest põhjustatud täielik v osaline võimetus väljendada end kõnes ja kirjas v kõnest ja kirjast aru saada

agraafia <+ gr`aafia 1 s> (< a- + -graafia) • med kirjutamisvõimetus, ajukahjustusest põhjustatud osaline v täielik kirjutamisvõimetus. Vt ka düsgraafia, paragraafia

amputatsioon <amputatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld amputatio äralõikamine, kärpimine) • med amputeerimine, vigastatud v haigestunud kehaosa täielik v osaline kõrvaldamine lõikusega

autonoomia <+ n`oomia 1 s> (kr autonomia < auto- + -noomia) • pol omavalitsus, osaline iseseisvus, mis põhiseaduse v seadusega antakse riigi teatud piirkonna elanikele, rahvusgrupile v mõnele asutusele

autonoomsus <auton`oomsus -e 11~9 s> (< autonoomne) • pol omavalitsuslikkus; osaline iseseisvus

derogatsioon <derogatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld derogatio) • jur seaduse v määruse osaline tühistamine

düskromaasia <+ krom`aasia 1 s> , düskromatopsia <+ kromat`opsia 1 s> (< düs- + kromatopsia) • med osaline värvipimedus, värvitajunõrkus

fidutsiaarne tehing (< ld fiduciarius usaldusse v pärandisse puutuv < fiducia) • jur tsiviilõiguslik tehing, milles üks osaline usaldab teisele majanduslikel kaalutlustel väliselt suuremad õigused, kui kokkulepe eeldaks

fusionist <fusion|`ist -isti -`isti 22e s> • maj fusiooni osaline v pooldaja

gradiir <grad|`iir -iiri -`iiri 22e s> (< gradeerima) • tehn veejahutusseade, milles vee jahtumist põhjustab osaline aurustumine ja otsene soojusülekanne õhku

hemiparees <+ par|`ees -eesi -`eesi 22e s> (< hemi- + parees) • med ühe kehapoole osaline halvatus. Vt ka hemiparalüüs

hüpodontia <hüpod`ontia 1 s> (< hüpo- + kr odous, gen odontus hammas) • anat vaeghambalisus, jäävhammaste ja nende algete osaline puudumine. Vt ka anodontia

impressiivne <impress`iiv|ne -se 2 adj> (ingl impressive < ld imprimere, perf partits impressus sisse vajutama, muljet jätma) • muljet tekitav, mõju avaldav
impressiivne agrammatismmed kõnepuue, osaline v täielik võimetus mõista grammatiliste väljendusvahendite tähendust
impressiivne kõnekõnetaju, kuuldu v loetu mõistmine; eelneb ekspressiivsele kõnele e kõneloomele (lapse kõne kujunemises)

infantiilsus <infant`iilsus -e 11~9 s> (< infantiilne), infantilism <infantil|`ism -ismi -`ismi 22e s> • med lapsepärasus, täiskasvanu kehaliste v vaimsete võimete püsimine lapse tasemel; infantiilsus võib olla täielik v osaline; vet puudulikust söötmisest ja halvast pidamisest johtuv põllumajanduslooma puudulik arenemine sünnijärgsel perioodil
psüühiline infantiilsuspsühh mõtlemise algelisus ja emotsioonide pidurdamatus (haigusena)

insult <ins|`ult -uldi -`ulti 22e s> (< ld insultus rünnak) • med (aju)rabandus, järsku algav osaline ajutegevuse häire, mille põhjuseks on kahjustatud ajuosa verevoolu vähenemine või lakkamine; sageli kaasneb ühe kehapoole halvatus

invaliidsus <inval`iidsus -e 11~9 s> (< invaliidne) • jääv v pikaajaline täielik v osaline töövõimetus, mille on põhjustanud kaasasündinud puue, haigus v vigastus

katarakt <katar|`akt -akti -`akti 22e s> (< kr katarrhaktēs kosk)
1. suur juga
2. med läätsekae, hall kae (van), silmaläätse osaline v täielik hägustumus

kloroos <klor|`oos -oosi -`oosi 22e s> (< klor-)
1. biol klorofüllitekke häireist johtuv roheliste taimede klorofüllivaegus, mida iseloomustab enneaegne üldine v osaline kollastumine v valkjaks muutumine
2. med kahvatustõbi, kehvveresuse liik

kommunikant <kommunik|`ant -andi -`anti 22e s> • relig armulaualine, kommuniooni osaline

konfiskatsioon <konfiskatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld confiscatio riigilaekasse võtmine) • jur sundvõõrandamine, konfiskeerimine, eraisiku vara täielik v osaline riigi kasuks äravõtmine

konspiraator <konspir`aator -i 2e s> (keskld conspirator) • konspiratsiooni osaline v teostaja, salasepitseja, vandeseltslane

leukism <leuk|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< leuko-) • zool osaline pigmendipuudulikkus loomadel. Vt ka albinism

mero- (< kr meros osa) • osa-, osaline

metamorfoos <+ morf|`oos -oosi -`oosi 22e s> (kr metamorphōsis)
1. ümberkujundus, muundus; muutus, teisenemine
2. zool moone, kaudne arenemine, mil munast kooruv noorloom (vastne) erineb tunduvalt täisealisest
3. bot taime kuju ja talitluse osaline muundumine pikaajalise arengu vältel
4. muus variatsiooniline muusikateos XX s

molokaan <molok|`aan -aani -`aani 22e s> (vn молоканин < молоко piim, ilmselt õigeusklike antud nimetus, viitab sellele, et jõid paastuajal piima, st ei paastunud õigesti) • relig XVIII s lõpus tekkinud Vene usuliikumise osaline

monoparees <+ par|`ees -eesi -`eesi 22e s> (< mono- + parees) • med ühe jäseme osaline halvatus. Vt ka monopleegia

moratoorium <morat`oorium -i 19~2e s> (< ld moratorius viivitav < mora viivitus)
1. maj majandusüksuse võlakohustuse kehtivuse peatamine teatud ajaks, laenuleppe täitmise edasilükkamine; ajutistes makseraskustes krediidiasutuse tegevuse osaline peatamine, vt ka moora
2. pol ohtliku v vaenuliku tegevuse tähtajaline edasilükkamine v seiskamine ühepoolselt v riikide kokkuleppe alusel

paraparees <+ par|`ees -eesi -`eesi 22e s> (< para- + parees) • med mõlemapoolne kerghalvatus, mõlema alajäseme (v ülajäseme) osaline halvatus, mõlema alajäseme lihasenõrkus. Vt ka parapleegia

parees <par|`ees -eesi -`eesi 22e s> (kr paresis lõtvumine) • med väiksem liikuvuse või jõudluse häire, kerge v osaline halvatus. Vt ka paralüüs

partsiaalne <partsi`aal|ne -se 2 adj> (ld partialis) • osaline, osa-

reduplikatsioon <reduplikatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld reduplicatio kahekordistamine, kordamine)
1. kahekordistumine
2. lgv sõnaosa kordumine grammatilise väljendusvahendina; esineb täielik (nt eesti keeles läkiläki) v osaline reduplikatsioon (nt ladina keeles cucurri, kreeka keeles leloipa)
3. biol kromosoomide arvu kahekordistumine

reparatsioon <reparatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld reparatio taastamine)
1. parandus, kordaseadmine
2. jur sõja võitnud riigile tekitatud kahju täielik v osaline hüvitamine sõja kaotanud riigi poolt, reparatsioonimakse
3. biol protsess, mille käigus elimineeritakse DNA-s eri põhjustel tekkinud kahjustusi

stuupor <st`uupor -i 2e s> (ld stupor) • med tardumus, liigutuste ja psüühika osaline v täielik pidurdus

subluksatsioon <+ luksatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< sub- + luksatsioon) • med osanihestus, osaline v mittetäielik nihestus

sünonüümia <sünon`üümia 1 s> (< kr synōnymos samanimeline) • lgv kahe v enama keeleüksuse tähenduslik v funktsionaalne täielik v osaline samasus

torakoplastika <+ plastika 1 s> (< kr thōrax turvis; keha, rind + plastika) med
1. kirurgilise ravi meetod väärarenenud rindkere korral
2. mõne roide osaline v täielik eemaldamine


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur